HaridusKool

Teksti suurus:

Võru valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2019, 2

Võru valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 11.09.2019 nr 74

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 2 lõike 5 ja § 73 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Võru valla üldhariduskooli (edaspidi kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

§ 2.   Hoolekogu ülesanne

  Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

2. peatükk Hoolekogu moodustamine  

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Kooli hoolekogu on vähemalt seitsmeliikmeline. Hoolekogu liikmete arv sõltub iga kooli tegevusest, õppe- ja kasvatuskorraldusest ning kooliastmete rühmade arvust.

  (2) Kooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui koolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (3) Gümnaasiumi osaga kooli hoolekogusse kuulub täiendavalt õpilaste esindaja.

  (4) Ühe asutusena tegutseva kooli ja lasteasutuse hoolekogu on vähemalt 8 liikmeline.

  (5) Ühe asutusena tegutseva kooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid ning kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad.

§ 4.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Hoolekogu moodustamise algatab iga õppeaasta algul kooli direktor.

  (2) Kooli hoolekogu liikmekandidaatide nimekirja koostamisel lähtub direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) vanemate esindajaks on laste või õpilaste vanemate seast vanemate poolt valitud isikud;
  2) vilistlaste esindaja kooskõlastatakse vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul;
  3) toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab;
  4) õpilaste esindaja(d) nimetatakse õpilasesinduse poolt või õpilasesinduse puudumisel valitakse õpilaste esindaja õpilaste poolt või kooskõlastatakse õpilastega;
  5) õpetajate esindaja(d) valitakse õppe- või pedagoogilise nõukogu koosolekul.

  (3) Kooli direktor esitab hiljemalt 31. oktoobriks vallavalitsusele hoolekogusse valitud esindajate andmed ning esindajaks valimise otsused.

  (4) Hoolekogu moodustab ja selle arvulise suuruse ning koosseisu kinnitab Võru Vallavalitsus.

§ 5.   Kooli pidaja esindaja nimetamine

  (1) Kooli pidaja esindaja kooli hoolekogusse nimetab või valib Võru Vallavolikogu.

  (2) Kooli pidaja esindajat ei pea igal õppeaastal uuesti valima. Kooli pidaja volitused kehtivad volikogu koosseisu volituste ajal juhul, kui Võru Vallavolikogu ei otsusta teisiti.

  (3) Ühe asutusena tegutseva kooli ja lasteasutuse hoolekogusse kuulub käesoleva paragrahvi alusel valitud või nimetatud Võru Vallavolikogu ja Võru Vallavalitsuse esindaja.

§ 6.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Hoolekogu koosseisu kinnitab Võru Vallavalitsus.

  (2) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (3) Hoolekogu liikme volitused lõpevad:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste või lasteasutuse rühma nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud õppenõukogu või õpetajate esindaja töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  5) esindaja surma korral;
  6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse põhjal.

  (4) Hoolekogu liikme volituste lõppemisel esitab kooli direktor 30 päeva jooksul Võru Vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks koos uue hoolekogu liikme kandidaadi andmetega. Uus hoolekogu liikmekandidaat valitakse lähtuvalt käesoleva korra § 3 sätestatud põhimõtetest.

3. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 7.   Hoolekogu tööülesanded

  (1) Kooli hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
  11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab hinnangu huvitegevuse ja pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta;
  15) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  16) täidab teisi seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (2) Ühe asutusena tegutseva kooli ja lasteasutuse hoolekogu puhul kohaldatakse kooli osale käesolevas paragrahvis lõikes 1 sätestatut ja lasteasutuse osas lähtuda koolieelse lasteasutuse seadusest.

§ 8.   Hoolekogu töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (2) Hoolekogu juhib, hoolekogu tööd korraldab ja koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Hoolekogu töövorm on koosolek, telefonikonverents või videokoosolek.

  (4) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

  (5) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (6) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele koos korralise koosoleku teatega.

  (7) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (8) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele koos erakorralise koosoleku teatega.

  (9) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (10) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

  (11) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 9.   Hoolekogu koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Hoolekogu koosoleku protokolli kantakse vastuvõetud otsused ja muud olulise tähtsusega asjaolud.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt seitsmendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele ja kooli direktorile.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

4. peatükk Hoolekogu otsused 

§ 10.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees ja tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 11.   Hoolekogu otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate häälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (3) Kui otsus tehakse koosolekut kokku kutsumata, saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, e-posti teel otsuse eelnõu kõigile hoolekogu liikmetele määrates tähtaja, mille jooksul hoolekogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha.

  (4) Otsus loetakse koosolekut kokku kutsumata vastu võetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui hoolekogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse tema hääl poolthääleks.

  (5) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest Võru Vallavalitsuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

  (6) Hoolekogu otsused protokollib hoolekogu protokollija.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Lasva Vallavolikogu 23.10.2015 määrus nr 12 „Kääpa Põhikooli hoolekogu moodustamise kord“;
  2) Orava Vallavolikogu 31.10.2014 määrus nr 19 „Orava kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“;
  3) Vastseliina Vallavolikogu 24.11.2010 määrus nr 28 „Vastseliina Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestamine“;
  4) Võru Vallavolikogu 13.03.2013 määrus nr 71 „Võru valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord“.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json