HaridusKool

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Haridusliku erivajadusega õpilase transpordi korraldamise ja transpordikulude hüvitamise kord Elva vallas

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2020, 35

Haridusliku erivajadusega õpilase transpordi korraldamise ja transpordikulude hüvitamise kord Elva vallas

Vastu võetud 15.09.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 48 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib haridusliku erivajadusega õpilase transpordi korraldamise või transpordikulude hüvitamise korda.

  (2) Määrus ei reguleeri puudega õpilase transpordi korraldamist, kui transport korraldatakse muudel alustel.

§ 2.   Transpordi korraldamise või hüvitamise tingimused

  Õpilase transporti korraldatakse või transpordikulud hüvitatakse, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
  1) õpilase elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Elva vald;
  2) õpilane õpib väljas pool Elva valda asuva põhikooli või gümnaasiumi päevases õppes;
  3) õpilasel on koolivälise nõustamismeeskonna soovitus;
  4) õpilasele tulenevalt tema hariduslikust erivajadusest ei ole võimalik Elva valla koolis õpet korraldada.

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Transpordi korraldamiseks või transpordikulude hüvitamiseks esitab õpilase esindaja või täisealine õpilane (edaspidi taotleja) Elva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku taotluse.

  (2) Taotluses märgitakse õpilase nimi, õppeasutus, marsruut, hüvitise või transpordi korraldamise taotlemise periood ja sagedus, põhjus transpordi korraldamiseks või sõidukulu hüvitamiseks ja muu asjassepuutuv teave.

  (3) Taotlusele lisatakse koolivälise nõustamismeeskonna soovitus.

  (4) Juhul, kui taotluse esitamise ajal puuduvad õpilase kohta andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), siis peab õpilase esindaja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

  (5) Taotlus esitatakse üldjuhul hiljemalt õppeaasta septembrikuu viimaseks kuupäevaks, erandjuhul õppeaasta keskel.

§ 4.   Taotluse läbivaatamine ja hindamine

  (1) Taotlusi vaatab läbi haridusspetsialist (edaspidi ametnik), kes kontrollib, kas õpilane, kelle kohta taotlus on esitatud, vastab korra paragrahvi 2 punktides 1-3 nõutud tingimustele ja kas taotluses on märgitud vajalikud andmed ning lisatud nõutud dokumendid.

  (2) Juhul kui taotluses on puudusi, annab ametnik taotlejale mõistliku tähtaja taotluse parandamiseks.

  (3) Kui õpilane ei vasta korra § 2 punktides 1-3 märgitud tingimustele, teeb ametnik kirjaliku keelduva otsuse.

  (4) Korra § 2 punktis 4 märgitud tingimust kontrollib ja arvamuse annab haridus- ja kultuuriosakond.

  (5) Taotlusi läbivaatav ametnik edastab korra § 2 punktides 1-3 nõutud tingimustele vastavad taotlused koos haridus- ja kultuuriosakonna arvamusega vallavanema poolt moodustatud vähemalt kolmeliikmelisele hindamiskomisjonile.

  (6) Hindamiskomisjoni kutsub kokku taotlusi läbivaatav ametnik.

  (7) Hindamiskomisjon:
  1) Hindab taotlusi juhtumipõhiselt, rakendades uurimispõhimõtet ning selgitades välja kõik asjas olulise tähendusega asjaolud;
  2) teeb ettepaneku, kas õpilasele korraldada transport kooli ja tagasi, hüvitada transpordikulud kooli ja tagasi või osaliselt hüvitada transpordikulud ja osaliselt korraldada transport või pakub välja muu lahenduse.

§ 5.   Transpordi korraldamise või transpordikulude hüvitise määramine

  (1) Põhjendatud otsuse hüvitise määramise või transpordi korraldamise või selle kombineerimise kohta või hüvitise maksmisest või transpordi korraldamisest keeldumise kohta teeb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja lähtudes komisjoni ettepanekust.

  (2) Otsus tehakse üldjuhul kuni ühe õppeaasta kohta.

