Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Erateedele kruusa eraldamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.05.2022, 5

Erateedele kruusa eraldamise kord

Vastu võetud 12.05.2022 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesolev määrus reguleerib Lääneranna valla hajaasustusega piirkondades asuvate erateede parendamiseks purustatud kruusa eraldamist Lääneranna valla eelarveliste vahendite olemasolu korral.

  (2) Määrus sätestab purustatud kruusa eraldamise taotlemise, taotluste menetlemise ja kruusa eraldamise määramise alused ning korra.

  (3) Kruusa eraldamise eesmärk on parandada erateede omanike juurdepääsuvõimalusi ning juurdepääsuteede kasutamistingimusi.

§ 2.   Taotleja ja taotlemine

  (1) Kruusa eraldamist võib taotleda üks kord kolme aasta jooksul rahvastikuregistri järgi Lääneranna valla hajaasustusega piirkonnas elav eratee omanik.

  (2) Kruusa eraldatakse avalikult juurdepääsetavatele erateedele. Tee ei tohi olla suletav värava, tõkkepuu või sissesõitu keelava märgiga.

  (3) Lääneranna Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) on õigus mitte eraldada kruusa nendele erateedele, mis on planeeringutega määratud avalikult kasutatavateks teedeks.

  (4) Taotluse esitamise eelselt peab eratee äärest olema eemaldatud seal kasvav ja liiklemist ning eraldatud kruusa laotamist takistav võsa või muu taimestik.

  (5) Kruusa eraldamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) vajadusel taotleja valitseda oleva naaberkinnistu omaniku nõusolek;
  2) kinnistu plaan eratee asukohaga;
  3) foto või fotod parendatava tee asukohast enne taotluse esitamist;
  4) vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks.

  (6) Taotlus jooksval aastal kruusa saamiseks tuleb esitada ajavahemikus 1. aprill kuni 30. aprill.

  (7) Taotluse vorm avalikustatakse Lääneranna valla veebilehel. Lääneranna Vallavalitsuse majandusosakond informeerib avalikkust kruusa taotlemise võimalustest.

§ 3.   Taotluste läbivaatamine

  (1) Majandusosakond kontrollib esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

  (2) Majandusosakonnal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel informeerib majandusosakond sellest taotlejat ning määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui taotleja jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata või tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse esitatud taotluse menetlus.

  (4) Majandusosakond hindab esitatud taotlusi ja moodustab taotlustest pingerea võttes arvesse kasusaajate arvu. Taotlusi rahuldatakse pingerea alusel eraldatud eelarveliste vahendite piires.

  (5) Kasusaaja on isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kruusa eraldamisest kasu saaval aadressil.

§ 4.   Kruusa eraldamine ja toetuse väljamaksmine

  (1) Kruusa eraldamise otsustab vallavalitsus majandusosakonna ettepanekul.

  (2) Majandusosakond teavitab kirjalikult taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, taotluse mitterahuldamisest pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse tegemist.

  (3) Kruusa eraldatakse 20 tonni 100 meetri eratee lõigu kohta, kuid mitte rohkem kui 100 tonni ühe taotleja ja eratee kohta.

  (4) Kruusa maksumuse piirmäära kehtestab vallavalitsus.

  (5) Taotleja korraldab eraldatud kruusa veo ja teele laotamise ning katab kõik töödega seotud kulud.

  (6) Taotleja peab kruusa veo ja laotamise olema teostanud hiljemalt 120 päeva jooksul pärast kruusa eraldamise otsuse jõustumist.

  (7) Eratee omanik esitab vallavalitsusele tööde teostamise järgselt kruusa ostuga seotud kuludokumendid.

  (8) Vallavalitsus kontrollib kuludokumentide õigsust ja teostab kvaliteedi tagamiseks kohapealse paikvaatluse.

  (9) Toetuse saamiseks peab kogu eraldatud kruus olema teele laotatud.

§ 5.   Järelevalve

  (1) Majandusosakonnal on õigus kontrollida kruusa saamiseks esitatud andmete õigsust ning kruusa sihipärast kasutamist.

  (2) Majandusosakonnal on õigus teha kruusa saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus või eraldatud kruusa mittesihipärasel kasutamisel nõuda eraldatud kruusa väärtusele vastavas suuruses hüvitist.

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Määruse jõustumise aastal on võimalik taotlusi esitada eelarveliste vahendite olemasolul 20 päeva jooksul alates määruse jõustumisest.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json