SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.05.2018, 22

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

Vastu võetud 15.05.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse Märjamaa Vallavolikogu 15. mai 2018 määruse nr 26 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 9 lõike 4 alusel.

§ 1.   Abivajadusest sõltumatute sotsiaaltoetuste määrad

  Abivajadusest sõltumatute sotsiaaltoetuste määrad on järgmised:
  1) sünnitoetus 300 eurot lapse kohta;
  2) ranitsatoetus 200 eurot lapse kohta;
  3) eakate sünnipäevatoetus 80., 85., 90 ja 95. sünnipäeva puhul 35 eurot, 100. sünnipäeva puhul 300 eurot ning alates 101. sünnipäevast on toetuse suurus eurodes võrdne sünnipäevalapse vanusega aastates;
  4) matusetoetus 250 eurot.

§ 2.   Abivajadusest sõltuvate mitteperioodiliste sotsiaaltoetuste piirmäärad

  (1) Tervisetoetuse piirmäärad on järgmised:
  1) proteeside, tugiaparaatide ja muude erivajadusest tulenevate abivahendite soetamise või rentimise või omaosaluse kulude hüvitamiseks 130 eurot ühele taotlejale kalendriaastas;
  2) retseptiravimite ostmise kulude hüvitamiseks 130 eurot ühele taotlejale kalendriaastas;
  3) raviasutusse sõitmise kulude, sh sotsiaaltranspordikulude hüvitamiseks 100 eurot ühele taotlejale kalendriaastas;
  4) muude raviks vajalike kulu hüvitamiseks 50 eurot ühele taotlejale kalendriaastas.

  (2) Puudega isikule eluruumi kohandamise toetuse piirmääraks on 1200 eurot ühele taotlejale kalendriaastas.

  (3) Vajaduspõhiste ja toetavate teenuste toetuse määr sõltub tegelikest kuludest ja isiku (pere) toimetulekuvõimest ning elukondlikest vajadustest.

  (4) Laste toimetuleku tagamiseks makstavate toetuste piirmäärad on järgmised:
  1) lastele koolitarvete, riiete, jalanõude ja muu hädavajaliku ostmiseks 50 eurot ühele lapsele kalendriaastas;
  2) huvitegevuse kulude hüvitamiseks 160 eurot ühe lapsele kalendriaastas.

  (5) Raske majandusliku olukorra puhul makstavate toetuste piirmäärad on järgmised:
  1) kütte maksumuse osaliseks hüvitamiseks 150 eurot ühele taotlejale kalendriaastas (ühes eluasemes);
  2) erakorraliste eluasemekulude hüvitamiseks 100 eurot ühele taotlejale kalendriaastas;
  3) muude hädavajalike kulude hüvitamiseks 100 eurot ühele taotlejale kalendriaastas.

  (6) Erakorralise toetuse piirmäär on 1000 eurot.

  (7) Vältimatu sotsiaalabi toetust võib maksta ulatuses, mis tagab isikule kehtiva riikliku toimetulekupiiri.

§ 3.   Abivajadusest sõltuvate perioodiliste sotsiaaltoetuste piirmäärad

  (1) Koolieelses lasteasutuses laste toitlustamiseks, koha- ja õppetasu hüvitamiseks makstakse toetust kuni 100% teenust osutava isiku määratud hinnast. Toetuse suurus sõltub isiku ja tema perekonna toimetulekuvõimest ning elukondlikest vajadustest.

  (2) Õpilaskodu üüri ja kommunaalkulude tasumiseks makstakse toetust kuni 100% teenust osutava isiku määratud hinnast. Toetuse suurus sõltub isiku ja tema perekonna toimetulekuvõimest ning elukondlikest vajadustest.

  (3) Hooldajatoetuse määrad on järgmised:
  1) raske puudega täisealise isiku hooldajale 16 eurot ühe hooldatava eest kalendrikuus;
  2) sügava puudega täisealise isiku hooldajale 30 eurot ühe hooldatava eest kalendrikuus;
  3) 3-aastase kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamise eest 60 eurot ühe hooldatava eest kalendrikuus.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2018.

Urmas Kristal
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json