  (3) Otsuses märgitakse:
  1) õpilase transpordi korraldamine ja/või transpordikulude hüvitamine;
  2) millisel marsruudil õpilane sõidab;
  3) transpordikulu hüvitamisel marsruudi pikkus, kütusekulu (100 km kohta), arvestuslik kütuseühiku hind või hüvitise maksmise aluseks oleva kilomeetri hind.
  4) ühistranspordipileti hüvitamise korral ühistranspordipileti maksumus;
  5) periood, mille eest hüvitist määratakse ja/või transporti korraldatakse;
  6) transpordi korraldamisel selle kirjeldus ja tingimused;
  7) muu asjakohane teave;
  8) vaidlustamisviide.

  (4) Hüvitise maksmisest või transpordi korraldamisest keeldutakse täielikult või osaliselt, kui:
  1) õpilasel on võimalik kasutada kooli ja haridusasutuse vaheliseks sõiduks tasuta ühistransporti ja tema tervislik seisund ja vanus võimaldab ühistransporti kasutada;
  2) Elva valla haridusasutuses on võimalik korraldada õpilase hariduslikust erivajadusest tulenevat õpet;
  3) puudub koolivälise nõustamismeeskonna soovitus;
  4) õpilane ei ole Elva valla rahvastikuregistrijärgne elanik;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

  (5) Otsus tehakse taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 6.   Hüvitise maksmine

  (1) Transpordikulude hüvitise maksmiseks esitab taotleja vallavalitsusele andmed mitmel päeval kalendrikuus õpilane koolis käis või mitme sõidukorra eest hüvitist arvestatakse, kui õpilane on nädalaõppel, hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäevaks.

  (2) Tasulise ühistranspordi kasutamise korral võetakse hüvitamisel aluseks sõidupileti maksumus ja kalendrikuus ühistranspordiga koolis käidud päevade arv ja kord. Sõidupileteid esitama ei pea.

  (3) Sõiduauto kasutamisel võetakse hüvitise makmisel aluseks sõiduki kütusekulu, kuid mitte rohkem kui 10 liitrit 100 km kohta ja kodu-kool-kodu marsruudi pikkus ning kalendrikuul autoga koolis käidud päevade arv.

  (4) Juhul, kui õpilane ei ole käinud koolis kõikidel kalendrikuu koolipäevadel, hüvitatakse vanemale sõidukulud ja ühistranspordipiletite kulud proportsionaalselt koolis käidud päevade eest.

  (5) Ametnik arvestab vastavalt õpilase kalendrikuus koolis käidud päevadele konkreetse hüvitise suuruse, mis edastatakse teadmiseks vanemale ja täitmiseks finantsosakonnale.

  (6) Vanemale ei maksta hüvitist õpilase transpordi eest, kelle transport on täielikult korraldatud muul viisil (nt ühistransport, valla poolt korraldatud transport vms) ning mille eest vanematelt tasu ei võeta.

  (7) Hüvitis makstakse välja õpilase esindaja poolt märgitud arveldusarvele hiljemalt järgneva kuu 20. kalendripäevaks.

§ 7.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida hüvitise saamise tingimuseks olevaid asjaolusid kogu hüvitise maksmise perioodil.

  (2) Taotleja on kohustatud vallavalitsust viivitamatult informeerima sõidukulu hüvitamise või transpordi korraldamise aluseks olevate asjaolude muutumisest.

  (3) Transpordi korraldamise või transpordikulude hüvitise maksmise aluseks olevate asjaolude muutumisel hindab hindamiskomisjon uuesti transpordi korraldamise või transpordikulude hüvitamise vajalikkust ja tingimusi.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda hüvitis tagasi, kui taotleja on taotlemisel esitanud teadvalt valeandmeid, mis mõjutasid hüvitise andmise otsustamist.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) 2020. aastal esitatakse taotlus üldjuhul hiljemalt 15. oktoobriks.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2020.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Toomas Järveoja
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json