Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Lääneranna valla kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.05.2022, 3

Lääneranna valla kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 12.05.2022 nr 20

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõigete 1, 3, 4 ja 5 alusel.

1. peatükk ÜLDOSA 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lääneranna valla kalmistute kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Lääneranna valla haldusterritooriumil asuvate valla omandis olevate kalmistute (Hanila kalmistu, Kalli kalmistu, Karuse kalmistu, Kirbla kalmistu, Kirbla Vana kalmistu, Kõmsi kalmistu, Lihula-Kabeli kalmistu, Lihula Uus (I) kalmistu, Lihula-Vene kalmistu, Mihkli kalmistu, Paadrema kalmistu, Tuudi-Sause kalmistu, Varbla kalmistu) haldamist ja kasutamist.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kalmistute haldajale, kõigile kalmistutel viibivatele isikutele ja hauaplatside kasutajatele.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kalmistu – tähistatud, vajalike ehitistega maa-ala surnute või nende tuha matmiseks ja surnute mälestamiseks;
  2) hauaplats – kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  3) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on lepingust tulev õigus hauaplatsi kasutada ja kohustus hauaplatsi hooldada;
  4) hauakoht – koht hauaplatsil surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  5) hauarajatis – hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (piirdeaed, betoonrant vms);
  6) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis;
  7) kultuurimälestis – kultuuripärandisse kuuluv ajaloolise, teadusliku, kunstilise, arhitektuurse, usundiloolise või muu kultuurilise väärtusega objekt, mida peetakse vajalikuks säilitada tulevastele põlvkondadele;
  8) matja – füüsiline või juriidiline isik, kes korraldab surnu või tuha matmise või kes on tellinud matmise korraldamise;
  9) matmise korraldaja – juriidiline või füüsiline isik, kes pakub matuseteenuseid;
  10) kalmistuvaht – kalmistute haldaja poolt määratud töötaja;
  11) kalmisturegister – vallasisene või üle-eestiline andmekogu hauaplatside ja nende kasutajate kohta.

§ 3.   Kalmistute haldamine

  (1) Kalmistute haldaja (edaspidi haldaja) on Lääneranna Vallavalitsuse poolt määratud isik.

  (2) Haldaja põhiülesanneteks on:
  1) kalmistutel heakorra tagamine;
  2) kalmistute kasutamise korraldamine, sh hauaplatside eraldamise ja hauaplatside üle arvestuse pidamise korraldamine, hauaplatside kasutajate ning hauaplatside arvelevõtmise korraldamine;
  3) kalmistuplaanide koostamine;
  4) kalmistutel jäätmehoolduse korraldamine;
  5) teistest õigusaktidest tulenevate kalmistutega seotud ja kalmistute haldamiseks vajalike ülesannete täitmine.

  (3) Kalmistutel valla poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab Lääneranna Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi Vallavalitsus).

  (4) Valla hooldada olevate hauaplatside ja ajalooliste matmispaikade ning hauaplatside, millele ei toimu pealematmist, nimekirja kinnitab Vallavalitsus.

§ 4.   Nõuded kalmistutele

  (1) Kalmistute peasissekäigu juures peab olema infotahvel, kuhu on paigutatud eeskiri, teenuste loetelu ja hinnakiri ning kalmistu plaan.

  (2) Infotahvlile pannakse välja haldaja kontaktandmed.

  (3) Kalmistute territooriumil peavad olema tagatud matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad ja -vahendid.

  (4) Kalmistud on avatud iga päev.

  (5) Haldaja osutab kalmistuteenuseid tööpäevadel kell 9–16 ja muul ajal vastavalt vajadusele eelneval kokkuleppel.

§ 5.   Kalmistute kasutamise nõuded

  (1) Kalmistute territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

  (2) Kalmistute territooriumil on keelatud avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

  (3) Kalmistul viibiv isik peab kalmistu territooriumil täitma Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud jäätmekäitlusnõudeid ning korrakaitseseaduses sätestatud avalikus kohas käitumise üldnõudeid.

2. peatükk HAUAPLATS 

§ 6.   Hauaplatsi suurus

  (1) Hauaplats eraldatakse surnu matmiseks kas kirstus või urnis.

  (2) Matja soovi kohaselt eraldatakse kas ühe- või mitmekohaline hauaplats (nn pereplats).

  (3) Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise korral:
  1) ühe hauakohaga hauaplats 1,25 × 2,50 m;
  2) kahe hauakohaga hauaplats 2,50 × 2,50 m;
  3) kolme hauakohaga hauaplats 3,75 × 2,50 m jne;
  4) kirstuhaua sügavus maapinnast hauapõhjani peab jääma vahemikku 1,5–2 m.

