Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2020, 6

Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 09.09.2020 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2018 otsuse nr 78 „Andmekogu „Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteem“ asutamine“ p 4 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 433 lg-ga 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi (edaspidi andmekogu) pidamise, järelevalve ja pidamise lõpetamise kord ning andmekogusse kogutavate andmete koosseis.

§ 2.   Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteem.

  (2) Andmekogu ingliskeelne nimetus on Tallinn City Repair, Maintenance and Landscaping Information System.

  (3) Andmekogu lühinimi on tlnhhhis.

§ 3.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on:
  1) lihtsustada linnas tehtavate hooldus-, heakorra- ja haljastustööde korraldamist, sh hangete läbiviimist tööde teostajate leidmiseks ning tööde teostamise ja kvaliteedi üle arvestuse pidamiseks;
  2) koguda objektide kohta vajalikke andmeid ja vältida andmete dubleerimist;
  3) võimaldada linnaelanikel teavitada üksiktööde vajadusest ja hallata nende edastatud heakorraprobleemide lahendamist;
  4) hõlbustada hooldus-, heakorra- ja haljastushangete ettevalmistamist, objektide üle arvestuse pidamist ja kaebustega tegelemist;
  5) pidada hooldusobjektide kaupa arvestust tööde tegemise üle ja lihtsustada järelevalvet, sealhulgas kvaliteedi hindamist ja aruannete tegemist.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE 

1. jagu Andmekogu pidamine 

§ 4.   Andmekogu pidamise põhimõtted

  (1) Andmekogu peetakse kooskõlas avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ning teiste asjakohaste Euroopa Liidu, riigi ja linna õigusaktidega.

  (2) Andmekogu kasutab teistesse andmekogudesse kogutud põhiandmeid. Andmevahetust koordineerib andmekogu vastutav töötleja.

  (3) Andmekogu peetakse veebipõhise liidesega infotehnoloogilise andmekoguna, milles töödeldakse ja säilitatakse andmeid digitaalselt.

  (4) Andmekogu vahetab andmeid teiste andmekogudega X-tee kaudu või asjaomaste teenuste puudumise korral muul viisil.

  (5) Andmekogusse kantud andmete, nende kandmise aja ja andmekogusse tehtud päringute üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (6) Andmekogu kasutamine on tasuta.

§ 5.   Andmevahetus teiste andmekogudega

  (1) Andmekogu on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga ja teeb automaatselt päringuid järgmistesse andmekogudesse:
  1) kinnistusraamat;
  2) Eesti rahvastikuregister;
  3) äriregister;
  4) aadressiandmete infosüsteem;
  5) Tallinna linna personali- ja palgaarvestuse andmekogu;
  6) anna-teada.ee.

  (2) Andmevahetuspartneriks ei loeta infosüsteeme (Tallinna haljastute infosüsteem, Tallinna teeregister, Tallinna mänguväljakute ja koerte jalutusväljakute infosüsteem, Tallinna teede mittevastavuste ning ajutiste liiklusmärkide register), kust tuuakse andmed üle üks kord.

§ 6.   Andmekogu pidamise kulud

  Andmekogu arendamise, pidamise ja majutamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves andmekogu vastutavale töötlejale või Tallinna Linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.

§ 7.   Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu turvaklass on K2T1S1. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

  (2) Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja tagavad andmekogusse kantud andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega. Muu hulgas täidavad vastutav ja volitatud töötleja andmekogu kasutades andmekaitsealaseid ja infoturvet puudutavaid õigusakte ja muid eeskirju, et vältida kolmandate isikute juurdepääsu andmekogusse kantud andmetele, hoida saladuses andmekogu kasutamise käigus teatavaks saanud isikuandmed ning kaitsta konfidentsiaalseid andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise või avalikustamise eest.

  (3) Andmekogus andmete sh isikuandmete töötlemine toimub kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 6 nimetatud ja teistes õigusaktides kohalikule omavalitsusele pandud avalike ülesannete täitmiseks ja nende alusel.

  (4) Kui vastutav või volitatud töötleja ei täida andmekogu kasutamisel andmekaitsekohustusi, vastutab ta täielikult andmete väära töötlemisega tekkinud kahju eest.

  (5) Andmekogusse kantud andmetest tehakse üks kord ööpäevas turvakoopia, mida säilitatakse seitse päeva. Turvakoopia tehakse andmetest, mis on muutunud pärast eelmise turvakoopia tegemist.

  (6) Andmekogusse kantud andmetest tehakse üks kord nädalas täiskoopia, mida säilitatakse üks kuu.

§ 8.   Vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) kavandab ja tellib andmekogu täiendamiseks vajalikke arendustöid ning kontrollib nende elluviimist;
  2) korraldab andmekogu pidamist ning andmete töötlemist ja säilitamist;
  3) teeb järelevalvet volitatud töötlejate kohustuste täitmise, andmekogusse kantud andmete õigsuse ja andmekogu kasutamise üle;
  4) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  5) vastutab andmekogusse enda poolt sisestatud andmete õigsuse ja ajakohasuse eest;
  6) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise ning vajadusel juurdepääsupiirangute seadmise eest;
  7) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud probleeme, sh korraldab endale teadaolevate ebaõigete andmete parandamise või sulgemise andmekogus;
  8) korraldab andmevahetuse andmeandjate ja teiste andmekogudega;
  9) korraldab andmekoguga seotud dokumentatsiooni koostamise;
  10) annab volitatud töötlejatele juhiseid andmekogu kasutamiseks ja käesolevast määrusest tulenevate õiguste teostamiseks;
  11) võimaldab õigustatud isikutele juurdepääsu andmetele;
  12) täidab andmekogu pidamisel teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Vastutava töötleja juht määrab ühe või mitu vastutava töötleja õiguste teostajat, kes täidavad vastutava töötleja ülesandeid, ning nimetab andmekogus halduri ja üksuse halduri rolli teostaja(d).

§ 9.   Volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötlejad on Haabersti Linnaosa Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Mustamäe Linnaosa Valitsus, Nõmme Linnaosa Valitsus, Pirita Linnaosa Valitsus, Põhja-Tallinna Valitsus, Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Kultuuriamet, Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet ja Tallinna Transpordiamet.

  (2) Volitatud töötleja juht määrab ühe või mitu volitatud töötleja õiguste teostajat, kes täidavad volitatud töötleja ülesandeid.

  (3) Volitatud töötleja:
  1) koostab päringuid enda poolt andmekogusse kantud andmete ja tehtud toimingute kohta;
  2) kasutab andmekogu üksnes avalike ülesannete täitmiseks;
  3) sisestab andmekogusse andmeid ning vastutab nende ajakohasuse ja õigsuse eest;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat talle teatavaks saanud ebaõigetest andmetest, andmete eesmärgipäratust kasutamisest ja teistest andmekogu kasutamisel ilmnenud probleemidest, mille kõrvaldamine ei ole volitatud töötleja vastutusalas;
  5) tagab andmetele juurdepääsu;
  6) osaleb andmekogu arendustöödes ja juurutamises;
  7) täidab andmekogu kasutamisel vastutava töötleja korraldusi ja teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 10.   Tehniline töötleja

  (1) Andmekogu tehniline töötleja on asutus või isik, kellega Tallinna Linnakantselei on sõlminud andmekogu tehnilise ülalpidamise lepingu.

  (2) Tehniline töötleja, lähtudes oma pädevusest:
  1) teeb kooskõlastatult vastutava töötlejaga andmekogu pidamiseks vajalikke projekteerimis- ja arendustöid;
  2) osaleb arendustööde lähteülesannete koostamisel ja korraldab andmekogu muudatuste testimist;
  3) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele andmekogu turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  4) tagab andmekogu hooldamise ja majutamise;
  5) täidab vastutava töötleja poolt andmete turvaliseks töötlemiseks ning andmekogu hooldamiseks ja majutamiseks antud juhiseid ja korraldusi;
  6) käsitleb ja lahendab intsidente teenuse osutamisel ning tagab koostöös vastutava töötlejaga kasutajatoe toimimise;
  7) korraldab andmete nõuetekohase säilimise ja varukoopiate tegemise.

2. jagu Andmekogu ülesehitus ja andmekogusse kantavad andmed 

§ 11.   Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogus töödeldakse hooldus-, heakorra- ja haljastustööde, nendega seotud toimingute, dokumentide, isikute ja kohustuste andmeid ning andmekogu pidamist ja järelevalve tegemist abistavaid andmeid.

  (2) Andmekogul on moodulid järgmiste andmeobjektide kohta:
  1) probleemid;
  2) objektid;
  3) aktid;
  4) lepingud;
  5) hanked;
  6) normatiivid;
  7) teenused;
  8) hoolduspiirkonnad;
  9) haljastud;
  10) teeregister;
  11) hooldustööd;
  12) partnerid;
  13) kasutajakontod.

§ 12.   Andmekogu alusandmed

  Andmekogusse kantakse:
  1) lepingute andmed;
  2) üleandmis-vastuvõtmisaktide andmed;
  3) hooldus-, heakorra- ja haljastustöödega seonduvate toimingute käigus saadavad andmed.

§ 13.   Probleemide mooduli andmed

  Probleemide kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) tüübi grupp (haljastus, heakord, teede järelevalve);
  2) tüüp (künnis, puudub tihend, vanalinna mittevastavus, muu kate, auk, kaev, vajumine, asfaldi serv lagunenud, kõnnitee, lahtine kaev, vajunud kaev, defektiga kaevupäis, Ülemiste liiklussõlm, kaevu ümbrus lagunenud, pragu/võrkpragu/vuuk, äärekivid, vajunud luugiga kaev, puu, prügi, lamp, libedus, muu, bussipeatus, pikiroopad, ohutussaar, lahtised kivid);
  3) staatus (registreeritud; registreeritud, valitseja tuvastatud; vajab kontrollimist; kontrollimisel; kontrollitud; kontrollitud, vajab tegelemist; jääb ootele; tegeletakse; tehti korda; tehti korda, vajab kontrollimist; tehti korda, kontrollitud);
  4) märkus;
  5) valdaja;
  6) valdaja nime lukustamine (jah/ei);
  7) seisund (1, 2, 3, 4; nimi, värvus, aktiivne/mitteaktiivne);
  8) linnaosa;
  9) planeeritud paranduse aeg alates (kuupäev, kellaaeg);
  10) planeeritud paranduse aeg kuni (kuupäev, kellaaeg);
  11) parandustund (1, 3, 6, 12, 24, 48);
  12) aadress;
  13) probleemi kirjeldus;
  14) varjatud mittevastavus (jah/ei);
  15) loodud (kuupäev);
  16) uuendatud (kuupäev);
  17) teavitaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefon);
  18) vastutav partner;
  19) vastutav üksus;
  20) faili üleslaadimine;
  21) probleemi duplikaat (sama probleemi-ID);
  22) liiklusmärk (ebatasane tee, pikiroopad, suurim kiirus, suurima kiiruse piirangu lõpp, ohtlik teepeenar (parempoolne), ohtlik teepeenar (vasakpoolne), teekitsend (parempoolne), teekitsend (vasakpoolne), muud ohud, ümberpõike suund (vasak), ümberpõike suund (parem), ümberpõike suund (parem ja vasak), hoiatustara, ohtlik koht või teeäär, tahvel (parem suund ja kaugus ohtliku kohani), tahvel (vasak suund ja kaugus ohtliku kohani), mõjupiirkond, ebatasane tee tahvel, ebatasane tee tahvel (vasak suund), ebatasane tee tahvel (parem suund), muu lisatahvel, muud ohud lisatahvel, pikiroopad tahvel, ohtlik teepeenar tahvel, ohtlik teepeenar tahvel, piirdeaed, koonus);
  23) liiklusmärgi kood;
  24) liiklusmärgi nimetus;
  25) liiklusmärgi pilt;
  26) loomise kuupäev;
  27) uuendamise kuupäev;
  28) paigaldamise kuupäev;
  29) teisaldamise kuupäev.

