Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Tartu linna hankekord

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2023, 29

Tartu linna hankekord

Vastu võetud 15.08.2017 nr 12
RT IV, 18.08.2017, 32
jõustumine 01.09.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.04.2019RT IV, 09.04.2019, 212.04.2019
07.01.2020RT IV, 10.01.2020, 2513.01.2020
18.09.2023RT IV, 28.09.2023, 1101.10.2023

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 ja Tartu linnavara eeskirja § 51 lõike 6 alusel, arvestades riigihangete seaduse § 9 lõikes 4 sätestatut.
[RT IV, 09.04.2019, 2 - jõust. 12.04.2019]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Hankekorra kehtestamise eesmärk on sätestada kohustuslikud reeglid riigihanke korraldamisel Tartu Linnavalitsuses ja linnavalitsuse hallatavas asutuses.

  (2) Hankija on linnavalitsuse struktuuriüksus või linnavalitsuse hallatav asutus (struktuuriüksus), mille seadusest või linnavolikogu pandud või linnavalitsuse antud ülesandest lähtuvalt on riigihanke korraldamine vajalik ning mille eelarves on vastava tegevuse jaoks vajalikud vahendid kavandatud. Linnavalitsus võib kohustada mõnda struktuuriüksust korraldama riigihanget teise struktuuriüksuste eest.
[RT IV, 10.01.2020, 25 - jõust. 13.01.2020]

  (3) Riigihanke õiguspärase ja õigeaegse korraldamise eest vastutab riigihanget korraldava linnavalitsuse struktuuriüksuse juht või linnavalitsuse hallatava asutuse juht (struktuuriüksuse juht).

§ 2.   Tartu linna hankeplaan

  (1) Struktuuriüksuse juht planeerib kahe nädala jooksul pärast eelarveaasta algust või lisaeelarve vastuvõtmist või muude asjaolude selgumist kavandatavad riigihanked, mille korraldamisel tuleb lähtuda riigihangete seaduses sätestatud korrast, dokumendihaldussüsteemis (GoPro). Planeerimisel näidatakse riigihanke nimetus, kavandatav riigihanke alustamise aeg, riigihanget korraldav struktuuriüksus ja riigihanke eest vastutav isik.
[RT IV, 28.09.2023, 11 - jõust. 01.10.2023]

  (2) Riigihanke planeerimisel näidatud andmed avalikustatakse Tartu linna veebilehel ja see on Tartu linna hankeplaan.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 09.04.2019, 2 - jõust. 12.04.2019]

§ 3.   Riigihanke eest vastutavad isikud

  (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik määratakse riigihanke planeerimisel.

  (2) Struktuuriüksuse juht võib vajadusel moodustada riigihanke korraldamisel ühe või mitme konkreetse otsuse tegemiseks või toimingu sooritamiseks riigihanke komisjoni.

§ 4.   Riigihanke korraldamise keskkond

  (1) Riigihange korraldatakse riigihangete registris elektroonilise menetlusena. Riigihangete registris koostatud dokumente ei pea GoPro-s registreerima.

  (2) Riigihanke võib korraldada riigihangete registris elektroonilise menetlusena ka juhul, kui seadus seda ei nõua.

  (3) Kui riigihanget ei korraldata riigihangete registris, tuleb riigihankega seotud dokumendid vormistada GoPro-s.

§ 5.   Riigihanke korraldamine

  (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik on kohustatud täitma kõiki riigihanke korraldamisel ja pärast riigihanke korraldamist riigihangete seaduse nimetatud vajalikke ülesandeid, sh koostab ta riigihanke alusdokumendid, langetab riigihanke korraldamisel vajalikud otsused ja teeb kõik riigihanke korraldamisel vajalikud toimingud, esitab riigihankega seotud aruanded jm, kui struktuuriüksuse juht ei ole otsustanud moodustada riigihanke komisjoni või kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Kui struktuuriüksuse juht on otsustanud moodustada riigihanke korraldamisel riigihanke komisjoni, teeb vastava otsuse või toimingu riigihanke komisjon.

  (3) Pakkumuse edukaks tunnistamise või hankelepingu sõlmimise otsuse teeb linnavalitsus.

