Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Arengukavade koostamise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.05.2021, 23

Arengukavade koostamise kord

Vastu võetud 13.02.2019 nr 62
RT IV, 26.02.2019, 18
jõustumine 01.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.05.2021RT IV, 18.05.2021, 2121.05.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3, Võru valla põhimääruse § 86 ja § 87 ning Võru Vallavolikogu 13.06.2018 määruse nr 39 „Võru Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine“ § 1 lg 1 punktide 12 ja 28 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Võru valla (edaspidi valla) arengukava (edaspidi valla arengukava), valdkonna arengukava, Võru Vallavalitsuse hallatava asutuse sh üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse (edaspidi hallatav asutus) arengukava ja küla arengukava algatamise, koostamise, muutmise ja kinnitamise korra.

§ 2.   Arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve vahelised seosed

  (1) Valla arengukava on aluseks valla eelarve koostamisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuste taotlemisel.

  (2) Arengukavades kavandatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulutused ja nende finantseerimine kajastatakse valla eelarvestrateegias.

  (3) Kui valla arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia valla arengukavaga kooskõlla.

  (4) Valdkonna arengukava, hallatava asutuse arengukava ja küla arengukava peavad olema kooskõlas valla arengukavaga.

§ 3.   Arengukava mõiste ja periood

  (1) Valla arengukava on valla pika- ja lühiajalisi arengueesmärke määrav ja nende elluviimise tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna, looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning analüüsib probleemide ja võimaluste hetkeolukorda tegevusvaldkondade lõikes ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. Tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga ja strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused kajastatakse arengukava perioodi lõpuni.

  (2) Valla arengukava peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Kui vallal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb valla arengukavas esitada andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.

  (3) Valdkonna arengukava on valla ühe tegevusvaldkonna arengueesmärke määrav ja nende saavutamiseks tegevusi kavandav dokument.

  (4) Hallatava asutuse arengukava on hallatava asutuse arengueesmärke määrav ja nende saavutamiseks tegevusi kavandav dokument.

  (5) Küla arengukava käsitleb valla territooriumi osa arengut. Territooriumi osa arengukava käsitleb üksikasjalikumalt valla arengukavas seatud eesmärke ning täpsustab eesmärkide täitmise võimalusi tulenevalt territooriumi osa eripärast.

  (6) Valdkonna arengukava, hallatava asutuse arengukava ja küla arengukava peab hõlmama iga aasta 1. novembri seisuga vähemalt kolme eelseisvat eelarveaastat, kui seaduses ei ole sätestatud pikemat perioodi.

§ 4.   Arengukava koostamise algatamine

  (1) Valla arengukava koostamise algatab vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (2) Valdkonna arengukava koostamise algatab vallavalitsus.

  (3) Hallatava asutuse arengukava koostamise algatab asutus, kui hallatava asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti. Hallatavatele haridusasutustele, va huvikool on arengukava koostamine kohustuslik.

  (4) Küla arengukava koostamise algatab vabatahtlikult külaselts või seltsing.

§ 5.   Valla arengukava ja valdkonna arengukava eelnõu koostamine

  (1) Valla arengukava ja territooriumi osa arengukava eelnõu koostab vallavalitsus.

  (2) Valdkonna arengukava eelnõu koostab vallavalitsuse struktuuriüksus (edaspidi struktuuriüksus), mille haldusalas vastav valdkond asub.

  (3) Arengukava koostamiseks korraldab vallavalitsus koos vallavolikogu komisjonidega arutelusid töörühmades, kuhu võivad kuuluda Võru Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmed, vallavalitsuse liikmed, ametnikud, hallatavate asutuste juhid, vastava valdkonna või territooriumi asutuste ja seltside juhid ning teised huvitatud isikud.

  (4) Töörühmade otsustuste alusel koostab vallavalitsus valla arengukava kinnitamise eelnõu ja esitab selle enne avalikustamist volikogule tutvumiseks.

  (5) Vallavalitsus avalikustab valla arengukava eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks, mille jooksul on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha ettepanekuid valla arengukava eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks. Teade arengukava avalikustamise kohta avaldatakse ühes maakondliku levikuga ajalehes.

  (6) Vallavalitsus korraldab koos volikoguga avaliku arutelu avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks seitsme tööpäeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu.

  (7) Avalikul arutelul heakskiidu leidnud ettepanekute alusel teeb vallavalitsus valla arengukava eelnõus vastavad täiendused ja parandused ning esitab eelnõu volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. augustil.

§ 6.   Hallatava asutuse arengukava eelnõu koostamine

  (1) Hallatav asutus esitab arengukava eelnõu vallavalitsusele.

