Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Avinurme valla hankekord

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.08.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2012, 1

Avinurme valla hankekord

Vastu võetud 08.08.2012 nr 63

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja riigihangete seaduse § 13 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Avinurme valla hankekord (edaspidi hankekord) reguleerib Avinurme Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatavad asutused) korraldatavate riigihangete ja alla riigihanke piirmäära jäävate hangete menetlusega seotud toimingute teostamist.

  (2) Hankekorras sätestatakse tingimused:
  1) riigihanke (edaspidi hange) piirmäära ületavatele hangetele;
  2) lihthanke korraldamise kohustuse maksumuse piirimäära ületavatele hangetele (edaspidi lihthange);
  3) alla lihthanke piirmäära jäävatele hangetele.

  (3) Hanke maksumused on määruses esitatud käibemaksuta.

  (4) Hankekorda rakendatakse koos riigihangete seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.   Hanke korraldamise põhimõtted

  Hanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, läbipaistvus ja kontrollitavus.Isikuid tuleb kohelda võrdselt, tagada olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine, vältida huvide konflikti.

2. peatükk Hangete planeerimine ja hankemenetlused 

§ 3.   Hangete planeerimine

  (1) Hangete korraldamise aluseks on hankeplaan, mis koostatakse igaks eelarveaastaks. Hankeplaanis kajastatakse hanked maksumusega 2 000 eurot ja üle selle.

  (2) Ametnikelt ja hallatavate asutuste juhtidelt saadud informatsiooni põhjal koostatakse hankeplaani eelnõu, mida arutatakse vallaeelarve koostamise käigus. Hankeplaani kinnitab vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist.

  (3) Hankeplaani võib vajadusel eelarveaasta jooksul muuta. Muudatused kinnitab vallavalitsus.

  (4) Hankeplaani märgitakse hanke nimetus ja lühikirjeldus, hankemenetluse liik.

§ 4.   Hanke korraldamine, mille eeldatav maksumus on võrdne või üle riigihanke piirmäära

  (1)Hanke korraldamisel, mille maksumus on võrdne riigihangete piirmääraga (asjade ja teenuste hankeleping alates 40 000 eurost, ehitustööde hankeleping alates 250 000 eurost ) kohaldatakse riigihangete seaduses ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 5.   Lihthanke korraldamine

  (1) Lihthanke piirmäär on 10 000 kuni 40 000 eurot asjade ostmise, teenuste tellimise ja ideekonkursside hankelepingute ning 30 000 kuni 250 000 eurot ehitustööde ning ehitustööde kontsessiooni hankelepingute korral.

  (2) Lihthanke korraldamisel tuleb jälgida käesolevas määruses ja riigihangete seaduses lihthanke korraldamise kohta sätestatud korda.

§ 6.   Hanke korraldamine, mille maksumus on alla lihthanke piirmäära

  (1) Hanke korraldamise ja hankelepingu sõlmimise maksumusega alla lihthanke piirmäära otsustab vallavalitsus või oma tegevusvaldkonnas aastaeelarve kuludes ettenähtud vahendite piires hallatava asutuse juht.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud juhtudel avaldatakse hanketeade valla veebilehel vähemalt 10 päeva enne pakkumuste esitamise tähtaega.

  (3) Hanketeade peab sisaldama andmeid hankija kohta, hanke nimetust ja lühikirjeldust, pakkumuse esitamise tähtaega, kohta ja viisi.

  (4) Vallavanem või hallatava asutuse juht teeb ettepaneku pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele pakkujale. Juhul kui pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust, peetakse pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimistel koheldakse kõiki pakkujaid võrdselt.

3. peatükk Hangete korraldamine 

§ 7.   Hangete korraldamise otsustamine

  (1) Hallatava asutuse juht, kelle eelarves on ette nähtud vahendid hankele, valmistab ette kõik hanke korraldamise otsustamiseks vajalikud dokumendid. Hanke korraldamise otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavolikogu annab vallavalitsusele loa hanke väljakuulutamiseks juhul, kui sõlmitakse hankeleping üle ühe eelarveaasta.

  (3) Vallavalitsuse korralduses sätestatakse:
  1) hanke nimetus ja menetluse liik;

  2) hankelepingu või hanke lühikirjeldus;
  3) hankelepingu kestvus;
  4) osalemistingimused;
  5) pakkumuse hindamise kriteeriumid;
  6) pakkumuse esitamise kord ja tähtajad;
  7) vähemalt 3-liikmeline hanke läbiviimise komisjon ja komisjoni esimees;
  8) hanke korraldamise eest vastutav isik;
  9) vajadusel hanke eeldatav maksumus.

§ 8.   Hanke korraldamise eest vastutav isik

  (1) Hanke korraldamise eest vastutav isik määratakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Hanke eest vastutav isik:
  1) korraldab hanketeate, hanke aruande, hanke aruande lisa jt dokumentide koostamise ning registris avaldamise;
  2) väljastab hankedokumendid ning annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele;
  3) tagab kõigi vajalike teadete, aruannete jms õigeaegse esitamise ja pakkujatelt asjakohaste selgituste nõudmise;
  4) kutsub vajadusel kokku hanke komisjoni ning osaleb komisjoni töös;
  5) annab komisjoni esimehe nõudel teavet hanke käigust;
  6) tagab hanke kohta teabe avaldamise valla veebilehel www.avinurme.ee;
  7) tagab hanke dokumentide toimiku koostamise ja arhiveerimise.

§ 9.   Hankekomisjoni moodustamine ja pädevus

  (1) Hankekomisjon nimetatakse vallavalitsuse korraldusega . Komisjon peab olema vähemalt 3-e liikmeline. Komisjoni esimees on vallavanem, aseesimees hallatava asutuse juht, millise eelarve järgselt hange toimub.

  (2) Hankekomisjoni pädevus:
  1) avab hankele tähtaegselt laekunud pakkumused hanketeates või hankedokumentides näidatud ajal ja kohas;
  2) kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni;
  3) kontrollib pakkujatel hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolude puudumist;
  4) kontrollib pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele;
  5) küsib vajadusel pakkujatelt selgitusi, andmeid või dokumente ja pakkumuses esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist;
  6) peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi;
  7) võrdleb ja hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi ja valib eduka pakkumuse;
  8) põhjendamatult madala maksumusega pakkumusega korral küsib pakkujalt asjakohast kirjalikku selgitust, kontrollib esitatud selgitust ja hindab esitatud tõendeid ning põhjendatud juhtudel teeb valitsusele ettepaneku pakkumus tagasi lükata.

  (3) Hankekomisjon teeb vallavalitsusele ettepanekud hankemenetluses otsuste vastuvõtmiseks.

§ 10.   Hankekomisjoni koosolek

  (1) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest, sh komisjoni esimees või aseesimees.

  (2) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Komisjoni on õigus enne hanke väljakuulutamist või pakkumuste vastuvõtmist esitada vallavalitsusele ettepanek hankedokumentide muutmiseks, kui see on vajalik hanke korrektseks läbiviimiseks.

  (4) Komisjonil on õigus kaasata oma töösse sõnaõigusega spetsialiste, kes ei ole komisjoni liikmed .

  (5) Hankekomisjoni koosolekutel teostatava hankemenetluse toimingud ning vastuvõetud otsused vormistatakse protokollina.

  (6) Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed .

§ 11.   Vallavalitsuse ülesanded

  (1) Vallavalitsus kinnitab hanke tulemuse korraldusega.

  (2) Korralduses määratakse kindlaks:
  1) pakkuja või taotleja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
  2) pakkumuse vastavaks tunnistamine;
  3) pakkumuse tagasilükkamine;
  4) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
  5) pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimise otsustamine;
  6) hankemenetluse kehtetuks tunnistamine.

§ 12.   Hankelepingu sõlmimine

  (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult. Kirjaliku hankelepingu sõlmib vallavanem või hallatava asutuse juht, millise eelarves on ette nähtud vahendid vastavaks hankeks.

  (2) Kui hankeleping sõlmitakse pikemaks perioodiks kui üks eelarveaasta ja selle riigihanke väljakuulutamiseks andis loa vallavolikogu, ei pea hankelepingu sõlmimiseks vallavolikogu luba küsima.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13.augustil 2012

Aivar Saarela
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json