Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kilingi-Nõmme klubi põhimäärus

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2012, 14

Kilingi-Nõmme klubi põhimäärus

Vastu võetud 18.01.2006 nr 11

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kilingi-Nõmme Klubi on Saarde Vallavalitsuse hallatav asutus, mis moodustatakse ja mille tegevus lõpetatakse vallavolikogu otsusega.

  (2) Klubi juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja kehtivast seadusandlusest.

  (3) Suhted asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja klubi vahel määratakse nendevaheliste lepingutega.

  (4) Klubi kuulub vallavalitsuse bilanssi, ei oma iseseisvat arveldusarvet pangas ega oma nime ja sümboolikaga pitsatit.

  (5) Klubi aadress on 86305 Kilingi-Nõmme, Pärnu tn 73.

§ 2.   Tegevusvaldkonnad

  (1) Rahvakultuuri säilitamine, traditsioonide hoidmine ja arendamine.

  (2) Pakkuda inimestele võimalusi loominguliste võimete ja oskuste arendamiseks, korraldada taidlustegevust, vahendada professionaalset kunsti piirkonna elanikele.

  (3) Kohaliku kultuurielu edendamine koostöös muusikakooli, gümnaasiumi ja teiste asutuste omaalgatuslike organisatsioonidega.

  (4) Huvitegevuse korraldamine.

  (5) Kultuurisidemete loomine kodu- ja välismaal.

  (6) Kinofilmide näitamise ja vahendamise korraldamine.

  (7) Abistada taidluskollektiive repertuaari valikul, ringijuhtide leidmisel, esinejate leidmisel jne.

  (8) Organiseerida töötajatele ja ringijuhtidele täiendõpet.

  (9) Korraldada näitusi, kontserte, teatrietendusi, tähtpäevadega seotud üritusi ja vabaõhuüritusi.

  (10) Abistada huvilisi kultuurialaste stsenaariumide, kavade koostamisel.

  (11) Koostada klubi töö kohta aruandeid ja esitada neid vastavalt nõudmisele.

§ 3.   Klubi materiaalne- ja finantsbaas

  (1) Klubihoone on Saarde Vallavalitsuse bilansis. Klubi majandamine (küte, valgustus, remont) ning vajalike seadmete ja inventari muretsemine toimub vastavalt eelarvele.

  (2) Klubihoone või osa ruumide rendile andmine toimub Saarde Vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Kultuuriteenuseid ettevõtetele, asutustele ja elanikkonnale teeb klubi kokkuleppehindade alusel.

  (4) Klubi vara inventeerimine toimub kord aastas vallavalitsuse määratud komisjoni poolt.

§ 4.   Juhtimine, töökorraldus

  (1) Klubi tegevust juhib klubijuhataja, kellega sõlmib, muudab, lõpetab töölepingu vallavanem. Klubijuhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus konkursi. Konkursi tingimused ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Klubijuhatajal peab olema kultuurialane eriharidus.

  (2) Klubi juhataja:
  1) juhib klubi tööd;
  2) tagab põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmise;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid ja tööettevõtu lepinguid seadusandluses kehtestatud korras;
  4) määrab lähtuvalt asutuse eelarvest töötajate ja ringijuhtide palgad ja lisatasud;
  5) tagab varade säilimise ja nende sihipärase kasutamise;
  6) vastutab tuleohutuse eest klubis;
  7) valmistab ette eelarve projekti. Vastutab vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve täitmise eest;
  8) kinnitab töösisekorra eeskirjad;
  9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kultuuritöö paremaks korraldamiseks;
  10) esitab klubi sisulise ja/või finantsilise aruande volikogu või vallavanema nõudmisel;
  11) taotleb eelarvevälist raha ürituste korraldamiseks sihtprogrammidest, fondidest jne;
  12) täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid

  (3) Klubijuhataja ametipalga määrab ja ametijuhendi kinnitab vallavalitsus.

  (4) Töötajate (ringijuhtide) töötasustamine toimub vastavalt sõlmitud töölepingule.

§ 5.   Põhimääruse muutmine

  (1) Klubi põhimääruse kinnitab vallavolikogu.

  (2) Täiendused ja muudatused põhimäärusesse viiakse sisse samas korras.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json