HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.08.2017, 2

Kohtla-Järve Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 08.08.2017 nr 34
jõustumine 01.09.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 19 lõike 2 punkti 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Kohtla-Järve Spordikeskuse põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab Kohtla-Järve Spordikeskuse tegevuse eesmärgi ja ülesanded, juhtimise korralduse, direktori ülesanded, finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused ning spordikeskuse aruandluse, järelevalve ja kontrolli.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Kohtla-Järve Spordikeskus (edaspidi spordikeskus) on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav spordiasutus.

 (2) Spordikeskuse ametlik nimetus on:
 1) eesti keeles Kohtla-Järve Spordikeskus;
 2) inglise keeles Kohtla-Järve Sportcentre;
 3) vene keeles Кохтла-Ярвеский Спортивный Центр.

 (3) Spordikeskus juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest ja põhimäärusest.

 (4) Põhimääruse kinnitab ja seda muudab Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 3.  Asukoht ja postiaadress

 (1) Spordikeskuse asukohaks on Kohtla-Järve linn (edaspidi linn).

 (2) Spordikeskuse postiaadress on Spordi tänav 4, 30328 Kohtla-Järve linn, Ida-Virumaa.

§ 4.  Pitsat, sümboolika ja veebileht

 (1) Spordikeskusel on pitsat, sümboolika ja blanketid.

 (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kinnitab spordikeskuse direktor käskkirjaga.

 (3) Spordikeskuse ametlik veebileht www.k-jsk.ee.

 (4) Spordikeskuse e-posti aadress info@k-jsk.ee.

§ 5.  Tegevuse eesmärk ja ülesanded

 (1) Spordikeskuse tegevus on suunatud eeskätt linnaelanike aktiivse eluviisi, liikumisharrastuse ja spordi propageerimisele, spordi -ja kultuuriürituste korraldamisele, ajaloo- ja kultuuriväärtuste säilitamisele ning spordikeskuse kasutusse antud linnavara haldamisele.

 (2) Eesmärgist tulenevalt täidab spordikeskus järgmisi ülesandeid:
 1) loob tingimused tervise-, harrastus-ja võistlusspordiga tegelemiseks ja arendab neid;
 2) soodustab laste, noorte, eakate ja puuetega inimeste sportimist;
 3) eelistab sportimisvõimaluste pakkumisel linna sporditegevuse toetust saavaid spordiorganisatsioone, kes korraldavad sporditegevust linna lastele, noortele ja puuetega inimestele;
 4) korraldab või võimaldab korraldada spordi-ja kultuuriüritusi, sealhulgas spordivõistlusi ja loob selleks sobivad tingimused;
 5) teeb tihedat tööd linna asutustega;
 6) võimaldab linna õppeasutustel kasutada spordikeskuse ruume kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks vastavalt nende asutustega kooskõlastatud ajakavale;
 7) korraldab või võimaldab korraldada spordiseminare, koolitusi ja kehalise kasvatuse ainekavas oleva kohustusliku ujumise algõppe programmi;
 8) osutab või võimaldab osutada toitlustus- ja majutusteenuseid;
 9) kirjastab ja levitab spordikeskuse tegevusega seotud trükiseid;
 10) haldab, hooldab ja parendab enda valdusse antud ruume ja muud vara;
 11) korraldab muud spordikeskuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust;
 12) arendab koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
 13) annab kasutusse hooneid-ja rajatisi, neid teenindavaid spordivahendeid;
 14) arendab majandus-ja projektitegevust, mille ülesandeks on materiaalsete vahendite hankimine spordikeskuse eesmärkide täitmiseks.

 (3) Spordikeskusel on õigus ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse kehtiva seadusandluse alusel.

§ 6.  Juhtimine

 (1) Spordikeskuse tegevust juhib direktor. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles linnapea või tema volitatud ametiisik.

 (2) Direktor juhindub oma tegevuses kehtivatest seadusandlustest ja ametijuhendist ning põhimäärusest.

 (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab linnavalitsus. Direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus.

 (4) Direktorit asendab tema äraolekul spordikeskuse direktori käskkirjaga määratud isik.

