HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.08.2016, 8

Koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 11.08.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tõlliste valla koolieelse lasteasutuse (edaspidi asutus) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

§ 2.  Konkursi korraldamine

  Konkursi korraldab Tõlliste Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.  Konkursikomisjon

 (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavalitsus korraldusega konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) ning nimetab komisjoni esimehe.

 (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad vallavalitsuse esindaja(d), Tõlliste Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni volitatud esindaja, vastava asutuse pedagoogilise nõukogu volitatud esindaja, vastava asutuse hoolekogu volitatud esindaja.

 (3) Komisjon moodustatakse hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajaks.

 (4) Komisjoni koosseisu ei tohi kuuluda kandidaat, samuti kandidaadi lähisugulane ja/või -hõimlane korruptsioonivastase seaduse tähenduses. Kui selgub, et mõni nimetatud isikutest kuulub komisjoni koosseisu, kutsub vallavalitsus ta komisjoni koosseisust tagasi ja määrab komisjoni koosseisu uue liikme.

§ 4.  Komisjoni töökord

 (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

 (2) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, teatades komisjoni liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis komisjoni koosoleku toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

 (3) Komisjoni koosolek on kinnine. Komisjoni otsusel võib koosolekule kutsuda eksperte ja teisi isikuid.

 (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees.

 (5) Komisjon võtab otsused vastu kohalolijate poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe hääl. Kui ükski koosolekul osalev komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks.

§ 5.  Konkursiteade

 (1) Vallavalitsus teatab konkursi korraldamisest vähemalt Tõlliste valla veebilehel.

 (2) Konkursiteates märgitakse:
 1) asutuse nimi ja aadress;
 2) nõuded kandidaadile;
 3) kandideerimisel esitatavad dokumendid;
 4) dokumentide esitamise tähtaeg ja aadress;
 5) vajadusel muu teave.

 (3) Dokumentide esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui neliteist päeva konkursiteate Tõlliste valla veebilehel avaldamise päevale järgnevast päevast.

§ 6.  Konkursil osalemine

 (1) Kandidaat esitab konkursil osalemiseks järgmised dokumendid:
 1) kandideerimisavaldus;
 2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 3) motivatsioonikiri;
 4) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 5) muud konkursiteates nõutud või kandidaadi soovil esitatavad dokumendid.

 (2) Konkursil saab osaleda kandidaat, kes esitab konkursiteates nõutud dokumendid konkursiteates märgitud tähtajaks konkursiteates olevale aadressile. Konkursiteates märgitud tähtajal postitatud avaldus loetakse tähtaegselt esitatuks.

§ 7.  Kandidaatide hindamine

 (1) Komisjon kontrollib kandidaatide vastavust konkursi tingimustele ja selgitab parima kandidaadi hiljemalt 30 päeva jooksul konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast arvates.

 (2) Kui komisjon kutsub kandidaadi vestlusele, teavitatakse teda ette vähemalt viis päeva. Kui kandidaat ei saa vestlusel osaleda, teeb komisjon otsuse kandidaadi ametikohale vastavuse kohta esitatud dokumentide alusel.

 (3) Ettepanek asuda direktori ametikohale esitatakse kandidaadile, kelle isikuomadused, haridus, töökogemus ja teadmised vastavad komisjoni hinnangul kõige enam ametikoha nõuetele.

§ 8.  Töölepingu sõlmimine

 (1) Vallavalitsuse poolt ametisse kinnitatud kandidaadiga sõlmib töölepingu vallavanem.

 (2) Vallavanem ei sõlmi valituks osutunud kandidaadiga töölepingut, kui:
 1) isik loobub kirjaliku avaldusega direktori ametikohast;
 2) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
 3) isik ei ole ilmunud töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus mõjuvatel põhjustel edasi kuni viis tööpäeva.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel kutsub komisjoni esimees komisjoni kokku ja komisjon teeb ühe järgnevatest otsustest:
 1) valib direktori ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide seast uue kandidaadi;
 2) loobub kandidaadi esitamisest, kui ühtegi kandidaati ei tunnistata direktori ametikohale vastavaks.

§ 9.  Konkursi luhtumine

 (1) Konkurss kuulutatakse luhtunuks, kui:
 1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
 2) komisjon ei tunnistanud ühtegi kandidaati direktori ametikohale vastavaks;
 3) ühegi direktori ametikohale vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

 (2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, korraldab vallavalitsus uue konkursi. Selle luhtumisel võib vallavanem sõlmida töölepingu direktori ametikoha täitmiseks ilma konkurssi korraldamata.

Madis Gross
Vallavanem

Eve Eisen
Vallasekretär