Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Tervishoid

Teksti suurus:

Väimela Tervisekeskuse põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2013, 42

Väimela Tervisekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 12.06.2013 nr 85

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Väimela Tervisekeskus (edaspidi Tervisekeskus) on valla asutus, mille tegevuse eesmärk on sportimise- ja vabaajateenuste pakkumine.

  (2) Tervisekeskus on Võru Vallavalitsuse haldusalas tegutsev avalik-õiguslik juriidiline isik.

  (3) Tervisekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Võru valla omavalitsusorganite õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning Tervisekeskuse töökorralduse reeglitest.

  (4) Väimela Tervisekeskuse aadress on Matussaare tee 1, Väimela alevik, 65566.

  (5) Tervisekeskusel on oma nimega üldplank ja pitsat. Tervisekeskus on organisatsiooniliselt eraldatud ja iseseisev asutus, mille kõrgemalseisvaks organiks on Võru Vallavalitsus. Tervisekeskusel on tööandja õigused.

  (6) Tervisekeskusel on oma eelarve, arveldust peetakse Võru Vallavalitsuses. Tervisekeskusel võib olla oma sümboolika.

  (7) Tervisekeskus kasutab kirjavahetuses teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega oma nime ja rekvisiitidega kirjaplanki.

  (8) Tervisekeskuse tegevust koordineerib ja juhendab Tervisekeskuse juhataja.

§ 2.   Tervisekeskuse tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Tingimuste loomine tervisespordialaseks tegevuseks:
  1) tingimuste loomine elanikkonna vaba aja veetmiseks;
  2) tingimuste loomine kursuste, õppuste, õppepäevade ja muude ürituste korraldamiseks;
  3) tingimuste loomine organiseeritud sportliku tegevuse läbiviimiseks, s.h. võistluste korraldamiseks;
  4) võimalusel sportlikult aktiivse elanikkonna huvide esindamine;
  5) spordi- ja meelelahutusürituste korraldamine.

  (2) Tervislike eluviiside edendamine ja propageerimine.

§ 3.   Tervisekeskuse õigused

  (1) Tervisekeskusel on õigustegeleda oma ülesannete täitmiseks vajaliku majandus- ja äritegevusega.

  (2) Tegevusvaldkonna korraldamisel on Tervisekeskusel õigus:
  1) korraldada hankeid vajalike asjade ostmiseks ja teenuste tellimiseks;
  2) vallata ja hallata tema valdusesse antud vara;
  3) tagada Tervisekeskuse ruumide, sisseseade ja aparatuuri vastavus Vabariigi Valitsuse määrustega kehtestatud nõuetele;
  4) kasutada Tervisekeskusele käesoleva põhimäärusega pandud ülesannete täitmiseks Tervisekeskuse vara;
  5) osaleda Tervisekeskuse tegevusvaldkonda kuuluvate küsimuste aruteludel, nõupidamistel ja seminaridel Võru Vallavalitsuses.

§ 4.   Tervisekeskuse juhtimine ja struktuur

  (1) Tervisekeskust juhib juhataja, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab tähtajalise või tähtajatu töölepingu vallavanem.

  (2) Juhataja vastutab Tervisekeskuse ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

  (3) Juhataja korraldab ja kontrollib Tervisekeskuse ülesannete täitmist.

  (4) Juhataja tagab töökorralduse reeglite alusel Tervisekeskuse nõuetekohase asjaajamise.

  (5) Juhataja korraldab Tervisekeskuse personalialast tööd ning annab välja asutuse nimel personalialaseid käskkirju ja sõlmib töötajatega töölepingud.

  (6) Juhataja koostab Tervisekeskuse töötajate ametijuhendid, puhkuste ajakava ja tööaja arvestuse tabelid ning edastab need vallavalitsusele.

  (7) Juhataja koostab Tervisekeskuse põhimääruse ja töötajatele töökorralduse reeglid.

  (8) Juhataja korraldab Tervisekeskuse töötajatega arenguvestluste läbiviimist.

