HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Lapsehoiu- või eralasteaiateenuse toetamise kord Kiili vallas

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2020, 19

Lapsehoiu- või eralasteaiateenuse toetamise kord Kiili vallas

Vastu võetud 27.08.2020 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 452 lg 1 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1 ja § 27 lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Lapsehoiu- või eralasteaiateenuse toetamise kord reguleerib Kiili valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt koolieelses munitsipaallasteasutuses mittekäiva 1,5-7 aastase lapse lapsehoiuteenuse või eralasteaiateenuse osalise rahastamise tingimusi, taotlemist, aruandlust ja järelevalvet.

  (2) Lapsehoiuteenus või eralasteaiateenus (edaspidi Teenus) on lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) toimetulekut või töötamist toetav Teenus, mille osutamise vältel tagab lapse arendamise, hooldamise ja turvalisuse Teenuse osutaja.

§ 2.   Teenuse osutaja ja Teenuse saaja

  (1) Teenuse osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellel on Haridus- ja Teadusministeeriumi antud kehtiv tegevusluba.

  (2) Kiili valla eelarvest rahastatava Teenuse saajaks on lasteaiaealine laps:
  1) kelle enda ja vähemalt ühe vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Kiili vald;
  2) kes on registreeritud Kiili lasteaia järjekorda, kuid kellele vald ei suuda munitsipaallasteasutuses kohta tagada.

§ 3.   Toetuse määr rahvastikuregistri järgse elukoha alusel

  (1) Kui lapse ja ühe lapsevanema elukoht on eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Kiili vald, toetab Kiili vallavalitsus sihtotstarbeliselt Teenuse osutajat majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmiseks lapse kohta igakuiselt summaga, mis ületab lapsevanema poolt makstava osa kohatasust, mis on kuni 20% kehtivast palga alammäärast (sõltuvalt hoiupäevade arvust nädalas ja Teenuse osutaja hinnapakkumisest), kuid mitte rohkem kui 350 euro ulatuses.

  (2) Kui lapse ja mõlema vanema elukoht on eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Kiili vald toetab Kiili vallavalitsus sihtotstarbeliselt Teenuse osutajat majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmiseks lapse kohta igakuiselt summaga, mis ületab lapsevanema poolt makstava osa kohatasust. Vanema makstava kohatasu suurus ja valla makstava toetuse summa on vastavalt:
  1) pere esimese eralasteasutuses käiva lapse puhul maksab vanem kohatasu maksimaalselt 15% kehtivast palga alammäärast (sõltuvalt hoiupäevade arvust nädalas ja Teenuse osutaja hinnapakkumisest) ja vald maksab toetust kuni 380 eurot.
  2) pere teise eralasteasutuses käiva lapse puhul maksab vanem kohatasu maksimaalselt 10% kehtivast palga alammäärast (sõltuvalt hoiupäevade arvust nädalas ja Teenuse osutaja hinnapakkumisest) ja vald maksab toetust kuni 410 eurot.
  3) Kui lapse ja mõlema vanema elukoht on eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Kiili vald, on pere kolmanda või enama eralasteasutuses käiva lapse puhul vanem kohatasust vabastatud juhul, kui valla poolt makstav summa kulude katmiseks ei ületa 467 eurot. Samadel tingimustel kehtib osalustasu vabastus perele eestkostel või hooldamisel oleva lapse eest.

  (3) Juhul, kui Teenuse osutaja poolt pakutud Teenuse hind ületab Kiili Vallavalitsuse jaoks § 3 lg 1, lg 2 ja lg 3 nimetatud summad, määrab konkreetsele lapsele või lastele uue Teenuse osutaja Kiili Vallavalitsus.

  (4) Määruse § 3 lg 2 ja lg 3 nimetatud toetusmäärad laienevad ka üksikvanemale, kes tõendab, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne).

§ 4.   Toetuse määr pere sissetuleku alusel

  (1) Eralasteasutuses käiva lapse perel on sarnaselt Kiili lasteaias käiva lapse perega taotleda osalustasu soodustust “Kiili valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord” § 5 alusel, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Kiili vald ja taotlemisele eelneva kolme kuu keskmine netosissetulek pereliikme kohta on 50% või vähem palga alammäärast.

  (2) Kui Kiili Vallavalitsus on perele määranud osalustasu soodustuse sissetuleku alusel “Kiili valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord” § 5 sätestatud tingimustel, toetab Kiili vallavalitsus sihtotstarbeliselt Teenuse osutajat majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmiseks lapse kohta igakuiselt summaga, mis ületab lapsevanema poolt makstava osa kohatasust. Vanema makstava kohatasu suurus ja valla makstava toetuse summa on vastavalt:
  1) pere esimese eralasteasutuses käiva lapse puhul maksab vanem kohatasu maksimaalselt 7% kehtivast palga alammäärast (sõltuvalt hoiupäevade arvust nädalas ja Teenuse osutaja hinnapakkumisest) ja vald maksab toetust kuni 427 eurot.
  2) pere teise eralasteasutuses käiva lapse puhul maksab vanem kohatasu maksimaalselt 5% kehtivast palga alammäärast (sõltuvalt hoiupäevade arvust nädalas ja Teenuse osutaja hinnapakkumisest) ja vald maksab toetust kuni 438 eurot.
  3) toimetulekutoetust saava pere puhul kohatasu vabastus, kui valla poolt makstav summa kulude katmiseks ei ületa 467 eurot.

