Teksti suurus:

Saarde valla avaliku korra eeskirjad

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2012, 22

Saarde valla avaliku korra eeskirjad

Vastu võetud 21.12.2005 nr 7
jõustumine 01.01.2006

§ 1.   Üldsätted

  (1) Avaliku korra eeskirjade (edaspidi eeskiri) ülesanne on tagada Saarde valla haldusterritooriumil avalik kord, puhtus ja inimeste turvalisus.

  (2) Käesolev eeskiri kehtib Saarde valla haldusterritooriumil ning on kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

  (3) Saarde vallas on igaühe kohustuseks käituda nii, et avalik kord ja kaasinimeste turvalisus oleks tagatud.

  (4) Avalik koht on iga territoorium, ehitis või ruum, (kaasa arvatud liiklusvahend), mis on antud üldiseks või avalikuks kasutamiseks või mis tegelikult on üldkasutatav.

  (5) Alaealine on alla 18-aastane isik.

§ 2.   Avaliku korra nõuded

  (1) Avalikus kohas on keelatud:
  1) kaasinimest häiriv käitumine, sh lärmamine, ebasündsad väljendused ja muud kaasinimeste rahu ja kaitstust rikkuvad või inimväärikust alandavad teod;
  2) mis tahes vara lõhkumine, rikkumine või muul viisil kahjustamine;
  3) prügi viskamine või jätmine selleks mitteettenähtud kohta;
  4) omavoliline reklaami paigaldamine selleks mitteettenähtud kohtadesse;
  5) viibimine joobnuna, kui sellega kaasneb kaasinimeste häirimine.

  (2) Keelatud on:
  1) viibida ilma loata juriidilistele ja füüsilistele isikutele kuuluvatel piiratud territooriumidel, majade katustel, pööningutel, keldrites (v.a. majaelanikud), vastavalt tähistatud ehituste maa-aladel ja varisemisohtlikes kohtades;
  2) ametiasutustesse ja muudesse avalikesse kohtadesse sisenemisega seotud kauplemine, teenuste ja kaupade pakkumine, tellimuste korjamine, kerjamine ning aateline ja usuline tegevus, kui sellega kaasneb kaasinimeste häirimine;
  3) vilede ja sireenide kasutamine, muusikaline müra, häiriv pillimäng ja laulmine ning muu selletaoline tegevus avalikes kohtades ja eraterritooriumidel, kui sellega rikutakse kaasinimeste rahu ja kehtivaid sanitaarnorme;
  4) kehtestatud korra kohaselt ülespandud liiklusmärkide, viitade, reklaami jms lõhkumine, rikkumine ja omavoliline teisaldamine, samuti taoliste märkide jmt omavoliline paigaldamine;
  5) hoone seinale, lodžale, rõdule, piirdele või tulbale paigutatud nime- või numbrisildi, mälestustahvli, tuletõrjevahendi või tehnovõrgu koordinaattabeli omavoliline ümberpaigutamine, samuti avariiväljapääsu või -luugi omavoliline avamine või lukustamine;
  6) määrivate ja haisvate riiete või jalanõudega toitlustusasutusse, kauplusse, ametiasutusse või muusse üldkasutatavasse ruumi sisenemine;
  7) tuleohtlikul ajal metsa ja muu taimestikuga kaetud alal 1) kulu põletamine, 2) raiejäätmete või rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine, 3) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused, 4) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas, 5) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju. Tuleohtlik aeg algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab igal aastal Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ning teavitab sellest avalikkust;
  8) alaealisel prahi põletamine ilma täiskasvanu juuresolekuta;
  9) rahvakogunemistega seotud üritusel korraldaja poolt tähistatud territooriumil ilma korraldaja loata viibimine;
  10) alaealisel alkoholi, narkootilise või muu joovastava aine, tubakatoote omandamine ja tarvitamine;
  11) alaealisele alkoholi, narkootilise või muu joovastava aine või tubakatoote ostmine, edasiandmine;
  12) alla 16-aastastel isikutel viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikus kohas ajavahemikus kell 23.00–6.00. Ajavahemikus 1. juuni kuni 31. august on alaealisel keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikus kohas ajavahemikus kell 24.00–5.00. Jaaniööl ja uusaastaööl selles alapunktis nimetatud piirangud ei kehti.
  13) alla 16-aastastel noortel külastada peale kella 21.00 kohvikuid ja baare, kus müüakse alkohoolseid jooke (v.a külastused koos vanemate või täiskasvanud saatjaga);
  14) avalikele üritustele looma kaasavõtmine;
  15) tähistatud supluskohas pesta või ujutada koduloomi;
  16) mootoriga veesõidukiga tähistatud supluskohta sisenemine, välja arvatud eritalitused;
  17) lasta elamul lähemal kui 20 m seisva sõiduki mootoril töötada üle 5 minuti;
  18) ükskõik millisel viisil öörahu rikkumine, kui see ei ole seotud õnnetusjuhtumite likvideerimisega;
  19) ühissõidukites või üldkasutatavates ehitistes suitsetamine, välja arvatud selleks ettenähtud kohad.

  (3) Igasugune ettevõtlusalane tegevus tuleb korraldada nii, et sellega ei häiritaks kaasinimeste rahu.

  (4) Töid, millega kaasnev müra ületab sanitaareeskirjas kehtestatud päevase olmemüra normi, võib teha ajavahemikus kella 7.00–21.00, pühapäevadel ja riiklikel pühadel alates kella 8.00. Erandina ei kehti see nõue avarii või õnnetuse likvideerimisel.

  (5) Avalikus kohas tohib üritust (laat, näitus, kontsert, jumalateenistus jmt) korraldada ainult vallavalitsuse loal. Politseiprefektuuriga kooskõlastatud kirjalik taotlus tuleb vallavalitsusele esitada vähemalt kaks nädalat enne ürituse algust, hilisemaid taotlusi ei pea vallavalitsus läbi vaatama. Taotluses peab olema märgitud ürituse sisu, toimumise koht ja aeg (kuupäevaliselt ja kellaajaliselt), ürituse läbiviija, puhastus- ja heakorratööde läbiviimise ja korra tagamise kohustuse võtmine, vastutav isik.

  (6) Massiürituse (spordivõistlus, etendus jmt) korraldamine, samuti remont- ja muude tööde tegemine, millega kaasneb liikluse häirimine, sulgemine või ümberkorraldamine, on lubatud üksnes vallavalitsuse ja teeomaniku nõusolekul. Erandina ei kehti see nõue avarii või õnnetuse likvideerimisel.

  (7) Ilutulestiku korraldamiseks peab olema politseiprefektuuri ja päästeameti luba.

  (8) Avalikus kohas laagrisse jäämine või sõiduki kasutamine elamiseks on lubatud ainult vastavalt tähistatud piirkonnas või vallavalitsuse poolt määratud kohas.

  (9) Baari, kohviku või muu alkoholimüügiga seotud lõbustus- ja toitlustusasutuse avamiseks on muuhulgas nõutav politseiprefektuuri eelnev informeerimine.

  (10) Lõkke või tuletöö tegemine on lubatud ainult territooriumi seadusliku valdaja loal täiskasvanu poolt või juuresolekul, kusjuures tuleb täita kõiki tuleohutusnõudeid. Tule tegemise koha ümbrus peab olema puhastatud põlevmaterjalidest ja –vedelikest ning vajadusel eelnevalt niisutatud või ümber kaevatud. Igal viisil tuleb takistada tule levikut. Tuletegija ei tohi jätta tuld valveta ega lahkuda enne, kui tuli on kustunud või tema poolt kustutatud. Lõkke tegemisel tuleb tagada ohutu vahemaa hooneteni ja metsani, kusjuures lõkke kaugus hoonetest peab olema vähemalt 15 m ja metsast vähemalt 30 m. Lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust ja suunda. Tuleb jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust. Avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama kohaliku päästeasutusega ja omama selleks kohaliku omavalitsuse luba.

  (11) Ürituste korraldajad on kohustatud kasutatud maa-alad ja ruumid puhastama hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või loas näidatud tähtajaks.

  (12) Öörahu on kella 23.00–06.00

§ 3.   Vastutus

  (1) Kõigil kodanikel on õigus nõuda eeskirjas nimetatud väärtegude lõpetamist, tõkestada nimetatud väärtegusid ning pöörduda abisaamiseks politsei töötajate ja Saarde Vallavolikogu poolt volitatud ametiisikute poole.

  (2) Eeskirjade rikkumisel kannab süüdlane vastutust vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (3) Väärtegude menetlemisel kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (4) Väärtegude kohtuväline menetleja on vallavalitsus ja politseiprefektuur.

/otsingu_soovitused.json