HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise kord

Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise kord - sisukord
Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2023, 25

Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise kord

Vastu võetud 10.08.2017 nr 11
RT IV, 18.08.2017, 6
jõustumine 21.08.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.06.2021RT IV, 26.06.2021, 929.06.2021
15.06.2023RT IV, 27.06.2023, 1330.06.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise kord (edaspidi kord) reguleerib Narva linna eelarvest klubide ja eraõiguslike spordikoolide sporditegevuse toetamiseks vahendite taotlemisele esitatavaid nõudeid, taotluste läbivaatamise korda, toetuse eraldamise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korda.

  (2) Toetust antakse spordiklubidele, spordiühendustele spordiseaduse mõttes ja eraõiguslikele spordikoolidele (edaspidi taotleja), kes on registreeritud vastavalt seaduses sätestatud korrale.

  (3) Antud kord ei kehti nende taotlejate puhul, kes on taotluse esitamise momendiks tegutsenud vähem kui 1 (üks) aasta aega.

  (4) Käesoleva korra mõistes on toetuseks linna eelarves ettenähtud vahenditest rahalised eraldised spordiklubide ja eraõiguslike spordikoolide tegevuse toetamiseks, mille juriidiline aadress on Narva linn.

  (5) Narva linna haldusterritooriumil teostatava sporditegevuse toetuseks on:
  1) toetusena rahaliste vahendite eraldamine sporditegevuse toetamiseks igale spordiga tegelevale isikule, kelle Eesti rahvastikuregistris registreeritud elukoht asub Narva linna haldusterritooriumil ning kelle vanus on toetuse eraldamise aasta 1. jaanuariks on 5 kuni 19 eluaastat kaasa arvatud (edaspidi pearaha);
[RT IV, 27.06.2023, 13 - jõust. 30.06.2023]
  2) toetusena rahaliste vahendite eraldamine kõrgete spordisaavutuste eest (edaspidi toetus tulemuslikkuse eest);
  3) toetus linna massiürituste organiseerimise kulutuste osaliseks hüvitamiseks (edaspidi toetus üritustele).

  (6) Linna eelarves spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele ettenähtud vahenditest arvestatakse välja järgmiselt: 70% moodustab pearaha, 10% – toetus tulemuslikkuse eest ning 20% – toetus üritustele.
  1) Ühe spordialaga tegeleva isiku pearaha arvutatakse järgmiselt: P = R: L, kus R – 70% rahaliste vahendite üldsummast, mis on linna eelarves ette nähtud spordiklubide ja eraõiguslike spordikoolide toetamiseks, L – taotluse esitanud spordiklubides ja eraõiguslikes spordikoolides tegelevate laste koguarv, P – toetuse summa ühele spordiga tegelevale lapsele. Pearaha eraldatakse sellele laste arvule, kellega töötab kutsekvalifikatsiooni tasemega treener (Spordiseaduse ja Kutseseaduse tähenduses). Klubi või eraõiguslik spordikool viib iga spordiga tegelejaga läbi treeninguid vähemalt 2 tundi nädalas kalendriaasta 9 kuu jooksul, millele eraldatakse toetust. Juhul, kui isik, kellele eraldatakse toetus, tegeleb spordiga rohkem kui ühes klubis või eraõiguslikus spordikoolis või tegeleb spordiga spordiklubis ja eraõiguslikus spordikoolis, jaotatakse tema pearahatoetuse summa võrdselt nende klubide või eraõiguslike spordikoolide vahel. Pearahatoetust ei eraldata, kui toetust taotletakse isikule, kes tegeleb spordiga veel ka munitsipaalspordikoolis või Narva Laste Loomemaja spordiringis.
[RT IV, 26.06.2021, 9 - jõust. 29.06.2021]
  2) Tulemuslikkuse toetus määratakse vähemalt järgmiste saavutuste korral: 1. kuni 3. koht Eesti noorte esivõistlustel, Eesti meistrivõistlustel juunioride või veteranide seas; 1. kuni 4. koht Eesti meistrivõistlustel; 1. kuni 20. koht Euroopa või maailmameistri- ja karikavõistlustel noorsoo, juunioride või veteranide seas; 1. kuni 24. koht Euroopa, maailmameistri- ja karikavõistlustel; 1. kuni 24. koht olümpiamängudel. Toetus tulemuslikkuse eest määratakse eelmise aasta tulemuste alusel. Võistkondlikel spordialadel eraldatakse tulemuslikkuse toetus kasvava koefitsiendiga sõltuvalt võistkonna liikmete arvust. Vahendid eelarvest eraldatakse nendeks eesmärkideks linnavalitsuse poolt moodustatud komisjoni otsuse alusel.
  3) Toetust ürituse läbiviimiseks eraldatakse taotlejale linnas organiseeritavatele ja läbiviidavatele ürituste kulude osaliseks katmiseks.

  (7) Teave toetuse taotlemise korrast ja vahendite eraldamisest asub Narva linna veebilehel ning Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnas.

  (8) Toetus eraldatakse üheks kalendriaastaks.

§ 2.   Toetuse taotlemine ja määramine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja taotluse, mille vormi kinnitab Narva Linnavalitsus. Taotlus esitatakse Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale (edaspidi osakond) elektroonilises taotluskeskkonnas Spoku. Taotluskeskkond on taotluste esitamiseks avatud toetuste eraldamise aastale eelneval kalendriaastal ajavahemikul 01. oktoober kuni 15. novembrini. Menetlusse võetakse õigeaegselt esitatud ja vormikohased taotlused.
[RT IV, 27.06.2023, 13 - jõust. 30.06.2023]

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) pearaha toetuse taotlemisel – spordiga tegelevate isikute nimekiri koos isikute isikukoodidega;
  2) pearaha toetuse taotlemisel peab nimekirja kantud täieliku teovõimega isiku või piiratud teovõimega isiku puhul tema seadusliku esindaja kinnitus selle isiku osalemise kohta taotleja treeningrühmas. Kinnitus antakse elektroonilises taotluskeskkonnas Spoku toetuste eraldamise aastale eelneval kalendriaastal 15. detsembrini. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus puudub, ei eraldata nimekirjas esitatud pearaha toetus selle isiku peale. Kultuuriosakonnal on õigus toetuste taotluste menetlemisel kontrollida isikuandmete õigsust registrite kaudu;
  3) pearaha toetuse taotlemisel – andmed iga treeneri kohta, mis kinnitavad treeneril kutsekvalifikatsioonitaseme olemasolu spordiseaduse ja kutseseaduse mõistes;
  4) toetuse tulemuslikkuse eest taotlemisel – sporditulemuste saavutamist tõendavad ning vastava spordiala liidu või föderatsiooni antud andmed või dokumendid;
  5) toetuse üritustele taotlemisel – ürituse projekt, kirjeldus ja eelarve.
[RT IV, 27.06.2023, 13 - jõust. 30.06.2023]

  (3) Osakond kontrollib 60 päeva jooksul esitatud dokumentide vastavust käesoleva korra nõuetele. Puuduste avastamisel teatab osakond sellest taotlejale ja annab talle puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi ületada 10 (kümmet) tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei ole puudusi kõrvaldanud määratud tähtajaks, lõpetatakse toetuse osutamise menetlus.

  (4) Osakonnale esitatud taotluste läbivaatamiseks moodustatakse Linnavalitsuse korraldusega komisjon, mille koosseisu kuuluvad kaks Linnavolikogu liiget, üks Linnavalitsuse esindaja, kaks spordiklubide esindajat ja kultuuriosakonna esindaja.
[RT IV, 26.06.2021, 9 - jõust. 29.06.2021]

  (5) Toetuse määramisel lähtub komisjon käesolevast korrast.

  (6) Komisjon vaatab laekunud taotlused läbi 15 päeva jooksul komisjonile dokumentide üleandmise hetkest, teeb omapoolse otsuse ning teeb osakonnale ettepaneku toetuse suuruse, saamise tingimuste ja andmise kohta.

  (7) Komisjoni otsuse alusel otsustab toetuse andmise kohta kultuuriosakonna juhataja. Kui komisjon ei arvestanud toetuse määramisel käesoleva korra tingimusi, on osakonnal õigus saata materjalid komisjonile uueks läbivaatamiseks. Komisjon peab materjalid läbi vaatama ühe nädala jooksul.

§ 3.   Lepingu sõlmimine

  (1) Pärast komisjoni otsuse tegemist toetuse eraldamise kohta sõlmivad Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond ja toetuse taotleja vormikohase lepingu (vormi kinnitab Narva Linnavalitsus), milles fikseeritakse toetuse saaja kohustust sihtotstarbeliselt kasutada saadud vahendeid treenerite palga maksmiseks, spordialaga tegelemiseks spordiehitise rentimiseks või haldamiseks, ürituste läbiviimiseks, õppetreeninguprotsessi korraldamiseks ja läbiviimiseks, spordiinventari soetamiseks, spordivõistlustel osalemisega seotud kulude katteks ning kuni 20% muude spordialase tegevusega seotud kulude katteks.

  (2) Kui pooled ei saavuta lepingu sõlmimisel kokkulepet, loetakse toetuse taotlemise menetlus lõpetatuks.

§ 4.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama Osakonnale aruande toetuse kasutamise kohta (mille vormi kinnitab Narva Linnavalitsus) koos kuludokumentide koopiatega. Osakonnal on õigusteostada toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrolli, nõuda seletusi ja vahearuandeid.

  (2) Kui toetuse saaja ei esitanud nõutavaid dokumente või esitas valeandmeid toetuse kasutamise kohta, on osakonnal õigus lõpetada toetuse saajaga sõlmitud lepingu ning järgneva kolme aasta jooksul ei toetata tema spordialast tegevust. Toetuse saaja on sellisel juhul kohustatud tagasi maksma saadud toetuse osakonnale.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json