HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2015, 10

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord

Vastu võetud 11.04.2012 nr 8
RT IV, 10.11.2012, 34
jõustumine 01.05.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.06.2015RT IV, 18.06.2015, 301.07.2015

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord sätestab Võru linnas tegutsevatele erahuvikoolidele, mittetulundusühingutele vms (edaspidi taotleja) toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

  (2) Toetus on suunatud rahvastikuregistris Võru linnas elukoha aadressi omavatele noortele vanuses 7 kuni 19 aastat (iluvõimlemisega tegelevatele lastele ja noortele vanuses 4 kuni 19 aastat) ning kes maksavad osalus- või õppetasu või on selle maksmisest vabastatud taotleja juhtorgani otsuse alusel.
[RT IV, 18.06.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

  (3) Toetuse andmise eesmärk on:
  1) lastele ja noortele suunatud kultuurilise, sportliku või muu vaba aja tegevuse arendamine Võru linnas;
  2) vaba aja sisustamiseks paremate võimaluste ning tingimuste loomine.

  (4) Toetuse andmine otsustatakse vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud eelarvele, toetuse andmise aluseks on linnavalitsuse korraldus.

  (5) Toetust ei anta Võru linna ametiasutuse hallatavatele asutustele.
[RT IV, 18.06.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 2.   TOETUSE TAOTLEMINE

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mille taotleja esitab linnavalitsusele 1. oktoobriks. Toetus eraldatakse järgmiseks eelarveaastaks.

  (2) Taotluse, aruande ning treenerite/juhendajate ja õpilaste nimekirja vormi kinnitab linnavalitsus.

  (3) Taotluses märgitakse andmed taotleja ja õppekavade registreeringu kohta, taotletav summa, aasta eelarve kogusumma ning toetuse kasutamise otstarve.

  (4) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) treenerite/juhendajate nimekiri (nimi, isikukood, kutsetunnistuse number) ja õpilaste nimekiri (nimi, isikukood, elukoht) paberkandjal ning elektrooniliselt;
  2) koopiad huvitegevuseks kasutatavate ruumide/ehitiste omandiõigust tõendavatest dokumentidest või üürilepingutest või muust kasutamisõigust tõendavast dokumentatsioonist;
  3) planeeritav aasta eelarve (kulud kokku, sh kululiigid ja andmed tulude kohta finantsallikate lõikes);
  4) huvitegevuse läbiviimise kohtade ja aegade plaan;
  5) korraldatavate ürituste loetelu (toimumise aeg ja koht);
  6) lõppenud hooajal tiitlivõistlustel saavutatud tulemused (kui taotluse esitamise tähtajaks ei ole hooaeg veel lõppenud, esitatakse nimetatud andmed tulemuste selgumisel);
  7) kinnitus õppekavade registreeringu kohta Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 3.   TAOTLUSE MENETLEMINE

  (1) Linnavalitsuse ametnik kontrollib ühe kuu jooksul esitatud taotluste vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ning antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla pikem kui 15 päeva. Kui linnavalitsus avastab valeandmete teadliku esitamise või puudusi ei ole kõrvaldatud antud tähtajaks, lõpetab linnavalitsus toetuse andmise menetluse.

  (2) Laekunud taotlustest teeb linnavalitsuse ametnik kokkuvõtte 1. novembriks ja esitab selle linnavolikogu poolt määratud komisjonile seisukoha võtmiseks.

  (3) Linnavolikogu komisjon esitab omapoolse ettepaneku toetuste andmise kohta linnavalitsusele pärast linna eelarve esimest lugemist, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendite suurust ja eelarve vastuvõtmise korda.

§ 4.   TOETUSE ANDMINE

  (1) Toetuse andmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linna eelarve vastuvõtmist.

  (2) Toetus antakse sihtotstarbeliselt üheks eelarveaastaks kindla summana ühe lapse kohta, kes osaleb huvitegevuses vähemalt üheksa kuud kaks korda nädalas. Nendele taotlejatele, kes on tegutsenud taotluse esitamise hetkeks vähem kui üks aasta, antakse toetust esimesel aastal koefitsiendiga 0,5.

  (3) Toetust võivad taotlejad kasutada esmajärjekorras treenerite/juhendajate tasustamiseks ning huvitegevuseks kasutatavate ruumide/ehitiste üüriks. Kui nimetatud tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muudeks huvitegevuse kuludeks (töövahendite, õppematerjalide soetamine, võistlussõidud, treeningkogunemised, inventari hankimine jms).

  (4) Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitab linnavalitsus taotlejat kirjalikult kümne tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise otsuse tegemist.

  (5) Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse andmiseks leping ühe kuu jooksul arvates linnavalitsuse korraldusest. Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, lõpetatakse toetuse andmise menetlus ja toetust ei anta.

§ 5.   JÄRELEVALVE

  (1) Toetuse saaja esitab linnavalitsusele aruande toetuse andmise aastale järgneva aasta 15. veebruariks vastavalt linnavalitsuse poolt kinnitatud aruande vormile.

  (2) Linnavalitsusel on õigus nõuda aruande juurde kuludokumentide koopiaid ning teostada toetuse kasutamise sihipärasuse kontrolli, nõuda seletusi ja vahearuandeid.

  (3) Linnavalitsusel on õigus leping lõpetada ja nõuda makstud toetus tagasi juhul, kui toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruandeid, esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta ja/või muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 6.   RAKENDUSSÄTTED

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. mail 2012.

/otsingu_soovitused.json