Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 määruse nr 24 „Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskiri“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2018, 3

Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 määruse nr 24 „Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskiri“ muutmine

Vastu võetud 11.09.2018 nr 17
jõustumine 01.10.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 6 ning rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 määruses nr 24 „Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Käesolev määrus sätestab Viimsi Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) ning tema harukogude Prangli Raamatukogu, Püünsi Raamatukogu ja Randvere Raamatukogu teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused“.
2) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lugejaks registreerimisel kantakse raamatukogu lugejate andmebaasi järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoht;
4) telefoninumber (-id);
5) elektronposti aadress;
6) alla 16-aastase lugeja registreerimisel lapsevanema või eestkostja kontaktandmed.“
3) paragrahvi 3 lisatakse lõige 10 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(10) Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 16-aastase isiku puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed (välja arvatud sünniaeg), kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. Neid andmeid säilitatakse kuni kohustuste täitmiseni.“.
4) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Raamatukogu kogub isikuandmeid lugejatele raamatukogu teenuste osutamiseks, laenutuste üle arvestuse pidamiseks, statistiliseks aruandluseks ja teenuste analüüsiks ning käesoleva eeskirja § 6 lõikes 3 ja 4 nimetatud tasude nõudmiseks.“
5) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Teavikuid laenutatakse koju Viimsi, Püünsi ja Randvere Raamatukogus üldjuhul 21 kalendripäevaks, Prangli Raamatukogus 30 kalendripäevaks. Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikutele on raamatukogul õigus määrata lühemaid laenutusaegu, kusjuures:“
6) paragrahvi 5 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Olenemata sellest, kus raamatukogus laenutus on vormistatud, võib laenutatud teavikuid tagastada nii Viimsi, Püünsi, Prangli kui ka Randvere Raamatukogudesse või 24h tagastuskastidesse.“

§ 2.   Määrus jõustub 1. oktoobril 2018.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json