Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2022, 13

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 16.06.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 21 lõike 1 punktide 2 ja 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Nõo valla kaasava eelarve menetlemist.

  (2) Kaasava eelarve menetlemist korraldab Nõo vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi vallavalitsus)

  (3) Määruses sätestatud juhtudel teeb otsuseid Nõo Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi Nõo Vallavalitsus).

§ 2.   Kaasava eelarve eesmärk

  Kaasava eelarve eesmärgid on:
  1) elanike kaasamine vallaeelarve koostamise protsessi;
  2) elanikele võimaluse andmine erinevate ettepanekute tegemiseks, mille realiseerimisega soovitakse edendada valla elu;
  3) elanikele hääletamisvõimaluse andmine parimate ideede väljaselgitamisel.

§ 3.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objekt on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine või avalikus ruumis olulise tegevuse kulude katmine (v.a. sündmuse korraldamine).

  (2) Kaasava eelarve menetluse käigus realiseeritav idee peab olema omavalitsusega seotud, asuma munitsipaalomandis maal, pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid omavalitsuse järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Kaasava eelarve objektiks ei ole üldjuhul ideed, mille realiseerimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu või võimaldaks kellelgi enda kohustusi vähendada.

  (4) Idee peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul.

§ 4.   Kaasava eelarve suurus

  (1) Kaasava eelarve suurus eelarveaastal määratakse eelarvestrateegiaga vastava aasta kohta. Lõplik summa kajastub vastava aasta eelarves.

  (2) Vallavolikogul on õigus muuta kaasava eelarve mahtu enne menetluse algust.

§ 5.   Kaasava eelarve menetluse algatamine ja sellest teavitamine

  (1) Nõo Vallavalitsus algatab kaasava eelarve menetluse hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. augustil.

  (2) Vallavalitsus teavitab kaasava eelarve menetluse algatamisest, ideede esitamise tähtaegadest, ideede tutvustamise koosolekust, rahvahääletuse läbiviimise tähtaegadest ja rahvahääletuse tulemustest valla ajalehes, kodulehel ning sotsiaalmeedias.

§ 6.   Ideede esitamine

  (1) Kaasava eelarve menetlemise käigus võib idee esitada iga Nõo vallaga seotud füüsiline ja juriidiline isik.

  (2) Ideed esitatakse kas e-teenuste keskkonnas, paberkandjal või e-posti teel.

  (3) Idee esitamisel peab olema märgitud:
  1) idee nimetus (lühidalt idee sisu kokkuvõttev kirjeldus);
  2) idee esitaja nimi ja kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);
  3) idee eesmärk ja kirjeldus (mida soovitakse idee elluviimisega saavutada, kellele see on oluline ja kuidas idee elluviimine toimub, miks on selle idee teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) sihtrühm (kes on idee teostamisest peamised kasusaajad);
  5) eeldatav maksumus (hinnanguline või pakkumusel põhinev maksumus);
  6) muu oluline info (info, mida idee esitaja peab vajalikuks välja tuua).

§ 7.   Ideede hindamine ja valimine

  (1) Esitatud ideede analüüsimiseks ja hindamiseks moodustatakse vallavanema käskkirjaga komisjon.

  (2) Komisjon analüüsib ja hindab ideid lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:
  1) vajalikkus ja olulisus vallale;
  2) teostatavus 12 kuu jooksul idee esitamise tähtpäevast, sh tegevuste alustamise võimalikkus kuus kuud peale võitja väljakuulutamist;
  3) idee realiseerimisest kasusaajate hulk;
  4) varasemalt piirkonda tehtud investeeringute suurus.

  (3) Ideed, mis ei vasta käesoleva määruse § 3 nimetatud nõuetele, ületavad vallavolikogu poolt kinnitatud rahalist mahtu või ei ole realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul, jätab komisjon edasisest menetlusest välja.

  (4) Komisjon informeerib idee esitajat idee väljajätmisest ja põhjendab seda.

  (5) Idee esitajal on õigus esitada oma kirjalikud vastuväited idee väljajätmise kohta 7 päeva jooksul kõrvaldamise teate saamisest. Komisjon peab esitatud vastuväidetele vastama 7 päeva jooksul, otsustades kas idee suunata rahvahääletusele või mitte.

  (6) Komisjoni koosoleku protokoll on avalik.

  (7) Komisjoni poolt rahvahääletusele lubatud ideed avaldatakse vähemalt 14 päeva enne rahvahääletust valla ajalehes, kodulehel ja sotsiaalmeedias.

  (8) Vallavalitsus korraldab enne rahvahääletust ideede tutvustamiseks avaliku koosoleku, kus rahvahääletusele suunatud ideede esitajatel on võimalus oma ideid tutvustada.

§ 8.   Rahvahääletus

  (1) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Nõo vald.

  (2) Hääletus kestab 10 kalendripäeva.

  (3) Igal rahvahääletusel osaleval isikul on kuni kolm häält. Hääletaja saab hääletada endale meelepäraste ideede poolt. Hääletaja ei saa anda mitut häält ühele ideele.

  (4) Rahvahääletus viiakse läbi infosüsteemis VOLIS.

  (5) Täpsem info hääletuse toimumise aja ja viisi kohta avaldatakse valla ajalehes, kodulehel, sotsiaalmeedias.

§ 9.   Rahvahääletuse tulemuste väljaselgitamine

  (1) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

  (2) Elluviimisele kuulub idee või ideed, mis on saanud enim hääli. Juhul, kui enim hääli saanud ideed on saanud võrdselt hääli, siis selgitatakse võitja liisuheitmise teel.

  (3) Elluviimisele kuulub üks või mitu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korras moodustatud paremusjärjestuses enim hääli saanud ideed, mis lähtuvalt eeldatavast maksumusest mahuvad määruse § 4 alusel määratud summa sisse kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

  (4) Hääletustulemuse ja selgunud paremusjärjestuse ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitud elluviimisele kuuluvad ideed kinnitab Nõo Vallavalitsus.

  (5) Rahvahääletuse tulemused avaldatakse valla ajalehes, kodulehel ja sotsiaalmeedias.

§ 10.   Ideede elluviimine

  (1) Teostatavad ideed viiakse ellu valla kaasava eelarve summast.

  (2) Ideede elluviijaks on vallavalitsus, kes kaasab ideede elluviimise planeerimisse ja teostamisse ideede esitajad.

  (3) Kui võitnud ideede elluviimine osutub võimatuks, siis võetakse pingereast elluviimiseks järgmine idee.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) 2023. aasta kaasava eelarve suuruse määrab vallavolikogu hiljemalt 25. augustil 2022.

  (2) 2023. aasta kaasava eelarve menetluse algatab Nõo Vallavalitsus hiljemalt 1. septembril 2022.

Jaanus Järveoja
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json