Teksti suurus:

Teiste omavalitsuste huvikoolide ja erahuvikoolide õpilaskoha maksumuse tasumise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.08.2018, 3

Teiste omavalitsuste huvikoolide ja erahuvikoolide õpilaskoha maksumuse tasumise kord

Vastu võetud 15.08.2018 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 ning § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse teiste omavalitsusüksuste huvikoolides või erahuvikoolides õppivate kuni 19-aastaste õppurite, kelle elukoht on rahvastikuregistri alusel Räpina vallas, õpilaskoha maksumuse tasumise kord Räpina valla eelarvest, eesmärgiga toetada huvihariduse omandamist.

  (2) Huvikool on huvikooli seaduse aluse moodustatud kohaliku omavalitsuse või juriidilise isiku hallatav asutus, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 2.   Õpilaskoha maksumuse tasumise tingimused

  Räpina vald katab teise omavalitsuse huvikoolis või erahuvikoolis õppiva Räpina valla lapse õpilaskoha maksumuse järgmistel juhtudel:
  1) Räpina valla huvikoolis või haldusterritooriumil puudub vastava huviala õppimise võimalus;
  2) teise omavalitsuse huvikool või erahuvikool asub õpilase rahvastikuregistrijärgsele elukohale vähemalt 5 kilomeetrit lähemal kui Räpina valla huvikool;
  3) õpilane omandab üldharidust samal territooriumil asuvas üldhariduskoolis, kus asub teise omavalitsuse huvikool või erahuvikool.

§ 3.   Õpilaskoha maksumuse tasumine

  (1) Õpilaskoha maksumuse tasumise aluseks on:
  1) huvikooli pidaja poolt hiljemalt iga aasta 1. novembriks Räpina Vallavalitsusele esitatud õpilaskoha arvestuslik maksumus;
  2) Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õpilaste nimekiri;

  (2) Õpilaskoha maksumuse tasub Räpina Vallavalitsus huvikooli pidaja igakuiselt esitatud arve alusel, kusjuures tasutav õpilaskoha maksumus ei saa ületada Räpina valla sarnase suunitlusega huvikooli õpilaskoha arvestuslikku maksumust.

  (3) Õpilase huvikoolist lahkumise korral on huvikooli pidaja kohustatud arvete esitamise lõpetama.

  (4) Õpilaskoha maksumuse tasumine lõpetatakse juhul, kui õpilane katkestab õpingud huvikoolis, lõpetab huvikooli või kui õpilase rahvastikuregistrijärgne elukoht ei asu enam Räpina vallas.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse alates 01.09.2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Teet Helm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json