SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puudega lapse tugiisikuteenuse osutamise kord Palupera vallas

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2013, 33

Puudega lapse tugiisikuteenuse osutamise kord Palupera vallas

Vastu võetud 12.09.2013 nr 6

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5, ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 24 lõike 1 punktide 1 ja 3 ning § 126 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab puudega lapse tugiisikuteenuse (edaspidi: tugiisikuteenus/teenus) osutamise tingimused ja korra Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmete järgi Palupera vallas elavatele raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
 1) puudega laps- 0-18-aastane isik (põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppimise korral kuni 19-aastane isik), kellele on Sotsiaalkindlustusameti otsusega määratud raske või sügav puue;
 2) tugiisikuteenus- isiku või pere nõustamine ja juhendamine tema igapäevases elukeskkonnas (haridusasutus/ kodu) vastava ettevalmistusega isiku poolt;
 3) tugiisik- füüsiline isik, kes toetab ja jälgib last haridusasutuses või kodus, juhendab pereliikmeid lapse arengut toetava kasvukeskkonna tagamiseks.

§ 3.  Teenuse eesmärk ja sisu

  Tugiisikuteenuse eesmärk on puudega lapse ja tema pereliikmete toimetuleku soodustamine, tagades neile arengut toetava kasvukeskkonna järgmiste tegevuste abil:
 1) lapse individuaalne toetamine lasteaias/ koolis lapsele määratud õppetegevustes;
 2) lapse toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
 3) lapse turvalisuse jälgimine peres;
 4) lapse puudest lähtuvate vajalike tingimuste olemasolu jälgimine (vajalikud abivahendid,
toetused, teenused, tugivõrgustik jm);
 5) sotsiaalametniku kursis hoidmine lapsega/perega toimuvate muutustega.

2. peatükk TUGIISIKUTEENUSE KORRALDAMINE 

§ 4.  Teenusele õigustatud isikud

 (1) Tugiisikuteenust on õigustaotleda raske ja sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem, eestkostja) või perehoolduslepingu alusel last hooldaval isikul (edaspidi: taotleja), kelle enda ja lapse elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Palupera vald.

 (2) Ettepaneku tugiisikuteenuse osutamiseks võib kokkuleppel lapse seadusliku esindajaga teha ka haridusasutuse juht, kus laps viibib (lasteaed, kool).

§ 5.  Teenuse osutamine

 (1) Taotleja esitab vormikohase avalduse Palupera Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus). Tugiteenuse osutamise taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

 (2) Taotlusega koos esitatakse taotleja ja puudega lapse isikut tõendav dokument ning Sotsiaalkindlustusameti otsus puude määramise kohta. Olemasolu korral ka lapse rehabilitatsiooniplaan.

 (3) Sotsiaalametnik selgitab tugiisikuteenuse vajaduse ja teeb ettepaneku vallavalitsusele teenuse määramiseks või mittemääramiseks.

 (4) Tugiisikuteenust osutatakse ja tugiisik määratakse vallavalitsuse korraldusega 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest. Korraldusest teavitatakse taotlejat ühe nädala jooksul korralduse tegemisest.

 (5) Tugiisikuks võib olla puudega lapse tugiisiku koolituse läbinud või psühholoogilise, pedagoogilise või sotsiaaltöö haridusega isik, erandkorras puudega lapse hooldamise kogemusega isik.

 (6) Teenuse osutamise sisu, maht ja sagedus määratakse kindlaks tugiteenuse osutamise lepinguga (edaspidi leping).

§ 6.  Finantseerimine

 (1) Tugiisikuteenuse osutamise ja arendamise kulud kaetakse üldjuhul riigieelarvest teenuste korraldamiseks, osutamiseks ja arendamiseks ettenähtud vahenditest (toimetulekutoetuse, riiklikult rahastatava lapsehoiuteenuse ülejäägi jm. vahenditest). Riigieelarveliste vahendite ebapiisavuse korral võib katta teenuse osutamisega seotud kulusid valla eelarvest.

 (2) Teenuse hinnaks on tugiisiku töötasu, mille määrab vallavalitsus. Tugiisikut tasustatakse vastavalt lepingule.

 (3) Tugiisikuteenuse osutamine puudega lapsele on pere jaoks üldjuhul tasuta.

 (4) Teenuse osutamise ja arendamise kulude katteks võib kasutada taotleja omaosalust.

 (5) Teenuse eest tasu võtmisel võetakse arvesse teenust saava pere sissetulekuid, teenuse kasutamise põhjust ja muid juhtumiga seotud asjaolusid.

 (6) Otsuse teenust saavalt puudega lapse perelt tasu võtmise või mittevõtmise ning selle suuruse kohta teeb vallavalitsus.

§ 7.  Leping

 (1) Tugiisikuteenuse osutamise aluseks puudega lapsele/puudega lapse perele on lapse seadusliku esindaja, haridusasutuse, tugiisiku ja vallavalitsuse vahel sõlmitud neljapoolne leping.

 (2) Lepingus sätestatakse isikule osutatava teenuse sisu, teenuse toimingute ulatus ja osutamise sagedus, samuti teenuse eest tasumisega seotud asjaolud.

 (3) Lepingut võib täiendada ja muuta poolte kokkuleppel, kui selleks tekib põhjendatud vajadus.

 (4) Lepingu tähtaja möödumisel otsustakse lepingu pikendamise või lõpetamise vajadus.

 (5) Leping lõpetatakse ennetähtaegselt teenuse vajaduse lõppemisel, pere või tugiisiku soovil kooskõlastatult vallavalitsuse sotsiaalametnikuga või vallavalitsuse ettepanekul kui teenuse osutamiseks puuduvad rahalised vahendid.

 (6) Tugiteenuse osutamise lepingu vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 8.  Rakendussätted

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2013.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees