ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Raasiku vallas

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2018, 18

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Raasiku vallas

Vastu võetud 11.09.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus sätestab puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse (edaspidi teenus) taotlemise ja määramise korra rahvastikuregistri järgsetele Raasiku valla elanikele.

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses on:
  1) kohandatav eluruum – ruum või ruumide kogum, sealhulgas abiruumid, mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht või kohaliku omavalitsuse omandis olev eluruum, mis antakse üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse (va varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht);
  2) füüsiline kohandamine – puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine;
  3) puue – puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  4) kohanduse saaja – inimene, kelle eluruume kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu;
  5) liikuvusega seotud toimingud – püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest sisse ja välja liikumine;
  6) köögitoimingud – toiduvalmistamine, söömine ja joomine;
  7) hügieenitoimingud – pesemis- ja tualetitoimingud.

§ 3.   Eesmärk

  (1) Teenuse osutamise eesmärk on tagada puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused, mille tulemusena paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb hoolduskoormus.

  (2) Teenuse raames kohandatakse eluruume kohanduse saaja individuaalsetest vajadustest tulenevalt:
  1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine);
  2) hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud) parandamiseks;
  3) köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja joomine) parandamiseks.

§ 4.   Kohanduse saajate teavitamine

  (1) Rahandusministeerium kuulutab Euroopa Regionaalarengu Fondist taotletavatest vahenditest rahastatava teenuse puhul vähemalt üks kord aastas välja avatud taotlusvooru.

  (2) Taotlusvooru väljakuulutamise järgselt teavitab Raasiku vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) elanikke avalduste esitamise tähtajast Raasiku valla veebilehel ja ajalehes Sõnumitooja vähemalt kaks nädalat enne taotluste esitamise tähtaega.

§ 5.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenust on õigus taotleda puudega isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ja tegelik elukoht on Raasiku vald.

  (2) Teenust võib taotleda ka puudega isiku pereliige, lähedane või muu isik.

  (3) Teenuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse vallavalitsusele. Avalduses märgitakse:
  1) kohanduse saaja andmed (nimi, isikukood, rahvastikuregistrijärgse elukoha aadress, puuet tõendavad dokumendid);
  2) taotleja seadusliku esindaja andmed, kui taotleja on alaealine või piiratud teovõimega isik;
  3) kohandatava eluruumi andmed;
  4) eluruumi füüsilise kohanduse kirjeldus.

  (4) Vajadusel tuleb avaldusele lisada teenuse saamist põhjendavad täiendavad dokumendid.

  (5) Kohanduse saaja avaldused registreeritakse sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistris.

  (6) Vallavalitsuse spetsialistid külastavad taotleja füüsilist kohandamist vajavat eluruumi ning teevad ettepanekuid optimaalsete lahenduste leidmiseks.

§ 6.   Taotluste menetlemine

  (1) Teenuse taotlejate avaldused vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaalosakond taotluste esitamise tähtajast arvates ühe kuu jooksul.

  (2) Sotsiaalosakond hindab kodukülastuse ja esitatud andmete alusel eluaseme füüsilise kohandamise põhjendatust. Vajaduse ilmnemisel kaasatakse teenuse vajaduse ja ulatuse hindamisel teisi erialaspetsialiste.

  (3) Sotsiaalosakonnal on õigus kontrollida teenuse saamise õiguse olemasolu või teenuse ulatuse kohta õigus kontrollida teenuse andmise aluseks olevaid asjaolusid, sealhulgas teenuse taotlemise käigus esitatud andmete, dokumentide ja muude tõendite õigsust.

§ 7.   Teenuse saajate nimekirja koostamine

  (1) Teenuse saajate nimekirja koostamisel lähtutakse haldusmenetluse seaduse §-des 4 ja 6 sätestatud uurimis-ja kaalutlusõiguse põhimõtetest.

  (2) Sotsiaalosakond moodustab teenuse saajate nimekirja, võttes arvesse kodukülastusel tehtud ettepanekuid, esitatud dokumente (sh kohandamise projekti ja hinnapakkumisi), kohandamise põhjendatust ning kohanduse mõju taotleja iseseisvamaks toimetulemiseks.

  (3) Sotsiaalosakond esitab teenuse saajate nimekirja vallavalitsusele, mis kinnitatakse korraldusega.

  (4) Otsus teenuse saajate nimekirja määramisest keeldumise kohta peab olema põhjendatud ning tuginema seadustele või muudele õigusaktidele.

  (5) Tekkinud vaidlused teenuse taotleja ja sotsiaalosakonna vahel lahendatakse vallavalitsuse istungil, vaidemenetlusega või kohtus.

§ 8.   Rahastuse taotlemine Rahandusministeeriumist

  (1) Nõuetele vastavate avalduste põhjal esitab vallavalitsus projektitaotluse Rahandusministeeriumile, võttes aluseks sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ Lisas 1 määratud standardiseeritud ühikuhinnad või vastava ühikuhinna puudumise korral eeldatava eelarve.

  (2) Rahandusministeerium teeb taotleja poolt esitatud füüsilise kohanduse taotluse ja lisadokumentide, koostatud hinnangu ning hinnapakkumiste alusel otsuse kohandamise elluviimise osas kuni 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (3) Kui taotlus tunnistatakse vastavaks ja projekt vastab hindamiskriteeriumidele ning Rahandusministeerium teeb taotluse rahuldamise otsuse, teavitab vallavalitsus kohanduse saajat teenuse rahuldamise otsusest.

§ 9.   Kohanduse tegemiseks vajalikud kokkulepped

  (1) Kohanduse saajal on õigus saada vallavalitsuselt informatsiooni ja nõu, mis on seotud osapoolte kohustuste täitmisega ja kohanduse tegemisega, sealhulgas kohanduste tegemisega seotud õigusaktide ja tööde teostajatele kehtivate nõuete kohta.

  (2) Kohanduse saaja on kohustatud:
  1) tegema kohanduse vastavalt vallavalitsusega kokku lepitud tingimustele;
  2) kasutama toetust vastavalt meetme tegevuse eesmärkidele;
  3) kasutama tööde teostamisel vaid vastavat õigust omavat ettevõtet juhul, kui tööde teostajale on seatud õigusaktidega erinõudeid;
  4) kaetud tööde akti koostamisel informeerima vallavalitsust vähemalt viis tööpäeva ette, et järelevalve tegijaks määratud isik saaks kontrollida tööde nõuetekohasust;
  5) vastama kohanduse kohta esitatud vallavalitsuse infopäringutele;
  6) teavitama kirjalikult vallavalitsust projekteerimise ja ehitustööde alustamisest hiljemalt tööde alustamise kuupäeval;
  7) tagama ettenähtud omafinantseeringu juhul, kui kokkuleppes vallavalitsusega on omafinantseering ette nähtud;
  8) viivitamata kirjalikult informeerima vallavalitsust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest ja asjaoludest, mis kohanduse saajat tema kohustuste täitmisel mõjutavad või võivad mõjutada;
  9) viivitamata kirjalikult informeerima vallavalitsust, kui kohanduse tegemise käigus ilmneb, et kohandust ei ole võimalik teha;
  10) võimaldama vallavalitsuse ja Rahandusministeeriumi esindajal teha kohandustööde üle järelevalvet, muu hulgas kohapeal;
  11) andma järelevalve tegija käsutusse vajalikud andmed ja dokumendid viie tööpäeva jooksul arvates vastava teate saamisest;
  12) täitma õigusaktides sätestatud muid kohustusi.

§ 10.   Lepingute sõlmimine

  (1) Teenuse määramise otsuse alusel ja/või pärast ehitusseadustikus sätestatud ehitusteatise esitamist või ehitusloa andmist sõlmib vallavalitsus kohanduse saaja ja eluruumi füüsilist kohandamist tegeva töövõtjaga kolmepoolse lepingu.

