Teksti suurus:

Raasiku Vallavolikogu 14. mai 2013. a määruse nr 8 „Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ muutmine

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2014, 4

Raasiku Vallavolikogu 14. mai 2013. a määruse nr 8 „Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ muutmine

Vastu võetud 09.06.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 8 lg 4 alusel.

§ 1.   Raasiku Vallavolikogu 14. mai 2013. a määruses nr 8 "Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri"tehakse järgmised muudatused:

 
  1) Paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses: „18) paisutustase – tõenäoline tase, milleni võib tõusta reovee ning sademetevee tasapind ühiskanalisatsioonis.“;
  2) Paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: „(4) Ühiskanalisatsiooni paigaldussügavus ning reo- ja sademetevee paisutustase on määratud kanalisatsiooni tehnilise lahendusega ning määratakse liitumistingimustes. Kui paisutustase ei ole määratud, on selleks reovee kanalisatsiooni korral kinnistu poolt esimese, ühiskanalisatsiooni juurde kuuluva, vaatluskaevu kaanekõrgus ning ühisvoolse ja sademetevee kanalisatsiooni korral lähima tänavapinna kõrgus +0,1 m. Kui pole tagatud reo- või sademetevee isevoolne või üleujutusriskita kanaliseerimine, tuleb reo- või sademetevee ülepumpamine või paisutustasemest allpool asuvate ruumide ja pindade kaitse lahendada kinnistu omanikul oma seadmetega ja omal kulul.“;
  3) Paragrahvi 9 lõiget 4 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses: „6) tagama kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni korrasoleku ning vastavuse standarditele ja tehnilistele normidele ning käesolevale eeskirjale.“;
  4) Paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses: „(7) Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo- ja sademeveeneeludel ning drenaaživee äravoolul kaitseseadmed uputuste vältimiseks.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamist.

Ants Kivimäe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json