SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduhooldusteenuste osutamise kord Rae vallas

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2016, 1

Koduhooldusteenuste osutamise kord Rae vallas

Vastu võetud 09.06.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 17 ja § 18 alusel ning Rae Vallavolikogu 17.mai 2016 määruse nr 52 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas“ alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab koduhooldusteenuste osutamise tingimused ning majanduslikud ja õiguslikud alused, koduhooldusteenuste loetelu ning reguleerib teenuste osutamisest tekkivaid lepingulisi suhteid Rae vallas lähtuvalt sotsiaalhoolekande seadusest.

§ 2.  Mõisted

  Koduhooldusteenuste osutamise tingimuste ja korra rakendamisel kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) koduhooldusteenus – teenus, mile raames abistatakse isikut tema eluruumis igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ning asjaajamisel väljaspool eluruumi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek kodustes tingimustes. Koduteenused jagunevad põhi- ja tugiteenused;
 2) põhiteenus – koduteenus, mis on hädavajalik isiku toimetulekuks kodus ning võimaldab isikul jätkata elamist kodus;
 3) tugiteenus –lisaks põhiteenusele osutatav koduteenus, mis soodustab isiku toimetulekut isiku kodus ja väljaspool kodu;
 4) täielik kõrvalabi – koduhooldusteenuste osutamine igapäevaselt hooldustöötaja poolt;
 5) osaline kõrvalabi – koduhooldusteenuste osutamine mitte igapäevaselt hooldustöötaja poolt;
 6) sotsiaalhoolekande töötaja – teenuse vajadust hindav isik;
 7) hindamisinstrument – ekspertide poolt väljatöötatud küsimustik, mille alusel on võimalik välja selgitada hooldusvajadus;
 8) hoolduskava – teenusevajaduse hindamisel paika pandud osutatavate teenuste loetelu, kestus, maht ja tingimused.

§ 3.  Koduhooldusteenuste loetelu ja maht

 (1) Põhiteenused:
 1) toiduainete, ravimite ja muude esmatarbekaupade koju toomine vastavalt vajadusele;
 2) suitsuanduri olemasolu ja selle kontrollimine;
 3) terviseabi korraldamine (ühenduse pidamine pere- ja eriarstidega, transpordi korraldamine arsti visiidile või haiglaravile/rehabilitatsiooniteenusele suunamise korral);
 4) kütte eluruumi toomine ja tuha väljaviimine (kaugkütte puudumisel);
 5) vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine (veevärgi puudumisel);

 6) olmejäätmete väljaviimine;
 7) eluaseme korrastamine isikule kuuluvate vahenditega: - hoolealuse ära kuulamine; - kliendi nõustamine tema igapäevaelu puudutavates küsimustes.
 8) riiete pesemine või pesemise korraldamine;
 9) Kliendi pesemisvõimaluste korraldamine;
 10) abi toidu valmistamisel ja vajadusel nõude pesemisel, vajadusel valmistoidu kojutoomine.

 (2) Koduteenuse tugiteenused:
 1) abistamine suurpuhastuse ja akende pesu korraldamine;
 2) abistamine remont- ja teenustööde korraldamisel;
 3) abivajaja saatmine asjaajamisel või asjaajamise korraldamine ametiasutustega – s.h avalduste kirjutamine ja esitamine; isikut tõendavate dokumentide vormistamine, pensioni- ja puudedokumentide vormistamine, toetuste taotlemine jne);
 4) transpordi korraldamine vastavalt kliendi soovile ja vajadusele;
 5) elektri- ja veenäitude teatamine;
 6) kommunaal- ja muude maksete tasumine vastavalt arvetele.

 (3) Kui tekib vajadus hooldatav paigutada haiglasse, taastusravile või hooldekodusse, teeb koduhooldustöötaja selle teatavaks vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalametile.

 (4) Koduteenuste täpne loetelu ja maht lepitakse kokku hoolduskavas.

§ 4.  Koduteenustele õigust omavad isikud

 (1) Koduhooldusteenust (edaspidi teenus) osutatakse kõrvalabi vajavatele Rae vallas alaliselt elavatele isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rae vald ja kellel üldjuhul puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised isikule hooldust tagama töötamise, haigestumise või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu.

 (2) Kõrvalabi vajadus võib isikul tekkida puudest, haigusest või kõrgest east.

 (3) Ressursside olemasolul võib koduteenust osutada isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rae vald ja kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kes tasuvad koduteenuse osutamise eest vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnale.

 (4) Koduteenust ei osutata isikule, kellele on määratud hooldaja.

§ 5.  Koduhooldusteenuste taotlemine

 (1) Koduhooldusteenuseid taotlev isik esitab vallavalitsusele sotsiaalteenuste taotlemise avalduse, milles põhjendab oma soovi teenuse saamiseks

 (2) Pärast avalduse või teate saamist teeb vallavalitsuse sotsiaalhoolekande töötaja kümne päeva jooksul kodukülastuse, mille käigus hindab koduhooldusteenuse taotleja toimetulekuvõimet ja selgitab välja teenuse vajaduse, sageduse ja mahu.

 (3) Abivajaduse hindamiseks kasutatakse hindamisinstrumenti.

 (4) Vajadusel pöördub sotsiaalhoolekande töötaja eakate ja puuetega isikute puhul perearsti, eriarsti või teiste spetsialistide poole.

 (5) Taotlusele lisatakse arstitõend selle kohta, et teenuse taotleja ei põe nakkushaigusi.

 (6) Vallavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 6.  Koduhooldusteenuse määramine

 (1) Koduhooldusteenuse vajaduse hindamise teostanud sotsiaalhoolekande töötaja annab hinnangu isiku koduhooldusteenuse või kõrvalabi mahu ja ulatuse ning osutamise viisi kohta ja teeb vallavalitsusele ettepaneku koduteenuse määramiseks või mittemääramiseks.

 (2) Vallavalitsus otsustab koduteenuse osutamise või osutamata jätmise ning määrab koduhooldusteenuse või kõrvalabi mahu ja ulatuse, tasu ning osutamise viisi 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

 (3) Sotsiaalhoolekande töötaja teeb lõikes 2 nimetatud otsuse teatavaks taotluse esitajale või tema seaduslikule esindajale isiku vanust ja arengutaset arvestaval ning talle arusaadaval viisil viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

 (4) Sotsiaahoolekande töötaja lepib teenust vajava inimesega või tema seadusliku esindajaga kokku abivajaja hoolduskava, määrab teenuse osutamiseks koduhooldustöötaja, kooskõlastades selle eelnevalt taotluse esitaja või tema seadusliku esindajaga, valmistab ette koduteenuse osutamise lepingu ja teeb vallavanemale ettepaneku lepingu sõlmimiseks.

§ 7.  Lepingu sõlmimine, täiendamine ja lõpetamine

 (1) Koduhooldusteenuste osutamiseks sõlmib vallavalitsus lepingu koduhooldusteenust vajava isiku või tema seadusjärgse ülalpidajaga.

 (2) Lepingus määratakse teenuste kestvus, hind, sagedus ja osutatavate teenuste loetelu ning poolte õigused ja kohustused. Lepingu kohustuslikud lisad on: hoolduskava (lisa 1) ja kliendikaart (lisa 2).

 (3) Leping sõlmitakse tähtajaliselt, kuid mitte kauemaks kui üks aasta.

 (4) Lepingut võib täiendada, muuta või lõpetada poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse lepingus ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

 (5) Leping lõpeb:
 1) tähtaja möödumisel kui teenuse saaja ei ole avaldanud soovi lepingu pikendamiseks vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 3;
 2) seoses teenuse saaja surmaga.

 (6) Teenuse saajal on õigus leping üles öelda sellest vallavalitsusele kirjalikult teatades ilma etteteatamistähtaega kohaldamata ja olenemata põhjusest.

 (7) Vallavalitsusel on õigus leping üles öelda ilma etteteatamistähtaega kohaldamata alljärgnevatel tingimustel:
 1) teenuse saaja asub elama teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
 2) teenuse saaja asub elama hoolekandeasutuse.

 (8) Vallavalitsusel on õigus leping üles öelda sellest teenuse saajale või tema seaduslikule esindajale 10 tööpäeva kirjalikult ette teatades alljärgnevatel põhjustel:
 1) teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab isiku toimetuleku ilma koduteenuseta;
 2) teenuse saaja käitumine (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) teeb teenuse osutamise võimatuks.

§ 8.  Koduteenuse osutajad ja osutamine

 (1) Koduteenust osutab vahetult vallavalitsuse palgaline koduhooldustöötaja.

 (2) Koduhooldustöötaja on töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks rehabilitatsiooniplaani alusel ja/või vastab hooldustöötaja kutsestandardis kehtestatud nõuetele.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõudeid ei kohaldata koduhooldustöötajatele, kes töötavad nimetatud töökohal käesoleva korra jõustumise ajal.

 (4) Koduhooldustöötaja lähtub koduteenuste osutamisel käesolevast korrast ja ametijuhendist, abivajajaga sõlmitud lepingust ja koduteenuste osutamise hoolduskavadest.

