Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Tartu Linna Noortevolikogu asutamine, valimise kord ja tegutsemise alused

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2020, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tartu Linna Noortevolikogu asutamine, valimise kord ja tegutsemise alused

Vastu võetud 11.10.2018 nr 39
RT IV, 16.10.2018, 5
jõustumine 19.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.09.2020RT IV, 18.09.2020, 221.09.2020

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1-3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tartu Linnavolikogu juurde loodava Tartu Linna Noortevolikogu (noortevolikogu) eesmärk, moodustamise põhimõtted, valimise kord ning juhtimine ja töökorraldus.

§ 2.   Noortevolikogu eesmärk

  (1) Noortevolikogu eesmärk on arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid linnavolikogule ja linnavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

  (2) Noortevolikogu ettepanekud on linnavolikogule ja linnavalitsusele soovituslikud.

  (3) Linnavalitsus ja linnavolikogu konsulteerivad noortevolikoguga noori puudutavate küsimuste kavandamisel, lahendamisel ja hindamisel.

§ 3.   Noortevolikogu moodustamise põhimõtted

  (1) Noortevolikogu on käesoleva määruse kohaselt valitud 14-20aastastest rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas elavatest või Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Tartu linna üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivatest noortest moodustatud kogu.
[RT IV, 18.09.2020, 2 - jõust. 21.09.2020]

  (2) Noortevolikogul on 15 liiget, kes valitakse üheks aastaks. Kui kandideerib vähem kui 15 kandidaati, asub noortevolikogu tööle vähendatud koosseisus.

2. peatükk Noortevolikogu valimised 

§ 4.   Noortevolikogu valimine

  (1) Noortevolikogu liikmete valimised on vabad, üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.

  (2) Noortevolikogu valimised toimuvad igal aastal jaanuari neljandal täisnädalal kolmapäevast reedeni.
[RT IV, 18.09.2020, 2 - jõust. 21.09.2020]

  (3) Noortevolikogu valimised korraldab valimiskomisjon. Valimiskomisjoni kutsub kokku ja selle tehnilise teenindamise tagab linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistus.

  (4) Valimiskomisjon on 3- kuni 6-liikmeline. Komisjon valib esimehe, kelle ülesanne on komisjoni tegevuse korraldamine. Komisjoni kaasatakse vähemalt üks linnavalitsuse töötaja, vähemalt üks linnavolikogu esindaja ja vähemalt üks noorte esindaja, kellel on varasem noorte esinduskogus osalemise kogemus. Valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda noortevolikogusse kandideerija.

  (5) Valimiskomisjon:
  1) registreerib esitatud kandideerimisavaldused;
  2) annab kandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrid;
  3) korraldab noortevolikogu valimised;
  4) teeb kindlaks valimistulemused;
  5) lahendab laekunud kaebused.

§ 5.   Noortevolikogusse kandideerimine

  (1) Noortevolikogusse saab kandideerida noor, kes on valimiste toimumise hetkel 14-20aastane ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn või kes õpib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Tartu linna üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.
[RT IV, 18.09.2020, 2 - jõust. 21.09.2020]

  (2) Noortevolikogu kandidaadil tuleb esitada isiklikult allkirjastatud kandideerimisavaldus valimiskomisjonile. Avalduse esitamise tähtaeg on jaanuari kolmanda täisnädala kolmapäev (kaasa arvatud).
[RT IV, 18.09.2020, 2 - jõust. 21.09.2020]

  (3) Avalduses tuleb esitada järgmised andmed:
  1) kandidaadi nimi;
  2) kandidaadi sünniaeg;
  3) õppeasutus, kus kandidaat õpib, või töökoht.

  (4) Noortevolikogu kandidaadil on õigusteha valimiskampaaniat.
[RT IV, 18.09.2020, 2 - jõust. 21.09.2020]

§ 6.   Noortevolikogu valimine

  (1) Noortevolikogu valimise õigus on noorel, kes on valimiste toimumise hetkel 14-20aastane ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn või kes õpib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Tartu linna üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.
[RT IV, 18.09.2020, 2 - jõust. 21.09.2020]

  (2) Igal valijal on üks hääl. Hääletada saab üks kord.

  (3) Hääletamine toimub elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb ennast identifitseerida isikutunnistuse või digitaalse isikutunnistusega ning Tartu raekoja infokeskuses, kus tuleb ennast identifitseerida isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga. Vajadusel avatakse täiendavad hääletamispunktid.
[RT IV, 18.09.2020, 2 - jõust. 21.09.2020]

§ 7.   Valimistulemuse kindlakstegemine

  (1) Valituks osutuvad 15 enim hääli saanud kandidaati.

  (2) Kui mitu kandidaati saavad sama arvu hääli, korraldab valimiskomisjon noortevolikogu liikme määramiseks avaliku liisuheitmise.

  (3) Kui kandidaat ei saa ühtegi häält, ei osutu ta valituks.

