Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Loksa linna munitsipaalharidusasutuse juhi ametikoha täitmiseks konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Loksa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2013, 10

Loksa linna munitsipaalharidusasutuse juhi ametikoha täitmiseks konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 13.06.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, Loksa Linnavolikogu 27.01.2011 määruse nr 2 „Loksa Gümnaasiumi põhimäärus“ § 9 lõike 4, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5, Loksa Linnavolikogu 20.12.2010 määruse nr 28 „Loksa Lasteaia põhimäärus“ § 6 lõike 3, huvikooli seaduse § 15 ja Loksa Linnavolikogu 17.06.2008 määruse nr 17 „Loksa Muusikakooli põhimäärus“ § 27 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Loksa linna munitsipaalharidusasutuse (edaspidi asutus) juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Asutuse juhi vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi asutuse juhi ametikoha täitmiseks kuulutab välja Loksa Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ja määrab konkursil osalejale (edaspidi kandidaat) esitatavad nõuded, sõlmitava töölepingu tähtaja, konkursil osalemiseks avalduse ja nõutavate dokumentide esitamise tähtpäeva ning konkursiteate avaldamise koha. Linnavalitsus korraldab konkursi ettevalmistamist ja läbiviimist.

  (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui on vaja täita asutuse juhi ametikoht.

§ 3.   Konkursiteade

  (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse konkursiteade Loksa linna kodulehel ( www.loksa.ee ) vähemalt kaks nädalat enne konkursil osalemiseks avalduse ja nõutavate dokumentide esitamise tähtpäeva. Lisaks avaldatakse konkursiteade linnavalitsuse konkursi väljakuulutamise korralduses märgitud ajalehes.

  (2) Konkursiteates märgitakse:
  1) asutuse nimetus ja aadress:
  2) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;
  3) kandidaadile esitatavad nõuded;
  4) avaldusega koos esitatavate dokumentide loetelu;
  5) avalduse ja dokumentide esitamise tähtpäev ja koht (posti- ja e-posti aadress);
  6) lisateavet andva isiku kontaktandmed.

§ 4.   Konkursil osalemine

  (1) Konkursil osalemiseks esitab kandidaat konkursiteates ettenähtud tähtajaks nimetatud aadressil järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus koos kontaktandmetega;
  2) CV (elulookirjeldus);
  3) ametinõuetele vastavuse tõendusdokumendid.

  (2) Konkursil saavad osaleda isikud, kes esitavad lõikes 1 nimetatud dokumendid hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtpäevaks. Pärast konkursi tähtaega laekunud dokumendid tagastatakse saatjale märkega tähtaja ületamise kohta.

  (3) Kandidaadil on õigus loobuda kandideerimisest kirjaliku avalduse alusel igas konkursi staadiumis.

§ 5.   Konkursikomisjoni moodustamine

  Asutuse juhi konkursi läbiviimiseks moodustab linnavalitsus vähemalt viieliikmelise komisjoni ja nimetab komisjoni esimehe.

§ 6.   Komisjoni koosolek

  (1) Hiljemalt kümne tööpäeva jooksul avalduste esitamise tähtaja möödumisest toimub komisjoni esimene koosolek, mille kutsub kokku komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek, mida juhatab komisjoni esimees.

  (3) Komisjon valib koosoleku käigu protokollimiseks oma liikmete hulgast protokollija. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja istungist osavõtnud komisjoni liikmed.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa komisjoni esimees ja vähemalt pooled komisjoni liikmed.

  (5) Koosoleku toimumisest teavitatakse komisjoni liikmetele vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 7.   Kandidaatide hindamine

  (1) Kandidaatide hindamiseks korraldab komisjon esmalt dokumendivooru, kus hinnatakse kandidaate esitatud dokumentide alusel.

  (2) Dokumendivooru käigus otsustab komisjon, kes kandidaatidest pääsevad teise vooru – vestlusvooru. Komisjoni otsus protokollitakse.

  (3) Vestlusvooru valitud kandidaatidele teatab komisjoni esimees vestluse aja ja koha arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt kolm tööpäeva enne teates märgitud kuupäeva.