  (2) Kui eluruumi füüsiliseks kohandamiseks ei ole ehitusteatis või ehitusluba vajalik, sõlmitakse leping teenuse saajate nimekirja alusel hiljemalt 30 päeva jooksul § 8 lõikes 3 nimetatud otsuse tegemisest.

  (3) Lepingus lepitakse muuhulgas kokku eluaseme füüsilise kohanduse teostamise aeg.

§ 11.   Kohandustööde eest tasumine

  (1) Eluaseme füüsilist kohandust tegev töövõtja on kohustatud esitama vallavalitsusele eluaseme füüsilise kohandamise tööde üleandmise-vastuvõtmise akti ning arve tehtud tööde kohta hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast tööde teostamist.

  (2) Teenuse eest makstakse töövõtjale 10 tööpäeva jooksul pärast üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve esitamist ning vajadusel vallavalitsuse poolt kohandatavas eluruumis paikvaatluse läbiviimist.

  (3) Kohanduse saaja on kohustatud viivitamata kirjalikult informeerima vallavalitsust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest ja asjaoludest, mis kohanduse saajat tema kohustuste täitmisel mõjutavad või võivad mõjutada.

§ 12.   Teenuse rahastamine

  (1) Teenust osutatakse valla eelarvelistest vahenditest, sihtfinantseeritavatest vahenditest (Euroopa Regionaalarengu Fond) ja/või isiku omaosalusest.

  (2) Isiku omaosaluse suuruse kehtestab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Vallavalitsus võib teenuse saajat omaosalusest täielikult või osaliselt vabastada erandjuhtudel korralduse alusel lähtudes sotsiaalosakonna ettepanekust.

  (4) Teenust saav isik tasub osutatud teenuse eest arve alusel vallavalitsuse raamatupidamisele.

§ 13.   Teenuse järelkontroll

  Teenuse mõju hindamiseks on vallavalitsusel õigus kontrollida kohanduse saaja kohandatavas eluruumis määruse § 3 lõikes 1 toodud eesmärgi täitmist teenuse saamisest alates viie aasta jooksul.

§ 14.   Teenuse mõju hindamine

  (1) Kohanduse saaja annab vallavalitsuse nõudmisel omapoolselt teavet teenuse mõju kohta vähemalt üks kord aastas kuni viie aasta jooksul pärast teenuse saamist.

  (2) Teenuse mõju hindamise kohta koostab vallavalitsus üks kord aastas hindamisakti, mis pannakse sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse.

§ 15.   Teenuse osutamisest keeldumine

  (1) Teenuse osutamisest võib keelduda kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei esita sotsiaalosakonna poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  3) soovitud teenuse osutamine ei ole põhjendatud ning taotlejale saab pakkuda teisi sotsiaalteenuseid;
  4) taotleja või tema leibkonnaliikmete suhtes esineb teisi asjaolusid, mis sotsiaalosakonna arvamusel ei anna alust teenuse määramiseks.

  (2) Teenuse osutamisest keeldumise haldusakt tehakse isikule teatavaks:
  1) taotluses märgitud e-posti aadressil;
  2) elektrooniliselt isiku tuvastamist võimaldava infosüsteemi kaudu;
  3) vastava valdkonna spetsialisti juures;
  4) posti teel lihtkirjaga taotluses märgitud aadressil.

§ 16.   Teenuse osutamise lõpetamine

  Teenuse osutamine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega järgmistel juhtudel:
  1) teenuse vajaduse ära langemisel;
  2) teenuse saaja või tema seadusliku esindaja avalduse alusel;
  3) teenuse saaja surma korral;
  4) juhul kui teenuse saaja asub elama teise omavalitsusse;
  5) kui teenuse saaja on esitanud teenuse saamiseks teadlikult valeandmeid;
  6) muudel asjaoludel, mis takistavad teenuse osutamist.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json