§ 14.   Objektide mooduli andmed

  (1) Objektide kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) tüüp (jalgtee, kõnnitee, tee, parkla, haljasmaa, looduslik ala, puu, pink, prügikast, ekskremendikast, mälestusmärk, purskkaev, lillepeenar, põõsastik, hekk, spordirajatis, mänguväljak, koerte jalutusväljak, tugimüür, sild, trepp, vooluveekogu, seisuveekogu);
  2) nimi;
  3) kood;
  4) vastutav üksus;
  5) linnaosa;
  6) märkus;
  7) värv;
  8) ikoon;
  9) staatus (aktiivne, ei ole aktiivne).

  (2) Objektide elementide kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) objekti elementide grupp (nimi, märkus, staatus);
  3) kood;
  4) objekti tüüp;
  5) staatus (aktiivne, ei ole aktiivne).

  (3) Objektide varuosade kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) objekti tüüp;
  4) staatus (aktiivne, ei ole aktiivne).

  (4) Objektide valdajate kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) staatus (aktiivne, ei ole aktiivne).

§ 15.   Aktide mooduli andmed

  (1) Aktide loomise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kuupäev;
  2) sisestaja nimi;
  3) üksus;
  4) staatus (aktiivne, ei ole aktiivne; kood; märkus; koostamisel, allkirjastamisel, kooskõlastamisel, tagasilükatud, kinnitamisel, kinnitatud, tühistatud);
  5) lepingu periood;
  6) aktitüüp;
  7) teenuse nimi;
  8) ettevõte valik;
  9) lepingu valik.

  (2) Aktide tagasilükkamise põhjuste kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) märkus;
  3) staatus (aktiivne, ei ole aktiivne).

§ 16.   Lepingute mooduli andmed

  (1) Lepingute kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) lepingu tüüp (käsundusleping, töövõtuleping; nimi; kood; märkus; staatus);
  2) vastutav üksus;
  3) lepingu staatus (mustand, eelkinnitamisel, sõlmimisel, töös, järelvormistamisel, lõppenud, katkestatud; kood; märkus; staatus);
  4) partner (nimi, registrikood);
  5) partneri vastutav isik (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefon);
  6) probleemide tüübid (künnis, puudub tihend, vanalinna mittevastavus, muu kate, auk, kaev, vajumine, asfaldi serv lagunenud, kõnnitee, lahtine kaev, vajunud kaev, defektiga kaevupäis, Ülemiste liiklussõlm, kaevu ümbrus lagunenud, pragu/võrkpragu/vuuk, äärekivid, vajunud luugiga kaev, puu, prügi, lamp, libedus, muu, bussipeatus, pikiroopad, ohutussaar, lahtised kivid);
  7) linnaosa;
  8) normatiivide grupp;
  9) lepingu algusaeg;
  10) lepingu lõppaeg;
  11) lepingu summa;
  12) arveldusperiood (nädal, kuu, kvartal, pool aastat, aasta, lepinguperiood; nimi; staatus);
  13) kaardikihtide valik (tehnovõrgud, operatiivinfo, valitseja);
  14) GPS-hooldus (jah, ei);
  15) failide üleslaadimine.

  (2) Lepingumallide kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) malli nimetus;
  2) faili nimi;
  3) lepingu tüüp (käsundusleping, töövõtuleping);
  4) lepingu alamtüüp (nimetus; kood; märkus; staatus);
  5) staatus (aktiivne, ei ole aktiivne);
  6) uuendatud;
  7) faili üleslaadimine.

§ 17.   Hangete mooduli andmed

  Hangete kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) hanke valdkond;
  2) nimi;
  3) märkus;
  4) staatus (mustand, eelkinnitamisel, järelvormistamisel, lõppenud, ebaõnnestunud, ootel, hankija valitud, hankemenetluses, hindamisel; märkus; aktiivne, ei ole aktiivne).

§ 18.   Normatiivide mooduli andmed

  (1) Normatiivide kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) lubatud väärtus;
  3) mõõtühik (nimi, lühend, märkus, staatus);
  4) normatiivide grupid (nimi; märkus; staatus);
  5) staatus (aktiivne, ei ole aktiivne).

  (2) Kvaliteedi kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) normatiivide grupp;
  2) nimi;
  3) märkus.

  (3) Ülesannete staatuse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi (avatud, töös, kontrollimisel, kinnitatud, tühistatud);
  2) märkus;
  3) staatus (aktiivne, ei ole aktiivne).

  (4) Hoolduse intensiivsuse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) on hooajaline (jah, ei);
  3) periood (nädal, kuu);
  4) märkus;
  5) staatus (aktiivne, ei ole aktiivne);
  6) tegelik (I, II, III, IV);
  7) määratud (I, II, III, IV).

§ 19.   Teenuste haldamise mooduli andmed

  Teenuste lisamise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) grupp (nimi, kood, teenused, staatus);
  4) staatus (aktiivne, ei ole aktiivne).

§ 20.   Hoolduspiirkondade mooduli andmed

  (1) Linnaosade kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi (Haabersti, Kesklinn, Põhja-Tallinn, Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Pirita);
  2) kood;
  3) märkus;
  4) staatus (aktiivne, ei ole aktiivne).

  (2) Hoolduspiirkondade kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi (Lõuna piirkond, Lääne piirkond, Ida piirkond, Põhja piirkond; Kesklinn);
  2) kood;
  3) staatus (aktiivne, ei ole aktiivne).

§ 21.   Haljastu mooduli andmed

  (1) Haljastu mooduli andmestik koosneb järgmistest osadest:
  1) kaardimoodul;
  2) andmeobjektide andmehaldusmoodul.

  (2) Haljastute kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimetus (jalgteed ja parklad, haljasmaad; looduslikud alad, puud, pingid, prügikastid, ekskremendikastid, mälestusmärgid, purskkaevud, lillepeenrad, põõsastik, hekid, spordirajatised, mänguväljakud, koerte jalutusväljakud, tugimüürid, sillad, trepid, vooluveekogud, seisuveekogud);
  2) asukoha andmed;
  3) linnaosa;
  4) omandivorm;
  5) valitseja;
  6) lepingu andmed;
  7) hooldusklass;
  8) lisateave.

  (3) Jalgteede ja parklate kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) asukoha kirjeldus;
  4) märkus;
  5) piirkond;
  6) vana asukohakirjeldus;
  7) asum;
  8) tegelik hooldusklass;
  9) linnaosa ID;
  10) valitseja;
  11) pass;
  12) omand;
  13) kate;
  14) pindala;
  15) määratud hooldusklass;
  16) andmete päritolu;
  17) lepingu nimetus.

  (4) Haljasmaade kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) objekti staatus (hoolduses, ei ole hoolduses);
  4) ehitusaasta;
  5) pindala;
  6) linnaosa;
  7) asukoha kirjeldus;
  8) märkus;
  9) vastutav üksus;
  10) valitseja;
  11) piirkond;
  12) pass;
  13) omand;
  14) lepingu nimetus;
  15) tegelik hooldusklass;
  16) asum;
  17) vana asukohakirjeldus;
  18) andmete päritolu;
  19) niidetavus;
  20) määratud hooldusklass;
  21) alamliik;
  22) liik.

  (5) Looduslike alade kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) tüüp (punkt, hulknurk);
  4) vastutav üksus;
  5) linnaosa;
  6) valitseja;
  7) piirkond;
  8) asum;
  9) pass;
  10) alamliik;
  11) liik;
  12) omand;
  13) lisateave;
  14) pindala;
  15) andmete päritolu;
  16) vana asukohakirjeldus.

  (6) Puude kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) puu ID;
  2) puu asukoht;
  3) puu liik (lehtpuu, okaspuu);
  4) istutamise aeg;
  5) garantiiaja lõpp;
  6) istiku kohta märkused;
  7) istiku päritolu;
  8) kasvukoha andmed (kasvupinnase maht, kandev kasvualus, kasvumulla päritolu);
  9) kastmissüsteem;
  10) toestus;
  11) tüvekaitse (juurekaelal, metall);
  12) juurekaitse;
  13) multšimine;
  14) puu tüüp (tänavapuu, pargipuu, alleepuu, määramata);
  15) puu vanuses aastates (0-20, 20-60, 60-..., määramata);
  16) puu kõrgus meetrites (0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, üle 25, määramata);
  17) puu tüve läbimõõt;
  18) võra läbimõõt;
  19) tüve kõrgus;
  20) juurestik (konteiner, paljasjuurne, mullapalliga, korras, maapind tõstetud, tihenenud kasvupinnas, õõnsused, praod, lõhed, pindmised vigastused, lahtine koor, kaevetööd juurestiku ligidal; juurestik mehhaaniliselt vigastatud);
  21) tüvi (kõrgus, kaldus, liiga pikk, liiga peenike, mitmeharuline, õõnsused, lõhed, torikulaadsed seened, lahtine koor, koorevigastused, puiduvigastused, eemaldatud suured oksad, oksatüükad, silelõikus, haru);
  22) võra (liigile/sordile omane, ühekülgne, ebaühtlane, soolakahjustuse tunnused, vormitud, tulbastatud, köndistatud, ladvatud või ära murdunud, palju kuivanud oksi, kuivav latv);
  23) hooldustööd (lõikus, tugivöö paigaldamine, õõnsuste puhastamine, kahjustatud tüveosa eemaldamine, tüve toestamine, pinnase eemaldamine juurekaelalt, multšimine, kastmine, väetamine);
  24) tõrje (umbrohu, haiguse, kahjuri);
  25) puu seisund (väga hea, hea, rahuldav, halb);
  26) puu väärtusklass (I, II, III, IV, V);
  27) erilisus (looduskaitsealune, mälestuspuu, tähelepanuväärne eksemplar);
  28) raie (koheselt, aasta jooksul, toimumise aeg);
  29) uuringud (tomograaf, resistograaf);
  30) ülevaatus.

  (7) Pinkide kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) objekti staatus (hoolduses, ei ole hoolduses);
  4) ehitusaasta;
  5) pindala;
  6) linnaosa;
  7) asukoha kirjeldus;
  8) märkus;
  9) vanus;
  10) vastutav üksus;
  11) link fotole;
  12) tüüp;
  13) pass;
  14) värvikood;
  15) määratud hooldusklass;
  16) lepingu nimetus;
  17) tootja;
  18) piirkond;
  19) asum;
  20) arv;
  21) tegelik hooldusklass;
  22) valitseja;
  23) omand;
  24) statsionaarne;
  25) seisund;
  26) vana asukohakirjeldus.

  (8) Prügikastide kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) objekti staatus (hoolduses, ei ole hoolduses);
  4) ehitusaasta;
  5) linnaosa;
  6) asukoha kirjeldus;
  7) märkus;
  8) lepingu nimetus;
  9) arv;
  10) värvikood;
  11) vana asukohakirjeldus;
  12) tootja;
  13) määratud hooldusklass;
  14) pass;
  15) omand;
  16) piirkond;
  17) link;
  18) seisund;
  19) tegelik hooldusklass;
  20) asum;
  21) maht;
  22) tüüp;
  23) statsionaarne.

  (9) Ekskremendikastide kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) objekti staatus (hoolduses, ei ole hoolduses);
  4) ehitusaasta;
  5) linnaosa;
  6) asukoha kirjeldus;
  7) märkus;
  8) vastutav üksus;
  9) valitseja;
  10) tüüp;
  11) seisund;
  12) pass;
  13) omand;
  14) maht;
  15) link fotole;
  16) lepingu nimetus;
  17) tegelik hooldusklass;
  18) määratud hooldusklass;
  19) asum;
  20) vana asukohakirjeldus.

  (10) Mälestusmärkide kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) objekti staatus (hoolduses, ei ole hoolduses);
  4) ehitusaasta;
  5) linnaosa;
  6) asukoha kirjeldus;
  7) materjal;
  8) link fotole;
  9) pass;
  10) määratud hooldusklass;
  11) kultuurimälestiste riikliku registri link;
  12) lepingu nimetus;
  13) kirjeldus;
  14) piirkond;
  15) asum;
  16) tegelik hooldusklass;
  17) valitseja;
  18) omand;
  19) seisund;
  20) vana asukohakirjeldus;
  21) märkus.

  (11) Purskkaevude kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) objekti staatus (hoolduses, ei ole hoolduses);
  4) ehitusaasta;
  5) linnaosa;
  6) asukoha kirjeldus;
  7) paiknemine teealal;
  8) piirkond;
  9) valitseja;
  10) omand;
  11) pass;
  12) vana asukohakirjeldus;
  13) lisateave;
  14) asum;
  15) määratud hooldusklass;
  16) tegelik hooldusklass;
  17) link fotole;
  18) märkus.

  (12) Lillepeenarde kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) objekti staatus (hoolduses, ei ole hoolduses)
  4) ehitusaasta;
  5) pindala;
  6) linnaosa;
  7) asukoha kirjeldus;
  8) märkus;
  9) kevadlilled;
  10) juurevõsu;
  11) pildid;
  12) failid.

  (13) Põõsastike kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) objekti staatus (hoolduses, ei ole hoolduses);
  4) ehitusaasta;
  5) pindala;
  6) linnaosa;
  7) asukoha kirjeldus;
  8) märkus;
  9) vähemusliik;
  10) vähemusliik ladina keeles;
  11) valdava liigi nimetus;
  12) valdav liik ladina keeles;
  13) vana asukoha kirjeldus;
  14) määratud hooldusklass;
  15) pass;
  16) omand;
  17) valitseja;
  18) piirkond;
  19) hooldusnõuded;
  20) seisund;
  21) tegelik hooldusklass;
  22) asum;
  23) lepingu nimetus;
  24) keskmine kõrgus.

  (14) Spordirajatiste kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) objekti staatus (hoolduses, ei ole hoolduses);
  4) ehitusaasta;
  5) pindala;
  6) linnaosa;
  7) asukoha kirjeldus;
  8) märkus;
  9) valitseja;
  10) piirkond;
  11) pass;
  12) omand;
  13) tegelik hooldusklass;
  14) asum;
  15) vana asukohakirjeldus;
  16) värvikood;
  17) inventari loetelu;
  18) tootja;
  19) määratud hooldusklass;
  20) katend;
  21) piirde kõrgus;
  22) link fotole;
  23) lisateave;
  24) piirde tüüp;
  25) seisund;
  26) tüüp.

  (15) Mänguväljakute kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) vanuserühmad;
  3) kood;
  4) objekti staatus (hoolduses, ei ole hoolduses);
  5) ehitusaasta;
  6) pindala;
  7) linnaosa;
  8) asukoha kirjeldus;
  9) märkus.

  (16) Koerte jalutusväljakute kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) objekti staatus (hoolduses, ei ole hoolduses);
  4) ehitusaasta;
  5) pindala;
  6) linnaosa;
  7) asukoha kirjeldus;
  8) märkus.

  (17) Sildade kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) objekti staatus (hoolduses, ei ole hoolduses);
  4) ehitusaasta;
  5) pindala;
  6) linnaosa;
  7) asukoha kirjeldus;
  8) märkus;
  9) on teealal;
  10) laius;
  11) asukoht;
  12) piirkond;
  13) määratud hooldusklass;
  14) pass;
  15) omand;
  16) valitseja;
  17) lisateave;
  18) pikkus;
  19) sillatüüp;
  20) ehitisregistri kood;
  21) materjal;
  22) tegelik hooldusklass;
  23) link fotole;
  24) asum.

  (18) Treppide kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) objekti staatus (hoolduses, ei ole hoolduses)
  4) ehitusaasta;
  5) pindala;
  6) linnaosa;
  7) asukoha kirjeldus;
  8) märkus;
  9) valitseja;
  10) seisund;
  11) piirkond;
  12) pass;
  13) omand;
  14) materjal;
  15) lepingu nimetus;
  16) tegelik hooldusklass;
  17) asum;
  18) vana asukohakirjeldus;
  19) astmete arv;
  20) sademevee rentsel;
  21) piiride olemasolu;
  22) määratud hooldusklass;
  23) suund;
  24) laius;
  25) link fotole;
  26) pikkus;
  27) kaldtee.

