Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Heakorraeeskiri

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2014, 12

Heakorraeeskiri

Vastu võetud 16.06.2014 nr 6
jõustumine 01.07.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 361, § 36 lõike 3 ja teeseaduse § 25 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus kehtestab heakorra nõuded Tõlliste vallas.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) heakord – kinnistu ja kõnnitee puhtus ning korrastatus;
  2) heakorratööd – liiva, prahi, jäätmete, langenud lehtede, lume ja jää koristamine, niitmine ja muu puhtuse ning korra tagamiseks tehtav töö;
  3) kinnistu kasutaja – juriidilisest või füüsilisest isikust kinnisasja omanik, hoonestusõiguse omanik või korteriühistu olemasolul ühistu. Muu isik on kinnistu kasutajaks juhul, kui heakorra nõuete täitmine tuleneb omaniku ja muu isiku vahelisest lepingust või volitusest;
  4) koormis – kohustus, mis kehtestatakse seaduse alusel volikogu määrusega füüsilistele ja juriidilistele isikutele kohustuslike tööde tegemiseks valla territooriumil kehtestatud heakorraeeskirja täitmiseks.

§ 3.   Nõuded kinnistu heakorrale

  Kinnistu kasutaja peab tagama kinnistul järgmise olukorra:
  1) jäätmed ja praht on koristatud;
  2) rohi on niidetud (detailplaneeringu kohustusega aladel on rohu lubatud maksimaalne kõrgus 30 cm, vältimaks kulu teket on detailplaneeringu kohustuseta alal hein niidetud vähemalt kord aastas);
  3) põõsaste ja puude oksad, mis varjavad avalikul teel asuvat liikluskorraldusvahendit ja/või takistavad avalikul teel liiklemist on lõigatud;
  4) ohtlikud puud on eemaldatud;
  5) ehitiselt, kus see võib kujundada ohtu liiklejatele ja/või varale on eemaldatud varisemisohtlik lumi, jää, kivid, plaadid jms;
  6) kraavid ja truubid on puhastatud.

§ 4.   Kõnnitee heakord

  Teega külgneva territooriumi omanik on kohustatud tegema alevikus asuva sõidutee ja vastava territooriumi vahel oleval kõnniteel teeseaduse paragrahv 25 lõikes 7 sätestatud kohustuse täitmiseks järgmisi töid: puhastama kõnnitee langenud lehtedest, liivast ja muust prahist.

§ 5.   Koormis heakorra tagamiseks

  Koormis kehtestatakse heakorra tagamiseks käesoleva määruse paragrahvi 2 punktis 3 nimetatud kinnistu kasutajale.

§ 6.   Vastutus

  (1) Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 662 alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väärteo kohtuvälised menetlejad on Tõlliste Vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tõlliste Vallavolikogu 17.12.1998. a määrus nr 2 „Avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Arne Nõmmik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json