Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Saarde valla heakorraeeskirjad

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2012, 21

Saarde valla heakorraeeskirjad

Vastu võetud 21.12.2005 nr 7
jõustumine 01.01.2006

§ 1.   Üldsätted

  (1) Heakorraeeskirjadega (edaspidi eeskiri) sätestatakse heakorranõuded Saarde valla haldusterritooriumil.

  (2) Saarde vallas on igaühe kohustuseks käituda nii, et heakord oleks tagatud.

  (3) Käesoleva eeskirja mõistes on omanik - füüsiline või eraõiguslik juriidiline isik (eraõiguslikud isikud), samuti riik või kohalik omavalitsusüksus ning muu avalik-õiguslik juriidiline isik (avalik-õiguslikud isikud), kelle omandis on ehitis vallasasjana või maatükk, samuti isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus. Omanikuga on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja või kasutaja. Maatüki või ehitise teise isiku valdusesse või kasutusse andmine ei vabasta omanikku vastutusest eeskirja täitmise eest.

  (4) Avalik koht on iga territoorium, ehitis või ruum (kaasa arvatud liiklusvahend), mis on antud üldiseks või avalikuks kasutamiseks või mis tegelikult on üldkasutatav.

§ 2.   Valla kohustused heakorra tagamiseks

  (1) Heakorraalast tööd vallas juhib ja korraldab vallavalitsuse poolt selleks vastavad tööülesanded saanud töötaja koostöös teiste vallaametnikega.

  (2) Vallavalitsus on kohustatud:
  1) tagama munitsipaalomandis olevate maa-alade, sealhulgas parkide, haljasalade, supluskohtade jmt., samuti ruumide korrashoiu, sealhulgas sinna vajaliku arvu prügikastide paigaldamise ning nende regulaarse tühjendamise;
  2) korraldama avalike kohtade puhastamise ja tegema muud vajalikku, sõlmides selleks vastavaid heakorraalaseid lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) vajadusel abistama raamlepingute, tehnika hankimise ja muu taolise korraldava tegevusega territooriumide ja ehitiste omanikke ja valdajaid prügiveo korraldamisel, niitmistöödel, puisteliiva varumisel ja lumekoristusel;
  4) kui see on vajalik kaasinimeste ohutuse tagamiseks, organiseerima käesoleva eeskirja järgi kohustatud isikute poolt tegemata jäetud tööde operatiivse teostamise ning õiguserikkujalt tehtud kulutuste hüvitamise nõudmiseks;
  5) kindlustama valla omandis või valduses olevatel maatükkidel asuvate tuletõrje veevõtukohtade, veehoidlate korrasoleku ning tagama sinna juurdepääsu;
  6) tagama valla teedel ja tänavatel eestikeelsete siltide paigaldamise, korrashoiu ja neile juurdepääsu;
  7) tagama sõiduteedel talviste lumetõrjetööde teostamise ning puisteliiva koristamise kevadel.

§ 3.   Üldised korranõuded

  (1) Tiheasustusalal puude ja põõsaste mahavõtmine (välja arvatud viljapuud, marjapõõsad ja hekid) võib nii avalikes kohtades kui ka eraterritooriumil toimuda kooskõlastatult vallavalitsusega ja maatüki omaniku nõusolekul.

  (2) Avalikus kohas võib pesu kuivatada selleks kohaldatud platsil või rõdupiirdest allpool.

  (3) Küttepuid, ehitusmaterjale jms. võib hoida krundi (kinnistu) piires tagapool ehitusjoont (eesaeda) korralikult ladustatult. Kui krunt ei võimalda, võib ehitusmaterjalide ja küttepuude vastuvõtmiseks kasutada krundiga külgnevat maa-ala ja reservmaad vallavalitsuse loal lühiajaliselt nii, et liiklus ei oleks takistatud ega kaasinimesed häiritud.

  (4) Hooned ja rajatised peavad olema ohutus seisundis ning hea välimusega. Hoonete uksed, aknad ja katused peavad olema terved, fassaad kattematerjaliga korrektselt kaetud, ehitise ümbrus heakorrastatud.

  (5) Ehitusobjektid peavad olema varustatud korrektse piirdega, mis tagab möödujate ohutuse ja väldib kõrvaliste isikute sattumist objektile. Piirdel peab olema teave territooriumi valdaja ja tööde tegija kohta. Ehitusplatsi territoorium peab jätma korrastatud ilme ja olema korras sissepääsuga. Teisaldatavad soojakud peavad olema varustatud omaniku (valdaja) embleemi või nimetusega ja paigaldamine kooskõlastatud maavaldajaga.