  (4) Kui valituks osutub vähem kui 5 kandidaati, korraldatakse uued valimised.
[RT IV, 18.09.2020, 2 - jõust. 21.09.2020]

3. peatükk Noortevolikogu juhtimine ja töökorraldus 

§ 8.   Noortevolikogu juhtimine

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd juhib esimees, tema otsusel või äraolekul aseesimees.

  (2) Noortevolikogu esimees ja aseesimees valitakse noortevolikogu uue koosseisu esimesel istungil volituste ajaks salajasel hääletusel. Uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse esindaja.

  (3) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega:
  1) isikliku avalduse alusel;
  2) noortevolikogu liikme ettepanekul, kui esimees või aseesimees ei järgi käesoleva määruse nõudeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet ja tema vabastamise poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (4) Noortevolikogu esimehe või aseesimehe ennetähtaegsel vabastamisel valib noortevolikogu uue esimehe või aseesimehe ennetähtaegse vabastamisega samal istungil.

  (5) Noortevolikogu esimehe ja aseesimehe üheaegsel tagasiastumisel juhatab noortevolikogu istungit kuni noortevolikogu esimehe valimiseni Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse esindaja.

  (6) Noortevolikogu esimees, tema otsusel või äraolekul aseesimees:
  1) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna linnavolikogule ja -valitsusele;
  2) korraldab noortevolikogu istungeid ja muud asjaajamist;
  3) täidab teisi noortevolikogu toimimisega seotud ülesandeid.

§ 9.   Noortevolikogu liikme väljaarvamine

  (1) Noortevolikogu liige arvatakse noortevolikogust välja:
  1) isikliku avalduse alusel;
  2) kui liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil.

  (2) Noortevolikogu liikme väljaarvamisel asendatakse ta valimistulemuste järjestuse alusel esimese välja jäänud kandidaadiga. Sama häältearvu korral toimub avalik liisuheitmine.

  (3) Kui noortevolikogu liikmete arv langeb alla 5, on noortevolikogu töövõimetu ning korraldatakse uued valimised. Uusi valimisi ei korraldata, kui planeeritud valimisteni on jäänud vähem kui neli kalendrikuud.
[RT IV, 18.09.2020, 2 - jõust. 21.09.2020]

§ 10.   Noortevolikogu pädevus, õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogu:
  1) arutab ja kommenteerib linnavolikogu menetluses olevaid õigusakte Tartu noorte vaatenurgast;
  2) algatab ja viib läbi ülelinnalisi küsitlusi, arutelusid, kohtumisi ja muid sündmusi, mis on seotud linnavolikogu menetluses olevate õigusaktidega;
  3) esindab Tartu noorte arvamust avalikkuses;
  4) vahendab noori puudutavat informatsiooni Tartu linnavõimu ja noorte vahel;
  5) teeb koostööd teiste linnade või valdade noortevolikogudega.

  (2) Noortevolikogul on õigus:
  1) esitada ettepanekuid linnavolikogu vastavale komisjonile linnavolikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta ning osaleda ettepanekute aruteludel;
  2) nimetada oma esindajad linnavolikogu komisjonide koosolekutele;
  3) kasutada linnavalitsuse ruume istungite pidamiseks;
  4) kaasata oma tegevusse eksperte;
  5) moodustada ajutisi töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
  6) moodustada töö paremaks korraldamiseks kuni kolm komisjoni, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu. Komisjon on kuni 11-liikmeline ning vähemalt pooled liikmetest peavad olema noortevolikogu liikmed;
  7) teha muid tegevusi noortevolikogu eesmärgi täitmiseks.

  (3) Noortevolikogu on kohustatud:
  1) arvestama oma tegevuses linna noorte ettepanekuid;
  2) olema informatsiooni vahendaja linnavolikogu ja linnavalitsuse ning noorte vahel;
  3) kinni pidama käesolevast määrusest;
  4) kinnitama koosseisu esimesel istungil noortevolikogu täpsema töökorra, sealhulgas oma esindajate linnavolikogu komisjonide koosolekutele valimise korra ja liisuheitmise korra liikmete asendamiseks;
  5) andma kord aastas oma tegevusest informatsiooni linnavolikogule ja linnavalitsusele.

§ 11.   Noortevolikogu töökord

  (1) Noortevolikogu koguneb vähemalt üks kord kuus vastavalt linnavolikogu istungite toimumise ajakavale enne linnavolikogu komisjonide koosolekute toimumist.

  (2) Noortevolikogu töövorm on istung.

  (3) Noortevolikogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.

  (4) Noortevolikogu istungid ja istungite protokollid on avalikud.

  (5) Noortevolikogu kinnitab oma esimesel istungil täpsema töökorralduse.

  (6) Noortevolikogu esitab jaanuarikuus ülevaate oma tegevuse kohta linnavolikogule ja linnavalitsusele.
[RT IV, 18.09.2020, 2 - jõust. 21.09.2020]

4. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Noortevolikogu toetamine

  Noortevolikogu tegevusi toetab linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistus.

§ 13.   Noortevolikogu esimesed valimised

  Noortevolikogu esimesed valimised viiakse läbi 2019. a jaanuaris.

/otsingu_soovitused.json