§ 7.  Direktori ülesanded

  Spordikeskuse direktor:
 1) juhib spordikeskuse tegevust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
 2) korraldab spordikeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib spordikeskuse majandustegevust, tagab spordikeskuse tulemusliku töö, vastutab spordikeskuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilitamise ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest spordikeskuse eelarve piires;
 3) tagab spordikeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnavalitsusele, jälgib spordikeskuse eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral linnavalitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
 4) vastutab spordikeskuse majandus-ja finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
 5) sõlmib spordikeskuse nimel spordikeskuse ülesannete täitmiseks vajalikke lepinguid spordikeskuse kinnitatud eelarve piires, kooskõlastades neid linnavalitsusega linna õigusaktidega sätestatud korras;
 6) tagab kehtiva seadusandlustega ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ning tähtaegse esitamise;
 7) tegutseb spordikeskuse nimel ja esindab spordikeskust lisavolitusteta kõigis riigi -ja omavalitsusorganites ja asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, välja arvatud juhul, kui riigi või linna õigusaktid sätestavad teisiti;
 8) korraldab spordikeskuses tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetes kinnipidamist;
 9) teeb linnavalitsusele ettepanekuid töötajate koosseisu ja hinnakirja kinnitamiseks;
 10) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud spordikeskuse töötajatega, kinnitab töötajate ametijuhendid ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
 11) kinnitab kehtiva seadusandlustega kehtestatud korras spordikeskuse asjaajamiskorra ja muud töökorralduse reeglid ning kontrollib nende täitmist;
 12) annab oma pädevuse piires spordikeskuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 13) täidab teisi spordikeskuse juhtimiseks vajalikke ja talle õigusaktidega määratud ülesandeid.

§ 8.  Struktuur

 (1) Spordikeskus on osakondadeta terviklik spordiasutus, millesse kuuluvad:
 1) spordihoone ja siseujula aadressiga Järveküla tee 44, 30321 Kohtla-Järve;
 2) hoone aadressiga Spordi 2, 30328 Kohtla-Järve;
 3) jäähall ja staadion aadressiga Spordi 4, 30328 Kohtla-Järve;
 4) kergejõustikuhall aadressiga Ahtme mnt 61, 31021 Kohtla-Järve.

 (2) Spordikeskuse kasutamise korraldus, külastajate õigused ja kohustused kehtestatakse spordikeskuse kodukorras, mille kinnitab ja avalikustab spordikeskuse direktor.

§ 9.  Töötajad ja töökorraldus

 (1) Spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus direktori taotluse alusel.

 (2) Töölepingud töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

 (3) Töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

§ 10.  Vara

 (1) Spordikeskuse kasutuses oleva vara moodustavad spordikeskusele linnavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, rahalised vahendid ja muu vara.

 (2) Spordikeskus teostab oma vara valdamise, kasutamise ja käsutamise õigust, lähtudes kehtivast seadusandlusest, põhimäärusest ning spordikeskuse tegevuse eesmärkidest.

 (3) Spordikeskuse poolt osutatavate teenuste hinnad kinnitab linnavalitsus direktori taotluse alusel.

§ 11.  Eelarve ja vahendid

 (1) Spordikeskus tegutseb kinnitatud eelarve piires. Spordikeskuse eelarve kinnitab linnavalitus, lähtudes linnavolikogu kinnitatud linna eelarvest ja spordikeskuse ettepanekust.

 (2) Spordikeskuse eelarve koostatakse majandusaastaks. Spordikeskuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 (3) Spordikeskuse tegevust finantseeritakse linna eelarvest ja teistest allikatest saadud vahenditest, mis võivad moodustada riigi eelarvest laekuvatest vahenditest, tasuliste teenuste osutamisest ja tegevuse tulemusena saadud vahenditest, fondide ja projektide sihtotstarbelistest vahenditest, asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest ning teistest vahenditest.

 (4) Spordikeskuse tegevuse arendamise ja laiendamise eesmärgil võib spordikeskus füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele seadusandlusega kehtestatud korras.

 (5) Spordikeskusel on oma arvelduskonto.

§ 12.  Asjaajamine

 (1) Spordikeskuse asjaajamiskeeleks on eesti keel.

 (2) Spordikeskuse asjaajamine toimub vastavuses spordikeskuse asjaajamiskorraga. Spordikeskuse asjaajamiskorra kinnitab direktor.

 (3) Spordikeskuse tegevuseks vajalik dokumentatsioon vormistatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 13.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Spordikeskuse raamatupidamisarvestust- ja aruandlust korraldatakse kehtiva seadusandluse kohaselt. Spordikeskus esitab aruandeid kehtiva seadusandlusega kehtestatud korras ja tähtajaks.

 (2) Spordikeskuse raamatupidamisarvestust peab spordikeskuse raamatupidaja kehtiva seadusandlusega kehtestatud korras.

 (3) Spordikeskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnavalitsus.

 (4) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 14.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Spordikeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

 (2) Kui ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad spordikeskuse õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel linnavalitsusele.

§ 15.  Rakendussätted

 (1) Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. juuli 2014. a määrus nr 23 „Kohtla-Järve Spordikeskuse põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 1. septembril 2017. a.

Ljudmila Jantšenko
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär