Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 18.08.2017, 7

Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 10.08.2017 nr 12
jõustumine 01.09.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Määruse § 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:

„(4) Koolieelse lasteasutuse õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või ujumisõpetajale) ja tugispetsialistile (logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaiapsühholoogile) kehtestatakse kuutöötasu alammäär 840 eurot.“

  (2) Määruse § 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:

„(1) Käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 1, paragrahvi 4 lõikes 1 toodud kuutasu määrad rakendatakse kõrgharidusega juhtide ja pedagoogide puhul.

(2) Käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 1 toodud keskeriharidusega juhi kuutöötasu määr ja käesoleva korra paragrahvi 4 lõikes 1 toodud kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogi kuutöötasu määr on 6,5% võrra madalam sõltuvalt õpilaste samast arvust kõrgharidusega juhi kuutöötasu määrast ja sama ametijärku omava kõrgharidusega pedagoogi kuutöötasu määrast. Kuutöötasu määra ümardatakse lähima ülemise täisarvuni“.

(3) Kvalifikatsiooninõuetele mittevastavatel ja pedagoogilistel ametikohtadel töötavatel isikutel (välja arvatud paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud õpetajad ja tugispetsialistid) on kuutöötasu alammäär 500 eurot.“

  (3) Tunnistatakse kehtetuks määruse § 6.

  (4) Määruse § 7 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:

„1) lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise ja tulemusliku töö eest, erivajadustega laste eriasutustes, mitte-eesti kasvatus- ja õppekeelega asutustes eesti keelt vähemalt C1-tasemel valdava (või haridust eesti keeles omandanud) eesti keele õpetajale või lapsi eesti keeles kasvatava või õpetava isikule ning kvalifikatsiooni ja muude tööeripära iseloomustavate näitajate alusel.“

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Kui määruse jõustumisel on pedagoogile määrusega kehtestatud kuutöötasu määr tema kuutöötasu tegelikust määrast madalam, säilitatakse pedagoogile kuutöötasu määr seni kehtivas suuruses.

  (2) Määrus jõustub 01.09.2017. a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json