Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Kaara tammeallee kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2015, 24

Kaara tammeallee kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 15.06.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 7 punkti 2 alusel.

§ 1.  Kaara tammeallee kaitse alla võtmine ja kaitse eesmärk

 (1) Määrusega võetakse kohaliku kaitse alla Kaara tammeallee (edaspidi üksikelement).

 (2) Üksikelemendi kaitse eesmärk on silmapaistva maastikuelemendi ja kultuuriloolise objekti säilitamine ja kaitsmine.

§ 2.  Üksikelemendi asukoht ja piiranguvööndi ulatus

 (1) Üksikelement asub Valga maakonnas Tõlliste vallas Rampe külas Kaara kinnistul.

 (2) Üksikelemendi asukoht on esitatud määruse lisas oleval asukoha kaardil.

 (3) Üksikelemendi ümber on moodustatud 10 m laiune piiranguvöönd, kus majandustegevus on lubatud arvestades käesolevas määruses sätestatud kitsendusi.

§ 3.  Üksikelemendi valitseja

  Üksikelemendi valitseja on Tõlliste Vallavalitsus.

§ 4.  Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused:
 1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
 2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
 3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
 4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndite piiri kulgemise kohta;
 5) kaitse korra kohta.

§ 5.  Üksikelemendi omaniku kohustused

  Üksikelemendi omanik on kohustatud hoolt kandma üksikelemendi seisundi ja seda ümbritseva piiranguvööndi korrastamise eest ning teatama viivitamata üksikelemendi valitsejale kõikidest objekti seisundit kahjustavatest või kahjustada võivatest asjaoludest.

§ 6.  Üksikelemendi läheduses liikumine ja viibimine

 (1) Üksikelemendi juurde viivad erateed ja -rajad on päikese tõusust loojanguni avalikuks kasutamiseks ning kinnisasja omanik või valdaja peab tagama nimetatud ajal teiste isikute juurdepääsu kaitstavale üksikelemendile.

 (2) Üksikelementi ümbritsevas piiranguvööndis on keelatud sõiduki või maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud liinirajatiste hooldamiseks vajalikeks töödeks ja maatulundusmaal põllumajandustöödeks.

 (3) Telkimine, lõkketegemine ja rahvaürituse korraldamine on üksikelemendil lubatud ainult eramaa omaniku loal.

 (4) Üksikelementi ümbritsevas piiranguvööndis on jahipidamine lubatud jahiseaduse kohaselt.

§ 7.  Keelatud tegevus

 (1) Üksikelemendi piiranguvööndis on keelatud:
 1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
 2) uute maaparandussüsteemide rajamine;
 3) jäätmete ladustamine;
 4) biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine;
 5) jahiulukite lisasöötmine;
 6) uue veekogu rajamine.

 (2) Kaitstava üksikelemendi piiranguvööndis on valitseja nõusolekuta keelatud:
 1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire või kõlviku sihtotstarvet;
 2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
 3) puuvõrade ja põõsaste kujundamine, puittaimestiku istutamine ja raie;
 4) uute ehitiste, kaasa arvatud ajutiste ehitiste püstitamine;
 5) liinirajatiste rajamine;
 6) üksikelemendi seisundit või ilmet mõjutava töö tegemine.

§ 8.  Elekrtipaigaldise omaniku tegevus

  Kaitstava üksikelemendi piiranguvööndis asuva elektripaigaldise omanikul on õigus raiuda elektripaigaldise kaitsevööndis:
 1) kinnisasja omanikku eelnevalt teavitades elektripaigaldist ohustava puu, puu oksad ja võsa;
 2) kinnisasja omanikku eelnevalt teavitamata elektripaigaldist ohustava puu, puu oksad ja võsa, mis on põhjustanud elektripaigaldise rikke või loonud ohtliku olukorra.

§ 9.  Tegevuse kooskõlastamine

 (1) Üksikelemendi valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab üksikelemendi valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada üksikelemendi kaitse eesmärgi saavutamist või üksikelemendi seisundit.

 (2) Üksikelemendi valitseja võib tegevuse puhul, mis vajab üksikelemendi valitseja nõusolekut, kooskõlastamisel kirjalikult seada tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta üksikelemendi kaitse eesmärgi saavutamist või üksikelemendi seisundit.

 (3) Kui tegevus, mis vajab üksikelemendi valitseja nõusolekut, ei esitatud üksikelemendi valitsejale kooskõlastamiseks või tegevustes ei arvestatud käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel seatud tingimusi, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arne Nõmmik
Volikogu esimees

Lisa Kaara tammeallee asukoht ja välispiir