§ 5.   Teenuse rahastamise alused

  (1) Kiili valla eelarvest toetatakse Teenust järgmiste tingimuste olemasolul:
  1) Teenuse osutaja ja Teenus vastab sotsiaalhoolekande seaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses, nende alusel antud õigusaktides ja käesolevas määruses kehtestatud nõuetele;
  2) Teenuse saaja vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  3) Teenuse osutaja ja vanema vahel on sõlmitud Teenuse osutamise leping;
  4) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, sh riigi rahastatava lapsehoiuteenusega;
  5) laps ei käi üheski koolieelses lasteasutuses;
  6) Teenuse osutaja võimaldab Teenust 6 kuni 8 tunni ulatuses päevas kõigil tööpäevadel.

  (2) Toetust makstakse alates Teenuse osutamise alguskuupäevast kuni Teenuse osutamise lõppemiseni.

  (3) Teenuse osutamise lõppemiseks loetakse lapsele koha eraldamist Kiili lasteaias või mõnes muus munitsipaallasteasutuses ja/või lapsevanema avaldust teenuse lõpetamiseks muul põhjusel.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlejaks on Teenuse osutaja.

  (2) Toetuse saamiseks esitab Teenuse osutaja Kiili vallavalitsusele kirjaliku taotluse, kus näidatakse ära laps või lapsed, kelle osas toetust taotletakse, Teenuse hinnapakkumise, mis kehtib taotlemise hetkel käesoleva õppeaasta lõpuni ning lapsevanematega sõlmitud Teenuslepingute koopiad.

§ 7.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Vallavalitsus kontrollib kümne tööpäeva jooksul taotleja esitatud andmete õigsust ja vastavust seaduses ning käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Puuduste esinemisel teavitab vallavalitsus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja. Juhul kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata ning esitatud dokumendid tagastatakse.

§ 8.   Lepingu sõlmimine Teenuse osutajaga

  (1) Vallavalitsus sõlmib taotlejaga lepingu Teenuse osutamiseks käesoleval hetkel kuni õppeaasta lõpuni võttes aluseks käesoleva määruse § 5 lg 2 toodud informatsiooni. Lepingus sätestatakse Teenuse saajate arv, toetuse suurus ühe Teenuse saaja kohta ühes kuus, arveldamise kord ja vanema omaosaluse määr.

  (2) Toetus makstakse välja taotleja esitatud arve alusel osutatud Teenuse eest. Arvel peab olema ära näidatud Teenuse saajate nimekiri (ees- ja perekonnanimi) ning iga konkreetse lapse kohta käiv Teenuse maht ning sellest tulenev maksumus.

  (3) Vallavalitsus kontrollib arvel toodud andmete õigsust 5 tööpäeva jooksul. Pretensioonide puudumise korral makstakse toetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Puuduste olemasolul määrab vallavalitsus tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning toetus makstakse välja hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates puuduste kõrvaldamisest.

§ 9.   Teenuse osutaja teavitamiskohustus

  (1) Teenuse osutaja on kohustatud vallavalitsust kirjalikult teavitama Teenuse osutamise lõppemisest iga Teenuse saaja puhul esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

  (2) Lapsehoiu Teenuse osutaja on kohustatud vallavalitsust teavitama kõikidest muudatustest, mis tingivad või võivad tingida toetuse eraldamise lõpetamist. Teenuse osutaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust riikliku järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 10.   Toetuse muutmine või maksmise lõpetamine

  Toetuse eraldamine lõpetatakse Teenuse saajale Teenuse osutamise lõppemisel. Kui Teenuse saaja lõpetab Teenuse kasutamise kalendrikuu 15. kuupäevast alates, siis lõpetatakse toetuse eraldamine alates järgmisest kalendrikuust. Kui leping lõpetatakse enne 15. kuupäeva, tasutakse kalendrikuu eest pool toetuse määra.

§ 11.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihtotstarbelist kasutamist.

  (2) Vallavalitsus võib otsustada toetuse maksmise peatamise või lõpetada toetuse maksmise ja nõuda makstud toetuse täielikult või osaliselt tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud käesolevas määruses ja lepingus ettenähtud tingimustel;
  2) toetuse saaja suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus;
  3) toetuse saaja ei täida koolieelse lasteasutuse seaduses, sotsiaalhoolekande seaduses, selle alusel antud õigusaktides ja käesolevas määruses sätestatud kohustusi;
  4) selgub, et toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid.

§ 12.   Rakendussätted

  2020. aastal määratakse ja makstakse toetust alates 1. septembrist osutatud Teenuse eest.

§ 13.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Kiili Vallavolikogu 19.03.2015 määrus nr 7 "Lapsehoiu-või eralasteaiateenuse toetamise kord Kiili vallas"

Merje Einmann
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json