KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Peipsiääre vallas koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2018, 13

Peipsiääre vallas koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 22.08.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 362, loomatauditõrje seaduse § 11 lg 1 alusel ning juhindudes Vabariigi Valitsuse 16.04.2002 määruse nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“ sätetest.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise korra Peipsiääre valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirja eesmärgiks on tagada inimeste rahu, ohutus, samuti vältida võimaliku ohu tekkimist.

  (3) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile koerte ja kasside juriidilisest ja füüsilisest isikust pidajatele ja omanikele ning vallas koerte ja kassidega viibivatele isikutele.

  (4) Koerte ja kasside pidamisel tuleb lähtuda headest tavadest, loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, muudest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

  (5) Eeskirjaga ei reguleerita teenistuskoerte pidamist teenistuskohustuste täitmise ja jahikoerte pidamist jahi ajal.

  (6) Ilmselgelt abi vajavatest või vigastatud elus olevatest metsloomadest või -lindudest tuleb teatada Päästeameti hädaabi numbrile 112 või Keskkonnainspektsiooni valvenumbrile 1313.

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva eeskirja tähenduses on:
  1) avalik koht – igasugune territoorium, rajatis, hoone, ruum või sõiduk, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav;
  2) hulkuv loom – omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom;
  3) häirimine – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) küünistama – loom teeb küünega viga inimestele või teistele loomadele;
  5) loomaomanik – füüsiline või juriidiline isik, kellele loom kuulub või kes looma alaliselt peab;
  6) loomapidaja – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on koer või kass või kes peab koera või kassi kokkuleppel loomaomanikuga rendi- või muu lepingulise suhte alusel;
  7) loom – koer ja kass;
  8) ohustamine – kaaskodanike elu, vara või tervist ohtu seadev või kahjustav tegevus;
  9) purema – loom teeb hammustades viga inimestele või teistele loomadele;
  10) varjupaik – hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht.

2. peatükk KOERTE JA KASSIDE PIDAMINE 

§ 3.   Loomapidamise nõuded

  (1) Looma võib pidada loomapidajale või loomaomanikule kuuluvas ehitises või territooriumil, mis on piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääse ning, kus on loodud tingimused, mis vastavad lemmikloomade pidamise nõuetes sätestatule. Koera pidamisel ketis ei ole territooriumi piiramine kohustuslik juhul, kui on välistatud looma ära jooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimine.

  (2) Loomad kuuluvad kohustuslikule marutaudivastasele vaktsineerimisele ning loomapidajal või -omanikul peab olema tõend või veterinaarpass kehtiva märkega marutaudi vastu vaktsineerimise kohta.

  (3) Looma pidamine ei tohi rikkuda avalikku korda, ohustada ega häirida kaaskodanikke või teisi loomi.

  (4) Kui loomapidajaks või -omanikuks on juriidiline isik, on ta kohustatud määrama looma heaolu eest vastutava isiku.

  (5) Korteriomandis peab tagama loomadele elamisväärsed tingimused, täites kõiki loomakaitseseaduse nõudeid.

  (6) Kortermaja üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppeid või korteriühistu kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (7) Looma toitmine ning pidamine kortermaja üldkasutatavates ruumides või territooriumil on keelatud, välja arvatud juhul, kui see on lubatud ja reguleeritud antud kortermajas tegutseva korteriühistu korraga.

  (8) Keelatud on looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (9) Keelatud on looma hukkumist, vigastamist või loomale kannatusi põhjustav tegu eesmärgist sõltumata, välja arvatud juhul, kui see on tingitud vajadusest looma ravida või veterinaarsest menetlusest.

  (10) Loomapidaja või -omanik on kohustatud vajadusel tähistama sissepääsu tema omandis või valduses olevale territooriumile hoiatussildiga koera olemasolu kohta. Hoiatussilt peab olema üheselt arusaadav, et territooriumil on koer, kes võib rünnata (näiteks „KURI KOER“, „ETTEVAATUST, OHTLIK KOER!“).

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Loomapidaja või -omanik võib avalikus kohas viibida loomaga, kes on nõuetekohaselt vaktsineeritud ja registreeritud.

  (2) Avalikus kohas viibides peab koer olema jalutusrihma otsas ja vajadusel suukorvistatud, et tagada kaaskodanike ja teiste loomade ohutus.

