Kultuur ja sportSport

Tervishoid

Teksti suurus:

Narva Spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.07.2013, 1

Narva Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 14.04.2011 nr 356
jõustumine 01.07.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Narva linna põhimääruse punkti 10.2.2 alapunkti 2 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Narva Spordikeskuse (edaspidi spordikeskus) põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab spordikeskuse tegevuse ülesanded, spordikeskuse personali õigused ja kohustused, spordikeskuse direktori ülesanded, põhimääruse muutmise korra, spordikeskuse finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused, spordikeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused.

  (2) Narva Spordikeskus on Narva linna eelarvest finantseeritav linna asutus.

  (3) Spordikeskuse ametlik nimetus on Narva Spordikeskus.

  (4) Spordikeskuse asukoht on Narva linn, Ida-Viru maakond. Spordikeskuse aadress on Rakvere 22d, Narva linn.

  (5) Spordikeskus on Narva linna ametiasutuse hallatav asutus, mille põhieesmärgiks on linna elanikele mitmekülgsete sportimisvõimaluste loomine ja sporditeenuste osutamine, spordi- ja kultuuriürituste korraldamine ja kaasaaitamine ürituste korraldamiseks ning spordikeskuse vara haldamine ja kasutamine.

  (6) Spordikeskuse kõrgemalseisev ametiasutus on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.

  (7) Spordikeskus juhindub oma tegevuses Narva Linnavolikogu ja Narva Linnavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja teistest kehtivatest õigus- ja haldusaktidest.

§ 2.   Narva Spordikeskuse tegevuse ülesanded

  Narva Spordikeskuse tegevuse ülesanded on:
  1) Narva linna elanikele ja organisatsioonidele spordiga tegelemiseks võimaluste loomine ja sporditeenuste osutamine;
  2) spordi-, kultuuri- ja teiste ürituste korraldamine ja kaasaaitamine ürituste korraldamiseks;
  3) Narva linna spordielu edendamine;
  4) koostöö tegemine asutuste -ja organisatsioonidega;
  5) noortele vaba aja sportlikuks sisustamiseks tingimuste loomine;
  6) spordiga tegelemise propageerimine;
  7) järjepideva ja regulaarse sporditegevuse organiseerimine;
  8) spordikeskuse valduses oleva vara käsutamine ja kasutusse andmine, sh tulu saamise eesmärgil.

§ 3.   Spordikeskuse finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused

  (1) Spordikeskuse valduses olevat vara moodustavad spordikeskusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Spordikeskuse valduses olev vara on Narva linna omand. Spordikeskusel on oma eelarve.

  (3) Spordikeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub kehtiva seadusandluse kohaselt ning Narva Linnavolikogu ja Narva Linnavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktide korras.

  (4) Spordikeskuse eelarve tulud moodustuvad riigi- ja linnaeelarve eraldistest, sihtasutustelt laekunud summadest, annetustest ja spordikeskuse põhimääruses sätestatud spordikeskuse tegevusest saadud tuludest ning muudest vahenditest. Spordikeskuse kulud kaetakse kinnitatud linnaeelarve alusel.

  (5) Spordikeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid kehtiva seadusandlusega, Narva Linnavolikogu ja Narva Linnavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  (6) Spordikeskuse raamatupidamist korraldab kõrgemalseisev ametiasutus õigusaktidega sätestatud korras.

  (7) Asjaajamine spordikeskuses toimub lähtuvalt kehtivast seadusandlusest.

  (8) Spordikeskuse asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab spordikeskuse direktor käskkirjaga.

§ 4.   Spordikeskuse juhtimine ja personal

  (1) Spordikeskuse juhib direktor. Direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu Narva linnapea või tema volitatud ametiisik.

  (2) Direktor on spordikeskuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

  (3) Direktori ülesanded ja pädevus on sätestatud kehtivates õigusaktides, käesolevas põhimääruses ja direktori töölepingus.

