HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kuusalu valla haridustöötajate töötasustamise alused

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2020, 27

Kuusalu valla haridustöötajate töötasustamise alused

Vastu võetud 16.09.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõige 2 punkt 3, Vabariigi Valitsuse 06.12.2019 määruse nr 98 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär“ § 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Kuusalu valla (edaspidi vald) üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ning huvikooli (edaspidi haridusasutus) haridustöötajate töötasustamise alused ja töötasu alammäärad.

  (2) Õpetajate, huvijuhtide ja tugispetsialistide (logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja koolipsühholoog) töötasustamisel arvestatakse kvalifikatsiooninõuetele vastavust.

  (3) Haridustöötajaks käesoleva määruse mõistes on direktor, õppealajuhataja, huvijuht, õpetaja, lasteaiaõpetaja, huvikooli õpetaja, kooli ringijuht, logopeed, eripedagoog, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, infojuht-haridustehnoloog, noorsootöö koordinaator.

  (4) Direktor koostab ja esitab kooliaasta alguseks, hiljemalt 10. septembriks vallavalitsusele haridustöötajate töötasu määrad ja töötasude kinnitamise käskkirja, mida korrigeeritakse uute töötasumäärade kinnitamisel ja/või vastavalt vajadusele.

  (5) Haridustöötajate asendamise ja tunnustamise ning täiendavate töötasude arvestamise ja maksmise kord sätestatakse iga haridusasutuse töötasu juhendis.

  (6) Töötasu määrad ja töötasude kinnitamise käskkiri ning töötasu juhendi koopia esitatakse haridusasutuse juhi poolt Kuusalu Vallavalitsusele pärast igakordset muutmist.

§ 2.   Haridusasutuste direktorite ja õppealajuhatajate töötasu alammäärad

  (1) Kuusalu Vallavalitsus kinnitab direktori töötasu, mille alammäär on põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja palga alammäärast 20% kõrgem.

  (2) Direktori töötasu suuruse määrab vallavanem.

  (3) Kuusalu Vallavalitsus kinnitab õppealajuhataja töötasu, mille alammäär on põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja palga alammäärast 10% kõrgem.

  (4) Vallavanemal on õigus haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata direktorile:
  1) täiendavaid töötasusid kokku kuus kuni 50% direktorile määratud kuu töötasumäärast - kas nõutavast tulemuslikuma töö või täiendavate tööülesannete täitmise eest, samuti direktoriga läbiviidud tulemusvestluse põhjal;
  2) ühekordseid preemiaid ja toetusi vallavanema käskkirjaga.

  (5) Direktoril on lubatud oma põhitöö ajast teha vahetut õpetajatööd kuni 6 tundi nädalas, mida tasustatakse täiendava töötasuna vallavanemaga kokkulepitud summas.

§ 3.   Koolieelsete lasteasutuste ja huvikooli töö tasustamise põhimõtted

  (1) Haridustöötajate töötasud määrab direktor haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires.

  (2) Haridustöötajate töö tasustamisel arvestatakse haridustöötaja vastavust kvalifikatsiooninõuetele, tema haridustaset, tema tunnikoormust ja muud pedagoogilist tegevust.

  (3) Magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetaja töötasu alammäär on võrdsustatud haridustöötaja töötasu alammääraga.

  (4) Bakalaureusekraadiga õpetaja töötasu alammäär on kuni 5% madalam sama ametijärguga magistrikraadiga või sellega võrdustatud haridustasemega õpetaja töötasu alammäärast.

  (5) Keskerihariduse haridustasemega ja tähtajalise töölepinguga töötava kvalifikatsioonile mittevastava õpetaja töötasu alammäär on kuni 10% madalam sama ametijärguga magistrikraadiga või sellega võrdustatud haridustasemega kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäärast.

§ 4.   Koolieelse lasteasutuse assistendi ja õpetaja abi töötasu alammäärad

  (1) Koolieelse lasteasutuse assistendi töötasu alammäär on 850 eurot kuus.

  (2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 750 eurot kuus.

§ 5.   Noorsootöötja töötasu alammäär

  Noorsootöö spetsialisti ja noorsootöötaja töötasu alammäär on 10% madalam haridustöötaja töötasu alammäärast.

§ 6.   Töö tasustamine

  Käesoleva määruse § 1 lõikes 3 nimetatud haridustöötajate töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 1.septembrist 2020 on 1315 eurot kuus.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2020.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 24.04.2019 määrus nr 17 „Kuusalu valla haridustöötajate töötasustamise alused“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Sulev Valdmaa
volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

/otsingu_soovitused.json