Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Raasiku valla Noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2018, 20

Raasiku valla Noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 11.09.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lg-te 1-3 alusel.

§ 1.   Tegevuse õiguslik alus

  (1) Raasiku valla Noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) on valla noorte esinduskogu.

  (2) Noortevolikogu tegevuse alused ning kord sätestatakse käesolevas põhimääruses.

  (3) Põhimäärus jõustub pärast selle vastuvõtmist Raasiku Vallavolikogu poolt.

  (4) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

  (5) Noortevolikogu lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, Raasiku Vallavolikogu ja ‐valitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

§ 2.   Tegevuse valdkond ja eesmärgid

  (1) Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on:
  1) Raasiku valla noorte õiguste ja huvide esindamine ning nõuandmisel ja otsustamisel osalemine;
  2) kaasa rääkimine valla noorsootöö küsimustes ja noorte aktiivne kaasamine ühiskondliku elu korraldamisse;
  3) noorte julgustamine kodanikualgatuslikule tegevusele;
  4) koostöö teiste noortevolikogude ja –ühendustega ning ettevõtjatega.

  (2) Eesmärkide täitmiseks noortevolikogu:
  1) loob kontakti valla noortega ja kaasab neid oma tegevusse;
  2) arutab valla pädevusse kuuluvaid ning noori puudutavaid küsimusi ning teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadustest lähtuvaid ettepanekuid;
  3) pakub liikmetele koolitusvõimalusi.

  (3) Noortevolikogule suunavad volikogu kompetentsi kuuluvaid küsimusi läbivaatamiseks noorsootöötaja, vallavolikogu ja vallavalitsus.

§ 3.   Valimise kord

  (1) Noortevolikokku kandideerimisõigus on valla territooriumil elavatel noortel vanuses 13–26 aastat.

  (2) Hääletamisõigus on Raasiku valla territooriumil elavatel noortel vanuses 13–26 aastat.

  (3) Noortevolikogu liikmed valitakse salajasel hääletusel kaheks aastaks. Valimiste toimumise aja ja koha määrab valimiskomisjon.

  (4) Valimiste läbiviimiseks moodustatakse valimisjaoskonnad Aruküla Noortekeskuses, Raasiku Noortekeskuses ning valla koolides.

  (5) Noortevolikogu liikmete valimise korraldab valla noorsootöötajatest või nende poolt volitatud isikutest moodustatud valimiskomisjon. Valimiskomisjon on 3-6 liikmeline. Komisjon valib esimehe, kelle ülesandeks on komisjoni tegevuse korraldamine. Valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda noortevolikogusse kandideerijad.

  (6) Valimiskomisjon:
  1) registreerib esitatud kandideerimisavaldused;
  2) annab kandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrid;
  3) valmistab ette valimissedelid;
  4) teeb kindlaks hääletamis- ja valimistulemused;
  5) lahendab laekunud kaebused ja protestid.

  (7) Noortevolikogu liikme kandidaat esitab kirjalikult kandideerimisavalduse ning enda tutvustuse.

  (8) Valimiskomisjoni poolt registreeritud kandidaatide nimekirjaga ja nende tutvustusega saab tutvuda Raasiku valla noortevolikogu Facebooki lehel.

  (9) Noortevolikogul on 6-13 liiget.

  (10) Noortevolikogu tegevust juhib noortevolikogu esimees ja tema äraolekul aseesimees.

  (11) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe ametist ennetähtaegselt vabastada, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (12) Esimehe või aseesimehe ennetähtaegsel vabastamisel korraldab noortevolikogu uued esimehe või aseesimehe valimised, kelle volitused kestavad kuni noortevolikogu järgmise koosseisu valimisteni.

§ 4.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovivad kaks kolmandikku noortevolikogu liikmetest.

  (2) Esimese noortevolikogu koosoleku kutsub kokku valimiskomisjon.

  (3) Esimesel noortevolikogu koosolekul viib valmiskomisjon läbi esimehe valimise ning esimehe valimise järel annab koosoleku juhtimise üle esimehele.

  (4) Noortevolikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust.

  (5) Otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega.

  (6) Noortevolikogu koosolekud on üldjuhul avalikud. Noortevolikogu otsuse alusel võib koosoleku kuulutada ka kinniseks.

  (7) Noortevolikogu koosolekud protokollitakse, protokollid säilitatakse ning esitatakse nõudmisel vallavolikogule.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus. Noortevolikogu tegevust juhib esimees, tema äraolekul määratud aseesimees.

  (2) Noortevolikogu juhatus:
  1) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna vallavolikogule ja – valitsusele;
  2) korraldab noortevolikogu asjaajamist;
  3) täidab teisi põhimääruse ja noortevolikogu kehtestatud töökorraldusega pandud ülesandeid;
  4) esitab kord aastas ülevaate oma tegevuse kohta vallavolikogule.

  (3) Noortevolikogu esimees:
  1) juhib koosolekuid;
  2) koordineerib noortevolikogu tööd;
  3) kannab ette noortevolikogu otsused ja eelnõud Raasiku Vallavolikogus, kui noortevolikogu ei ole otsustanud teisiti.

§ 6.   Noortevolikogu õigused ja kohustused

  (1) Oma eesmärkide saavutamiseks on noortevolikogul õigus:
  1) osaleda vallaelu korraldamisel;
  2) esitada vallavolikogule kokkulepitud korras oma arvamusi ja soovitusi;
  3) kaitsta valla noorte huve;
  4) taotleda vallalt tegevuskulude hüvitamist;
  5) kaasata tegevusse spetsialiste;
  6) korraldada küsitlusi ja tellida ekspertiise selleks eraldatud vahendite alusel.

  (2) Oma eesmärkide saavutamiseks noortevolikogul on kohustus:
  1) arvestada valla noorte soovide ja ettepanekutega.

  (3) Noortevolikogu otsused on vallavolikogu ja ‐valitsuse jaoks soovitusliku iseloomuga.

  (4) Noortevolikogul on õigus nõuda nende pädevusse kuuluvate küsimuste suunamist arutamiseks enne läbivaatamist vallavolikogus.

  (5) Noortevolikogul on õigus vallavolikogu ees vaidlustada vallavolikogu ja ‐valitsuse õigusakte juhul, kui nendes ei ole arvestatud nende seisukohtadega.

  (6) Noortevolikogul on õigus saada igakülgset informatsiooni vallavolikogu otsuste eelnõude kohta vallavolikogu ja ‐valitsuse liikmetelt.

  (7) Noortevolikogul on õigus algatada ülevallalisi noorteüritusi ning moodustada nende organiseerimiseks töögruppe.

  (8) Noortevolikogul on õigus algatada heategevuslikke üritusi, millest saadav tulu läheb noorte olukorra parandamiseks vallas.

§ 7.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Noortevolikogu ennetähtaegse tegevuse lõpetamise põhjendatud ettepaneku võib teha juhatus, kaks kolmandikku noortevolikogu liikmeskonnast või vallavolikogu.

  (2) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise otsuse teeb noortevolikogu koosseisu häälteenamusega.

  (3) Noortevolikogu tegevus loetakse lõppenuks käesoleva põhimääruse kehtetuks tunnistamisega.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json