Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Viimsi valla sportmängu esindusvõistkondade toetamise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 18.05.2018, 18

Viimsi valla sportmängu esindusvõistkondade toetamise kord

Vastu võetud 15.05.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning spordiseaduse § 3 punkti 2 ja punkti 21 alusel.

§ 1.   Üldsätted ja mõisted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Viimsi valla sportmängude esindusvõistkondade toetamise tingimused ja kord.

  (2) Toetus eraldatakse spordi esindusvõistkondadele Viimsi valla eelarvest üks kord aastas käesolevas korras ettenähtud tingimustel.

  (3) Esindusvõistkond on Viimsi vallas eelisarendatavate spordialade nimistusse kuuluval võistkondlikul alal tegutsev võistkond, kes võistleb tulemuslikult Viimsi valla nime all üleriigilises vastava spordiala rahvusliku alaliidu poolt läbiviidavas võistlussarjas.

  (4) Viimsi valla esindusvõistkondi saab olla mitu, kuid ühel spordialal üks.

  (5) Viimsi valla eelarves nähakse ette ning eraldatakse igal aastal esindusvõistkondade toetuseks kogusummas kuni 45 000 eurot.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuse eraldamise eesmärk on toetada Viimsi vallas eelisarendatavate spordialade seas olevat esindusvõistkonda, mille läbi edendada saavutussporti, liikumisharrastuse, sporditegevuse ja spordialade propageerimist ning kogukonna ühtsustunnet.

§ 3.   Toetuse kasutamine

  (1) Toetuse kasutamise sihtotstarbelised kulud on:
  1) esindusvõistkonna (mängijad, treenerid ja teenindav personal) võistlus- ja treeningvarustuse (riided, jalatsid, inventar ja muud vahendid) ost ja rentimine;
  2) esindusvõistkonna ja mängijate litsentsitasud ning osavõtumaksud;
  3) võistluste ja treeninglaagri(te) kulud (majutus, toitlustus, transport);
  4) treeneri(te), mängija(te) ja füsioterapeut(ide) tööjõukulud ja tööjõumaksud;
  5) spordirajatiste üüri- ja rendikulud;
  6) esindusvõistkonna meditsiiniline teenindus ja vahendid;
  7) esindusvõistkonna kodumängude korraldus, sh kohtunike ja sekretariaadi töötasud ja tööjõumaksud.

  (2) Toetust ei eraldata sõiduvahendite omandamiseks, hooldamiseks ja kasutusse võtmiseks ning kinnisasja omandamiseks (sh hoonete ja rajatiste ehitamiseks).

§ 4.   Toetuse taotlemise tingimused

  Toetust saab taotleda juriidiline isik (edaspidi Toetuse saaja), kes esindab võistkonda ning vastab järgmistele tingimustele:
  1) on rahvusliku alaliidu liige;
  2) on tegutsenud Viimsi vallas spordivaldkonnas vähemalt 5 järjestikuse aasta jooksul enne taotluse esitamist;
  3) saab Viimsi valla sporditegevuse toetust vähemalt 50 lapse ja noore eest vanuses 7-19;
  4) vähemalt 2 võistkonda osalevad Eesti noorte meistrivõistlustel esindusvõistkonnaga sama nimega, äratuntava nime või nime osaga;
  5) esindusvõistkonna nime osana on äratuntaval kohal “Viimsi”.

§ 5.   Taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Taotlus tuleb esitada Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriametile (edaspidi Amet) kalendriaasta kohta, hiljemalt 1. märtsiks.

  (2) Toetuse taotlemise aluseks on Viimsi Vallavalitsuse poolt kinnitatud taotluse vorm.

  (3) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja üld- ja kontaktandmed;
  2) pangarekvisiidid;
  3) osaletava liiga või võistlussarja nimi ja kirjeldus;
  4) esindusvõistkonna nimi ja liikmete arv;
  5) esindusvõistkonna kodumängude toimumispaiga nimetus;
  6) taotletav toetussumma;
  7) esindusvõistkonna kaasfinantseerijad/toetajad ning toetuste sisu;
  8) taotleja allkiri ja kuupäev.

  (4) Amet kontrollib esitatud taotluse nõuetele vastavust ning esitab oma põhjendatud ettepaneku Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) toetuste määramise otsustamiseks.

  (5) Juhul, kui taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele, annab Amet taotlejale kuni kolm tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamata jätmisel Amet taotlust läbi ei vaata ja menetlus antud taotluse osas lõpetatakse, mille kohta esitab Amet teatise taotluse esitajale.

§ 6.   Taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata juhul, kui:
  1) taotleja ei vasta käesoleva määruse paragrahvis 4 sätestatud tingimustele;
  2) taotluses on esitatud valeandmeid;
  3) taotlejal on taotlemise hetkel riiklike või Viimsi valla kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  4) taotlejal on võlgnevus Vallavalitsuse ees.

  (2) Taotluse võib rahuldamata jätta juhul, kui:
  1) taotleja on rikkunud Viimsi vallalt saadud toetuste kasutamise nõudeid, jätnud Viimsi vallalt saadud toetuste kohta aruande esitamata või on esitanud puudustega aruande ning ei ole selles esinevaid puudusi etteantud ajavahemiku jooksul kõrvaldanud;
  2) muudel põhjendatud juhtudel.

  (3) Vallavalitsuse kirjalik otsus taotluse rahuldamata jätmise kohta edastatakse taotlejale taotluses esitatud kontaktaadressile.

§ 7.   Lepingu sõlmine ja toetuse välja maksmine

  Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmib Amet toetuse saajaga 10 kalendripäeva jooksul toetuse kasutamise lepingu. Lepingu tähtaegselt sõlmimata jätmisel Toetuse saajast tuleneval põhjusel ei ole Toetuse saajal õigust toetuse maksmist ja lepingu sõlmimist nõuda.

§ 8.   Aruanne ja selle esitamine

  (1) Toetuse saaja on kohustatud lepingu lõppedes esitama Ametile aruande, Vallavalitsuse poolt kinnitatud aruandevormil ja kuludokumentide koopiad, toetusperioodil tehtud sihtotstarbeliste kulude kasutamise kohta.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud hoidma antud toetuse eest makstavad kulud teistest toetustest eraldi.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab Amet, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.

  (2) Ametil on õigus nõuda Toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, vahearuandeid, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid ning muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve teostamiseks.

  (3) Amet võib Toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja Toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve teostamise käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) Toetuse saaja ei kasuta või ei ole kasutanud toetust sihipäraselt, arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja toetuse saaja taotluses kirjeldatut;
  2) Toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  3) Toetuse saaja on toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid;
  4) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud.

§ 10.   Vormide kinnitamine

  Vallavalitsusel kinnitada järgmised vormid:
  1) taotluse vorm;
  2) toetuse kasutamise leping;
  3) aruande vorm.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Käesoleval aastal on taotluse esitamise tähtaeg 15. juuni 2018.

  (2) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Ain Pinnonen
Vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json