Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Viimsi valla sportmängu esindusvõistkondade toetamise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2021, 27

Viimsi valla sportmängu esindusvõistkondade toetamise kord

Vastu võetud 15.05.2018 nr 11
RT IV, 18.05.2018, 18
jõustumine 21.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.2020RT IV, 20.06.2020, 3023.06.2020
12.10.2021RT IV, 22.10.2021, 1525.10.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning spordiseaduse § 3 punkti 2 ja punkti 21 alusel.

§ 1.   Üldsätted ja mõisted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Viimsi valla sportmängude esindusvõistkondade toetamise tingimused ja kord.

  (2) Toetus eraldatakse spordi esindusvõistkondadele Viimsi valla eelarvest üks kord aastas käesolevas korras ettenähtud tingimustel.

  (3) Esindusvõistkond on Viimsi vallas vallavalitsuse eelisarendatavate spordialade nimistusse kuuluval võistkondlikul alal tegutsev võistkond, kes võistleb Viimsi valla nime all üleriigilises vastava spordiala rahvusliku alaliidu poolt läbiviidavas võistlussarjas esi- või meistriliiga tasemel.
[RT IV, 22.10.2021, 15 - jõust. 25.10.2021]

  (4) Viimsi valla esindusvõistkondi saab olla mitu, kuid ühel spordialal üks.

  (5) Esindusvõistkondade baastoetuse ja meistriliigatoetuse kogusumma (edaspidi koos toetus) otsustab Viimsi Vallavolikogu valla eelarve vastuvõtmisel.
[RT IV, 22.10.2021, 15 - jõust. 25.10.2021]

  (6) Palgafondina käsitletakse esindusvõistkonna nimekirja kuuluvatele inimestele suunatavaid palga- ja stipendiumifondi rahalisi vahendeid. Palgafondi rahaliste vahendite hulka kuuluvad üksnes võistlevatele sportlastele, esindusvõistkonna treeneritele, füsioterapeutidele, arstidele ja võistkonna juhile makstavad tasud.
[RT IV, 22.10.2021, 15 - jõust. 25.10.2021]

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuse eraldamise eesmärk on toetada Viimsi vallas eelisarendatavate spordialade seas olevat esindusvõistkonda, mille läbi edendada saavutussporti, liikumisharrastuse, sporditegevuse ja spordialade propageerimist ning kogukonna ühtsustunnet.

§ 21.   Toetuse suurus

  (1) Eesti rahvusliku alaliidu esiliigas võistleva esindusvõistkonna toetuseks on baastoetus, mille suurus sõltub baastoetuse kogusummast ja jagatakse võrdsetes osades esindusvõistkondade vahel, kuid mitte suuremas summas kui 20 000 eurot ala esindusvõistkonna kohta kalendriaastas.

  (2) Meistriliigas võistleva esindusvõistkonna meistriliigatoetuse summa võib moodustada maksimaalselt 30% vastava ala esindusvõistkonna liikmete palgafondist 6 kuu lõikes, kuid mitte enam kui 6000 eurot kuus, mis korrutatakse läbi käesoleva paragrahvi lõikest 3 tuleneva koefitsiendiga. Meistriliigatoetuse määramisel arvestatakse toetuse taotlusele eelneva 6 kuu palgafondi keskmist. Esiliigast meistriliigasse ülemineval esindusvõistkonnal, kelle võistlushooaeg algab taotluse esitamise aastal, arvestatakse esimese võistluskuu palgafondi keskmist järgmise kalendriaasta toetuse arvestamisel eeldusel, et esimene võistluskuu jääb ajavahemikku 1. september kuni 30 oktoober. Esiliigast meistriliigasse ülemineval esindusvõistkonnal, kelle võistlushooaeg algab taotluse esitamise aastal hiljem kui 30. oktoobril või järgmisel aastal, arvestatakse palgafondi prognoosi ning seda korrigeeritakse esimese meistriliiga hooaja võistluskuu möödudes vastavalt tegelikele kuludele.

