Teksti suurus:

Tallinna Inglise Kolledži põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2013
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2013, 43

Tallinna Inglise Kolledži põhimäärus

Vastu võetud 18.11.2009 nr 83
jõustumine 23.11.2009

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 3² lg-te 1-3 ja § 12 lg 4, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ning Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 2.6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimetus

  Kooli nimetus on Tallinna Inglise Kolledž (edaspidi kolledž).

§ 2.   Asukoht

  Kolledži asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Estonia pst 10, 10148 Tallinn.

§ 3.   Liik ja haldusala

  (1) Kolledž on munitsipaalkool põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamiseks.

  (2) Kolledž on Tallinna Haridusameti (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (3) Kolledž juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ametiasutuse juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  Kolledžil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika.

§ 5.   Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  Kolledži põhimääruse kinnitab ning selles teeb muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ametiasutuse ettepanekul.

§ 6.   Õppekeel

  (1) Kolledži õppetöö toimub eesti keeles.

  (2) Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni (edaspidi IBO) väljatöötatud õppekava alusel toimub õppetöö inglise keeles.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevuse eesmärk

  Kolledži tegevuse eesmärk on luua õpilastele põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamise võimalused.

§ 8.   Ülesanded

  Kolledži ülesanded:
  1) luua koolikohustuslikele lastele tingimused põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamiseks päevases õppevormis;
  2) anda õpilastele teadmised, oskused ja vilumused ning kujundada väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mis loob eeldused põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamiseks ning õpingute jätkamiseks;
  3) luua mitmekülgsed võimalused õppetööväliseks huvitegevuseks kolledži juures.

3. peatükk STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.   Struktuur

  (1) Kolledžis on põhikooli 1.-9. klass ja gümnaasiumi 10.-12. klass.

  (2) Kolledži juures tegutsevad vastavalt vajadustele ja võimalustele pikapäevarühmad, aine- ja huviringid.

  (3) Kolledžis on oma raamatukogu.

§ 10.   Õppekava

  (1) Kolledž järgib õppe- ja kasvatustöös Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava.

  (2) Kolledžis võib õpe toimuda ka IBO väljatöötatud õppekava alusel ning IBO reeglistiku kohaselt.

  (3) Õpingute alusdokumendiks on kolledži direktori käskkirjaga kinnitatud kolledži õppekava.

§ 11.   Õppe-eesmärk

  Kolledži õppe-eesmärk on tagada kolledži õppekavaga sätestatud teadmiste ja pädevuste omandamine.

§ 12.   Õppekavaväline tegevus

  Õppekavaväliselt võib kolledž korraldada tasuta ja tasuliste ringide ja kursuste ning pikapäevarühmade tegevust.

§ 13.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril. Õppeaasta koosneb õppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.

  (2) Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat). Koolivaheajad määrab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (3) Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides on määratud kolledži õppekavaga ja see ei või ületada seadusega ette nähtud suurimat lubatud koormust.

  (4) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas on kindlaks määratud tunniplaanis, mille kinnitab kolledži direktor.

  (5) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit.

  (6) Kolledž valib valikained vajaduste ja võimaluste järgi ning püüab arvestada pedagoogide, õpilaste ja vanemate ettepanekuid.

  (7) Õpilaste hindamine, järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras, mille alusel kehtestab direktor kolledži õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning täiendavale õppetööle jätmise täpsustatud tingimused ja korra ning hindamisest teavitamise korra.

  (8) Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus hinne "5" on "väga hea", hinne "4" - "hea", hinne "3" - "rahuldav", hinne "2" - "puudulik" ja hinne "1" - "nõrk". Haridus- ja teadusministri määrusega sätestatud tingimustel ja korras võib õpilase hindamisel kasutada kolledžis sõnalisi hinnanguid või mõnda muud hindamissüsteemi.

  (9) Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks korraldatakse lõpueksamid. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamid viiakse läbi haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras.

  (10) Põhikooli lõpetanutele väljastatakse põhikooli lõputunnistus. Gümnaasiumi lõpetanutele väljastatakse gümnaasiumi lõputunnistus ja riigieksamitunnistus.