 (5) Täistööajaga koduhooldustöötaja võib koduteenust osutada kuni 12-le teenuse saajale sõltuvalt teenuse saajate toimetulekuvõimest ning elukohtade vahemaast.

 (6) Koduhooldustöötajaks ei võeta tööle isikut:
 1) kellel on karistus tahtlikult toime pandud kuriteo eest;
 2) kellelt on jõustunud kohtuotsusega ära võetud vastaval töökohal töötamise või tegevusalal tegutsemise õigus.

 (7) Koduhooldustöötaja avab koduteenuse saaja hoolduspäeviku, mis kajastab:
 1) hooldustöötaja konkreetseid tegevusi kuupäevaliselt;
 2) koduteenuse saaja rahalisi tehinguid.

 (8) Lõikes 1 nimetatuid kandeid kinnitavad hooldustöötaja ja koduteenuse saaja allkirjaga.

 (9) Kord kuus teeb koduhooldustöötaja lühikokkuvõtte osutatud teenustest ja abivajaja olukorrast (koduhooldaja tööpäevik) (lisa 3) ning esitab selle sotsiaalhoolekande töötajale.

§ 9.  Finantseerimine

 (1) Sotsiaalhooldustöötajale makstakse töötasu valla eelarvest vastavalt töölepingule.

 (2) Koduhooldusteenused on kõrvalabi vajavale isikule kas tasulised või tasuta.

 (3) Teenuse saaja tasub koduteenuste eest vallavalitsuse poolt kehtestatud hindade alusel.

 (4) Tasuta koduhooldusteenuseid osutatakse üldjuhul madala sissetulekuga kõrvalabi vajavale isikule, kelle sissetulek on väiksem riigi poolt kehtestatud kahekordsest toimetulekupiirist ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.

 (5) Koduteenuseid on õigus saada soodushinnaga (omaosalustasu) isikul:
 1) kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid ja kelle sissetulek on suurem kui riigi poolt kehtestatud kahekordne toimetulekupiir;
 2) kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised majanduslikult täitma perekonnaseadusest tulenevalt ülalpidamiskohustust.

 (6) Paragrahvi 4 lõikes 3 nimetatud isikud tasuvad koduteenuste eest vallavalitsuse poolt kehtestatud teenuse tunnihinna alusel.

 (7) Koduteenuste eest tasumise arvestuse aluseks on kalendrikuu. Teenuse saaja tasub teenuste eest arve alusel, mille vallavalitsus esitab hiljemalt teenuste osutamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Teenuste eest tasutakse teenuste osutamise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.

§ 10.  Järelvalve, arvestuse pidamine ja tagasisidesüsteem

 (1) Järelvalvet koduteenuse osutamise üle teostab haridus- ja sotsiaalameti abivallavanem või tema asendaja.

 (2) Koduteenuste korraldamise ja teenuse üle arvestuse pidamise eest vastutab sotsiaalhoolekande töötaja vastavalt oma pädevusele.

 (3) Kord kalendriaasta jooksul teostab sotsiaalhoolekande töötaja teenuse saajate seas rahulolu-uuringu. Uuringu tulemusi kasutatakse teenuse paremaks korraldamiseks ja töötajate täienduskoolituse läbiviimise vajaduste väljaselgitamiseks. Kui uuringu tulemustest selgub, et teenuse saaja ei ole saavutanud head koostööd koduhooldustöötajaga, määrab sotsiaalhoolekande töötaja võimaluse korral ja kokkuleppel teenuse kasutaja ja/ning tema esindajaga, teise koduhooldustöötaja. Kui uuringu tulemustest selgub, et koduhooldustöötaja kohta on kaebusi enam kui pooltel teenuse kasutajatest, kaalutakse vastava koduhooldustöötajaga töölepingu lõpetamist.

§ 11.  Vaidluste lahendamine

 (1) Koduteenuste osutamisega seotud vaidlusi lahendab haridus- ja sotsiaalameti abivallavanem või tema asendaja. Tema korraldusega mittenõustumisel saab esitada vaide vallavalitsusele või maavanemale või pöörduda kaebusega halduskohtusse.

 (2) Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse.

§ 12.  Rakendussätted

  Koduteenuste hinnad kehtestab Rae Vallavalitsus.

§ 13.  Määruse jõustumine

 (1) Avalikustada määrus valla veebilehel ning ajalehes Rae Sõnumid.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas

Mart Võrklaev
Rae vallavanem

Martin Minn
Rae vallasekretär

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3