§ 7.   Hauaplatsi eraldamine ja hauaplatsi kasutamise leping

  (1) Hauaplatsi kasutamise lepingu (edaspidi kasutusleping) sõlmimiseks esitab isik haldajale taotluse ning surmatõendi koopia.

  (2) Hauaplatsi eraldamisel sõlmib füüsilise isikuga kasutuslepingu kalmistu haldaja.

  (3) Kasutuslepingu vormi kinnitab Vallavalitsus.

  (4) Hauaplatsi eraldamisel ja platsi kujundamisel tuleb arvestada, et säiliks juurdepääs teistele piirnevatele hauaplatsidele.

  (5) Kasutajata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatsi eraldamisel uuele kasutajale säilitatakse hauaplatsil asunud väärtuslikud hauatähised või -rajatised kalmistu territooriumil.

  (6) Kasutuslepingus on sätestatud järgmised andmed:
  1) hauaplatsi kasutaja nimi, isikukood, kontaktandmed (aadress, telefoni nr, e-posti aadress);
  2) kasutuslepingu sõlmimise kuupäev;
  3) hauaplatsi asukoht kalmistul (kvartali number, hauaplatsi number);
  4) hauaplatsi suurus;
  5) andmed, kes ja millal on hauaplatsile maetud;
  6) hauaplatsi kasutaja kinnitus Lääneranna vallas kehtiva kalmistute kasutamise eeskirja tundmise ja täitmise kohta;
  7) kalmistute haldaja kontaktandmed.

  (7) Hauaplatsi kasutamise õigus antakse tähtajatult.

§ 8.   Kasutuslepingu üleandmine ja üleminek

  (1) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu üle anda kolmandale isikule kirjaliku kokkuleppe alusel, informeerides esimesel võimalusel sellest ka kalmistu haldajat.

  (2) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema perekonnaliikmel, matjal või pärijal õigus astuda lepingusse hauaplatsi kasutaja asemele. Matja võib astuda hauaplatsi kasutaja asemele juhul, kui ta on ise pärija, pärija puudub või pärija loobub matja kasuks. Lepingusse astumise vormistab kalmistu haldaja kirjalikult uue hauaplatsi kasutaja nimele.

3. peatükk MATMINE 

§ 9.   Matmise korraldamine

  (1) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus.

  (2) Tuhk maetakse hauaplatsile urnis.

  (3) Matmine toimub surmatõendi alusel. Surnult sündinu ja tuvastamata surnu maetakse surmateatise alusel. Välisriigis väljastatud surmatõend ei vaja legaliseerimist või apostilliga (välisriigis kasutamiseks ettenähtud dokumendi legaliseerimise standardvorm) kinnitamist. Põhjendatud juhul võib kalmistu haldaja nõuda välisriigis väljastatud surmatõendi tõlkimist.

  (4) Kõik matmised tuleb registreerida kalmistu haldaja juures vähemalt kaks päeva enne matmise toimumist. Registreeringus näidatakse ära surnu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, surmaaeg, matmise aeg ning surmatõendi või surmateatise number, selle väljaandja ja väljaandmise aeg, samuti andmed matja, matmise korraldaja ja hauaplatsi asukoha kohta.

§ 10.   Matmine hauaplatsile

  (1) Matmise korraldab matja.

  (2) Matmist takistavate hauatähiste ja hauarajatiste ajutise kõrvaletõstmise ja tagasi paigaldamise kulud kannab matja.

  (3) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja varem maetu säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

  (4) Matja kohustub kõrvaldama haua kaevamise ja matmise käigus hauaplatsi kõrval olevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused. Hauaplatside korrastamata jätmisel kõrvaldab kalmistu haldaja tekitatud kahjustused matja kulul.

§ 11.   Peale- ja ümbermatmine

  (1) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

  (2) Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui hauaplats on kalmistute haldaja poolt kehtestatud kalmistu kasutamise eeskirja kohaselt tunnistatud hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.

  (3) Pealematmise korral tuleb kohapeal säilitada vanad hauatähised või -rajatised (välja arvatud hooldamata hauaplatsil pealematmisel).

  (4) Kultuurimälestiseks tunnistatud hauale peale ei maeta.

  (5) Ümbermatmiseks esitab taotleja kalmistute haldajale vajalikud dokumendid.