  (6) Kauplemise või toitlustamisega tegelevad isikud (sealhulgas kaubandus- ja toitlustusfirmad) on kohustatud hoidma müügikoha (baar, kauplus, kiosk, müügilett jne) puhta ja paigaldama sinna juurde vajalikul arvul prügikaste või -urne ning organiseerima nende tühjendamise.

  (7) Sõidukite pikemaajalisel parkimisel tuleb tagada, et see ei segaks avalikes kohtades lumekoristus- ega muid heakorratöid.

  (8) Avalikus kohas sportimine ja mängimine on lubatud, kui see ei sega kaasinimesi, ei kahjusta haljasala ega häiri liiklust.

  (9) Trasside ja kommunikatsioonide omanikud peavad tagama, et need ei ohustaks liiklust ega häiriks inimesi.

  (10) Ohtlikud kohad peavad olema tähistatud.

  (11) Tänavareklaami paigaldamine ja kasutamine toimub vastavate eeskirjade kohaselt, mille rikkumine on ühtlasi käesoleva eeskirja rikkumine.

  (12) Riigi ja Saarde valla ametlike sümbolite (lipp, vapp) kasutamine peab vastama nende kasutamiseks kehtestatud korrale. Vastava korra rikkumine on ühtlasi käesoleva eeskirja rikkumine.

  (13) Heakorra tagamiseks on keelatud:
  1) prügi, jäätmete, solgi ja muude risustavate ja reostavate ainete ning materjalide viimine, jätmine või viskamine selleks mitteettenähtud avalikesse kohtadesse ja teiste isikute valduses olevatele territooriumidele;
  2) avalikes kohtades olevate pinkide, piirete, prügikastide, iluvaaside, lillekastide, kuulutustahvlite ja inventari lõhkumine, rikkumine, ümberpaigutamine, samuti liiklus- ja muude märkide ja tähiste omavoliline paigaldamine, ümberpaigutamine, lõhkumine, rikkumine;
  3) avalikes kohtades kasvavate puude mahavõtmine, põõsaste, lillede murdmine või muul viisil vigastamine ja kahjustamine, samuti muru või teekatte kahjustamine;
  4) avalikus kohas vallavalitsuse või pädeva ametiisiku nõusolekuta piirde, prügikasti, pingi, muu pargiinventari, teadete- või kuulutustahvli või muu taolise paigaldamine;
  5) akendest ja rõdult vaiba, mööbli- ja voodiriide kloppimine ja harjamine, samuti tolmu, olmejäätmete ja muu prahi väljaviskamine, samuti akna välisküljele toiduainete või muude esemete asetamine;
  6) ehitusloata või kehtivas korras kinnitatud projektita ehitamine, olemasoleva hoone fassaadi märgatav ja häiriv muutmine (s.o uste, akende vahetamine, varikatuste, rõdude, lodžade muutmine), samuti omavoliline piirdeaedade, parkimisplatside rajamine, hoonete ja rajatiste lammutamine, vedelkütusemahuti paigaldamine;
  7) kehtestatud korras saadud loata kaevetööde tegemine, truupide paigaldamine, kraavide torutamine või kinniajamine;
  8) pühkmete või pinnase kanalisatsioonivõrku või veekogusse viskamine;
  9) vedelate jäätmete, kivi- või betoonijäätmete, hõõguva söe, tulise tuha, kergestisüttiva aine, radioaktiivsete või muude ohtlike jäätmete üldotstarbelisse prügiurni või –konteinerisse viskamine, prügiurni või –konteineri kaane lahtijätmine;
  10) endale mittekuuluva vara omavoliline lõhkumine, rikkumine, kahjustamine, kulu põletamine;
  11) jäätmete pinnasesse matmine, välja arvatud kompostimine;
  12) kütte- või määrdeõli, naftasaaduse või mürgise, sööbiva või kergestisüttiva aine või puhastamata heitvee kanalisatsioonivõrku, maapinnale või veekogusse laskmine, kanalisatsiooni, drenaaži, veekogu või maapinna reostamine või risustamine muul moel;
  13) toksilise või muu mürgise aine, samuti sellise aine jäätmete prügilasse vedamine, välja arvatud valla jäätmehoolduseeskirjas ettenähtud tingimustel ja korras, samuti nimetatud aine avalikku kohta, kanalisatsioonivõrku või veekogusse laskmine, välja arvatud taolise aine või taolist ainet sisaldava asja või aine tavapärane ohutud tarbimine;
  14) soolaseguse liiva või lume puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale kuhjamine, soolaseguse puistematerjali või muu prahi haljasalale, metsa või mujale selleks mitteettenähtud kohta paigutamine;
  15) ilma omaniku või valdaja loata võõral territooriumil, samuti üldkasutatava hoone või elamu trepikojas, koridoris, keldris, pööningul jne sihitult viibimine;
  16) selleks mitteettenähtud kohas või maaomaniku või seadusliku valdaja nõusolekuta telkimine;
  17) üle 3500 kg täismassiga veokiga kõnniteele sõitmine (ka laadimistöödeks), välja arvatud vallavalitsuse loal või avariitöödeks;
  18) mootorsõiduki parkimine ja sellega liiklemine parkides ning mujal avalikel haljasaladel, volikogu poolt kehtestatud muude teekaitsenõuete rikkumine;
  19) mootorsõiduki pesemine veekogus või veekogule lähemal kui kümme meetrit, välja arvatud selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud kohas.

