HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kilingi-Nõmme lasteaia "Krõll" põhimäärus

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2012, 17

Kilingi-Nõmme lasteaia "Krõll" põhimäärus

Vastu võetud 18.11.2006 nr 11

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kilingi-Nõmme Lasteaed “Krõll” (edaspidi lasteaed) on koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus, mis toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsust.

 (2) Lasteaed on munitsipaalharidus asutus.

 (3) Lasteaial võib olla oma nimega pitsat ja sümboolika.

 (4) Lasteaed juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (5) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

 (6) Lasteaia aadress on: Aia tn 1, Kilingi-Nõmme, 86304 Saarde vald, Pärnumaa

§ 2.  Struktuur

  Lasteaias on 1 sõimerühm (kuni 3 aastased) ja lasteaiarühmad (3-7 aastased), sealhulgas üks liitrühm (2-7 aastased).

§ 3.  Õppe- jakasvatuskorralduse alused

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale.

 (2) Lasteaia õppekava ja õppekava parendused kinnitab juhataja pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamused.

 (3) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse alushariduse raamõppekava ning selle paikkonna, kus lasteaed asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab juhataja.

 (4) Lasteaia lahtiolekuaja kinnitab Saarde Vallavalitsus, lähtudes lasteaia hoolekogu ettepanekust.

§ 4.  Laste ja vanemate õigused ja kohustused

 (1) Laste lasteasutusse vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud korras.

 (2) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

 (3) Vanemal on õigus:
 1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
 4) kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda hoolekogu, lasteaia juhataja ja vallavalitsuse poole.

 (4) Vanem on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
 2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
 3) informeerima õpetajat või lasteasutuse juhatajat lapse puuduma jäämisest;
 4) tasuma igakuuliselt toidu- ja õppekulu.

§ 5.  Õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused

 (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

 (2) Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse juhataja lähtuvalt haridus- ja teadusministri kehtestatud miinimumkoosseisust.

 (3) Personali õigused ja kohustused:
 1) pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega;
 2) pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
 3) personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteaia põhimääruse ning töösisekorra eeskirja, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega;
 4) personaliga sõlmib töölepingud ning muudab, peatab ja lõpetab need lasteaia juhataja vastavuses tööseadustega;
 5) õpetajate, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

 (4) Tervishoiutöötaja õigused ja kohustused:
 1) Jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;
 2) Kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrustega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele.

 (5) Laste tervise kaitse kindlustamiseks on kõik lasteasutuse töötajad kohustatud täitma töösisekorra ja ametijuhendi nõudeid ning aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel.

§ 6.  Juhtimine

 (1) Juhataja:
 1) Lasteaia juhataja ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Juhataja on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.
 2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.
 3) .Juhatajaga sõlmitakse tööleping konkursil väljakuulutatud tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks.
 4) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.
 5) Juhataja kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Pedagoogiline nõukogu

  Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, kelle ülesanne on õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ja pidajale õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

 (3) Hoolekogu:
 1) Lasteaias moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
 2) Lasteaia iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, lisaks kellele nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu vallavalitsus. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

 (4) Hoolekogu ülesanded:
 1) kuulab ära juhataja aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab juhatajale ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb juhatajale ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6) otsustab teisi seaduse või vallavolikogu õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

§ 7.  Finantseerimine, majandamise ja asjaajamise alused

 (1) Vara
Lasteaia vara kuulub Saarde valla omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

 (2) Eelarve
Lasteaia eelarve projekti kiidavad heaks vallavalitsus ning eelarve kinnitab vallavolikogu.

 (3) Rahalised vahendid
 1) Lasteaia rahastamine toimub riigieelarve ja vallaeelarve vahenditest, vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest. Vanema poolt kaetava osa määra kehtestab vallavolikogu.
 2) Lasteaed hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid valla eelarves asutusele ettenähtud vahendite piires.
 3) Lasteaias peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud korrale.
 4) Lasteaia raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavalt Raamatupidamise seadusele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ja Saarde valla õigusaktidele.
 5) Lasteaia tegevust kontrollib pidaja, lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 8.  Põhimääruse muutmine

  Lasteaia põhimääruse muudatused kinnitab vallavolikogu.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees