KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.05.2022, 6

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 12.05.2022 nr 23

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärk on kehtestada nõuded Lääneranna valla haldusterritooriumil vabas õhus toimuva avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks, et oleks tagatud avalik kord ja turvalisus.

  (2) Määruses kasutatakse avaliku korra ja avaliku ürituse mõistet korrakaitseseaduse tähenduses. Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks loa andmine toimub spordiseaduses sätestatud korras. Muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (3) Avalikus kohas toimuvat vabaõhuüritust tohib korraldada vallavalitsuse loal.

  (4) Luba ei pea taotlema vallavalitsus ja tema hallatavad asutused. Lisaks ei pea luba taotlema isikud, kelle korraldatav üritus vastab kõikidele järgmistele tingimustele:
  1) üritus on kooskõlas kasutatava territooriumi kasutusotstarbega (laululava, staadion, terviserada jms);
  2) eeldatav osalejate arv on vähem kui 50 inimest;
  3) üritusel ei toimu alkoholi või pürotehnika müüki;
  4) üritusel ei tekitata teisi isikuid oluliselt häirida võivat müra või valgusefekte;
  5) ei esine määruse paragrahvi 4 lõike 1 punktides 1 - 3 nimetatud asjaolusid.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 märgitud juhtudel teavitab ürituse korraldaja vallavalitsust viivitamata pärast ürituse toimumise selgumist. Ürituse korraldaja peab tagama määruse §-s 5 pandud kohustuste täitmise.

§ 2.   Avaliku ürituse loa taotlemine

  (1) Ürituse korraldaja peab üldjuhul 30 kalendripäeva enne avaliku ürituse toimumist esitama vallavalitsusele taotluse ürituse korraldamiseks. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) ürituse korraldaja nimi, isiku- või registrikood, kontaktandmed;
  2) ürituse korra ja turvalisuse eest vastutav isik ja tema telefon. Esitatud kontaktandmete kaudu peab olema võimalik ühendust saada kogu ürituse ettevalmistamise, korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise ja pidamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  3) ürituse nimi ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert/etendus, näitus, laat või muu üritus);
  4) ürituse läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolul);
  5) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, sealhulgas vajalik ettevalmistus- ja koristusperiood;
  6) ürituse sisu lühikirjeldus;
  7) üritusest osavõtjate eeldatav arv;
  8) ilutulestiku korraldamise või muu pürotehnika kasutamise soov;
  9) helitehnika kasutamise vajadus;
  10) liikluse ümberkorraldamise, sealhulgas tänava sulgemise vajadus ja ümberkorraldustest informeerimise teavitusplaan ning teave parkimise korraldamise kohta;
  11) ajutise ehitise (tribüün, lava, telk, piirded, atraktsioonid, mittestatsionaarsed valgusallikad ja heliseadmed, müügi- ja teeninduspunktid, WC-d jms) ja muu lisainventari kirjeldus ja asukoht;
  12) turvalisuse tagamise ja vajadusel meditsiinilise teenindamise kava;
  13) kaubandustegevuse toimumisel kaupleja või kaubanduse korraldaja andmed, kaubandustegevuse liik ja alkohoolsete jookide müügi puhul käideldava alkoholi määratlus (õlu, lahjad alkohoolsed joogid, kanged alkohoolsed joogid);
  14) territooriumi heakorra tagamise kava, sealhulgas prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamine;
  15) muu ürituse korraldamisega seonduv asjakohane teave.

  (3) Taotlusele tuleb lisada:
  1) maa-ala omaniku kirjalik nõusolek maa-ala kasutamiseks, kui üritus toimub maa-alal, mis ei ole valla omandis;
  2) liikluskorraldusskeem, kui avaliku üritusega kaasneb liikluskorralduse muutmine;
  3) taotlus reklaami/reklaamikandja paigaldamiseks, kui reklaami ei paigaldata vaid valla infotulpadele;
  4) pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamist kajastav kirjeldus ja õnnetuse vältimiseks rakendatavad abinõud.

