Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise eeskiri

Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2015, 17

Teede ja tänavate sulgemise eeskiri

Vastu võetud 15.09.2015 nr 35

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 72 lõike 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Teede ja tänavate sulgemise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Põltsamaa linna territooriumil asuvate üldkasutatavate teede, tänavate, platside, parklate, parkide, puhkealade (edaspidi tänavad) või nende osa sulgemise korra avalike ürituste ja koosolekute korraldamise, samuti ehitus- ja remonditööde puhul ning kehtestab tänava sulgemise loa taotlemise ja andmise korda.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Tänava sulgemiseks peab olema kirjalik luba (edaspidi sulgemise luba), kui tänavat kasutatakse liiklusväliseks otstarbeks ja sellega kaasneb tänava tavapäraseks liiklemiseks sulgemine.

  (2) Tänava sulgemiseks taotleb sulgemise loa tänava tegelik sulgeja (edaspidi tänava sulgeja).

§ 3.   Mõisted

  (1) Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) tänava sulgemine on ajutise iseloomuga olukord, kui puudub võimalus tänava avalikuks kasutamiseks. Tänava sulgemiseks ei loeta lühiajalist osalist tänava sulgemist tänavarajatiste hoolduseks või teehoiutööde teostamiseks;
  2) tänava sulgeja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevusest tuleneb tänava sulgemise vajadus;
  3) avariitöö on vältimatu ja kiireloomuline töö ehitise, seadme või tehnosüsteemi ootamatu purunemise, rikke või eelpool nimetatud asjaolude tagajärjel tekkinud kahjustuse kõrvaldamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse liiklusseaduses ja teistes teede ja tänavate sulgemist reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähendusest.

  (3) Eeskirja tähenduses linnavalitsust määratletakse kui ametiasutust ja Põltsamaa Linnavalitsust kui täitevorganit. Ametiasutuse sisemise töö korraldamine ja ülesannete jagamine määratakse linnapea käskkirjaga või ametijuhendiga.

§ 4.   Sulgemise loa taotlemine

  (1) Sulgemise loa taotlemiseks esitab tänava sulgeja linnavalitsusele sulgemise loa taotluse, mis sisaldab alljärgnevaid andmeid:
  1) andmed tänava sulgeja kohta, s.o isiku nimi, isiku- või registrikood, postiaadress koos indeksiga, kontaktandmed;
  2) sulgemispiirkond ja selle ulatus, s.o liikluseks suletud ala aadress või asukohakirjeldus. Asukohakirjeldus esitatakse koos suletava ala suurusega ruutmeetrites ja kirjeldusega milliste ristuvate tänavate või hoonete vahel sulgemine toimub;
  3) sulgemise alguse ja lõpu kuupäev, vajadusel koos kellaaegadega;
  4) sulgemise põhjus;
  5) andmed kohapeal tänava sulgemisega kaasneva liikluskorralduse korraldamise eest vastutava isiku kohta koos kontaktandmetega.

  (2) Tänava sulgeja (k.a avariitööde korral) lisab sulgemise loa taotlusele liikluskorralduse skeemi paberkandjal ja elektrooniliselt, mis on koostatud vastavalt liiklusseadusele ja teistele kehtivatele liikluskorralduse nõuetele.

§ 5.   Sulgemise loa andmine ja väljastamine

  (1) Nõuetele vastava taotluse ja sellele lisatud vajalike dokumentide saamisel otsustab linnavalitsus sulgemise loa andmise või loa andmisest keeldumise 5 tööpäeva jooksul.

  (2) Pärast loa andmist väljastab linnavalitsus taotlejale 5 tööpäeva jooksul vormikohase sulgemise loa. Sulgemise luba väljastatakse pärast teede ja tänavate sulgemise maksu tasumist.

  (3) Linnavalitsus avalikustab andmed sulgemise loa kohta Põltsamaa veebilehel www.poltsamaa.ee.

  (4) Linnavalitsusel on õigus nõuda hüvitust Põltsamaa linnal tekkinud tänava sulgemisega kaasneva liikluse ümbersuunamisega seotud kulude katteks.

  (5) Sulgemise loa vormi kinnitab Põltsamaa Linnavalitsus.