  (2) Üldhariduskooli arengukava eelnõu valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli. Üldhariduskooli arengukava eelnõu esitatakse vallavalitsusele kinnitamiseks koos hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamusega arengukava eelnõule.

  (3) Koolieelse lasteasutuse arengukava valmistatakse ette koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.

§ 7.   Küla arengukava koostamine

  (1) Küla arengukavas, mille koostajaks ei ole vallavalitsus, peab olema tasakaalustatult arvestatud kõigi huvidega, tagatud huvigruppide kaasamiseks piisav teavitus ning olema kooskõlas teiste valla arengukavadega.

  (2) Küla arengukava esitatakse enne kinnitamist vallavalitsusele kooskõlastamiseks.

  (3) Küla arengukava kinnitab küla üldkoosolek.

§ 8.   Arengukava sisunõuded

  (1) Valla arengukavas esitatakse vähemalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõikes 2 sätestatud andmed. Valla arengukava lähima nelja aasta jooksul teostatavad investeeringuobjektid ja põhitegevused esitatakse investeeringute kavas. Investeeringute kava kinnitatakse valla eelarvestrateegia osana.

  (2) Kui vastavat valdkonda reguleerivas õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, esitatakse valdkonna, hallatava asutuse (v.a üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste) ja külaarengukavas vähemalt järgmised andmed:
[RT IV, 18.05.2021, 21 - jõust. 21.05.2021]
  1) hetkeolukorra analüüs;
  2) arengustrateegia – strateegilised eesmärgid ja visioon;
  3) tegevuskava – tegevused, mida on vaja teha püstitatud eesmärkide saavutamiseks arengukava perioodi lõpuni. Investeeringute kava esitatakse arengukava lisana ja/või kajastatakse eelarvestrateegias;
  4) seire.
[RT IV, 18.05.2021, 21 - jõust. 21.05.2021]

  (3) Üldhariduskooli arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad ning tegevused nende saavutamiseks.
[RT IV, 18.05.2021, 21 - jõust. 21.05.2021]

  (4) Koolieelse lasteasutuse arengukavas määratakse lasteasutuse arenduse põhisuunad ja –valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks, arengukava uuendamise kord.

§ 9.   Arengukavade vastuvõtmine ja kinnitamine

  (1) Valla arengukava võtab vastu vallavolikogu hiljemalt arengukava kehtima hakkamisele eelneva aasta 15. oktoobril.

  (2) Valdkonna arengukava kinnitab vallavalitsus.

  (3) Hallatava asutuse arengukava kinnitab vallavalitsus, kui hallatava asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Küla arengukava kooskõlastab vallavalitsus.

§ 10.   Vastuvõetud arengukava avaldamine

  (1) Valla ja valdkonna arengukava avaldatakse Riigi Teatajas ja valla veebilehel.

  (2) Hallatava asutuse arengukava avaldatakse Riigi Teatajas, valla veebilehel ja hallatava asutuse veebilehel.

  (3) Küla arengukava avaldatakse valla veebilehel ja võimalusel asjakohase külaseltsi veebilehel.

§ 11.   Arengukava ülevaatamine, muutmine ja täitmise jälgimine

  (1) Arengukava ülevaatamise käigus selgitatakse välja arengukava muutmise vajadus.

  (2) Arengukava muutmise eelnõu menetlemisel järgitakse käesoleva määruse §-des 4-10 sätestatud korda.

  (3) Arengukava täitmise jälgimist korraldab vallavalitsus.

  (4) Kui vallavalitsus ei ole sätestanud teistsugust tähtaega, esitavad struktuuriüksuste juhid vallavalitsusele oma valdkonna põhiselt iga aasta 1. veebruariks eelneva kalendriaasta andmed valla arengukava või valdkonna arengukava arengueesmärkide täitmisest ja tegevustest.

  (5) Ülevaade arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest kajastatakse valla majandusaasta aruandes.

  (6) Üldhariduskooli arengukava analüüsitakse vähemalt kord aastas hiljemalt 1. novembriks hoolekogu ja õppenõukogu poolt, mille käigustehakse ettepanekud arengukava muutmiseks.

  (7) Üldhariduskooli arengukava kuulub muutmisele seoses seadusandluse muudatustega, muudatustega riiklikus õppekavas, muudatustega haridusnõudluses, kooli õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega või Võru valla arengukava muutmisega.

  (8) Koolieelsete lasteasutuste arengukava analüüsitakse ja vajadusel uuendatakse tegevuskava kord aastas hiljemalt 1. novembriks.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json