  (4) Pakkumuse edukaks tunnistamise või hankelepingu sõlmimise otsuse teeb struktuuriüksuse juht, kui hinnapakkumus ilma käibemaksuta on maksumusega alla 20 000 euro.

§ 6.   Hankelepingu sõlmimine

  Hankelepingu sõlmib riigihanke korraldanud struktuuriüksuse juht, kui linnavalitsus ei otsusta teisiti.

§ 7.   Hankelepingu täitmine

  (1) Hankelepingu täitmise korraldab ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määrab riigihanke korraldanud struktuuriüksuse juht, kui linnavalitsus ei otsusta teisiti.

  (2) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik määratakse hankelepingu allkirjastamise hetkeks. Hankelepingu täitmise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed näidatakse ära hankelepingus või lepitakse hankelepingus kokku selles, kuidas vastutav isik määratakse ja kuidas teist lepingu poolt sellest teavitatakse. Vastutava isiku muutumisel tuleb hankelepingut vastutava isiku osas vajadusel muuta.

§ 8.   Hankelepingu muutmine

  (1) Hankelepingu muutmisel tuleb lähtuda seaduses sätestatud reeglitest, hankelepingu muutmine on lubatav üksnes seaduses nimetatud juhtudel.

  (2) Kui hankelepingu muutmine toob Tartu linnale kaasa täiendava rahalise kulu ning kulu on suurem kui 20 000 eurot ilma käibemaksuta või ei ole täiendava rahalise kulutuse tegemiseks vahendeid eelarvesse kavandatud, otsustab hankelepingu muutmise lubamise linnavalitsus.

  (3) Kui hankelepingu muutmisega ei kaasne Tartu linnale võrreldes hankelepingu esialgse maksumusega täiendavaid rahalisi kulusid või ei ületa nimetatud kulud 20 000 eurot ilma käibemaksuta ja vahendid on eelarves olemas, otsustab hankelepingu muutmise hankelepingu täitmise eest vastutava struktuuriüksuse juht.

  (4) Käesolevas paragrahvis sätestatud juhul on hankelepingu muutmise lepingule allakirjutamise õigus hankelepingu täitmise eest vastutaval struktuuriüksuse juhil.

§ 9.   Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ja teenuste ning ehitustööde tellimise kord

  (1) Asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on 10 000 eurost ilma käibemaksuta kuni 30 000 euroni ilma käibemaksuta ning ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on 10 000 eurot ilma käibemaksuta kuni 60 000 eurot ilma käibemaksuta, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.
[RT IV, 28.09.2023, 11 - jõust. 01.10.2023]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui esinevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada riigihange väljakuulutamata läbirääkimistega hankemenetluse korras. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (3) Asjade ostmisel ning teenuste ja ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro ilma käibemaksuta, võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.
[RT IV, 28.09.2023, 11 - jõust. 01.10.2023]

  (4) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

  (5) Erandina on lubatud teha ettepanek pakkumuse esitamiseks ilma asjade, teenuste või ehitustööde tehnilist kirjeldust koostamata, andes pakkujale võimaluse tutvuda riigihanke objektiga kohapeal.

§ 10.   Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimise kord

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb vahemikku 10 000 eurost ilma käibemaksuta kuni 300 000 euroni ilma käibemaksuta, ja eriteenuste puhul 10 000 eurost ilma käibemaksuta kuni 60 000 euroni ilma käibemaksuta, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.
[RT IV, 28.09.2023, 11 - jõust. 01.10.2023]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui teenuse osutamisel puudub konkurents ning võimalused ettepaneku tegemiseks kahele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro ilma käibemaksuta, võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.
[RT IV, 28.09.2023, 11 - jõust. 01.10.2023]

  (4) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate teenuste tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

§ 11.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud enne riigihanke korraldamise alustamist kinnitama, et tal ei esine riigihanke korraldamisega seoses huvide konflikti.
[RT IV, 28.09.2023, 11 - jõust. 01.10.2023]

  (2) Riigihanke korraldamise eest vastutav struktuuriüksuse juht, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud informeerima oma vahetut ülemust asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vastav isik taandatakse riigihanke korraldamisest.
[RT IV, 09.04.2019, 2 - jõust. 12.04.2019]

§ 12.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2017. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json