Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Türi valla kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2012, 1

Türi valla kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 28.03.2012 nr 12

Määrus on antud kalmistuseaduse § 7 lõigete 1, 3 ja 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Türi valla kalmistute kasutamise eeskiri (edaspidi kalmistueeskiri) reguleerib Türi valla territooriumil asuvate Türi valla hallatavate kalmistute kasutamist.

  (2) Riikliku kaitse alla võetud ja kultuurimälestiseks tunnistatud kalmistute suhtes kohaldatakse kalmistueeskirja niivõrd, kuivõrd see ei ole vastolus mälestise kaitseks seaduse või muu õigusaktiga kehtestatud nõuetega.

§ 2.   Türi valla hallatavad kalmistud

  (1) Türi valla halduses on Türi valla haldusterritooriumil riigi- ja munitsipaalmaal asuvad järgmised kalmistud (edaspidi kalmistu):
  1) Türi linnas asuv Kõrgessaare kalmistu;
  2) Türi linnas asuv Saunametsa kalmistu;
  3) Türi linnas Väike-Pärnu ja Lembitu tänavate ääres asuv Kesklinna kalmistu, mis on riikliku kaitse all olev kultuurimälestis;
  4) Türi linnas Kohtu tänava ääres asuv Vana kalmistu, mis on riikliku kaitse all olev kultuurimälestis;
  5) Türi linnas Wiedemanni tänav 7 asuva Türi Püha Martini kiriku aias asuv kalmistu, mis kirikuaia osana on riikliku kaitse all olev kultuurimälestis;
  6) Türi linnas Viljandi tänava ääres asuv II maailmasõjas hukkunute ühishaud, mis on riikliku kaitse all olev kultuurimälestis;
  7) Rassi külas Kabala metskond 4 maaüksusel asuv Kalmetinõmme kalmistu, mis on riikliku kaitse all olev kultuurimälestis;
  8) Rassi külas Kabala metskond 4 maaüksusel asuv kalmistu, mis on riikliku kaitse all olev kultuurimälestis;
  9) Arkma külas asuv II maailmasõjas hukkunute ühishaud, mis on riikliku kaitse all olev kultuurimälestis.

  (2) Kalmistute haldamist korraldab Türi Vallavalitsus kui ametiasutus või ametiasutuse volitusel ametiasutuse hallatav asutus (edaspidi kalmistu haldaja).

§ 3.   Matmiseks avatud kalmistud

  (1) Matmiseks on avatud Türi vallas Türi linnas asuvad Kõrgessaare kalmistu ja Saunametsa kalmistu ning ainult urnimatuseks Türi linnas asuv Kesklinna kalmistu.

  (2) Teised kalmistueeskirja § 2 lõikes 1 märgitud kalmistud on matmiseks suletud.

§ 4.   Kalmistu kasutamise ja matuste korraldamise aeg

  (1) Kalmistud on külastajatele avatud iga päev ööpäevaringselt.

  (2) Matuseid korraldatakse kalmistul igal päeval, v.a riiklikel pühadel, kell 10.00 kuni 18.00. Riiklikel pühadel korraldatakse matuseid ainult äärmisel vajadusel erandkorras.

§ 5.   Kalmistu kasutamise ja heakorra üldnõuded

  (1) Kalmistul kehtivad kõik õigusaktidega sätestatud ning tavaõiguse normid, millega reguleeritakse viibimist ja käitumist avalikus kohas.

  (2) Kalmistul tuleb hoida rahu, vaikust, korda ja puhtust.

  (3) Kalmistul tuleb järgida headel kommetel ning traditsioonidel põhinevat kalmistukultuuri ning kalmistu eesmärgipärase kasutamisega mitteseotud tegevused on keelatud.

  (4) Kalmistu üldiseks hooldamiseks vajalikud tööd tuleb teha ainult tööpäevadel ning võimalikult vähe kalmistu rahu ja vaikust häirides.

  (5) Hauaplatside hooldamise töid võib teha igal ajal.

  (6) Matuse toimumise ajaks tuleb kõik matust häirida võivad tegevused kalmistul peatada.

  (7) Hauaplatside hooldamisel tekkivad jäätmed tuleb paigutada kalmistul asuvasse jäätmekonteinerisse või kalmistu haldaja määratud alale.

  (8) Sõidukiga tohib kalmistul sõita ainult kalmistu haldaja loal, kahjustamata seejuures piirdeid, hauakohti ja -platse ning taimestikku.

  (9) Kalmistule ei tohi viia loomi.

2. peatükk Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused, kord ja kasutamise tähtaeg 

§ 6.   Hauaplats ja hauakoht

  (1) Hauaplats on kalmistul asuv maa-ala, mis koosneb ühest või mitmest üldjuhul 2,5x1,5 meetri suurusest hauakohast ning mis antakse matja kasutusse.

  (2) Hauaplatsi kasutusse saamiseks esitab matja kalmistu haldajale vormikohase kirjaliku taotluse koos §-s 9 sätestatud matmise loa taotlusega vähemalt 48 tundi enne soovitavat matuse aega. Nõuded hauaplatsi kasutusse saamise taotlusele ning taotluse vormi kehtestab Türi Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi Türi Vallavalitsus).

