Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Ametiautode kasutamise kord

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2019, 16

Ametiautode kasutamise kord

Vastu võetud 12.06.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkt 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega reguleeritakse Narva linna omandis või kasutuses olevate sõidukite (edaspidi ametiauto) kasutamist.

  (2) Narva linn, läbi oma ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) teavitab ametiauto soetamisel või kasutusele võtmisel Maanteeametit, tehes liiklusregistris sõiduki andmetesse märke ametiauto üksnes töö- või teenistusülesannete täitmiseks kasutamise kohta.

  (3) Linnapeale ametiauto kasutusse andmise otsustab volikogu.

§ 2.   Ametiauto kasutamine

  (1) Narva linna omandis või kasutuses olevaid ametiautosid kasutatakse ainult töö-, ameti- või teenistusülesannetega seotud ülesannete täitmiseks.

  (2) Ametiauto kasutamise õigus on teenistusülesannete täitmiseks ametiasutuse teenistujatel, kes on märgitud kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele või kelle kasutusse on ametiauto volikirja alusel linnapea või ametiasutuse juhi poolt määratud.

  (3) Igale ametiautole määrab linnapea või ametiasutuse juht käskkirjaga vastutava kasutaja ja vajadusel ametiauto kasutamiseks õigustatud isiku. Käskkirjaga määratakse ära ühiskasutuses olevad ametiautod ja kindla teenistuja käsutuses olevad ametiautod.

  (4) Ametiauto vastutav kasutaja peab tagama auto tehnohoolduse vastavalt antud sõidukile ettenähtud läbisõidu vahemikule, kehtiva liikluskindlustuse poliisi olemasolu ning vastavalt vajadusele korraldama ametiauto remonti.

§ 3.   Ametiauto kasutaja kohustused

  (1) Ametiauto kasutaja on kohustatud:
  1) kooskõlastama ühiskasutatava ametiauto kasutamise ametiasutuse juhi poolt määratud teenistujaga, kes reguleerib ühiskasutuses olevate ametiautode kasutust ja hoiab ametiautode dokumente ja võtmeid.
  2) jälgima kütuse näidikut ja tankima vajadusel ametiauto oma sõidu lõppedes;
  3) kasutama autot hoolikalt, heaperemehelikult ja säästlikult ning kooskõlas ametiauto kasutusse andmise eesmärgiga;
  4) hoidma puhtana ametiauto salongi ja koristama ametiauto pärast sõitu;
  5) mitte andma ametiautot kolmandate isikute kasutusse;
  6) enne väljasõitu veenduma sõiduki korrasolekus;
  7) teavitama vastutavat isikut kõikidest ametiautoga seotud probleemidest;
  8) informeerima vastutavat isikut või asutuse juhti viivitamatult ametiauto hävimisest, ärandamisest, olulisest kahjustumisest;
  9) tasuma ametiauto kasutamise nõuete rikkumisest tulenevad trahvid ja muud kulud, samuti nende sissenõudmisega seotud kulud, leppetrahvid ja viivised.

  (2) Ametiauto võib olla varustatud GPS seadmega. Kui ametiautole ei ole paigaldatud GPS seadet on ametiauto kasutaja kohustatud pidama sõidupäevikut, milles näidatakse:
  1) auto omaniku või vastutava kasutaja nimi, registrikood;
  2) auto riiklik registreerimismärk;
  3) sõidu kuupäev;
  4) läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit ning läbisõit iga sõidukorra puhul;
  5) sõidu eesmärk ja sihtkoht iga sõidukorra puhul;
  6) kasutaja nimi ja allkiri, millega kinnitatakse sõidupäevikusse kantud andmete õigsust.

§ 4.   Ametiauto tankimine

  (1) Ametiauto tankimine toimub kütusekaardiga. Tankimise teostaja allkirjastab kütusetšeki ja lisab sõidupäevikule.

  (2) Erandkorras tekkinud vajadusel on lubatud ametiauto tankimine muude vahenditega, mille maksmist tõendav dokument koos selgitusega esitatakse linnapeale või ametiasutuse juhile kinnitamiseks.

§ 5.   Ametiauto kulud

  Ametiautode kulud kaetakse linna eelarvest ametiautode ülalpidamiseks ettenähtud vahenditest.

§ 6.   Ametiauto garazeerimine

  (1) Üldkasutuses oleva ametiauto garažeerimise kohaks on ametiasutuse asukoht, kui linnapea või ametiasutuse juht ei ole oma käskkirjaga määranud teisiti.

  (2) Linnapea või ametiasutuse juht võib oma käskkirjaga määrata ametiauto garažeerimise kohaks ametiauto kasutaja elukoha, kui see on vajalik ametiülesannetest tulenevate kohustuste tõhusamaks täitmiseks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aleksei Jevgrafov
Linnapea

Üllar Kaljuste
Narva Linnakantselei juriidilise- ja personaliteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json