  (19) Veekogude kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) objekti staatus (hoolduses, ei ole hoolduses);
  4) ehitusaasta;
  5) pindala;
  6) linnaosa;
  7) asukoha kirjeldus;
  8) märkus;
  9) valitseja;
  10) tüüp;
  11) seisund;
  12) piirkond;
  13) pass;
  14) omand;
  15) maksimaalne sügavus;
  16) lisateave;
  17) lepingu nimetus;
  18) keskmine sügavus;
  19) tegelik hooldusklass;
  20) määratud hooldusklass;
  21) asum;
  22) vana asukohakirjeldus.

§ 22.   Teeregistri mooduli andmed

  (1) Teede ja tänavate kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) tee või tänava nimi;
  2) tee või tänava ruumikuju;
  3) sõidu-, kõnni- või kergliiklustee üldandmed (pikkus, laius, pindala, pinnakate, teise pinnakatte olemasolu, teepeenra ja äärekivi andmed);
  4) tänavaliik;
  5) linnaosa;
  6) seisunditasemed.

  (2) Ristmike kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) ristmiku nimi;
  2) linnaosa;
  3) seisunditasemed;
  4) ristmiku aadress;
  5) ristmiku, juurdepääsutee või mahasõidu ruumikujud;
  6) ristmiku pindala ja pinnakatte andmed.

  (3) Parklate kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) linnaosa;
  2) seisunditasemed;
  3) parkla asukoha kirjeldus;
  4) parkla, juurdepääsutee või mahasõidu ruumikujud;
  5) parkla pindala ja pinnakatte andmed.

  (4) Tänavate lisavarustuse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) restkaevud;
  2) mürapiirded;
  3) tugimüürid;
  4) trammiteed;
  5) raudteeülesõidud;
  6) invaparandused.

  (5) Sildade kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) tüüp;
  2) number;
  3) nimi;
  4) ületatav takistus;
  5) pikkus;
  6) laius;
  7) ehitusaeg;
  8) kandevõime;
  9) kandekonstruktsiooni materjal;
  10) sillaavade arv;
  11) viimase ülevaatuse tegemise aeg;
  12) ruumikuju.

  (6) Viaduktide kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) tüüp;
  2) number;
  3) nimi;
  4) ületatav takistus;
  5) pikkus;
  6) laius;
  7) ehitusaeg;
  8) kandevõime;
  9) kandekonstruktsiooni materjal;
  10) viimase ülevaatuse tegemise aeg;
  11) ruumikuju.

  (7) Tunnelite kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) tüüp;
  2) number;
  3) nimi;
  4) pikkus;
  5) laius;
  6) ehitusaeg;
  7) kandekonstruktsiooni materjal;
  8) viimase ülevaatuse tegemise aeg;
  9) ruumikuju.

  (8) Kergliiklusteede kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) kergliiklustee ruumikuju;
  3) üldandmed (pikkus, laius, pindala, pinnakate);
  4) ehitusaeg.

  (9) Remonttööde kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) tänava nimi;
  2) asukohavahemik;
  3) asukohavahemiku täpsustus;
  4) remondi lõpu kuupäev;
  5) remondi liik ja tunnus;
  6) remonditava lõigu pikkus ja pindala;
  7) materjal;
  8) teostaja (nimi, registrikood, aadress, kontaktisik, telefon).

  (10) Tänavate teekatte remondi ja korrashoiu planeerimise ja optimeerimise süsteemi (PMS) kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) PMS-lõigu asukoht sõiduradade kaupa;
  2) pikettide asukohad;
  3) PMSi mõõdistamise aeg;
  4) teekatte defektid;
  5) tänava kandevõime;
  6) tänava tasasus;
  7) tänava rööpa sügavus;
  8) tänava karedus;
  9) tänava liiklusintensiivsus;
  10) tänava seisukorra hinne.

§ 23.   Hooldustööde registreerimise mooduli andmed

  (1) Teehooldustööde kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) lepingu liik;
  2) kuupäev;
  3) piirkond;
  4) vastutav töödejuhataja (eesnimi, perekonnanimi, telefon, e-posti aadress);
  5) sademed päeva jooksul (vihm, jäide, lumi);
  6) õhutemperatuur;
  7) libedusetekke algus ja lõpp;
  8) lumesaju algus ja lõpp;
  9) puistur;
  10) autosahk;
  11) traktor;
  12) kallur;
  13) käsitööbrigaad;
  14) renditud tehnika;
  15) puistamine (kellaaeg);
  16) sahkamine ja puistamine (kellaaeg);
  17) kõnniteede hooldus (kellaaeg);
  18) pühkimine (kellaaeg);
  19) käsitsi töö (kellaaeg);
  20) kloriidid;
  21) sõelmed;
  22) laekunud probleemid ja lahenduse käik (abitelefon, ühistranspordi dispetšerid, politsei, Põhja-Eesti Päästekeskus, linnaelanikud, 24 tunni ilmaprognoos, märkused);
  23) töö staatus (vastu võetud, tagasi lükatud, tellitud);
  24) töid tegeva ettevõtte nimi;
  25) töö alguse ja lõpu kuupäev;
  26) töö maht;
  27) puhastusobjekt;
  28) teemaa haljasala;
  29) imur;
  30) pühkimismasin;
  31) pesur;
  32) trimmer;
  33) raider;
  34) käsiniiduk;
  35) meeskonnaauto;
  36) tehnika kokku;
  37) käsitöölised;
  38) kokku kogutud (olmejäätmed, pühkmed, puistatud sõelmed, kasutatud veekogus);
  39) objekti nimi;
  40) auto registreerimisnumber;
  41) veoauto kasti maht;
  42) tööaeg;
  43) koormate arv.

