Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2022, 15

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 16.06.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia, valdkonna arengukava ja Väike-Maarja vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava asutuse (edaspidi hallatav asutus) arengukava koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Väike-Maarja valla arengukava (edaspidi arengukava) on valla pika- ja lühiajalisi arengueesmärke määrav ja nende elluviimise tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.

  (2) Valdkonna arengukava on valla ühe tegevusvaldkonna arengueesmärke määrav ja nende saavutamiseks tegevusi kavandav dokument.

  (3) Hallatava asutuse arengukava on hallatava asutuse arengueesmärke määrav ja nende saavutamiseks tegevusi kavandav dokument.

  (4) Väike-Maarja valla eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) on finantsplaan arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja planeeritud tegevuste finantseerimiseks. Eelarvestrateegia on arengukava osa.

  (5) Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia (edaspidi koos nimetatud valla arengudokument) on aluseks Väike-Maarja vallas erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisel ja koordineerimisel ning Väike-Maarja valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, investeeringute kavandamisel ja investeeringuteks toetuse taotlemisel.

  (6) Valla arengudokument peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat aastat.

  (7) Kui valla arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju Väike-Maarja valla eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

§ 3.   Valla arengudokumendi eelnõu koostamine, menetlemine ja avalikustamine

  (1) Valla arengudokumendi eelnõu (edaspidi eelnõu) koostamist ja muutmist korraldab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus võib valla arengukava koostamiseks moodustada töörühmi või komisjone.

  (3) Hallatavad asutused ja Väike-Maarja vallast sõltuvad üksused esitavad vallavalitsusele etteantud tähtajaks ettepanekud ja vajaliku informatsiooni arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks või muutmiseks.

  (4) Vallavalitsus menetleb eelnõud valla põhimääruses ning muudes õigusaktides sätestatud korras.

  (5) Vallavalitsus avalikustab eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks, mille jooksul on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha ettepanekuid valla arengukava eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks.

  (6) Vallavalitsus korraldab eelnõu avaliku arutelu. Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel.

§ 4.   Valla arengudokumendi vastuvõtmine, muutmine ja avalikustamine

  (1) Vallavalitsus kujundab omapoolsed seisukohad avalikustamise ja avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute kohta ning esitab valla arengudokumendi eelnõu volikogule vastuvõtmiseks.

  (2) Volikogu kinnitab valla arengudokumendi või selle muudatused määrusega hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks.

  (3) Valla arengudokument koos volikogu alaliste komisjonide ja istungite protokollidega arengudokumendi menetlemise kohta avalikustatakse Väike-Maarja valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul valla arengudokumendi vastuvõtmisest arvates.

§ 5.   Aruandlus

  (1) Vallavalitsus esitab valla arengukava täitmise aruande majandusaasta aruande koosseisus. Majandusaasta aruanne esitatakse volikogule menetlemiseks hiljemalt 31. maiks.

  (2) Eelarvestrateegia kohta esitab vallavalitsus Rahandusministeeriumile andmed tegevusvaldkondade lõikes eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks.

§ 6.   Valdkondlik arengukava

  (1) Valdkondlik arengukava on arengudokument, mis käsitleb valla ühte tegevusvaldkonda, võttes arvesse valla arengudokumenti ja riiklikke vastava valdkonna arengut suunavaid arengudokumente.

  (2) Valdkonnapõhise arengukava ja selle muutmise eelnõu koostamist korraldab vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsus avalikustab valdkonnapõhise arengukava ja selle muutmise eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks, mille jooksul on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha ettepanekuid valdkonnapõhise arengukava muutmiseks ja täiendamiseks.

  (4) Vallavalitsus korraldab avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks avaliku arutelu.

  (5) Avalikul arutelul heakskiidu leidnud ettepanekute alusel teeb vallavalitsus valdkonnapõhise arengukava eelnõus vastavad täiendused ja parandused ning esitab selle kinnitamiseks volikogule.

  (6) Valdkonnapõhise arengukava kinnitab ja muudab volikogu.

  (7) Valdkonnapõhine arengukava avalikustatakse Väike-Maarja valla veebilehel.

§ 7.   Hallatava asutuse arengukava

  (1) Hallatava asutuse arengukava koostatakse kooskõlas valla arengukavaga hallatava asutuse järjepideva arengu tagamiseks.

  (2) Hallatava asutuse arengukava koostamist või muutmist korraldab hallatava asutuse juht koostöös vallavalitsusega.

  (3) Arengukava koostamine on kohustuslik üldhariduskoolile ja koolieelsele lasteasutusele, teistele hallatavatele asutustele on arengukava koostamine vabatahtlik.

  (4) Hallatava asutuse arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks.

  (5) Hallatava asutuse arengukava kinnitab ja muudab vallavalitsus.

  (6) Hallatava asutuse arengukava avalikustatakse hallatava asutuse veebilehel.

  (7) Hallatava asutuse arengukava täitmise jälgimist korraldab ja täitmise eest vastutab hallatava asutuse juht.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json