  (3) Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida koerte treenimisaladel ning inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja või -omaniku pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

  (4) Üldkasutatavas transpordivahendis peab koer olema rihma otsas ja kandma suukorvi. Sülekoera ja kassi võib hoida ka kinnises korvis või spetsiaalses transpordikastis või -puuris, mis ei ole loomale ohtlik. Suukorvi ei pea kandma pimedate juhtkoer.

  (5) Keelatud on ujutada ja pesta looma avalikes supelrandades ja supluskohtades, kus puudub nimetatud tegevust lubav silt.

  (6) Keelatud on võtta looma kaasa valla ametiasutustesse või avalikku supelranda, v.a pimedate juhtkoerad ning juhtudel, kui on tegemist vastavaks otstarbeks ettenähtud koha ja üritusega.

  (7) Koera võib jätta lahtipääsemist välistaval moel kinniseotuna ja vajaduse korral suukorviga avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja või -omanik viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kui sellega ei ohustata koera tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja või -omaniku eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse.

§ 5.   Loomapidaja või -omaniku kohustused

  (1) Loomapidaja või -omanik on kohustatud:
  1) varustama koera kaelarihmaga, mille külge on kinnitatud koera omaniku kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress) ja koera registreerimisnumber, v.a juhul kui koer on mikrokiibistatud;
  2) tagama, et loom ei pääseks inimesi purema, küünistama või muud varalist kahju tekitama;
  3) etteteatamise korral tagama ametiülesannet täitvate isikute ohutu liikumise territooriumil. Kui territoorium on kaasomandis, tuleb tagada territooriumi õiguslikul alusel kasutajate ja nende külaliste ohutu pääs territooriumile;
  4) koera pidama kas ketis, koeraaias, kinnises ruumis, või kinnisel territooriumil, mis on piisavalt tarastatud, et:

a) vältida koeral ära jooksmist ja hulkuma sattumist;
b) vältida koeral võimalust inimeste puremiseks, küünistamiseks ja/või ehmatamiseks;
c) vältida koeral muu varalise kahju tekitamist.
  5) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ning piisavas koguses vett ja toitu;
  6) tagama, et loom ei reostaks üldkasutatavaid kohti (trepikojad, välistrepid ja selle ümbruses olev maa-ala, üldkasutatavad ruumid, transpordivahendit, kõnniteed, pargid, mängu- ja spordiväljakud või muu avalik koht);
  7) tagama oma looma reostuse kohese koristamise üldkasutatavates kohtades (trepikojad, välistrepid ja selle ümbruses olev maa-ala, üldkasutatavad ruumid, transpordivahendit, kõnniteed, pargid, mängu- ja spordiväljakud või muu avalik koht);
  8) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid ning heakorra eeskirjas sätestatud nõudeid sh koristama oma looma väljaheited;
  9) tagama, et loomapidamisega ei kaasneks naabrite rahu rikkumine;
  10) looma hulkuma sattumisel viivitamata alustama looma otsimist;
  11) looma haigestumise või teadmata põhjusel suremise korral pöörduma veterinaararsti poole haigestumise või surma põhjuse väljaselgitamiseks;
  12) inimest või teist looma purenud loomast teatama koheselt veterinaararstile;
  13) laskma marutaudi vastu vaktsineerida 3 kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
  14) tagama koera registreerimise käesoleva määruse § 8 lõikes 1 nimetatud registris.

  (2) Loomapidajal või -omanikul on keelatud:
  1) looma ujutamine avalikus supluskohas, kui puudub sellekohast tegevust lubav silt ning looma pesemine avalikule veevõtukohtadele lähemal kui 10 meetrit veevõtukohast;
  2) nakkusohtliku haige loomaga avalikus kohas viibimine.

§ 6.   Hulkuva looma püüdmine ja vajadusel looma hukkamine

  (1) Peipsiääre vald korraldab hulkuvate loomade püüdmist Peipsiääre Vallavalitsusega lepingulises suhtes oleva asutuse (varjupaik) kaudu. Varjupaik püüab ja võtab loomad vastu vallavalitsuse valdkonna eest vastutava ametniku nõusolekul.

  (2) Juhul, kui hiljem on võimalik loomapidaja või -omanik tuvastada, siis kannab loomade püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomapidaja või -omanik. Kui loomapidaja või -omanik ei ole nõus kandma looma püüdmise ja pidamisega seotud kulusid, siis looma loomapidajale või -omanikule ei tagastata.

