Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Peipsiääre valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2019, 4

Peipsiääre valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 29.05.2019 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37, rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja Peipsiääre Vallavolikogu 27.02.2019 määrusega nr 7 kehtestatud Peipsiääre Valla Keskraamatukogu põhimääruse § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eeskiri reguleerib lugejateeninduse, lugejate õigused ja kohustused ning sisekorra Peipsiääre Valla Keskraamatukogus (edaspidi raamatukogu), haruraamatukogudes ja välisteeniduspunktides.

  (2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja, võttes endale materiaalse vastutuse nii laenatud teavikute kui ka tema kasutusse antava raamatukogu muu vara säilimise eest.

§ 2.   Teeninduse korraldamine

  (1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud isikut tõendava dokumendi esitamisel.

  (2) Raamatukogu põhiteenusteks on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (4) Osutatavad eriteenused (koopiate tegemine, väljatrükk, skaneerimine jm) on tasulised ja nende hinna kinnitab Peipsiääre Vallavalitsus.

§ 3.   Lugejate registreerimine ja isikuandmete töötlemine

  (1) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel.

  (2) Rahvaraamatukogul õigus kuni 18-aastase isiku puhul küsida teaviku kojulaenutamiseks lapsevanema või seadusliku esindaja andmeid ja kirjalikku nõusolekut.

  (3) Lugejate andmebaasi raamatukoguprogrammis URRAM kantakse järgmised lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul kojulaenutamise õiguse saamiseks ka lapsevanema või seadusliku esindaja isikuandmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) telefoninumber;
  5) elektronposti aadress ( selle olemasolul).

  (4) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isik, kes on tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjaga ja nõustub seda täitma.

  (5) Lugejapiletiks on ID-kaart või õpilaspilet.

  (6) Lugeja saab siseneda lugejakontole e-kataloogis URRAM aadressil www.lugeja.ee ID kaardiga või lugeja soovil talle antud kasutajanime ja parooliga.

  (7) § 3 lõikes 3 toodud isiku- ja kontaktandmeid kasutatakse lugeja isiku tuvastamiseks, raamatukogu pakutavate teenuste osutamiseks ja analüüsiks, sh teavikute tagastamisaja meeldetuletuse ja ettekirjutuse saatmiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

  (8) Nägemispuudega isikule mõeldud teenuste osutamisel võib rahvaraamatukogu küsida puudega isiku kaarti, et tuvastada isiku õigus saada puudega isikule pakutavaid rahvaraamatukogu teenuseid.

  (9) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks vastava õigusega töötajale. Muudel juhtudel võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktides sätestatud korras.

  (10) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

  (11) Lugejate andmete õigsust kontrollitakse igal aastal lugeja esimesel külastusel raamatukokku. Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutus õigus.

  (12) Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat või lugeja avalduse alusel. Kui lugejal on rahvaraamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. Neid andmeid säilitatakse kuni kohustuste täitmiseni.

§ 4.   Kojulaenutus

  (1) Laenutus registreeritakse elektroonilises andmebaasis.

  (2) Raamatukogu võib mitte laenutada koju eriti väärtuslikke ja laenutusõiguseta väljaandeid ja perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.

  (3) Laenutatavate väljaannete arvu määrab raamatukogu.

  (4) Laenutuse tähtajaks on 30 kalendripäeva, raamatukogu võib kehtestada enamnõutud teavikutele ja perioodikale laenutusajaks 7 päeva.

  (5) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
  1) lugeja elukohaks ei ole Peipsiääre vald;
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (6) Lugeja on kohustatud raamatuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikutud raamatutest teatama raamatukoguhoidjale.

  (7) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikuid edasi teistele lugejatele.

  (8) Lugeja soovil pannakse ta vajaliku teaviku saamiseks järjekorda. Raamatukogu teavitab lugejat saabunud teavikust ja hoiab lugejale teavikut 5 päeva.

