Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.07.2020, 3

Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 16.07.2020 nr 118

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Jõgeva valla põhimääruse § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.   Nimi ja õiguslik seisund

  (1) Asutuse nimi on Jõgeva Valla Hoolekandekeskus (edaspidi asutus).

  (2) Jõgeva Valla Hoolekandekeskus on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (3) Asutus juhindub oma tegevuses sotsiaalhoolekande seadusest, teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja asutuse põhimäärusest.

§ 2.   Asukoht

  Asutus asub aadressil Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Jaama tn 2b, sihtnumber 48305.

§ 3.   Sümboolika

  Asutusel võib olla oma nimega sümboolika.

§ 4.   Eesmärk ja teenused

  (1) Asutuse eesmärk on Jõgeva valla elanike toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadusega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

  (2) Eesmärgist tulenevalt osutab asutus järgmisi teenuseid:
  1) igapäevaelu toetamise teenus;
  2) toetatud elamise teenus;
  3) kogukonnas elamise teenus;
  4) koduteenus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) tugiisikuteenus;
  7) varjupaigateenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus;
  9) eluruumi tagamise teenus;
  10) isikliku hügieeni tagamise teenus (pesupesemine, pesemisvõimalus);
  11) sotsiaalnõustamise teenus;
  12) tööharjutuse teenus;
  13) muud teenused, mida osutatakse isiku abivajadusest tulenevalt vallavalitsuse sotsiaalosakonna otsuse alusel.

§ 5.   Juhataja

  (1) Juhataja ülesanne on tagada asutuse tulemuslik töö ja juhtida asutuse tegevust. Juhataja on asutuse seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (2) Juhataja vastutab asutuse arengu, teenuste osutamiseks vajalike tegevuslubade taotlemise, lepingute sõlmimise ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (3) Personali koosseisu kinnitab juhataja, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsuse istungil.

  (4) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus.

  (5) Juhatajaga sõlmib töölepingu ja täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem.

§ 6.   Finantseerimine ja vara

  (1) Asutust finantseeritakse Jõgeva valla eelarvest. Asutuse eelarve kinnitab vallavolikogu Jõgeva valla eelarve osana, asutuse alaeelarve kinnitab vallavalitsus.

  (2) Asutus võib vastu võtta eraldisi ja annetusi sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt asutuse ja abivajajate huvides.

  (3) Asutuse valduses olev vara on Jõgeva valla omand, mida kasutatakse sihtotstarbeliselt põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks vallavolikogu kehtestatud korra alusel.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Aivar Kokk
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json