Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Viimsi valla „Noorte oma eelarve“ menetlemise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.08.2023, 11

Viimsi valla „Noorte oma eelarve“ menetlemise kord

Vastu võetud 15.08.2023 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Viimsi valla hallatava asutuse Viimsi Noortekeskuse (edaspidi noortekeskus) eelarvest eraldatava „Noorte oma eelarve” idee ja toetuse esitamise, taotlemise, elluviimise ja maksmise tingimusi ning menetlemise korda (edaspidi kord).

  (2) „Noorte oma eelarve“ rahalised vahendid moodustuvad noortekeskuse eelarvesse sihtotstarbeliselt eraldatud vahenditest ning nende menetlust korraldab noortekeskus.

§ 2.   Eesmärk

  „Noorte oma eelarve“ eesmärkideks on:
  1) aidata kaasa Viimsi noorte omaalgatusele ja iseseisva tegevuse soodustamisele;
  2) luua Viimsi noortele võimalus ellu viia noori ja kogukonda arendavaid ideid ning suurendada noorte osalust Viimsi valla arengus;
  3) suurendada noorte omaalgatuse, projektikirjutamise, -elluviimise ja -aruandluse koostamise oskuseid.

§ 3.   Mõisted

  (1) Noor on 7-26aastane füüsiline isik, kes õpib Viimsi vallas tegutsevas haridusasutuses ja/või elab rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas.

  (2) Mentor on noortekeskuse noorsootöötaja või noortekeskuse poolt määratud isik, kes aitab noorel tegevusi planeerida, seada eesmärke, viia ellu idee või toetusega kaasnevaid tegevusi, jälgib eelarvet, tagasisidestab ja toetab noore tegevust projekti läbiviimisel ning aruande koostamisel.

  (3) Idee on ettepanek tegevuseks, mida noor viib ellu koostöös mentoriga.

  (4) Toetus on 18-26aastasele noorele eraldatud rahaline eraldis, mille abil toimub toetatava tegevuse elluviimine taotleja poolt koostöös mentoriga.

§ 4.   Noorte omaalgatuse toetamise liigid

  Noorte omaalgatuse toetamine liigitub:
  1) ideeks, mille elluviimise ning rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab noortekeskus;
  2) toetuse taotluseks, millisel juhul toetus makstakse välja lepingu alusel otse taotlejale, kes vastutab toetatava tegevuse elluviimise ning toetuse sihipärase kasutamise eest.

§ 5.   Idee esitamise tingimused

  (1) „Noorte oma eelarve“ vooru menetluse käigus võivad noored esitada ideid.

  (2) Idee esitatakse noortekeskusele iga aasta 1. aprilliks noortekeskuse juhataja poolt kinnitatud vormil.

  (3) Juhul, kui peale esimest vooru jääb „Noorte oma eelarvesse” rahalisi vahendeid, siis viiakse läbi täiendav ideede voor, mille tähtaeg kinnitatakse noortekeskuse juhataja käskkirjaga.

  (4) Idee saab esitada:
  1) avaliku ürituse korraldamiseks;
  2) ühistegevuseks noortele (nt seminarid, koolitused, töötoad jms);
  3) koostöö arendamiseks mõne teise piirkonna noorte, noortegruppide või noorteorganisatsioonidega (nt ühistegevused, koolitused, seminarid, kontsertid, võistlused jms);
  4) informatsiooni jagamiseks (nt teavitustöö, infopäevad, flaierid, lehed, kuulutused, veebikeskkonnad jms);
  5) loomingulise tegevuse kajastamiseks (nt raamatud, luulekogud, trükised jms);
  6) erandjuhul kindla asja soetamiseks, mis on üldkasutatav ning mida läheb vaja idee läbiviimiseks. Soetatud esemed jäävad peale idee elluviimist noortekeskuse kasutusse.

  (5) Idee esitamisel esitatakse järgmised andmed:
  1) esitaja ees- ja perekonnanimi;
  2) vanus;
  3) e-posti aadress ja telefoninumber;
  4) projekti pealkiri;
  5) tegevuse periood;
  6) tegevuse eesmärk;
  7) tegevuskava;
  8) soovitud tulemused;
  9) planeeritud teavitustegevused;
  10) taotletav summa koos projekti eelarvega;
  11) kaastaotlejad (juhul kui need on).

  (6) Ühe idee eelarve maksimaalne piirmäär on 1000 eurot ning idee peab olema elluviidav ühe eelarveaasta jooksul.

  (7) Ideed ei toetata, kui see puudutab:
  1) klassiekskursioonide korraldamist;
  2) klassiõhtute korraldamist;
  3) vahendite soetamist (v.a erandjuhud);
  4) huviharidust ja -tegevust (nt huviringi tööjõukulusid);
  5) teise projekti omafinantseeringut;
  6) tulu teenimist;
  7) tööjõukulusid;
  8) poliitilisi kampaaniategevusi;
  9) teisi tegevusi, mida toetatakse või rahastatakse Viimsi valla eelarvest.