  (3) Taotleja soovil ning kalmistul ruumilise võimaluse olemasolul võib kalmistu haldaja kasutusse anda mitmekohalise hauaplatsi, mille suuruse lepivad kokku hauaplatsi taotleja ja kalmistu haldaja.

  (4) Hauaplatsi kasutusse andmise kohta vormistatakse kirjalik hauaplatsi kasutamise luba, mille väljastab kalmistu haldaja.

  (5) Hauaplatsi kasutamise loa vormi kehtestab Türi Vallavalitsus.

§ 7.   Hauaplatsi kasutaja

  (1) Hauaplatsi kasutusse andmisel nimetatakse hauaplatsi kasutajaks isik, kes võtab endale kohustuse hooldada kasutusse antud hauaplatsi vastavalt heale tavale ja kalmistueeskirja nõuetele (edaspidi kasutaja).

  (2) Kasutaja andmed registreeritakse kalmistu haldaja peetavas Türi valla kalmistute andmekogus (edaspidi kalmisturegister).

  (3) Registreeritud kasutaja postiaadressi, telefoni või e-posti aadressi muutumise korral on kasutaja kohustatud teatama kalmistu haldajale uued kontaktandmed.

  (4) Registreeritud kasutaja asemel võib uueks kasutajaks nimetada mõne teise isiku senise kasutaja ja uue kasutaja ühise kirjaliku taotluse alusel. Uue kasutaja andmed registreeritakse kalmisturegistris.

  (5) Registreeritud kasutaja surma korral registreeritakse uus kasutaja senise kasutaja lähedaste ettepanekul ja uue kasutaja nõusolekul.

  (6) Enne kalmistueeskirja jõustumist kasutusel oleva hauaplatsi kasutajaks loetakse hauaplatsile viimati maetud surnu matja või mõni teine isik, kes võtab endale kohustuse hauaplatsi hooldada, ja kelle kasutajaks nimetamisega on nõus hauaplatsile viimati maetud surnu matja, kui see on teada. Käesolevas lõikes nimetatud kasutaja esitab oma andmed kalmistu haldajale kalmisturegistrisse kandmiseks.

§ 8.   Hauaplatsi kasutamise tähtaeg ja lõpetamine

  (1) Hauaplats antakse tähtajatuks kasutamiseks tasuta.

  (2) Hauaplatsi kasutusse andmine registreeritakse kalmisturegistris.

  (3) Hauaplatsi kasutamine lõpetatakse kasutaja ja kalmistu haldaja kirjalikul kokkuleppel ning selle kohta tehakse märge kalmisturegistris.

  (4) Hauaplatsi kasutamise võib kalmistu haldaja ühepoolselt lõpetada kalmistueeskirja § 16 sätestatud juhul ja korras.

3. peatükk Matmise kord 

§ 9.   Matmise luba

  (1) Surnu matmiseks hauaplatsil asuvale hauakohale peab matja taotlema kalmistu haldajalt kirjaliku loa.

  (2) Kirjalik taotlus matmise loa saamiseks tuleb kalmistu haldajale esitada vähemalt 48 tundi enne soovitavat matuse aega. Nõuded taotlusele ning taotluse vormi kehtestab Türi Vallavalitsus.

  (3) Varem teise isiku kasutusse antud hauaplatsile matmiseks annab kalmistu haldaja loa ainult hauaplatsi kasutaja kirjalikul nõusolekul.

  (4) Koos kirjaliku taotlusega tuleb esitada ka surmatõend või -teatis.

  (5) Matmise luba vormistatakse kirjalikult ja selle väljastab kalmistu haldaja. Matmise loa vormi kehtestab Türi Vallavalitsus.

  (6) Matmise luba registreeritakse kalmisturegistris.

§ 10.   Haua kaevamine

  (1) Haua võib kaevata sellele hauakohale, millele matmiseks on antud luba.

  (2) Haua kaevamise korraldab kalmistu haldaja matja kulul või matja kalmistu haldaja järelevalve all.

  (3) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,5 meetrit, urnimatuse korral vähemalt 1 meeter.

  (4) Hauakohast välja kaevatud pinnas tuleb paigutada nii, et see ei rikuks kõrval asuvaid hauakohti ja -platse.

§ 11.   Ümbermatmine

  (1) Maetu säilmete ümbermatmiseks kalmistult või kalmistule tuleb esitada kirjalik taotlus kalmistu haldajale, kes hindab ümbermatmist lubavaid ja takistavaid asjaolusid ning ümbermatmise lubatavuse korral korraldab koostöös taotluse esitajaga ümbermatmise taotleja kulul.

  (2) Andmed ümbermatmise kohta registreeritakse kalmisturegistris.

§ 12.   Pealematmine

  (1) Matja võib taotleda kalmistu haldajalt luba varem kasutusse antud hauakohale pealematmiseks.

  (2) Kirstuga maetava surnu pealematmiseks võib kalmistu haldaja anda loa, kui viimasest matmisest samale kohale on möödunud vähemalt 20 aastat.

  (3) Urniga maetava tuhastatud surnu pealematmise lubatavust piiravat tähtaega ei ole.

  (4) Kalmistu haldaja võib pealematmiseks loa anda ainult hauaplatsi kasutaja kirjalikul nõusolekul.

4. peatükk Hauaplatsi hooldamise nõuded. Hauatähise, piirde ja muude kujunduselementide paigaldamine 

§ 13.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud kõiki hauaplatsil asuvaid hauatähiseid ja kujunduselemente, sealhulgas taimestikku, hooldama süstemaatiliselt.

  (2) Igal aastal 1. juuniks ja 1. novembriks tuleb hauaplatsilt koristada langenud lehed, oksad, kuivanud taimed ja muu praht, puhastada hauatähised, -piirded, katteplaadid ja muud kujunduselemendid ning vastavalt vajadusele lõigata tagasi sinna istutatud puude ja põõsaste oksad ja hooldada muud haljastamiseks kasutatud taimestikku nii, et see oleks terve ja elujõuline.

§ 14.   Hauakoha või -platsi tähistamine

  (1) Kasutusse antud hauaplats tuleb tähistada nii, et hauaplatsi suurus ja piirid oleksid looduses visuaalselt tajutavad.

  (2) Hauakoht, kuhu surnu on maetud, tuleb tähistada arusaadavalt, et vältida hiljem samale platsile matmise korral hauarahu ja hauakoha rikkumist.

  (3) Hauaplatsile võib paigaldada kogu hauaplatsi tähistava hauatähise.

§ 15.   Nõuded hauatähisele, piiretele ja muudele kujunduselementidele

  (1) Kõik hauatähised ja haua kujundamiseks rajatud kujunduselemendid, sealhulgas piirded ja haljastus, peavad asuma kasutusse antud hauaplatsi piires. Kalmistu üldilmet häirivad või teeradadele ja teistele hauaplatsidele ulatuvad rajatised ja taimestik tuleb kalmistu haldaja nõudel likvideerida kalmistu haldaja määratud tähtpäevaks. Nõude tähtpäevaks täitmata jätmise korra võib need likvideerida kalmistu haldaja, nõudes likvideerimise kulu sisse hauaplatsi kasutajalt asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

  (2) Kõik hauatähised ja haua kujundamiseks rajatud kujunduselemendid, sealhulgas piirded ja haljastus, peavad olema esteetilised ning sobima kalmistu arhitektuuri ja üldilmega.

  (3) Hauaplatsi piire peab üldjuhul olema osandatav, mitte monoliitne.

  (4) Hauaplatsi piirde ja suuremõõtmelise hauatähise, mille horisontaalne läbimõõt on suurem kui 1,5 meetrit või kõrgus suurem kui 2 meetrit, võib paigaldada või eemaldada ainult kalmistu haldaja kirjalikul nõusolekul. Nõusolek märgitakse kalmisturegistrisse.

  (5) Taimede, mille maksimaalne kasvukõrgus on üle 3 meetri, istutamine hauaplatsidele on lubatud ainult kalmistu haldaja kirjalikul nõusolekul. Nõusolek märgitakse kalmisturegistrisse.

5. peatükk Hooldamata hauaplatsi arvelevõtmine ja taaskasutusse andmine 

§ 16.   Hooldamata hauaplatsi arvelevõtmine ja taaskasutusse andmine

  (1) Hauaplatsi, mille kalmistu haldaja kavatseb hooldamata hauaplatsiks tunnistada, tähistab kalmistu haldaja tähisega, millel on märgitud
  1) tähistamise kuupäev;
  2) kalmistu haldaja kontaktandmed;
  3) teave hauaplatsi hooldamata jätmise tagajärgede kohta;
  4) nõue teatada kalmistu haldajale hauaplatsi korrastamise aeg.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tähisega hauaplatsi tähistamise registreerib kalmistu haldaja kalmisturegistris.

  (3) Kalmistu haldaja tunnistab lõikes 1 nimetatud tähisega tähistatud hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks ning lõpetab senise kasutaja kasutusõiguse, kui kahe aasta jooksul hauaplatsi tähisega tähistamisest ei ole hauaplatsi hooldatud kalmistueeskirja § 13 lõikes 2 sätestatud nõuete kohaselt.

  (4) Kalmistu haldaja võtab hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatsi arvele, kandes vastava märkuse kalmisturegistrisse.

  (5) Kalmistu haldaja võib arvele võetud hooldamata hauaplatsi anda teise isiku kasutusse.

6. peatükk Lõpp- ja rakendussätted 

§ 17.   Õigusaktide kehtestamine

  Määruse rakendamiseks vajalikud õigusaktid kehtestab ning kalmistuseaduse § -s 11 nimetatud andmete töötlemiseks vajaliku andmekogu asutab Türi Vallavalitsus.

§ 18.   Määruse jõustumine ja õigusakti kehtetuks tunnistamine

  (1) Türi Linnavolikogu 28. detsembri 2000 määrus nr 40 “Türi linna kalmistu eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 2. aprillil 2012.

Raivo Pink
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json