  (9) Lugeja võib teaviku tagastamistähtaega pikendada ka telefoni ja elektronposti teel või kasutades lugejaportaali http://www.lugeja.ee, kui teavikule pole järjekorda, kuid mitte rohkem kui 60 päeva. Tagastamistähtaja ületanud teavikut e-kataloogi iseteeninduses pikendada ei saa. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

  (10) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu võtta viivist, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot päeva eest ühe teaviku kohta.

  (11) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari või raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma rikutud või tagastamata jäetud teaviku hinna kuni kümnekordses suuruses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenamise õigus ära kuni võlgnevus on likvideeritud. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).

  (12) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva eeskirja § 4 lg 10 ja lg 11 nimetatud summade tasumiseks: Tähtajaks maksmata summade tasumiseks teeb Peipsiääre Vallavalitsus lugejale ettekirjutise koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus vanemale (eestkostjale).

  (13) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Peipsiääre Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 5.   Interneti ja lugejaarvuti kasutamine

  (1) Interneti ja lugejaarvutite kasutamine avaliku teabe hankimiseks, elektrooniliste raamatukoguteenuste kasutamiseks või otsinguks veebipõhistes andmebaasides on külastajatele tasuta. Raamatukogu töötaja on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

  (2) Interneti ja lugejaarvutite kasutamiseks on võimalik eelnevalt registreeruda raamatukogus, elektronposti või telefoni teel.

  (3) Internetitöökoha kasutamiseks esitab külastaja isikukoodi ja pildiga dokumendi.

  (4) Arvuti kasutamisel kohustub kasutaja:
  1) töö lõpetamisel sulgema enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda loodud failid;
  2) teavitama viivitamatult raamatukoguhoidjat arvuti kasutamisel ilmnenud probleemidest ja tõrgetest mõne süsteemi töös.

  (5) Keelatud on:
  1) kodulehtede külastamine, mis propageerivad vägivalda või on pornograafilise sisuga;
  2) arvuti omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;
  3) arvuti seadete muutmine;
  4) tarkvara ja arvutimängude allalaadimine.

  (6) Kasutaja süül riist - või tarkvarale tekitatud kahjud hüvitab kasutaja.

  (7) Käesolevas paragrahvis sätestatud reeglite rikkumisel kaotab arvuti kasutaja kasutusõiguse kuni üheks aastaks.

§ 6.   Sisekord

  (1) Raamatukogu ruumides tuleb külastajatel säilitada kord ja vaikus. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi lugejaid.

  (2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi - või narkojoobes.

  (3) Lugejal on raamatukogus keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.

  (4) Külastaja peab täitma raamatukogu töötaja korraldusi.

  (5) Raamatukogu kasutamise eeskirja täitmine on kohustuslik kõikidele külastajatele.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla haldusterritoriaalse korralduse“ ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine moodustus haldusreformi tulemusel Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Peipsiääre vald, mis Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.

Arvestades eelmärgitut ning arvestades haldusreformi § 16 lõike 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41‒42, tunnistada kehtetuks:
  1) Pala Vallavolikogu 11.02.2009. a määrus nr 6 „Pala Raamatukogu kasutamise eeskiri”.
  2) Pala Vallavolikogu 11.02.2009. a määrus nr 7 „Lümati Raamatukogu kasutamise eeskiri”.
  3) Vara Vallavolikogu 29.01.2009. a määrus nr 6 „Koosa raamatukogu kasutamise eeskiri”.
  4) Vara Vallavolikogu 29.01.2009. a määrus nr 4 „Vara raamatukogu kasutamise eeskiri”.
  5) Vara Vallavolikogu 29.01.2009. a määrus nr 8 „Välgi raamatukogu kasutamise eeskiri”.
  6) Kallaste Linnavolikogu 30.11.2007 määrus nr 15 „Kallaste raamatukogu kasutamise eeskiri“.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json