Teksti suurus:

Palgakorraldust reguleerivate Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2015
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2015, 1

Palgakorraldust reguleerivate Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 11.06.2015 nr 11
jõustumine 01.08.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-de 19, 21 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lg 2 alusel.

§ 1.   „Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määrust nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) tulemuspalk - aasta töötulemuste hindamise alusel tööplaanis kavandatud ja kalendriaastaks kokkulepitud eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise eest määratav ja makstav täiendav tasu;";

2) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Teenistuskohale esitatavate hariduse ja töökogemuse nõuete alusel ning vastutusest ja teenistusülesande täitmise iseloomust lähtuvalt määratakse teenistuskohad gruppidesse järgmiselt:

1) linna juhid;

2) struktuuriüksuste juhid;

3) muud teenistujad.";

3) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) preemiana (v.a paragrahvi 10 lõikes 1 sätestatud preemia);";

4) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) põhipalga suurendusena välisprojektitöö eest.";

5) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠8. Tulemuspalk

(1) Tulemuspalga võib teenistujale määrata tööplaanis kavandatud ja kalendriaastaks teenistujaga kokku lepitud eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise eest. Tulemuspalk määratakse ühekordse tasuna teenistuja kalendriaasta töötulemuste hindamise alusel.

(2) Järgmise kalendriaasta eesmärgid, soovitava tulemuse ja täitmise ajakava lepivad teenistuja ja vahetu juht kokku arenguvestlusel ning need fikseeritakse tööplaanis ja teenistuja arenguvestluse kokkuvõttes.

(3) Tulemuspalga määramise ettepaneku koos põhjendustega esitab teenistuja vahetu juht struktuuriüksuse juhile. Struktuuriüksuse teenistujate tulemuspalga ettepanekud esitab struktuuriüksuse juht ametiasutuse juhile, kes teeb otsuse tulemuspalga määramise kohta.

(4) Kui tulemuspalga määramise aluseks on ametiasutuse või struktuuriüksuse kollektiivne tulemus, määratakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

(5) Tulemuspalga määramise käskkirjas märgitakse ajavahemik, mille eest tulemuspalk määratakse.

(6) Tulemuspalka ei määrata:

1) teenistujale katseajal;

2) teenistujale, kelle teenistussuhe on peatunud üle poole kalendriaastast;

3) ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal;

4) töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest;

5) vähem kui neljakuulise töötamise korral.

(7) Tulemuspalk makstakse välja koos detsembrikuu palga või töötasuga.";

6) paragrahvi 10 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ametiasutusele linna eelarves töötasu kuludes selleks ette nähtud vahenditest";

7) paragrahvi 10 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Preemia määramise ettepaneku koos põhjendustega ja perioodiga, mille eest preemia määratakse, esitab ametiasutuse juhile struktuuriüksuse juht.";

8) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõnad „20 protsenti" sõnadega „25 protsenti";

9) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 3, 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(3) Asendamise mahus ja asendustasus lepitakse üldjuhul kokku enne asendama asumist.

(4) Puhkuse ajal asendamise eest asendustasu üldjuhul ei maksta.

(5) Asendustasu määramise käskkirjas märgitakse asendamise periood, asendustasu suurus, asendustasu protsent asendatava teenistuja põhipalgast ja viide asendatava teenistuja ametijuhendile, milliseid teenistusülesandeid asendamise ajal täidetakse.";

10) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Linna juhile hüvitatakse mobiiltelefoni kulud. Linna juhile võib hüvitada isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud sõitude kohta arvestuse pidamisel või võib võimaldada kasutada ametiautot. Kulude hüvitamise piirmäärad (v.a linnavolikogu kantselei) kehtestatakse linnapea käskkirjaga.";

11) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „ametisõitudeks kasutamise kulud" sõnadega „sõitude kohta arvestuse pidamisel";

12) paragrahvid 26 kuni 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 26. Struktuuriüksuste juhid

(1) Struktuuriüksuste juhtidele rakendatakse palgajuhendi lisas teenistuskohtade grupile „Struktuuriüksuste juhid" kehtestatud põhipalga vahemikke.

(2) Struktuuriüksuste juhid on:

1) valdkonnajuhid - linna ombudsman, linna valdkondliku teenistuse osakonna juhataja, ametiasutuse juhi asetäitja ja ameti teenistuse direktor;

2) keskastme juhid - osakonna juhataja ja osakonna juhataja asetäitja;

3) esmatasandi juhid - väikese struktuuriüksuse (sektor, talitus, büroo jms) juht või alluvatega juhtivspetsialist.

