Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Karula Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Karula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2014, 15

Karula Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 16.06.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lg 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Karula Vallavalitsuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Karula Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) teenistujate palga ja töötasu, puhkusetasu ja seadusest tulenevate hüvitiste maksmise tingimusi ja korda.

§ 2.  Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) teenistuja – vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 5 alusel on avalik teenistuja vallavalitsusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev (s.o töölepingu alusel töötav) töötaja;
 2) ametnik – isik, kes on vallavalitsusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning teostab avalikku võimu. Ametnik töötab avaliku teenistuse seaduse alusel ning ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks;
 3) töötaja – vallavalitsusega eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel ning töötaja teenistuskohta nimetatakse töökohaks;
 4) teenistuskoht – vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht;
 5) palk - ametnikule makstav põhipalk, muutuvpalk ning eritingimustes töötamise eest makstavad lisatasud (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest) ning asendustasu;
 6) töötasu – tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületunni) ning asendustasust, mida asutus maksab töötajale tehtud töö eest vastavalt töölepingule, õigusaktidele ja tööandja poolt kehtestatud korrale;
 7) põhipalk – teenistuja palga fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal;
 8) muutuvpalk – teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
 9) asendustasu – puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest.

§ 3.  Palgakorralduse üldpõhimõtted

 (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

 (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

 (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid. Kui teenistujale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

 (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. Tööajaarvestuse tabeli koostamise eest vastutab raamatupidamine.

 (5) Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse personalikulude eelarvet.

§ 4.  Vallavanema palk

 (1) Vallavanema põhipalk, muutuvpalk ning soodustused ja muud hüvitised määratakse volikogu otsusega.

 (2) Vallavanemale töötasu maksmise aeg ja viis toimub käesoleva palgajuhendiga sätestatud korras.

§ 5.  Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
 1) põhipalgast,
 2) muutuvpalgast,
 3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal või riigipühal tehtava töö ja ületunnitöö eest) ning
 4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu).

§ 6.  Põhipalk

 (1) Teenistujate põhipalga suuruse kehtestab oma otsusega volikogu.

 (2) Teenistuja põhipalk vaadatakse üle kord aastas.

§ 7.  Muutuvpalk

 (1) Teenistujale võib maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

 (2) Lisatasu makstakse eelarvevahendite olemasolul.

 (3) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse ja lisatasu suurus.

 (4) Eritingimustes töötamise eest makstakse teenistujale lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

 (5) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat.

 (6) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 8.  Asendustasu

 (1) Teenistujale puuduva teenistuja ülesannete andmisel ja asendustasu maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seaduse §-st 57.

 (2) Asendustasu puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstakse lähtuvalt asendatava teenistuja põhipalgast proportsionaalselt asendavale teenistujale antud asendatava teenistuja ülesannete mahuga, kuid mitte rohkem kui 60 protsenti asendatava teenistuja põhipalgast.

§ 9.  Puhkusetasu

 (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

 (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

§ 10.  Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

 (1) Palka ja töötasu makstakse teenistujale üks kord kuus hiljemalt kalendrikuu eelviimasel tööpäeval teenistuja poolt määratud pangakontole, kui erandkorras ei ole kokku lepitud teisiti.

 (2) Kui palgapäev langeb riigipühale või puhkepäevale, kantakse palk ja töötasu pangakontole puhkepäevale eelneval tööpäeval.

§ 11.  Tasustamine tasemekoolituse ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal

 (1) Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse teenistujale keskmist palka või töötasu 20 kalendripäeva eest aastas. Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ülejäänud võimaliku kümne kalendripäeva eest aastas teenistujale palka või töötasu ei maksta.

 (2) Lisaks käesoleva paragrahvi esimeses lõikes märgitule antakse tasemekoolituse lõpetamiseks täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse teenistujale töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäära.

 (3) Tasu õppepuhkuse eest makstakse sarnaselt käesoleva määruse § 8 lõikes 2 kehtestatud korrale.

§ 12.  Palgajuhendi ülevaatamine ja muutmine

 (1) Palgajuhend vaadatakse üle üldjuhul üks kord aastas ning vajaduse ja eelarveliste võimaluste korral muudetakse palgajuhendit alates järgmise kalendriaasta 01. jaanuarist.

 (2) Palgajuhendi kehtestamise aluseks olevate õigusaktide muutmisel muudetakse teenistujate palga- ja töötasu tingimusi hiljemalt ühe kuu möödumisel, kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.

§ 13.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mart Vanags
Volikogu esimees