  (3) Meistriliigas võistleva esindusvõistkonna meistriliigatoetuse suurus sõltub klubi juhendatavate Viimsi valla laste ja noorte arvust, korrutades määratud kuu toetuse summa vastava koefitsiendiga järgmiselt:
  1) 50-99 last ja noort, korrutatakse toetussummat koefitsiendiga 1,0;
  2) 100-199 last ja noort, korrutatakse toetussummat koefitsiendiga 1,05;
  3) 200- ja enam last ja noort, korrutatakse toetussummat koefitsiendiga 1,1;
  4) juhendatavate laste ja noorte arv fikseeritakse 1.detsembri seisuga.
[RT IV, 22.10.2021, 15 - jõust. 25.10.2021]

§ 3.   Toetuse kasutamine

  (1) Toetuse kasutamise sihtotstarbelised kulud on:
  1) esindusvõistkonna (mängijad, treenerid ja teenindav personal) võistlus- ja treeningvarustuse (riided, jalatsid, inventar ja muud vahendid) ost ja rentimine;
  2) esindusvõistkonna ja mängijate litsentsitasud ning osavõtumaksud;
  3) võistluste ja treeninglaagri(te) kulud (majutus, toitlustus, transport);
  4) treeneri(te), mängija(te) ja füsioterapeut(ide) tööjõukulud ja tööjõumaksud;
  5) spordirajatiste üüri- ja rendikulud;
  6) esindusvõistkonna meditsiiniline teenindus ja vahendid;
  7) esindusvõistkonna kodumängude korraldus, sh kohtunike ja sekretariaadi töötasud ja tööjõumaksud.

  (2) Toetust ei eraldata sõiduvahendite omandamiseks, hooldamiseks ja kasutusse võtmiseks ning kinnisasja omandamiseks (sh hoonete ja rajatiste ehitamiseks).

§ 4.   Toetuse taotlemise tingimused

  Toetust saab taotleda juriidiline isik (edaspidi Toetuse saaja), kes esindab võistkonda ning vastab järgmistele tingimustele:
  1) on rahvusliku alaliidu liige;
  2) on tegutsenud Viimsi vallas spordivaldkonnas vähemalt 3 järjestikuse aasta jooksul enne taotluse esitamist;
[RT IV, 22.10.2021, 15 - jõust. 25.10.2021]
  3) saab Viimsi valla sporditegevuse toetust vähemalt 50 lapse ja noore eest vanuses 7-19;
  4) vähemalt 2 võistkonda osalevad Eesti noorte meistrivõistlustel esindusvõistkonnaga sama nimega, äratuntava nime või nime osaga;
  5) esindusvõistkonna nime osana on äratuntaval kohal “Viimsi”.

§ 5.   Taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Baastoetuse taotlus tuleb esitada Viimsi Vallavalitsuse valdkonna eest vastutavale osakonnale (edaspidi Osakond) kalendriaasta kohta, hiljemalt 1. märtsiks.
[RT IV, 22.10.2021, 15 - jõust. 25.10.2021]

  (11) Meistriliigatoetuse taotlus tuleb esitada Osakonnale hiljemalt 1. septembriks. Juhul kui taotluse esitamise hetkel ei ole taotleja pääs meistriliigasse selgunud, siis tuleb meistriliigas osalemise kinnitus esitada hiljemalt 1. detsembriks.
[RT IV, 22.10.2021, 15 - jõust. 25.10.2021]

  (12) Esiliigast meistriliigasse ülemineval esindusvõistkonnal, kelle võistlushooaeg algab taotluse esitamise aastal, tuleb meistriliigatoetuse taotlus esitada Osakonnale hiljemalt 1. septembriks, esitades palgafondi prognoosi/eeldatava suuruse, mida tuleb täpsustada 1. detsembriks, esimese võistluskuu palgafondi tehtud maksete tegeliku suurusega. Juhul kui hooaeg algab peale 30. oktoobrit või järgmisel aastal, siis tuleb esitada esimese võistluskuu palgafondi tehtud maksed 30 päeva jooksul peale esimest võistluskuud.
[RT IV, 22.10.2021, 15 - jõust. 25.10.2021]

  (2) Toetus tuleb esitada Viimsi Vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas.
[RT IV, 20.06.2020, 30 - jõust. 23.06.2020]

  (3) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja üld- ja kontaktandmed;
  2) pangarekvisiidid;
  3) osaletava liiga või võistlussarja nimi ja kirjeldus;
  4) esindusvõistkonna nimi ja liikmete arv;
  5) esindusvõistkonna kodumängude toimumispaiga nimetus;
  6) taotletav toetussumma;
  7) esindusvõistkonna kaasfinantseerijad/toetajad ning toetuste sisu;
  71) palgafondi suurust tõendav dokument, millele peab olema lisatud Maksu- ja Tolliameti või vandeaudiitori vastav kinnitus.
[RT IV, 22.10.2021, 15 - jõust. 25.10.2021]
  8) taotleja allkiri ja kuupäev.