§ 27. Struktuuriüksuste juhtide teenistusse või tööle võtmine ja teenistusest või töölt vabastamine

(1) Linna valdkondliku teenistuse osakonna juhataja nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest või temaga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnasekretär linna direktori ettepanekul. Osakonna juhataja asetäitja nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest või temaga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnasekretär osakonna juhataja ettepanekul kooskõlastatult linna direktoriga.

(2) Linna ombudsmani nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest linnavolikogu heakskiidul linnavolikogu esimees. Tööandja teisi õigusi ja kohustusi teostab linnavolikogu esimees.

(3) Linnavolikogu kantselei osakonna juhataja nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu linnavolikogu kantselei juhataja kooskõlastatult linnavolikogu esimehega.

(4) Ameti juhataja asetäitja, ameti teenistuse direktori ja osakonna juhataja nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest või temaga sõlmib ja lõpetab töölepingu ameti juhataja. Teenistuse koosseisus oleva osakonna juhataja ametikohale nimetamiseks ja teenistusest vabastamiseks või temaga töölepingu sõlmimiseks ja lõpetamiseks teeb ettepaneku teenistuse direktor. Osakonna juhataja asetäitja ametikohale nimetamiseks ja teenistusest vabastamiseks või temaga töölepingu sõlmimiseks ja lõpetamiseks teeb ettepaneku osakonna juhataja kooskõlastatult teenistuse direktoriga.

(5) Linnaosa vanema asetäitja ja linnaosa valitsuse osakonna juhataja nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest või temaga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnaosa vanem. Osakonna juhataja asetäitja nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu linnaosa vanem osakonna juhataja ettepanekul.

(6) Esmatasandi juhi nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu ametiasutuse juht struktuuriüksuse juhi ettepanekul.

§ 28. Struktuuriüksuste juhtide palga või töötasu määramine

(1) Struktuuriüksuse juhile põhipalga määramisel lähtutakse ametijuhendis sätestatud ja ameti- või töökohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest ning arvestatakse tema individuaalset tulemuslikkust, juhtimise ulatust ja vastutuse määra.

(2) Ametniku ametisse nimetamise või töötajaga töölepingu sõlmimise õigust omav isik määrab teenistuja põhipalga, lähtudes teenistuskohale kinnitatud põhipalga vahemikust. Põhipalk määratakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga või töölepinguga. Ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga või töölepinguga vormistatakse ka kõik teised ametniku palga või töötaja töötasu muudatused.

(3) Linna ombudsmani põhipalga määrab linnavolikogu esimees, lähtudes teenistuskohale kinnitatud põhipalga vahemikust. Põhipalga määramine vormistatakse linnavolikogu esimehe käskkirjaga linna ombudsmani ametikohale nimetamisel või põhipalga muutmisel. Samuti vormistatakse linnavolikogu esimehe käskkirjaga kõik teised linna ombudsmani palgamuudatused.

§ 29. Struktuuriüksuste juhtidele kehtestatud nõuded

(1) Valdkonna juhina ja keskastme juhina võib teenistusse võtta kõrgharidusega isiku, kes valdab eesti keelt C1-tasemel ja omab ühe võõrkeele oskust B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega. Soovitatav on töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses.

(2) Esmatasandi juhi teenistuskohal on nõutav kõrgharidus ja eesti keele oskus C1-tasemel ning ühe võõrkeele oskust B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega.

(3) Linna ombudsmaniks võib nimetada isiku, kes vastab Tallinna põhimääruse paragrahvi 544 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

(4) Struktuuriüksuse juhi teenistuskohal on nõutav tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine ning nende kasutamise oskus ja tööks vajalik arvuti kasutamise oskus.

§ 30. Muud teenistujad

(1) Muudele teenistujatele rakendatakse palgajuhendi lisas teenistuskohtade grupile „Muud teenistujad" kehtestatud põhipalga vahemikke.

(2) Muud teenistujad on:

1) tippspetsialistid - haldussekretärid, analüütikud, eksperdid jt isikud, kes omavad linnaorganisatsioonis strateegilise tähtsuse ja mõjuga arengut ning protsesse algatavat ja kujundavat rolli;

2) nõunikud - täidavad nõustavaid ülesandeid. Nõunikud on linnavolikogu nõunik, linna ombudsmani nõunik, linnavolikogu esimehe nõunik (tähtajaline), linnavolikogu aseesimehe nõunik (tähtajaline), linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi (tähtajaline), linnavalitsuse nõunik, linnapea nõunik (tähtajaline), abilinnapea nõunik (tähtajaline), linnaosa valitsuse nõunik;

3) valdkonna asjatundjad - valdkonna arendajad, kes lahendavad keerukamaid, vähem reguleeritud ülesandeid, töötavad välja protseduure ning nõustavad spetsiifilises valdkonnas;

4) keskastme spetsialistid - täidavad vähem reguleeritud ülesandeid, osalevad protseduuride väljatöötamisel;

5) spetsialistid - protsesside teostajad etteantud piirides ja assisteeriva töö tegijad;

6) töölised - tehnilise ja toetava töö tegijad.

§ 31. Muude teenistujate teenistusse või tööle võtmine ja teenistusest või töölt vabastamine

(1) Ametniku nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest või töötajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu ametiasutuse juht struktuuriüksuse juhi ettepanekul.

(2) Linnaosa valitsuse haldussekretäri nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest linnaosa vanem kooskõlastatult linnasekretäriga.

(3) Linnavolikogu nõunikuga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavolikogu kantselei juhataja kooskõlastatult linnavolikogu esimehega.

(4) Linnavolikogu esimehe nõunik ja linnavolikogu aseesimehe nõunik töötavad tähtajalise töölepingu alusel. Töötajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavolikogu kantselei juhataja linnavolikogu esimehe või linnavolikogu aseesimehe ettepanekul. Linnavolikogu esimehe nõunik ja linnavolikogu aseesimehe nõunik võetakse tööle linnavolikogu volituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui linnavolikogu esimehe või linnavolikogu aseesimehe volituste lõpuni.

(5) Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi töötab tähtajalise töölepingu alusel. Töötajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavolikogu kantselei juhataja linnavolikogu fraktsiooni esimehe ettepanekul. Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi võetakse tööle linnavolikogu volituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui fraktsiooni tegevuse lõppemiseni.

(6) Linnavalitsuse nõuniku nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest või temaga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnasekretär linnapea ettepanekul.

(7) Linnapea nõunik ja abilinnapea nõunik töötavad tähtajalise töölepingu alusel. Töötajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnasekretär linnapea või abilinnapea ettepanekul. Linnapea nõunik võetakse tööle linnavalitsuse volituste ajaks. Abilinnapea nõunik võetakse tööle linnavalitsuse volituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui abilinnapea volituste lõpuni.

(8) Linnaosa valitsuse nõuniku nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu linnaosa vanem.

§ 32. Muude teenistujate palga või töötasu määramine

(1) Muudele teenistujatele põhipalga või töötasu määramisel lähtutakse ametijuhendis sätestatud ja ameti- või töökohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest ning teenistuskoha tegevuse ulatusest.

(2) Ametisse nimetamise või töölepingu sõlmimise õigust omav isik määrab ametniku ja töötaja põhipalga, lähtudes teenistuskohale kinnitatud põhipalga vahemikust. Põhipalk määratakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga või töölepinguga. Ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga või töölepinguga vormistatakse ka kõik teised ametniku palga või töötaja töötasu muudatused.

§ 33. Muudele teenistujatele kehtestatud nõuded

(1) Tippspetsialisti ja valdkonna asjatundja teenistuskohal on nõutav kõrgharidus ja eesti keele oskus C1-tasemel ja ühe võõrkeele oskus B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega ning arvestatav töökogemus ja süvateadmised teenistuskoha valdkonnas.

(2) Nõunikuna võib teenistusse võtta vähemalt keskharidusega isiku, kes valdab eesti keelt C1-tasemel ja omab ühe võõrkeele oskust B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega.

(3) Keskastme spetsialisti teenistuskoht eeldab üldjuhul kõrgharidust.

(4) Spetsialisti teenistuskohal on nõutav vähemalt keskharidus.

(5) Ametnikuna võib teenistusse võtta isiku, kes valdab eesti keelt C1-tasemel ja omab ühe võõrkeele oskust B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega.

(6) Töötajana (v.a töölised) võib tööle võtta isiku, kes valdab eesti keelt B1-tasemel ja omab ühe võõrkeele oskust B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega.

(7) Muude teenistujate teenistuskohtade gruppi kuuluval teenistuskohal (v.a töölised) on nõutav tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine ning nende kasutamise oskus ja tööks vajalik arvuti kasutamise oskus.";

13) paragrahvid 34 kuni 39 tunnistatakse kehtetuks;

14) määruse lisa „Põhipalga vahemikud" asendatakse käesoleva määruse lisaga „Põhipalga vahemikud".

§ 2.   Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määrust nr 12 „Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linnavolikogu esimehe ja linnapea töötasu määr on 5200 eurot kuus ning linnavolikogu aseesimehe ja abilinnapea töötasu määr on 4150 eurot kuus;

2) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ning palgalistele linnavalitsuse liikmetele võimaldatakse vajaduse korral ametiauto kasutamine.".

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2015.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa   Põhipalga vahemikud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json