§ 3.   Avaliku ürituse taotluse menetlemine

  (1) Kümne tööpäeva jooksul arvates taotluse saabumisest kontrollib majandusosakonna poolt määratud ametnik (edaspidi menetleja), kas taotlus on esitatud määruse nõuetele vastavalt ning vajadusel määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Menetleja saadab taotluses esitatud andmetest lähtuvalt nõuetekohase avaliku ürituse taotluse loa otsustamiseks vallavalitsusele või majandusosakonnale.

§ 4.   Avaliku ürituse luba

  (1) Loa avaliku ürituse korraldamiseks annab vallavalitsus, kui:
  1) üritust soovitakse korraldada ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni;
  2) üritusel tekitatakse teisi isikuid oluliselt häirivat müra või valgusefekte;
  3) üritust soovitakse korraldada õhuruumis või veekogudel või ürituse ala piirneb veekoguga;
  4) üritusest osavõtjate eeldatav arv on enam kui 500 inimest.

  (2) Muudel juhtudel annab loa ürituse korraldamiseks majandusosakond.

  (3) Avaliku ürituse luba vormistatakse haldusaktina, milles märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) andmed korraldaja kohta (nimi, isiku- või registrikood);
  3) ürituse korra ja turvalisuse eest vastutav isik ja tema telefon;
  4) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  5) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  6) õigus liikluse ümberkorraldamiseks;
  7) tingimused ja ettekirjutused osavõtjate ja liikluse turvalisuse, avaliku korra ning heakorra tagamiseks.

  (4) Avaliku ürituse loa võib jätta andmata, kui:
  1) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on planeeritud mõne teise avaliku kogunemise korraldamine;
  2) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja/või kohas oma sisult mittesobilik;
  3) ürituse korraldaja on jätnud varem peetud üritustel olulisel määral täitmata õigusaktidest või kokkulepetest tulenevad nõuded ning on alust eeldada rikkumise kordumist;

  (5) Menetleja teavitab avaliku ürituse loa andmisest viivitamata:
  1) kohalikku prefektuuri;
  2) kohalikku päästepiirkonda, kui üritusega kaasneb liikluse ümberkorraldamine ja määruse § 4 lõikes 1 sätestatud juhtudel;
  3) Pärnumaa Ühistranspordikeskust, kui liikluse ümberkorraldamine mõjutab ühistransporti;
  4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit, kui üritusel kasutatakse auditi kohustusega seadet seadme ohutuse seaduse tähenduses.

§ 5.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse korraldaja on avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel kohustatud:
  1) täitma ürituse korraldamise loas esitatud tingimusi ja arvestama tehtud märkustega;
  2) tagama üritusel korra ning üritusest osavõtjate turvalisuse ja ohutuse, kaasates vajadusel meditsiini-, politsei- ja/või turvatöötajad;
  3) tagama, et ürituse pidamisel ei ohustata keskkonda;
  4) vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) tagama vajadusel üritusel osalejatele WC-de kasutamise võimaluse;
  7) lõpetama ürituse ennetähtaegselt ohu vältimiseks, kui üritusel toimuv rikub avalikku korda või võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  8) järgima avaliku ürituse korraldamisel Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirja nõudeid;
  9) tagama pärast avaliku ürituse lõppemist hiljemalt 12 tunni jooksul avaliku ürituse pidamise kohas jäätmete koristamise;
  10) taastama avaliku ürituse pidamise koha kahjustamise korral endise olukorra.

§ 6.   Järelevalve

  Järelevalvet määruse täitmise üle teeb majandusosakond ja/või teised vallavalitsuse teenistujad vastavalt ametijuhendiga antud pädevusele.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Lihula Vallavolikogu 26.06.2014. a määrus nr 18 „Lihula valla avaliku ürituse korraldamise kord”.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json