  (2) Hooldustööde kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) objekti nimi;
  2) ettevõtte nimi;
  3) pildid (hooldus, remonti vajav);
  4) kuupäev;
  5) töö staatus (tehtud, tegemata);
  6) linnaosa;
  7) märkus.

  (3) Remondikava koostamise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) üksus;
  2) ettevõte;
  3) aadress;
  4) linnaosa;
  5) märkus;
  6) alguskuupäev;
  7) lõpukuupäev;
  8) tüüp (remont, elemendi vahetus, hooldus, heakord, haljastus, valgustus, uue elemendi paigaldus, sõidutee immutustöö, kõnnitee remont, kaevu puhastamine, silla ja viadukti hooldustööd, künnise rajamine, kaevu remont, sõidutee freesimine ja asfalteerimine, pindamistööd);
  9) staatus (mustand, tehtud, tegemata, tühistatud, registreeritud, ootel, kinnitatud).

§ 24.   Partnerite mooduli andmed

  Partneri registreerimise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) registrikood;
  2) nimi;
  3) lühend;
  4) füüsiline aadress;
  5) juriidiline aadress;
  6) kontaktisik;
  7) telefon;
  8) e-post;
  9) märkus.

§ 25.   Kasutajakontode andmed

  (1) Üksuse kasutajakonto loomise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) eesnimi;
  3) perekonnanimi;
  4) roll;
  5) e-posti aadress;
  6) staatus (aktiivne, mitte aktiivne).

  (2) Partneri kasutajakonto loomise kohta kantakse partneri vaates andmekogusse järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) eesnimi;
  3) perekonnanimi;
  4) roll;
  5) e-posti aadress;
  6) staatus (aktiivne, mitte aktiivne).

§ 26.   Andmekogu avaandmed

  (1) Avaandmetena käsitletakse andmekogus:
  1) Tallinna linna omandis olevaid hooldus-, heakorra- ja haljastustööde objekte (asukoha kirjeldus, objekti tüüp, objekti element, linnaosa, aadress, raadius);
  2) hooldus-, heakorra- ja haljastustööde hangete üldiseid andmeid (ID, nimi, üksus, hanke valdkond, algusaeg, lõppaeg, staatus, toimingud);
  3) probleemide andmed (tüübi grupp, tüüp, aadress, kirjeldus, pildid).

  (2) Avaandmed avalikustatakse andmekogus ja Tallinna avaandmete portaalis masinloetaval kujul.

3. jagu Andmekogu pidamist ja järelevalve tegemist abistavad andmed 

§ 27.   Andmekogu pidamist ja järelevalve tegemist abistavad andmed

  (1) Andmekogu pidamise, sh andmete töötlemise ja töötlejate üle peetakse arvestust digitaalselt. Andmekogus säilitatakse logiandmeid viis aastat.

  (2) Andmekogu pidamise üle järelevalve tegemist abistavad logiandmed on:
  1) viide töödeldud andmeobjektile;
  2) andmete töötleja nimi (eesnimi, perekonnanimi, isikukood);
  3) andmete töötlemise kuupäev ja kellaaeg;
  4) andmete töötlemise viis.

  (3) Andmekogu töö tagamiseks sisaldab andmekogu:
  1) halduri hallatavaid seadeid ja loendeid;
  2) faile, sh pilte ja dokumendifaile;
  3) meeldetuletusi ja teavitusi;
  4) automaatselt hallatavaid andmeid, sh andmeobjektide unikaalseid tunnuseid ja omavahelisi seoseid.

3. peatükk ANDMETE ESITAMINE, VÄLJASTAMINE JA SÄILITAMINE 

1. jagu Andmekogu kasutajad, juurdepääs ja andmete säilitamine 

§ 28.   Andmekogu kasutajad ja kasutajarollid

  (1) Andmekogu kasutajad (andmeandjad) on:
  1) vastutava töötleja õigusi teostavad isikud;
  2) volitatud töötleja õigusi teostavad isikud;
  3) andmekogus olevate hooldus-, heakorra- ja haljastusteenustega seotud juriidilised isikud;
  4) andmekogus olevaid hooldus-, heakorra- ja haljastusteenuseid kasutavad isikud.

  (2) Vastavalt kasutaja õigustele ja ülesannetele kannavad käesoleva määruse 2. peatüki 2. jaos nimetatud andmeid andmekogusse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kasutajad. Andmete kandmine andmekogusse on jaotatud kasutajarolli põhiliselt.

  (3) Andmete töötlemise ja andmetele juurdepääsu õigusest tulenevalt on andmekogus seitse kasutajarolli:
  1) haldur - kasutaja, kes saab hallata ühiseid klassifikaatoreid, seadeid, lisada asutusi ja struktuuriüksusi ning määrata neile üksuse halduri;
  2) üksuse haldur- kasutaja, kes saab hallata oma asutuse või struktuuriüksuse kasutajaid ning sõlmida lepinguid;
  3) üksuse töötaja - kasutaja, kellel on õigus töödelda ainult oma asutuse või struktuuriüksuse ja lepinguga seotud andmeid;
  4) partner- kasutaja, kes saab hallata oma ettevõtte kasutajaid ja sõlmida lepinguid;
  5) partneri töötaja - kasutaja, kes saab lepingus määratud õiguste piires teha lepinguga seotud toiminguid;
  6) linnaelanik - sisselogitud kasutaja, kes saab anda teada probleemidest ja vaadata avalikke andmeid; saab teavituse, kui probleem on lahendatud;
  7) avalik kasutaja - sisselogimata kasutaja, kes saab anda teada probleemidest anonüümselt, vaadata avalikke andmeid; saab teavituse juhul, kui on sisestanud enda kontaktandmed.