  (9) Juhataja kooskõlastab Tervisekeskuse personalivajaduse Võru Vallavalitsusega, värbab personali.

  (10) Juhataja viib läbi personalipoliitikat, koostab personalitööd reguleerivad dokumendid ja rakendab need ellu.

  (11) Juhataja korraldab Tervisekeskuse majandustegevust.

  (12) Juhataja korraldab Tervisekeskuse kasutuses oleva vara haldamist, tagades selle nõuetekohase hoidmise, hooldamise ja kasutamise.

  (13) Juhataja vastutab majandustehinguid tõestavate algdokumentide õigeaegse esitamise eest raamatupidamisarvestust korraldavale raamatupidajale.

  (14) Juhataja koostab eelarve, tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise.

  (15) Juhataja korraldab Tervisekeskuse tööd hädaolukorras vastavalt kriisireguleerimisalastele ülesannetele.

  (16) Juhataja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise.

  (17) Juhataja tagab esmaabialase koolituse korraldamise vastavalt seadusandlusele.

  (18) Tervisekeskuse juhatajal on õigus:
  1) kasutada Tervisekeskuse pitsatit;
  2) tagada vajadusel töötajatele tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja huvidest lähtuv koolitus;
  3) alla kirjutada Tervisekeskuse nime ja rekvisiitidega plangil koostatud kirjadele, lepingutele, hinnakalkulatsioonidele ja muudele dokumentidele;
  4) koostada avaldusi, taotlusi (koos hinnakalkulatsioonidega) Võru Vallavalitsusele Tervisekeskuse tarvis inventari soetamiseks;
  5) teha ettepanekuid Tervisekeskuse töö muutmiseks;
  6) koostada käskkirju ja töölepingu kirjalikke dokumente Tervisekeskuse koosseisu ja töökorralduse kohta; samuti töötajate edutamise, neile töötasu, toetuste, ergutuste ja hoiatuste kohaldamiseks;
  7) võtta vastu otsuseid vajalike muudatuste tegemiseks Tervisekeskuse töökorralduses;
  8) teha tegevusvaldkondade laiendamise ja muutmise eesmärgil koostööd kohaliku omavalitsuse asutustega;
  9) õigus erandkorras muuta hinnakirja, kehtestades kokkuleppehindasid.

  (19) Tervisekeskuse juhataja vastutab:
  1) dokumentide säilimise eest;
  2) Tervisekeskuse käsutuses oleva vara korrasoleku ja säilimise eest;
  3) vallavalitsuse raamatupidajale vajalike dokumentide õigeaegse ja nõuetekohase esitamise eest;
  4) Tervisekeskuse asjaajamise nõuetekohase korraldamise, dokumentide tähtajalise täitmise eest;
  5) Tervisekeskuse poolt väljastatud informatsiooni, andmete ja dokumentide õigsuse ja korrektsuse eest;
  6) Tervisekeskuse töö juhtimise eest.

§ 5.   Finantseerimine

  (1) Tervisekeskuse tegevust finantseeritakse:
  1) Võru valla eelarvest,
  2) Tervisekeskuse tegevusega seotud tasulistest teenustest,
  3) annetustest,
  4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (2) Terviskeskuse eelarve kinnitab Võru Vallavolikogu.

  (3) Tervisekeskuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad kinnitab Võru Vallavalitsus, võttes aluseks Tervisekeskuse juhataja ettepanekud.

§ 6.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Tervisekeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid vallavalitsusele vastavalt õigusaktides sätestatule.

  (2) Kontrolli Tervisekeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Tervisekeskuse varade sihtotstarbelist kasutamist revideerib vallavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Tervisekeskuse ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsuse alusel.

  (2) Tervisekeskuse tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ning seda korraldab vallavalitsus.

§ 8.   Tervisekeskuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Tervisekeskuse põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 9.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 12.mai 2010 määrus nr 12 „Väimela Tervisekeskuse põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas ilmumisest.

Priit Süüden
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json