  (14) Kinnisvara - maa, hoonete ja rajatiste omanikud ning valdajad on kohustatud oma territooriumil:
  1) kasutama omandit või oma valduses olevat vara nii, et see ei oleks vastuolus üldiste huvidega, sealhulgas käesolevas eeskirjas fikseeritud nõuetega;
  2) likvideerima oma territooriumil lagunenud hooned ja rajatised, varemed ja prügihunnikud;
  3) mitte risustama teid, mis asuvad vahetus läheduses oma eramaaga, tagamaks eriteenistuse autode ja muu tehnika vaba juurdepääsu;
  4) metsamaterjali varumisel ja väljaveol mitte lõhkuma ja risustama põllumaid, munitsipaal- ja erateid;
  5) aastaringselt puhastama ja korras hoidma oma krundi siseterritooriumi, veekogude kaldaaladel vee sügavuseni 0,5 meetrit;
  6) tegema vajadusel umbrohutõrjet;
  7) tiheasustusalal lisaks prahi koristamisele lõikama oma territooriumile jääva kõnnitee kattest või sõidutee rentslist väljakasvava rohu, puude juurvõrsed ja vesivõsud ning kärpima väljapoole oma territooriumi jääva kõnnitee või sõidutee kohale madalamale kui 2 meetrit ulatuvaid või liiklusmärke varjavaid oksi;
  8) niitma muru ja haljasalasid;
  9) tiheasustusalal talvel koristama hommikul ja vajadusel ka päeva jooksul liikumist häiriva lume ja jää, libeduse vältimiseks liivatama teed, lume sulades lahti hoidma pinnaveerennid ja sadeveekaevud vee äravooluks;
  10) vedama prahi ja koristatud lume vallavalitsuse poolt avalikult teatatud kohta;
  11) hoidma puhtana kinnistul või krundil olevad sademevee kraavid ja truubid;
  12) kindlustama oma territooriumil asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele vaba juurdepääsu;
  13) rajama ja korras hoidma prügikonteinerite hoiukohad ning nende juurdepääsuteed;
  14) koristama ära kasutamiskõlbmatud kilekatted kasvuhoonetelt, põldudelt ja loomapidamishoonete juurest;
  15) metsa- ja maastikutulekahjude ennetamiseks jälgima, et kinnistul ei toimuks tuleohtlikul perioodil tuleohtlikul alal kulu ega jäätmete põletamist või muud tegevust, mis võiks põhjustada tulekahju;”

  (15) Üldkasutatava mänguväljaku omanik on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt kord aastas.

  (16) Ehitise omanik või valdaja on kohustatud täitma allpool esitatud nõudeid:
  1) remontima, värvima ja korrastama hoone, selle fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid, eemaldama katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlikud kivid, plaadid, samuti lume ja jää ning vajadusel eelnevalt tähistama ohtliku maa-ala;
  2) tagama kahe- või enamakorterilise hoone puhul ühistrepikoja valgustuse ja korteri välisustel numbrisiltide olemasolu;
  3) tiheasustusalal varustama hooned numbrisiltidega;
  4) paigaldama paljukorterilise elamu trepikotta korterinumbritega varustatud postkastid, üksikelamute puhul postiljonile kättesaadavasse kohta postkasti;
  5) hoidma korras üldkasutatavad trepikojad ja koridorid;
  6) kooskõlastama hoone uue kujunduse ja selle elementide (sildid, viidad, piirded, varikatused, reklaam jne) paigaldamise vallavalitsuse vastava tegevusala töötajaga.

  (17) Ehitise omanik, kes ise ei ela Saarde vallas või asub siit eemal rohkem kui üks kuu järjest, peab volitama teise isiku kandma kohustusi ja vastutama käesolevas eeskirjas sätestatud nõuete täitmise eest.

  (18) Tiheasustuse piirkondades on põllumajandusloomade ja -lindude pidamine vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul lubatud vallavalitsuse poolt volitatud ametiisiku määratud tingimustel.

§ 4.   Vastutus

  (1) Eeskirja rikkumise eest kannab süüdlane vastutust vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (2) Väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (3) Väärtegude kohtuväline menetleja on vallavalitsus, politseiprefektuur ja Keskkonnainspektsioon.

/otsingu_soovitused.json