§ 6.   Tänava sulgeja kohustused

  Tänava sulgeja on kohustatud:
  1) tasuma tänava sulgemise maksu Põltsamaa Linnavolikogu kehtestatud korras;
  2) informeerima politseiasutuse piirkondlikku struktuuriüksust ja Päästeameti kohalikku päästeasutust vähemalt kaks päeva ette tänava sulgemisest;
  3) tagama tänava sulgemise ajal liikumispuudega, lapsevankriga ja teistele liiklejatele juurdepääsu nende elukohta ja kinnisvarale, samuti üldkasutatavatele paikadele, kui see enne tänava sulgemist oli olemas. Kui juurdepääsu ei ole võimalik tagada, siis teavitatakse sellest eelnevalt nimetatud kohtade omanike või valdajaid, vähemalt kaks päeva enne tänava sulgemist;
  4) paigaldama kohapeal liikluskorraldusvahendid vastavalt kooskõlastatud skeemile;
  5) võimaldama linnavalitsuse esindajal kohapeal tutvuda sulgemise kohaga sulgemise loa ja liikluskorralduse skeemiga vastavuse hindamiseks. Sulgemisloa koopia ning ajutise liikluskorralduse skeemiga peab olema võimalik tutvuda tänava sulgemiskohal;
  6) paigaldama linnavalitsuse esindaja ettekirjutusel täiendavad liikluskorraldusvahendid;
  7) tagama sulgemispiirkonnas heakorra nõuetest kinnipidamise ja lisaks ühe meetri ulatuses suletavast alast või tänavale paigutatud piiretest;
  8) taastama pärast sulgemise lõpetamist vajadusel ja linnavalitsuse nõudmisel sulgemispiirkonnas sulgemiseelne olukord ja haljastus;
  9) sulgemise lõppedes avama koheselt tänava liikluseks.

§ 7.   Sulgemise loa andmisest keeldumine

  Linnavalitsuse põhjendatud otsusega võib sulgemise loa andmisest keelduda:
  1) tänava sulgejale, kes on rikkunud käesoleva eeskirja nõudeid;
  2) tänava sulgejale, kes on jätnud tasumata maksu tänava sulgemise eest Põltsamaa Linnavolikogu kehtestatud määrades ja korras;
  3) kui sulgemine takistab oluliselt varem loa saanud tänava sulgemise läbiviimist või esineb muu tänava sulgemist takistav tegur;
  4) tänava sulgejale, kellel on tähtajaliselt täitmata linnavalitsuse poolt seoses kaevetöödega tehtud ettekirjutus;
  5) tänava sulgejale, kelle on tasumata seoses väärteomenetlusega määratud rahatrahv.

§ 8.   Tänava sulgemine avariitööde korral

  (1) Avariitöö korral on ehitise omanik või valdaja kohustatud olukorrast operatiivselt informeerima politseiasutuse piirkondlikku struktuuriüksust, Päästeameti kohalikku päästeasutust ja linnavalitsust, paigaldama avariikohale vajalikud piirded, valgustuse, nõuetekohased liikluskorraldusvahendid ja tagama liiklusohutuse ning asuma avariid kõrvaldama.

  (2) Kui tänava sulgemine avariitööde korral kestab üle ühe ööpäeva, tuleb ehitise omanikul või valdajal viivitamatult asuda taotlema sulgemise luba eeskirjas sätestatud korras ja tasuda tänava sulgemise maks. Sulgemise aja alguseks loetakse avarii kõrvaldamisele asumise aeg.

§ 9.   Sulgemise loa peatamine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Linnavalitsus võib põhjendatud juhtudel sulgemise loa peatada või tunnistada kehtetuks, kui:
  1) tänava sulgeja on esitanud sulgemise loa taotluses sulgemise kohta valeandmeid;
  2) tänava sulgeja ei täida tänava sulgemise korraldamisel riigi ja Põltsamaa linna õigusaktidest tulenevaid kohustusi või linnavalitsuse ettekirjutusi;
  3) loa peatamise või kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Sulgemise loa peatamisel või kehtetuks tunnistamisel esitab linnavalitsus loa taotlenud isikule hiljemalt loa peatamisele või kehtetuks tunnistamisele järgneva 3 tööpäeva jooksul põhjendatud otsuse tänava sulgemise loa kehtetuks tunnistamise kohta.

§ 10.   Tänava sulgemise ennetähtaegne lõpetamine ja pikendamine

  (1) Tänava sulgemise ennetähtaegsel lõpetamisel võib tänava sulgeja taotleda enammakstud teede ja tänavate sulgemise maksu tagastamist.

  (2) Tänava sulgemise kestuse ettenägematul pikenemisel võib linnavalitsus tänava sulgemise luba pikendada samadel alustel kuni 5 ööpäeva, tehes loale vastava märkuse. Kui tänava sulgemise kestus pikeneb üle 5 ööpäeva, tuleb taotleda uus luba eeskirjas sätestatud korras.

§ 11.   Vastutus eeskirja rikkumise eest

  (1) Eeskirja rikkunud isik vastutab riigi ja Põltsamaa linna õigusaktidega ettenähtud korras.

  (2) Järelevalvet eeskirja nõuetekohase täitmise kohta teostab linnavalitsus.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Andres Vään
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json