  (11) IBO õppekava alusel õppivad õpilased lõpetavad õppe gümnaasiumis vastavalt IBO reeglistikule.

  (12) Kolledž loob koos linnavalitsusega tingimused koolikohustuse täitmiseks kogu õppeperioodi vältel.

4. peatükk KOOLI VASTUVÕTT. ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 14.   Kooli vastuvõtt

  (1) 1. klassi võetakse kolledži vastuvõtu tingimuste ja korra alusel õpilased, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saavad 7-aastaseks. Sõltuvalt lapse kooliküpsusest ja vanema soovist võib 1. klassi võtta lapse, kes on jooksva aasta 30. aprilliks saanud 6-aastaseks.

  (2) Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

  (3) Õpilaste üle peetakse arvestust kolledži õpilasraamatus.

§ 15.   Õpilaspilet

  Õpilasele väljastatakse kolledžis õppimise perioodiks õpilaspilet haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 16.   Õpilaste

  Õpilasel on õigus:
  1) valida oma huvidele ja võimetele vastavaid õppeaineid kolledžis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;
  2) moodustada kolledžis õpilasesindus. Õpilasesinduse ülesanded ja valimise korra sätestab õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks kolledži hoolekogu ning kinnitab direktor;
  3) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises, gümnaasiumiõpilastel olla valitud kolledži hoolekogusse;
  4) asutada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kolledži ja kodu kasvatustaotlustega;
  5) kasutada klassivälises tegevuses oma kooli ruume, rajatisi ja vahendeid tasuta;
  6) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;
  7) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kehtestatud ulatuses ja korras;
  8) saada kolledžist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
  9) pöörduda oma õiguste kaitseks ametiasutuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsioonide poole.

§ 17.   Õpilaste kohustused

  (1) Õpilane on kohustatud:
  1) osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kolledži poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele;
  2) täitma kolledži kodukorda.

  (2) Õpilased õpivad vastavalt oma võimetele, arendavad pidevalt oma teadmisi ja oskusi, suhtuvad lugupidavalt kaasinimestesse, ilmutavad kodanikutunnet, hoiavad ühisvara ning ümbritsevat loodust ja osalevad vastavalt eakohastele võimetele kolledži heaks tehtavas töös.

§ 18.   Tunnustuse ja laituse avaldamine

  Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses ja kolledži kodukorras ette nähtud korras.

5. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 19.   Koolitöötajad

  Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

§ 20.   Personali koosseis

  Kolledži personali koosseisu määrab kolledžile kinnitatud eelarve piires direktor, tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisule.

§ 21.   Personali ülesanded

  (1) Pedagoogide ülesanne on juhtida õppe- ja kasvatustööd, kujundada turvalist õpikeskkonda ning kasutada õpilastele sobivaid õppe- ja hindamismeetodeid.

  (2) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kolledži põhimääruse ja töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 22.   Konkursi korraldamine ja atesteerimine

  (1) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kolledži direktor konkursi.

  (2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

6. peatükk KOOLIELU KORRALDAMINE 

§ 23.   Direktor

  (1) Kolledžit juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, seda muudab, ja selle ütleb üles linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

  (2) Kolledži direktor:
  1) korraldab kolledži valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib kolledži majandustegevust, tagab kolledži tulemusliku töö, vastutab kolledži üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest kolledžile kinnitatud eelarve piires;
  2) esindab kolledžit ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
  3) teeb tehinguid kolledži kasuks Tallinna linna nimel seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks kolledžile selleks ette nähtud kulutuste piires ja tagab eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;
  4) koostab kinnitatud piirsummadest lähtudes kolledži eelarve projekti ja esitab selle koos hoolekogu heakskiiduga ametiasutusele;
  5) jälgib jooksvalt alaeelarve täitmist ja esitab vajaduse korral ametiasutusele alaeelarve muudatusettepanekuid;
  6) koostab IBO väljatöötatud õppekava järgi IBO reeglistikust tulenevate eksamitasude, õppevahendite ja muude tasude määrade projekti ning esitab selle hoolekogule heakskiitmiseks;
  7) on hoolekogu ees aruandekohustuslik;
  8) vastutab kolledžit teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  9) tagab ametiasutuse otsuste ja ülesannete täitmise;
  10) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud personaliga vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega. Välislepingu alusel tööle võetava pedagoogiga sõlmib töölepingu välislepinguga määratud tähtajaks;
  11) kinnitab töötajate ametijuhendid;
  12) kinnitab kolledži struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused;
  13) kinnitab kolledži asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  14) tagab seaduste ja muude riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  15) annab oma pädevuse piires kolledži tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  16) korraldab kolledžile saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist.

