ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.05.2018, 20

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 16.05.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab toetuse määramise tingimused ja korra puudega inimese kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi meede) raames.

  (2) Toetuse eesmärk on kohandada puudest tuleneva erivajadustega inimeste eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, mille tulemusel paraneb isikute iseseisev toimetulek ning tagatakse puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

  (3) Toetuse taotluste esitamiseks kuulutab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma halduspiirkonnas välja vähemalt üks kord aastas taotlusvooru. Informatsiooni taotlusvoorust jagatakse valla veebilehel ja võimalusel valla ajalehes.

  (4) Ühe kohanduse saaja jaoks antakse meetme tegevusest toetust üks kord.

  (5) Toetus makstakse välja Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme raames saadud toetuse vahenditest maksimaalselt 85% abikõlbulike kulude maksumusest ja 15% kohaliku omavalitsuse ja/või taotleja vahenditest.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust saab taotleda puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimene, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Põhja-Pärnumaa vallas asuv eluruum, mida taotleja kasutab tegeliku elukohana ning, mille kohandamiseks toetust taotletakse.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja või tema esindaja vormikohase kirjaliku taotluse (edaspidi taotlus, lisa 1) vallavalitsusele koos vajalike lisadokumentidega.

  (3) Taotluses märgitakse ja taotlusele lisatakse vajalikud dokumendid:
  1) taotleja nimi, isikukood, aadress;
  2) planeeritava kohanduse kirjeldus, maksumus ja summa, mida taotleja on ise valmis kohandamiseks kulutama;
  3) Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
  4) üürileping, juhul kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  5) teostatavate tööde kaks hinnapakkumist;
  6) eluruumi omaniku (sh kaasomanike) nõusolek, kui kohandust taotletakse eluruumi sees;
  7) korteriühistu nõusolek, kui kohandust taotletakse kohandusteks väljaspool eluruumi;
  8) nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

  (4) Vallavalitsuse sotsiaalametnikul on õigus küsida taotlejalt täiendavaid dokumente.

§ 3.   Kohandatav eluruum

  (1) Kohandada saab eluruumi, mis on taotleja:
  1) omandis või kaasomandis;
  2) kasutuses lepingu alusel, mille järgi on taotlejal õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada kohandatavat eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest;
  3) ülalpidamiskohustusega isiku omandis või kaasomandis, või nende kasutuses lepingu alusel, mille järgi on neil õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada kohandatavat eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

  (2) Kui kohandatav eluruum ei ole taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isiku omandis, peab koos taotlusega esitama eluruumi omaniku, kaasomandi puhul kaasomaniku ning vajadusel hoone teiste korteriomanike või korteriühistu kirjaliku nõusoleku kohanduse tegemise lubamise kohta.

  (3) Kohandada ei saa eluruumi, mille osas on algatatud täitemenetlus, välja arvatud juhul kui eluruumi kasutatakse lepingu alusel, mille järgi on neil õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

§ 4.   Taotluse menetlemine, toetuse saajate nimekirja koostamine ja toetuse maksmise otsustamine

  (1) Taotluse alusel kontrollib ja hindab vallavalitsuse sotsiaalametnik taotluse vastavust meetme eesmärkidele, taotluse põhjendatust ja eluruumi kohandamise võimalikkust.

  (2) Sotsiaalametnikul on õigus nõuda lisadokumente, külastada kohandamist vajavat eluruumi ning teha ettepanekuid säästlikumate lahenduste kasutamiseks. Andmete esitamisest keeldumisel, ettenähtud tähtajaks esitamata jätmisel või valeandmete esitamisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui taotlusele ei ole lisatud käesoleva korra § 2 lõikes 3 nimetatud dokumente, määratakse taotluse esitajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Sotsiaalametnik teeb vallavalitsuse sotsiaalkomisjonile ettepaneku toetuse maksmise, toetuse suuruse ja toetuse maksmisest keeldumise otsustamiseks hiljemalt 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. Sotsiaalkomisjon võib kaasata toetuse otsustamiseks majandusosakonna spetsialisti.

  (5) Toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust, olulisust ja üksi elava taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekuid.

  (6) Sotsiaalkomisjon koostab prioriteetsuse alusel toetuse saajate nimekirja.

  (7) Toetuse suurus määratakse standardiseeritud ühikuhindade alusel vastavalt Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ Lisale 1, nende puudumisel tegelike kulude alusel.

  (8) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui projekti eesmärgid, tulemused või väljundid on saavutatavad ka taotletust väiksema toetuse summaga.

§ 5.   Lepingu sõlmimine ja kohanduse elluviimine

  (1) Kohanduse elluviimise eest vastutab ja selleks vajalike tööde teostamise korraldab taotleja.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuse tegemise järel on taotleja kohustatud sõlmima vallavalitsusega kirjalik lepingu. Kui taotleja ei sõlmi kahe kuu jooksul, arvates toetuse eraldamise otsuse kätte saamisest lepingut, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

  (3) Lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) teostatavad kohandustööd;
  2) osapoolte rahalised kohustused (muuhulgas kas toetus makstakse välja taotlejale või kohandustöid teostavale isikule, samuti vahe- ja/või lõpparuande esitamises, tööde ja väljamaksete tähtaegades jm);
  3) kohandamise teostamise aeg;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel,
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

  (4) Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse vallavalitsuse ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

§ 6.   Dokumentide säilitamine, projektide järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  (1) Toetuse dokumente säilitatakse elektrooniliselt vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis.

  (2) Kohandamise toetust saanud projektide üle teostab järelkontrolli ja hindab kohanduse mõju vallavalitsus.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrusega kinnitatakse toetuse taotlemise vorm (lisa 1).

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

Lisa Toetuse taotlemise vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json