  (4) Osakond kontrollib esitatud taotluse nõuetele vastavust ning esitab oma põhjendatud ettepaneku Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) toetuste määramise otsustamiseks.
[RT IV, 20.06.2020, 30 - jõust. 23.06.2020]

  (41) Vallavalitsus otsustab baastoetuse määramise korraldusega hiljemalt 10. juuniks ning meistriliigatoetuse hiljemalt 10. detsembriks.
[RT IV, 22.10.2021, 15 - jõust. 25.10.2021]

  (5) Juhul, kui taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele, annab Osakond taotlejale kuni kolm tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamata jätmisel Osakond taotlust läbi ei vaata ja menetlus antud taotluse osas lõpetatakse, mille kohta esitab Osakond teatise taotluse esitajale.
[RT IV, 20.06.2020, 30 - jõust. 23.06.2020]

§ 6.   Taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata juhul, kui:
  1) taotleja ei vasta käesoleva määruse paragrahvis 4 sätestatud tingimustele;
  2) taotluses on esitatud valeandmeid;
  3) taotlejal on taotlemise hetkel riiklike või Viimsi valla kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  4) taotlejal on võlgnevus Vallavalitsuse ees.

  (2) Taotluse võib rahuldamata jätta juhul, kui:
  1) taotleja on rikkunud Viimsi vallalt saadud toetuste kasutamise nõudeid, jätnud Viimsi vallalt saadud toetuste kohta aruande esitamata või on esitanud puudustega aruande ning ei ole selles esinevaid puudusi etteantud ajavahemiku jooksul kõrvaldanud;
  2) muudel põhjendatud juhtudel.

  (3) Vallavalitsuse kirjalik otsus taotluse rahuldamata jätmise kohta edastatakse taotlejale taotluses esitatud kontaktaadressile.

§ 7.   Lepingu sõlmine ja toetuse välja maksmine

  (1) Vallavalitsuse korralduse alusel koostab ja saadab Osakond 10 päeva jooksul toetuse kasutamise lepingu Toetuse saajale. Lepingu sõlmimata jätmisel Toetuse saajast tuleneval põhjusel 5 tööpäeva jooksul Osakonna poolt lepingu sõlmimise ettepaneku esitamisest, ei ole Toetuse saajal õigust toetuse maksmist ja lepingu sõlmimist nõuda.
[RT IV, 22.10.2021, 15 - jõust. 25.10.2021]

  (2) Baastoetus makstakse välja ühekordse maksena 10 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist.
[RT IV, 22.10.2021, 15 - jõust. 25.10.2021]

  (3) Meistriliigatoetus makstakse välja eelarveaastal kuupõhiselt hiljemalt iga järgmise kuu 10. kuupäevaks, jaanuarist detsembrini.
[RT IV, 22.10.2021, 15 - jõust. 25.10.2021]

§ 8.   Aruanne ja selle esitamine

  (1) Toetuse saaja on kohustatud lepingu lõppedes esitama Osakonnale aruande ja kuludokumentide koopiad, toetusperioodil tehtud sihtotstarbeliste kulude kasutamise kohta.
[RT IV, 20.06.2020, 30 - jõust. 23.06.2020]

  (2) Toetuse saaja on kohustatud hoidma antud toetuse eest makstavad kulud teistest toetustest eraldi.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab Osakond, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.
[RT IV, 20.06.2020, 30 - jõust. 23.06.2020]

  (2) Osakonnal on õigus nõuda Toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, vahearuandeid, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid ning muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve teostamiseks.
[RT IV, 20.06.2020, 30 - jõust. 23.06.2020]

  (3) Osakonnal on õigus leping peatada või lõpetada ja/või osaliselt või tervikuna nõuda toetus tagasi juhul kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille esinemise korral ei oleks taotlust rahuldatud;
  2) toetust on kasutatud mittesihipäraselt;
  3) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud;
  4) toetuse saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  5) toetuse saaja ei ole kinni pidanud toetuse kasutamise lepingu tingimustest;
  6) toetuse saaja omaosalus on alla toetuse kasutamise lepingus toodud määra;
  7) toetuse saaja ei esita tähtajaks nõuetekohast aruannet;
  8) toetuse saaja ei osale meistriliigas;
  9) toetuse saaja on rikkunud muudes õigusaktides sätestatud tingimusi.
[RT IV, 22.10.2021, 15 - jõust. 25.10.2021]

  (4) Taotlemisel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Esitatud dokumendid kuuluvad vallavalitsuses säilitamisele vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
[RT IV, 22.10.2021, 15 - jõust. 25.10.2021]

§ 10.   Vormide kinnitamine

  Vallavalitsusel kinnitada toetuse kasutamise leping.
[RT IV, 20.06.2020, 30 - jõust. 23.06.2020]

§ 11.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.
[RT IV, 20.06.2020, 30 - jõust. 23.06.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json