§ 6.   Toetuse taotlemise tingimused

  (1) “Noorte oma eelarve” vooru menetluse käigus võivad noored vanuses 18-26 (edaspidi taotleja) taotleda toetust.

  (2) Taotlus esitatakse noortekeskusele iga aasta 1. aprilliks noortekeskuse juhataja poolt kinnitatud vormil.

  (3) Juhul kui peale esimest vooru jääb „Noorte oma eelarvesse” rahalisi vahendeid, siis viiakse läbi täiendav taotluste voor, mille tähtaeg kinnitatakse noortekeskuse juhataja käskkirjaga.

  (4) Taotlusi saab esitada järgmiste tegevuste läbiviimiseks:
  1) avaliku ürituse korraldamiseks;
  2) ühistegevuseks noortele (nt seminarid, koolitused, töötoad jms);
  3) koostöö arendamiseks mõne teise piirkonna noorte, noortegruppide või noorteorganisatsioonidega (nt ühistegevused, koolitused, seminarid, kontsertid, võistlused jms);
  4) informatsiooni jagamiseks (nt teavitustöö, infopäevad, flaierid, lehed, kuulutused, veebikeskkonnad jms);
  5) loomingulise tegevuse kajastamiseks (nt raamatud, luulekogud, trükised jms);
  6) erandjuhul kindla asja soetamiseks, mis on üldkasutatav ning mida läheb vaja toetuse läbiviimiseks. Soetatud esemed jäävad peale toetuse elluviimist noortekeskuse kasutusse.

  (5) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) esitaja ees- ja perekonnanimi;
  2) vanus;
  3) e-posti aadress ja telefoninumber;
  4) projekti pealkiri;
  5) tegevuse periood;
  6) tegevuse eesmärk;
  7) tegevuskava;
  8) soovitud tulemused;
  9) planeeritud teavitustegevused;
  10) taotletav summa koos projekti eelarvega;
  11) kaastaotlejad (juhul kui need on).

  (6) Ühe taotluse maksimaalne piirmäär on 1000 eurot ja peab olema elluviidav ühe eelarveaasta jooksul.

  (7) Toetust ei eraldata, kui see puudutab:
  1) klassiekskursioonide korraldamist;
  2) klassiõhtute korraldamist;
  3) vahendite soetamist (v.a erandjuhud);
  4) huviharidust ja -tegevust (nt huviringi tööjõukulusid);
  5) teise projekti omafinantseeringut;
  6) tulu teenimist;
  7) tööjõukulusid;
  8) poliitilisi kampaaniategevusi;
  9) tegevusi, mida toetatakse või rahastatakse teistest Viimsi valla kehtivatest õigusaktidest.

§ 7.   Ideede ja toetuse taotluste hindamine

  (1) Tähtajaks laekunud ideede ja toetuste taotlused (edaspidi koos projektid) vaatab läbi noortekeskuse juhataja poolt moodustatud vähemalt viieliikmeline komisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni kuuluvad:
  1) igast noortekeskuse üksusest noorsootöötaja;
  2) igast noortekeskuse üksusest noorte esindaja;
  3) Viimsi Noortevolikogu esindaja.

  (3) Komisjoni koosseisu kinnitab noortekeskuse juhataja.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni koosseisust.

  (5) Komisjoni kutsub kokku ja korraldab selle tööd noortekeskuse juhataja või tema volitatud töötaja.

  (6) Komisjoni esimene koosolek toimub 5 tööpäeva jooksul pärast vooru tähtaega ning komisjon hindab projekti vastavust selle eraldamise eesmärkidele ja tingimustele, sh saadab idee esitajale või taotlejale esmase tagasiside koos täiendusettepanekutega.

  (7) Idee esitajal või taotlejal tuleb 10 päeva jooksul täiendamisele saadetud projekti parandada, parandamata jäetud projekt jäetakse rahuldamata. Komisjon kiidab oma otsusega heaks hääletamisele minevad projektid.

  (8) Komisjon hindab projekte järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) kooskõla käesoleva määruse eesmärkide ja noorsootöö põhimõtetega;
  2) teostatavus;
  3) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus.

  (9) Komisjoni heaks kiidetud projektid laetakse üles noortekeskuse juhataja käskkirjaga määratud keskkonda, kus on võimalik nädala jooksul projektidele hääli anda.

  (10) Valituks osutuvad projektid, mis saavad enim hääli ning mahuvad vooru eelarvesse.

  (11) Hääletamise lõppedes kinnitatakse projektide paremusjärjestus komisjoni ettepanekul noortekeskuse juhataja käskkirjaga, millest teavitab noortekeskus taotlejaid ja ideede esitajaid 5 päeva jooksul. Projektide elluviimine toimub paremusjärjestuse alusel.

  (12) Elluviimisele ettenähtud projekti(de) lühitutvustus avaldatakse noortekeskuse koduleheküljel.