  (3) Kolledži direktori äraolekul asendab teda ametiasutuse juhataja määratud isik.

§ 24.   Õppenõukogu

  (1) Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimiseks, analüüsimiseks, hindamiseks ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemiseks tegutseb kolledžis õppenõukogu.

  (2) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 25.   Hoolekogu

  (1) Et luua kolledži edukaks tööks vajalikud tingimused ja arutada läbi tähtsamad koolieluga seonduvad küsimused, moodustatakse kooli hoolekogu.

  (2) Hoolekogu koosseisu esitab kolledži direktor kinnitamiseks ametiasutuse juhatajale.

  (3) Hoolekogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (4) Hoolekogu pädevuses on:
  1) arengukava koostamine koostöös kolledži õppenõukoguga;
  2) arenguvestluste tingimuste ja korra kooskõlastamine;
  3) pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine kolledži direktori ettepanekul;
  4) õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmine;
  5) osalemine vanempedagoogi ametijärgu omistamisel atesteerimiskomisjonis;
  6) IBO väljatöötatud õppekava järgi IBO reeglistikust tulenevate eksamitasude, õppevahendite ja muude tasude määrade projekti heakskiitmine;
  7) kolledži eelarve projekti heakskiitmine;
  8) lisaks riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud ülesannetele ettepanekute tegemine linnavalitsusele kolledžiga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

7. peatükk FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 26.   Vara

  (1) Kolledži vara moodustavad maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara, mille Tallinna linn on talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks andnud.

  (2) Kolledži vara kuulub linna omandisse.

  (3) Kolledž teostab linnavara valdamise, käsutamise ja kasutamise õigust, lähtudes linnavolikogu kehtestatud korrast.

  (4) Kolledži põhimääruses ette nähtud tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

  (5) Kolledž hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid, lähtudes kolledžile eelarveaastaks ette nähtud vahenditest.

§ 27.   Tulud ja kulud

  (1) Kolledži kulud kaetakse ametiasutuse juhataja kinnitatud eelarve alusel.

  (2) Kolledži tuludeks on IBO väljatöötatud õppekava järgi IBO reeglistikust tulenevad eksamitasud, õppevahendite ja muud tasud.

  (3) Kolledž võib vastu võtta eraldisi sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt. Kolledži direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama ametiasutust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

  (4) Kolledžil võivad olla ka tulud käesolevas põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest. Ametiasutuse kinnitatud hindade alusel osutatud teenuste eest saadud tulu võib kasutada kolledži tegevusvaldkonnast tulenevate ülesannete täitmiseks. Täiendavaid tulusid kasutatakse õigusaktides kehtestatud korras ning nende kohta on direktor kohustatud aru andma ametiasutuse juhatajale.

§ 28.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kolledžis peetavate õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, dokumentides esitatavad andmed ning nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (2) Kolledži raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele. Kolledž esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

§ 29.   Järelevalve

  Kolledži tegevust kontrollib ametiasutus, riiklikku järelevalvet kolledži õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Harju maavanem.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 30.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kolledži korraldab ja kujundab ümber või selle tegevuse lõpetab ametiasutuse ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras.

  (2) Kolledži ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, kooli, vanemaid ja õpilasi vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

  (3) Kolledži ümberkorraldamine, ümberkujundamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 31.   Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 08. detsembri 1999 määruse nr 109 „Tallinna Kesklinna munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine" punktiga 1.18 kinnitatud Tallinna Inglise Kolledži põhimäärus tunnistatakse kehtetuks.

§ 32.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 23. novembril 2009.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json