§ 29.   Andmetele juurdepääsu tagamine

  (1) Käesoleva määruse paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud vastutava töötleja kasutajakonto (edaspidi konto) luuakse automaatselt, kooskõlas Tallinna personali- ja palgaarvestuse andmekogus hallatavate Tallinna linna ametiasutuste teenistujate kasutajakonto andmetega. Kontole määratakse automaatselt linnaelaniku roll.

  (2) Vastutav töötleja loob halduri konto.

  (3) Haldur annab volitatud töötleja õigusi teostava isiku kontole üksuse halduri rolli õigused.

  (4) Üksuse haldur annab andmekogu volitatud töötleja õigusi teostava isiku kontole üksuse töötaja rolli õigused.

  (5) Üksuse haldur annab andmekogus lepingulist teenust osutavale juriidilisele isikule partneri rolli õigused.

  (6) Partner annab andmekogu lepingulist teenust osutava isiku kontole partneri töötaja rolli õigused.

  (7) Linnaelaniku rolli õigused andmekogus luuakse automaatselt isiku tuvastamisel.

  (8) Juurdepääs andmekogu andmetele on tagatud järgmiselt:
  1) olenevalt rolli õigustest saavad juurdepääsu linnaelanik, haldur, üksuse haldur ja töötaja, partner ja partneri töötaja, kes tuvastatakse ID-kaardi või mobiil-ID abil;
  2) avaliku kasutaja rollis saab igaüks ligipääsu avaandmetele, isikut ei tuvastata.

§ 30.   Andmetele juurdepääsu sulgemine

  (1) Käesoleva määruse § 29 lõigetes 2 kuni 4 nimetatud kontod suletakse automaatselt juhul, kui suletakse seda kontot kasutava teenistuja kasutajakonto Tallinna personali- ja palgaarvestuse andmekogus.

  (2) Käesoleva määruse § 29 lõikes 5 ja 6 nimetatud kontode kasutajatel on andmetele juurdepääs lepingu kehtivuse ajal.

  (3) Käesoleva määruse § 29 lõikes 6 nimetatud konto sulgeb partner.

  (4) Andmekogu haldur võib konto sulgeda või eemaldada õigused, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) konto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) konto kasutaja on korduvalt kandnud andmekogusse ebaõigeid andmeid;
  3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;
  4) konto kasutaja on andmeid kasutanud eesmärgipäratult;
  5) andmekogusse kandmine ei ole enam seotud konto kasutaja tööülesannetega.

  (5) Kui konto suletakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud alustel, teavitab haldur konto sulgemisest ja sulgemise alustest suletud konto kasutajat.

§ 31.   Andmete õigsuse ja ajakohasuse tagamine

  (1) Andmete andmekogusse kandja vastutab andmekogusse kantud andmete õigsuse eest. Andmeandja on kohustatud sisestama andmekogusse ainult õigeid ja täielikke andmeid. Vastutav töötleja ei ole kohustatud kontrollima esitatud andmete sisulist õigsust. Vastutav töötleja tagab, et andmekogus avaldatud andmed vastavad andmeandja esitatud andmetele.

  (2) Kui vastutav või volitatud töötleja leiab andmekogust ebaõigeid andmeid või kui teda on nendest teavitatud, korraldab ta viivitamata andmete parandamise.

  (3) Kui andmekogu kasutamisel ilmnenud ebaõigete andmete või teiste probleemide kõrvaldamine ei ole nendest teadliku isiku vastutusalas, teavitab see isik viivitamata vastutavat töötlejat.

§ 32.   Andmete väljastamine

  (1) Andmekogu kasutajatele väljastatakse andmeid koosseisus, mis oleneb tema kasutajarollist.

  (2) Masinloetaval kujul väljastatakse käesoleva määruse §-s 26 nimetatud avaandmed.

  (3) Andmekogusse kantud andmed väljastab vastutav töötleja kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seadusega järgmistele isikutele:
  1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale tema kohta käivaid andmeid;
  2) riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning teistele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  3) eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui see on vajalik avaliku ülesande täitmiseks;
  4) teistele isikutele, kui see ei ole vastuolus seadusega.

  (4) Vastutav töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

§ 33.   Andmete säilitamine

  (1) Andmekogusse kantud andmete ja dokumentide säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse arhiiviseadusest, selle alusel kehtestatud õigusaktidest ja linna asjaajamise kordadest.

  (2) Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse digitaalselt viis aastat alates andmekogusse kandmise hetkest.

  (3) Pärast säilitustähtaja lõppemist andmed arhiveeritakse.

4. peatükk JÄRELEVALVE ANDMEKOGU PIDAMISE ÜLE JA ANDMEKOGU PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 34.   Andmekogu pidamise järelevalve

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teevad vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud andmekogu pidamise ja andmete töötlemise õigsuse vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtajaks.

  (4) Andmekogu pidamist reguleerivate õigusaktide rikkumise eest ja andmete ebaseadusliku töötlemise eest vastutab vastutav töötleja seaduses ettenähtud korras.

§ 35.   Andmekogu pidamise lõpetamine

  (1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

  (2) Andmekogu pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (3) Andmekogu pidamise lõpetamise korral otsustab vastutav töötleja andmete teise andmekogusse üleandmise või nende hävitamise ning määrab üleandmise tähtaja.

  (4) Vastutav töötleja vastutab andmete üleandmise õiguspärasuse ja üleantavate andmete terviklikkuse eest.

  (5) Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse asjaomane akt.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 36.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Tallinna Linnavalitsuse 10. novembri 2010 määrus nr 88 „Tallinna haljastute infosüsteemi põhimäärus“;
  2) Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2011 määrus nr 20 „Tallinna teeregistri põhimäärus“.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json