4. peatükk HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 12.   Hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Hauaplats/hauakoht peab olema tähistatud surnu andmetega (ees- ja perekonnanimi, sünni- ja surmaaeg) ning risti, hauaplaadi, kivi, samba või muu tähisega.

  (3) Hauarajatised peavad olema paigaldatud nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

  (4) Hauaplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduse põhimõtteid. Hauaplatsil oleva haljastuse valikul eelistada madalaid vorme.

  (5) Hauaplatside äärised tuleb paigaldada nii, et külgnevatele platsidele oleks tagatud juurdepääs platside vahele jäetava käiguraja kaudu.

  (6) Hauaplatsi kohta, mille puhul ei ole järgitud eeskirja nõudeid, edastab kalmistute haldaja hauaplatsi kasutajale kirjaliku teatise kasutuslepingus toodud aadressile. Teatises märgitakse hauaplatsi olukord, hauaplatsi korrastamise kohustus ja tähtaeg.

§ 13.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
  2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed ning pärjad;
  3) hauaplatsi piiravad hekid on regulaarselt pügatud;
  4) hauatähised ja piirded on terved;
  5) hauaplatsi kattev liiv on puhas;
  6) hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu praht;
  7) hauaplatsi ääre- ja katteplaadid on terved;
  8) kõrghaljastuse rajamine on lubatud ainult haldaja loal.

  (2) Hauaplatsi kasutajal on õigus tellida hauaplatsi korrashoiutöödega seotud teenuseid vastavate teenuste osutajatelt, tasudes teenuse eest ise.

  (3) Kultuurimälestiste riiklikusse registrisse kantud matmiskohtade hooldamist korraldab haldaja.

5. peatükk KASUTAJATA HAUAPLATSI ARVELEVÕTMINE 

§ 14.   Kasutajata hauaplatsi arvelevõtmine

  (1) Kasutajata hauaplatsina võetakse arvele hauaplats, mis on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 15.

  (2) Kasutajata hauaplatsi võib kalmistute haldaja eraldada uuesti kasutamiseks, kui viimasest matmisest on möödunud vähemalt 20 aastat.

§ 15.   Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine

  (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esinevad järgmised tunnused:
  1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud umbrohi või võsa;
  2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
  3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

  (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvelevõtmise toimingud teostab kalmistu haldaja.

  (3) Kalmistu haldaja vaatab hauaplatsi üle kahel korral:
  1) esimese ülevaatuse käigus tuvastab, et hauaplats on hooldamata ning märgistab selle sildiga, millel on musta värviga kiri “Hooldamata hauaplats”. Sildile märgitakse ülevaatuse järjekorranumber, ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatuse kuupäev ja kalmistu haldaja kontaktandmed. Kalmistu haldaja edastab hauaplatsi kasutajale kirjaliku teatise kasutuslepingus toodud aadressile, andes hauaplatsi kasutajale võimaluse sildil oleva tähtaja jooksul võtta ühendus haldajaga ja korrastada hauaplats või loobuda hauaplatsi kasutamise õigusest ja sõlmitud kasutusleping üles öelda;
  2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollib kalmistu haldaja esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda.

  (4) Ülevaatuse kohta koostab kalmistu haldaja protokolli, milles toob ära hooldamata hauaplatsi asukoha, suuruse ja kirjelduse.

  (5) Otsuse hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise kohta teeb haldaja.

6. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 16.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Eeskirja vahetut täitmist kontrollib kalmistute haldaja. Kalmistu mittenõuetekohase kasutamise korral on Vallavalitsusel kalmistute haldaja ettepanekul õigus teha ettekirjutus.

  (2) Ettekirjutuse mittetäitmisel võib ettekirjutuse tegija rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Senistel hauaplatside kasutajatel, st isikutel, kes on eeskirja jõustumiseni hauaplatsi kasutanud, on kohustus vormistada kalmistute haldaja juures hauaplatsi kasutamise õigus ja sõlmida kasutusleping pärast käesoleva eeskirja jõustumist.

  (2) Tunnistada kehtetuks:
  1) Lihula Vallavolikogu 29.06.2010. a määrus nr 16 „Lihula valla kalmistute eeskiri“;
  2) Hanila Vallavolikogu 16.12.2010.a määrus nr 23 „Hanila valla kalmistute eeskiri“;
  3) Koonga Vallavolikogu 20.06.2013. a määrus nr 5 „ Koonga valla kalmistute kasutamise eeskiri“;
  4) Varbla Vallavolikogu 21.03.2012. a määrus nr 2 „Varbla valla kalmistute kasutamise eeskiri“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json