  (4) Kandidaatidele, kes ei pääsenud vestlusvooru, teatab komisjoni esimees kirjalikult koosolekule järgneva viie tööpäeva jooksul.

  (5) Vestlusvoor seisneb komisjoni liikmete küsimustest ja kandidaadi vastus(t)est. Komisjoni liige esitab kandidaadile vastava asutuse ja valdkonnaga seotud küsimusi. Kandidaadil on vestlusvooru käigus õigus lisaks komisjoni küsimustele anda täiendavalt omapoolseid selgitusi ja saada neid komisjoni liikmetelt.

  (6) Vestlusvooru kutsutud kandidaat võtab koosolekust osa ainult temaga toimuva vestluse ajal.

§ 8.   Komisjoni otsus

  (1) Komisjon otsustab linnavalitsusele esitatava asutuse juhi kandidaadi kohalolevate komisjoni liikmete häälteenamusega avalikul hääletusel. Igal komisjoni liikmel on üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

  (2) Kui ükski vestlusvooru kandidaat ei kogunud häälteenamust, võib komisjon korraldada kas kordushääletuse kõikide vestlusvoorus osalenud kandidaatide vahel või korraldada hääletamise kahe võrdse enamhääli saanud kandidaadi vahel või teha linnavalitsusele ettepanek kuulutada konkurss nurjunuks, sõltuvalt komisjoni esimehe otsusest.

§ 9.   Valimistulemused

  (1) Vahetult pärast vestlusvooru lõppemist teeb komisjon otsuse kandidaadi esitamiseks juhi kohale. Vastav otsus edastatakse viie tööpäeva jooksul linnavalitsusele.

  (2) Komisjoni esimees saadab kandidaatidele, kes vestlusvooru ei läbinud, vastavasisulise teate viie tööpäeva jooksul pärast komisjoni koosoleku toimumist.

  (3) Asutuse juhi ametisse kinnitamisel otsustab linnavalitsus ametisse kinnitamise aja ja asutuse juhi töötasu suuruse.

§ 10.   Konkursi läbiviimise tähtaja pikendamine

  (1) Komisjon võib teha linnavalitsusele ettepaneku konkursi läbiviimise tähtaja pikendamiseks.

  (2) Kui linnavalitsus otsustab konkursi läbiviimise tähtaega pikendada, avaldatakse selle kohane teade konkursiteate avaldamiseks ettenähtud korras.

§ 11.   Esitatud kandidaadi loobumine tööleasumisest

  Kui valituks osutunud kandidaat loobub tööleasumisest, kutsub komisjoni esimees loobumisele järgneva kümne tööpäeva jooksul kokku komisjoni koosoleku. Komisjonil on koosolekul õigus otsustada, kas esitada linnavalitsusele valimistulemuste alusel poolthäälte arvult järgmine kandidaat või teha linnavalitsusele ettepanek konkursi nurjunuks kuulutamiseks.

§ 12.   Konkursi nurjumine ja uue konkursi väljakuulutamine

  (1) Linnavalitsus tunnistab konkursi nurjunuks, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud vestlusvooru hääletusel nõutavat arvu hääli;
  4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut;
  5) linnavalitsus ei nõustu esitatud kandidaadi ametisse kinnitamisega;
  6) komisjon on teinud motiveeritud ettepaneku konkursi nurjunuks tunnistamiseks muul põhjusel.

  (2) Linnavalitsus määrab asutuse juhi kohusetäitja kuni avaliku konkursi korras ametikoha täitmiseni, kui konkursi tulemused ei selgu asutuse juhi töölepingu lõppemise ajaks.

  (3) Konkursi nurjumisel on linnavalitsusele õigus määrata asutuse juhi kohusetäitja kuni avaliku konkursi korras ametikoha täitmiseni, kuid ühe aasta jooksul korraldab linnavalitsus uue konkursi.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Loksa Linnavalitsuse 27.02.2009 määrus nr 3 „Loksa linna munitsipaalharidusasutuse juhi ametikoha täitmiseks konkursi läbiviimise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Värner Lootsmann
linnapea

Karin Kask
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json