  (3) Püütud loomad paigutatakse varjupaika, kus neid hoitakse vähemalt 14 päeva arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja või -omanik looma tagasi nõuda, kuid pärast 14 päeva möödumist on õigus loom anda uuele loomapidajale või -omanikule või hukata.

  (4) Looduskaitseseaduse § 10 järgi võib looma hukata enesekaitseks, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.

  (5) Ilmsete jahikoeratunnustega koera leidmisest teavitada kohalikku jahiseltsi.

§ 7.   Loomast loobumine

  (1) Loomaomanik võib tasu eest loomast loobuda.

  (2) Loomi võtab vastu varjupaik hinnakirja alusel. Täpsemad nõuded ja tingimused loomade vastuvõtmiseks kehtestab varjupaik.

3. peatükk LOOMADE ÜLE ARVESTUSE PIDAMINE 

§ 8.   Loomade üle arvestuse pidamine

  (1) Peipsiääre valla haldusterritooriumil peetav koer ning soovituslikult muu lemmikloom, eelkõige kass, tuleb registreerida Eesti Väikeloomaarstide Seltsi Eesti lemmikloomaregistris 3 kuu jooksul koera sündimise päevast või 1 kuu jooksul vanema looma omandamise või valdusse saamise päevast.

  (2) Registreerimisel kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) mikrokiibi kood, olemasolul muud looma märgistamisel kasutatud tunnuste kirjeldused;
  2) looma liik ja lühikirjeldus;
  3) loomapidaja või –omaniku nimi, isikukood, elukoht ja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber).

  (3) Koera võõrandamisel või pidamise kohustuse üleandmisel pikemaks perioodiks kui 3 kuud, tuleb loomapidaja või –omaniku andmed käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registris muuta 1 kuu jooksul võõrandamise või pidamise kohustuse üleandmise päevast. Loomapidaja või –omaniku andmete muutmiseks tuleb esitada registri pidajale avaldus, milles näidatakse uue loomapidaja või –omaniku andmed.

  (4) Looma surma korral tuleb registri pidajat sellest teavitada.

  (5) Loomapidaja või –omanik kannab kõik registreerimistoimingutega ja looma märgistamisega seotud kulud.

4. peatükk VASTUTUS JA MENETLUS 

§ 9.   Vastutus

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 kohaselt karistatakse rahatrahviga koerte ja kasside pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest, kui see ettevaatamatusest põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse.

§ 10.   Menetlus

  (1) Käesoleva määruse kohtuväline menetleja on:
  1) valla- või linnavalitsus;
  2) Politsei- ja Piirivalveamet.

  (2) Peipsiääre Vallavalitsuse valdkonna eest vastutav ametnik teostab Peipsiääre Vallavolikogu poolt vastuvõetud koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmise üle järelevalvet kohaliku omavalitsuse määratud tööpiirkonnas.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine moodustus haldusreformi tulemusel Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Peipsiääre vald, mis Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.

Arvestades eelmärgitut ning arvestades haldusreformi § 16 lõike 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41‒42 tunnistada kehtetuks:
  1) Vara Vallavolikogu 16.06.2009 määrus nr 19 „Vara valla koerte ja kasside pidamise eeskiri";
  2) Vara Vallavolikogu 16.06.2009 määrus nr 20 „Vara valla lemmikloomade registri põhimäärus“;
  3) Alatskivi Vallavolikogu 26.10.2000 määrus nr 24 (muudetud 25.09.2002 määrusega nr 20) „Alatskivi vallas koerte ja kasside pidamise eeskiri";
  4) Kallaste Linnavolikogu 25.09.2002 määruse nr 23 „Kallaste linna avalikku korda reguleerivate eeskirjade kinnitamine" Lisa 4 „Kallaste linnas koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  5) Pala Vallavolikogu 25.06.2003 määrus nr 10 „Pala valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine".

§ 12.   Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist omandatud koer ning soovituslikult muu lemmikloom, eelkõige kass, tuleb käesoleva määruse paragrahvi 8 lõikes 1 sätestatud lemmikloomaregistris registreerida 6 kuu jooksul käesoleva määruse jõustumise päevast alates.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json