Teksti suurus:

Kaubanduse korraldamine avalikult kasutataval maa-alal

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.05.2022, 4

Kaubanduse korraldamine avalikult kasutataval maa-alal

Vastu võetud 12.05.2022 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 367 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse nõuded Lääneranna valla territooriumil tänava- ja turukaubandusele, müügikoha hooajalisele laiendusele ning kauba või teenuse müügile avalikul üritusel.

  (2) Määruses sätestatut ei kohaldata omatoodangu pakkumisel eraisiku koduõuel.

  (3) Eraisiku omandis või valduses oleval avalikult kasutataval maa-alal korraldab kaubandust maa-ala omanik või valdaja, kui käesolev määrus ei sätesta teisiti.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kaupleja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  2) kaubanduse korraldaja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames korraldab turu- või tänavakaubandust või kaubandust avalikul üritusel, sealhulgas laadal ja messil;
  3) müüja – kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras;
  4) kaup – müügiks pakutav vallasasi või tasu eest osutatav teenus;
  5) teenus – pakutav, osutatav hüve, mis ei ole kaup;
  6) müügikoht – koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  7) müügipilet – vallavalitsuse väljastatud dokument kauplemiseks avalikult kasutataval maa-alal.

2. peatükk TÄNAVAKAUBANDUS 

§ 3.   Tänavakaubandus

  (1) Tänavakaubanduse korral müüb kaupa või teenust Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt lubatud üldsusele avatud kohas tegutsev kaupleja või müüja.

  (2) Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

§ 4.   Tänavakaubanduse müügikoht

  Tänavakaubanduses on lubatud kaubelda kaupleja või müüja paigaldatud ajutiselt müügiletilt, autolt või selle haagiselt, samuti võib kaupleja või müüja püstitada müügileti kohale ajutiselt kauba müügi ajaks kergkonstruktsioonile toetuva varikatuse.

§ 5.   Nõuded tänavakaubanduse müügikohale ja selle paigaldusele

  (1) Tänavakaubanduse müügikoht peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) müügikoht ei takista liiklust ega piira liiklejate nähtavust;
  2) müügikoht sobib ümbritsevasse keskkonda;
  3) müügikoht ei takista vallal heakorranõuete täitmist;
  4) müügikoht on arvestades ohutuse nõudeid kauba või teenuse müügiks sobiv;
  5) müügikoht ei sega valla korraldatavate avalike ürituste läbiviimist;
  6) müügikoht on müügivälisel ajal tänavalt või üldsusele avatud samalaadsest kohast eemaldatud või võetud kasutusele piisavad meetmed müügikoha lõhkumise või omavolilise ümberpaigutamise vastu.

  (2) Kaupleja/müüja on kohustatud:
  1) kauplemise ajal ja kauplemise lõpetamisel hoidma müügikoha ja selle ümbruse korras;
  2) müügikoha juurde paigaldama vähemalt ühe mahuti jäätmete kogumiseks, tekkivad jäätmed käitlema nõuetekohaselt;
  3) müügiperioodi lõppemisel taastama tänavakaubanduse müügikoha paigaldamisele eelnenud olukorra.

  (3) Vallavalitsus võib kehtestada müügikohale täiendavaid tingimusi.

§ 6.   Müügipileti taotlemine

  (1) Müügipileti saamiseks esitab kaupleja vallavalitsusele taotluse.

  (2) Müügipileti väljastaja kontrollib taotluses esitatud andmeid ning vajadusel hindab kasutatava müügiinventari sobivust ümbruskonda.

  (3) Müügipileti vormi, hinna ning müügipileti tasuta väljastamise alused kehtestab vallavalitsus.

  (4) Nõuetekohase taotluse esitamise korral edastatakse taotlejale arve müügipileti hinna tasumiseks. Arvet ei väljastata kui kauplejal on õigus saada müügipilet tasuta. Müügipileti eest võib tasuda ülekandega vallavalitsuse pangakontole või sularahas, mille kohta väljastatakse kauplejale vastav kassa dokument.

§ 7.   Müügipileti väljastamine

  (1) Müügipilet väljastatakse kauplejale piletil loetletud kaupade müügiks või teenuste osutamiseks piletil näidatud tingimustel ja müügikoha paiknemise asukohas. Müügipilet ei ole võõrandatav ega edasiantav.

  (2) Müügipilet väljastatakse koheselt, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul alates müügipileti eest tasumisest.

  (3) Müügipileti väljastab või keeldub väljastamisest vallavalitsuse pädev ametnik.

  (4) Kauplemiseks tänavakaubanduses võib müügipileti väljastada kuni aastaks.

  (5) Kauplejal on kohustus hoida müügipilet alles kuni kauplemise lõpuni ja pädeva ametniku nõudmisel esitada see kontrollimiseks.

§ 8.   Müügipileti väljastamisest keeldumine

  (1) Müügipileti väljastamisest võib keelduda kui:
  1) müügikoht ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) kaupleja on esitanud taotluses valeandmeid;
  3) tänavakaubandus on vastuolus õigusaktidega;
  4) tänavakaubanduseks määratud aladel on müügikohad täitunud;
  5) kaupleja on rikkunud eelneval müügiperioodil müügikoha kasutamise tingimusi.

  (2) Müügipiletit ei väljastata:
  1) kui kaupleja ei ole müügipileti eest tasunud;
  2) seadusega tänavakaubanduses keelatud kauba või teenuse müügiks;
  3) kui müügipileti taotluses esitatakse puudulikke või valeandmeid.

  (3) Müügipileti väljastamisest keeldumine otsustatakse viie tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 9.   Müügipileti muutmine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Müügipiletit võib muuta kaupleja kirjalikul taotlusel.

  (2) Müügipileti võib tunnistada kehtetuks, kui:
  1) kaupleja on teatanud kirjalikult soovist müügipilet kehtetuks tunnistada;
  2) kaupleja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
  3) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt müügipiletil märgitud tingimusi või muus õigusaktis sätestatud nõudeid.

  (3) Müügipileti tunnistab kehtetuks müügipileti väljastamiseks pädev ametnik. Müügipileti kehtetuks tunnistamisel müügipileti ette makstud perioodi eest raha ei tagastata.

3. peatükk MÜÜGIKOHA HOOAJALINE LAIENDUS 

§ 10.   Müügikoha hooajaline laiendus

  Müügikoha hooajaline laiendus võib toimuda alaliselt siseruumides tegutseva müügikoha vahetus läheduses ning üldjuhul kauplejale kuuluvale või tema valduses olevale avalikult kasutatavale maa-alale. Kui müügikoha hooajalist laiendust kavandatakse eraõigusliku isiku omandis olevale maa-alale, tuleb enne kooskõlastuse taotlemist vallavalitsuselt saada kooskõlastus maa omanikult või valdajalt.

§ 11.   Nõuded müügikoha hooajalisele laiendusele

  (1) Müügikoha hooajaline laiendamine:
  1) ei tohi häirida vahetus läheduses elavaid või püsivalt viibivaid inimesi;
  2) ei tohi takistada liiklust ja piirata liiklejate nähtavust;
  3) ei tohi takistada heakorranõuete täitmist;
  4) peab välimuselt sobima ümbritsevasse keskkonda;
  5) ei tohi segada korraldatavate avalike ürituste läbiviimist.

  (2) Müügikoha hooajaline laiendus avalikult kasutatavale maa-alale on lubatud kooskõlastatult vallavalitsusega.

4. peatükk KAUBANDUS AVALIKUL ÜRITUSEL 

§ 12.   Kaubandus avalikul üritusel

  (1) Kaubandus avalikul üritusel on kauplemine või teenuse pakkumine laatadel ning meelelahutuslikel, kultuuri-, sporditeemalistel ja muudel avalikkusele suunatud üritustel.

  (2) Avalikul üritusel toimub kauplemine kooskõlastatult avaliku ürituse korraldajaga.

  (3) Müügikohtade arvu ja paiknemise määrab ürituse korraldaja.

  (4) Eraõiguslikule isikule kuuluval või valduses oleval maa-alal kauplemine avaliku ürituse raames toimub kokkuleppel maa omaniku või valdajaga.

  (5) Kauplejad ja müüjad paigaldavad müügikoha juurde vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja tagavad nende õigeaegse tühjendamise ning hoiavad korras müügikohtade ümbruse kauplemise ajal ja korrastavad müügikoha pärast kauplemist.

  (6) Ürituse korraldaja peab saatma üritusel osalevate toidukäitlejate nimekirja kolm päeva enne ürituse toimumist Põllumajandus- ja Toiduameti kohalikule esindusele.

§ 13.   Vallavalitsuse asutuste tegevus kaubanduse korraldajana avalikul üritusel

  (1) Kauplemine vallavalitsuse või vallavalitsuse hallatava asutuse korraldatud avalikul üritusel on lubatud ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse poolt väljastatud müügipileti alusel enne avaliku ürituse toimumist.

  (2) Müügipileti taotlemisele, väljastamisele, väljastamisest keeldumisele ja muutmisele või kehtetuks tunnistamisele munitsipaalmaal avaliku ürituse korraldamisel kohaldatakse käesoleva korra paragrahvide 6 kuni 9 asjakohaseid sätteid.

5. peatükk TURUKAUBANDUS 

§ 14.   Turukaubandus

  (1) Turukaubandus on lubatud vallavalitsuse määratud aladel.

  (2) Turukaubanduse korral müüb kaupa või teenust käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alal kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu kaubanduse korraldajaga kokkuleppel tegutsev kaupleja või müüja.

6. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 15.   Järelevalve

  (1) Tänaval ja turul kauplemist ning avalikul üritusel kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
  1) vallavalitsuse volitatud ametnikud;
  2) politseiametnikud;
  3) tarbijakaitseametnikud;
  4) tervisekaitseametnikud;
  5) teised seadusega volitatud ametiisikud.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Lihula Vallavolikogu 27.05.2010 määrus nr 14 „Lihula valla territooriumil toimuva tänava- ja turukaubanduse kord ning kauba või teenuse müügi kord avalikel üritustel“;
  2) Hanila Vallavolikogu 19.07.2006 määrus nr 23 „Tänavakaubanduse korraldaja müügipileti hinna kehtestamine“;
  3) Hanila Vallavolikogu 25.04.2013 määrus nr 65 „Avalikul üritusel kaubanduse korraldaja müügipileti hinna kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json