  (4) Spordikeskuse töötajatel on õigus:
  1) võtta spordikeskuse probleemide lahendamisest osa;
  2) saada teavet spordikeskuse tööst;
  3) kasutada oma töös vajalikku inventari;
  4) kasutada muude õigusaktide ja spordikeskuse põhimäärusega kehtestatud õigusi.

  (5) Spordikeskuse töötajad on kohustatud:
  1) töötama ausalt ja kohusetundlikult;
  2) täitma täpselt ja õigeaegselt töölepingus ettenähtud tingimusi;
  3) täitma tööandja kehtestatud reegleid töökorraldusele;
  4) kinni pidama tööohutus-ja töökaitse eeskirjadest, ohutustehnikast ja tuleohutusest;
  5) hoidma spordikeskuse inventari ja kasutama seda vastavalt otstarbele.

  (6) Spordikeskuse töötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja töölepingus.

§ 5.   Direktor

  (1) Spordikeskuse juhib direktor, kelle ülesanne on tagada spordikeskuse tulemuslik töö, vastutada spordikeskuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktoril on kohustus andma aru spordikeskuse tegevusest kõrgemalseisvale ametiasutusele ja Narva Linnavalitsusele.

  (3) Direktor:
  1) teeb spordikeskuse kasuks tehinguid ulatuses, mis on vajalikud tema sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) juhib spordikeskuse majandus- ja finantstegevust ning vastutab spordikeskuse eelarve täitmise eest;
  3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud spordikeskuse töötajatega ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;
  4) kinnitab spordikeskuse asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid;
  5) koostab spordikeskuse eelarveprojekti ning esitab selle kõrgemalseisvale ametiasutusele menetlemiseks eelarve kinnitamiseks Narva Linnavolikogu poolt;
  6) tagab spordikeskuse töötajatele ja spordikeskuse kasutajatele ohutud töö- ja kasutustingimused;
  7) koostab ja esitab kõrgemalseisvale ametiasutusele kinnitamiseks spordikeskuse koosseisunimekirja;
  8) koostab ja kinnitab spordikeskuse kasutamiseeskirja ning kontrollib selle täitmist;
  9) vastutab spordikeskuse asjaajamise korraldamise ja rahaliste vahendite ja spordikeskuse vara sihtotstarbelise kasutamise eest;
  10) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  11) kindlustab seaduste ja teiste õigusaktide täitmise spordikeskuses;
  12) täidab muud seadustega ja käesoleva põhimäärusega sätestatud kohustused.

  (4) Direktori äraolekul asendab teda kõigi direktori õiguste ja kohustustega kõrgemalseisva ametiasutuse juhataja poolt määratud isik.

§ 6.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet spordikeskuse ja spordikeskuse direktori tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ning õigusaktide täitmise üle teostab kõrgemalseisev ametiasutus vastavuses kehtivate õigusaktidega.

  (2) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi poolt määratud tähtpäevaks.

  (3) Spordikeskuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib kõrgemalseisev ametiasutus, Narva Linnavalitsuse Rahandusamet ja Narva Linnavolikogu revisjonikomisjon.

§ 7.   Ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused ja kord

  (1) Spordikeskuse ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustab Narva Linnavolikogu ja korraldab kõrgemalseisev ametiasutus.

  (2) Spordikeskuse tegevus lõpetatakse:
  1) kui spordikeskuse ei ole võimalik või otstarbekas finantseerida;
  2) kui spordikeskuse järele puudub vajadus;
  3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (3) Tegevuse lõpetanud spordikeskuse õigused ja kohustused lähevad üle Narva Linnavolikogu poolt määratud asutusele.

§ 8.   Spordikeskuse põhimääruse muutmise ja täiendamise kord

  (1) Spordikeskuse põhimääruse muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Narva Linnavalitsus.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja spordikeskuse direktor või spordikeskuse kõrgemalseisev ametiasutus.

  (3) Spordikeskuse põhimääruse muutmine toimub spordikeskuse direktori, spordikeskuse kõrgemalseisva ametiasutuse või Narva Linnavalitsuse ettepanekul.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01.07.2011.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Marina Sorgus
Nõunik linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json