§ 8.   Idee elluviimine

  (1) Noortekeskuse juhataja käskkirja alusel määratakse projekti elluviimise mentor.

  (2) Noortekeskuse poolse mentori ülesandeks on toetada ja nõustada noort omaalgatusliku idee elluviimise protsessis, koguda ja säilitada projekti dokumente (sh kuludokumente) eesmärgiga aidata noorel püsida eelarves ning projekti lõppedes esitada koos noorega nõuetele vastav aruanne.

  (3) Idee elluviimise maksumuse väljaselgitamiseks korraldatakse pakkumusmenetlus. Pakkumusmenetluse korraldamata jätmist tuleb põhjendada.

  (4) Juhul kui idee elluviimise maksumus ületab § 5 lõikes 6 toodud piirmäära jääb idee ellu viimata.

§ 9.   Toetuse elluviimine

  (1) Toetuse eraldamiseks taotlejale sõlmitakse leping taotleja, mentori ja noortekeskuse juhataja vahel 14 päeva jooksul peale toetuse määramist. Lepingu sõlmimata jätmisel toetuse saajast tuleneval põhjusel 10 tööpäeva jooksul noortekeskuse poolt lepingu sõlmimise ettepaneku esitamisest, ei ole toetuse saajal õigust toetuse maksmist ja lepingu sõlmimist nõuda. Sellisel puhul lähevad toetuseks ettenähtud rahalised vahendid tagasi „Noorte oma eelarve“ eelarvesse.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) lepingupartner;
  2) projekti periood;
  3) toetuse suurus;
  4) mentori nõusolek;
  5) toetuse ülekandmiseks vajalikud andmed;
  6) toetuse ülekandmise tähtaeg;
  7) aruande kohustus.

  (3) Toetus makstakse välja ühekordse maksena 10 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist.

  (4) Toetuse elluviimise maksumuse väljaselgitamiseks korraldatakse pakkumusmenetlus. Pakkumusmenetluse korraldamata jätmist tuleb põhjendada.

  (5) Juhul ilmneb, et toetuse maksumus ületab § 6 lõikes 6 toodud piirmäära ning taotleja poolt ei leita 10 päeva jooksul täiendavaid rahalisi vahendeid puuduoleva summa katmiseks, on noortekeskusel õigus leping lõpetada ning toetuseks tasutud rahalised vahendid kuuluvad tagastamisele noortekeskusele. Seejärel suunatakse toetuseks ettenähtud rahalised vahendid tagasi „Noorte oma eelarve“ eelarvesse.

  (6) Kui elluviidava toetuse maksumus osutub väiksemaks, kui selleks sihtotstarbeliselt eraldatud summa, suunatakse ülejäänud rahalised vahendid tagasi „Noorte oma eelarve“ eelarvesse.

§ 10.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Idee esitaja või toetuse saaja esitab toetuse sihipärase kasutamise või idee täideviimises osalemise kohta aruande 30 päeva jooksul pärast projekti lõppemist noortekeskusele.

  (2) Aruande vormi kinnitab noortekeskuse juhataja.

  (3) Aruandesse on märgitud:
  1) taotleja ees ja perekonnanimi;
  2) e-posti aadress ja telefoninumber;
  3) projekti pealkiri;
  4) tegevuse toimumise periood;
  5) ülevaade eesmärgi saavutamisest;
  6) projekti tulemused ja ülevaade teavitustegevustest;
  7) kasutatud summad koos eelarve selgituste ja arvetega.

  (4) Aruande esitamata jätmise korral ei ole idee esitajal või taotlejal aruande esitamiseni võimalik osaleda järgnevates voorudes.

  (5) Järelevalvet teostab ja toetuse sihipärast kasutamist kontrollib noortekeskus, kellel on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiaid ja selgitusi ning kontrollida toetatavat projekti kohapeal nii täitmise käigus kui ka aruande kontrollimisel.

  (6) Noortekeskusel on õigus leping peatada või lõpetada ja/või osaliselt või tervikuna nõuda toetus tagasi juhul, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille esinemise korral ei oleks toetust rahuldatud;
  2) toetust on kasutatud mittesihipäraselt;
  3) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud;
  4) toetuse saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  5) toetuse saaja ei ole kinni pidanud toetuse kasutamise lepingu tingimustest;
  6) toetuse saaja ei esita tähtajaks nõuetekohast aruannet;

  (7) Sihtotstarbeliselt vastavalt käesolevale määrusele ja lepingule kasutamata jäänud summad kuuluvad tagastamisele noortekeskusele 14 päeva jooksul vastava nõude esitamisest noortekeskuse poolt taotlejale või tema esindajale.

§ 11.   Määruse rakendamine

  2023. a taotlusvoor viiakse läbi 15. septembriks 2023.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Atso Matsalu
Vallavolikogu esimees

Lisa Toetuse vorm

Lisa Idee vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json